پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش فرهنگی، عوامل سازمانی، مؤلفه انگیزشی، روابط انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

تعاريف نظري متغيير ها …………………. ………………………………………………. 12
تعريف عملياتي متغيير ها …………………………………………………………………. 13
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ……….. ……………………………………….. 15
2-1- مقدمه ……………….. …… ……………………………………………………….. 16
تعارض………………………………………………………………………………………. 17
تعریف تعارض ……… ……… ……………………………………………………………. 18
دیدگاه های فلسفی به تعارض …………….. …………………………………………….. 20
دیدگاه سنتی ………………………………………………………………………………… 20
دیدگاه روابط انسانی ……………………………………………………………………….. 20
دیدگاه تعامل گرایان ………………………………………………………………………… 20
جدول(2-1): سه دیدگاه پیرامون تعارض(رابینز، 1384: 387) ……………………… 21
نمودار(2-1): مدل تعارض- بقا (رابینز، 1381: 359) ……………………………….. 21
ویژگی تعارض ……………………………………………………………………………… 21
طرفهای درگیر ………. …… …………………………………………………………….. 21
ناکامی ……………… ……………………………. ……………………………………… 22
تعارض به عنوان پدیده عینی و ذهنی …….. …………………………………………… 22
تعارض به عنوان یک فرآنید ارتباطی …………………………………………………… 22
درک تعارض ………………………………………………………………………………. 22
حالات انفعالی ……………………………………………………………………………… 22
پویایی و مسری بودن تعارض ……….. ………………………………………………… 23
ابعاد تعارض ………………………………………………………………………………. 23
گوردن ابعاد زیر را برای تعارض برشمرده است ………………………………………. 23
موقعیت های تعارضی …………………………………………………………………….. 24
جدول(2-2): موقعیت های تعارض(دیویس و دیگران، 1370؛ 330)………………… 25
فرآیندهای تعارض …….. ………………………………………………………………… 25
فرآیند تعارض از دیدگاه پوندي ………………………………………………………….. 25
تعارض پنهان ……………………………………………………………………………… 25
تعارض ادراک شده ……………………………………………………………………….. 26
تعارض احساس شده ……………………………………………………………………… 26
تعارض افشا شده …………………………………………………………………………. 26
عواقب تعارض …………………………………. ……………………………………….. 26
نمودار(2-2): فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی(رضائیان، 1382 :237-229) ………. 27
فرآیند تعارض از دیدگاه رحیم ……………………………………………………………. 27
نمودار(2-3): مدل تعارض رحیم(مشبکی، 1376 : 132) ……………………………. 28
فرایند تعارض از دیدگاه رابینز ……………………………………………………………. 29
نمودار (2-4): مدل فرآیند تعارض ……………………………………………………….. 29
انواع تعارض ……………………………………………………………………………….. 30
تعارض بنیادین ……………………………………………………………………………… 30
انواع تعارض بینادین عبارتند از ………………………………………………………….. 30
تعارض در هدف ……………………………………………………………………………. 30
تعارض رویدادی ……………………………………………………………………………. 30
تعارض شناختی …………………………………………………………………………….. 30
تعارض احساسی/ عاطفی ………………………………………………………………….. 30
جدول(2-3): انواع تعارض(رضائیان، 1382: 305-299) …………………………… 31
سطوح تعارض ……………………………………………………………………………… 31
دسته بندی های تعارض…………………………………………………………………….. 32
تعارض دورن فردی ………………………………………………………………………… 32
تعارض میان فردی…………………………………………………………………………. 33
این نوع تعارض به دو دسته تقسیم می شود ……………………………………………. 33
تعارض درون گروهی ……………………………………………………………………… 33
تعارض در سطح سازمان …………………………………………………………………. 34
تعارض سازمانی به انواع زیر تقسیم مي شود ………………………………………….. 34
مراحل تعارض ……………………………………………………………………………… 37
نمودار(2-5): مراحل تعارض(277: 1999، Gordon) …………………………….. 37
نمودار ذيل علل بروز تعارض در سازمان ها را نشان می دهد …………………………. 41
نمودار(2-6): فهرست علل بروز تعارض در سازمان (حقیقی، 1380: 364) ………. 41
عوامل فردی ………………………………………………………………………………… 42
عوامل سازمانی …………………………………………………………………………….. 43
نمودار ذيل عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمان را نشان می دهد ……………………. 45
نمودار(2-7): عوامل ایجاد تعارض در سازمان (حقیقی، 1380: 368) ……………… 45
مدیرت تعارض………………………………………………………………………………. 45
نمودار ذيل نتایج واکنش مدیران و مرئوسین در مقابل تعارض را نشان می دهد……… 47
نمودار(2-8): نتایج واکنش مدیران در مقابل تعارض (گریفین، 1383: 333) ……… 47
نمودار(2-9): استراتژی های مدیریت تعارض(توماس،1976 به نقل از کرامتی و همکاران، 1388: 99) ………… 48
استراتژی سازگاری ……………………………………………………………………….. 48
استراتژی همکاری ………………………………………………………………………… 49
استراتژی اجتناب ………………………………………………………………………….. 50
استراتژی مصالحه …………………………………………………………………………. 50
استراتژی رقابت ……………………………………………………………………………. 51
تحریک تعارض …………………………………………………………………………….. 51
شیوه های رفع تعارض …………………………………………………………………….. 52
رابطه هوش فرهنگي و مديريت تعارض …………………………………………………. 54
هوش فرهنگي، مفاهيم و تعاريف …………… ………………………………………….. 56
مؤلفههاي تشكيل دهنده هوش فرهنگي …………. ……………………………………… 60
مؤلفه فرا شناختي هوش فرهنگي ………… …………………………………………….. 60
مؤلفه شناختی هوش فرهنگی ……………………………………………………………… 61
مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی…………………………………………………………….. 61
مؤلفه رفتاري هوش فرهنگي ……………………………………………………………… 61
نظريه توماس و اينگسون در باره هوش فرهنگي ………………………………………. 62
مؤلفه هاي مؤثر در افزايش هوش فرهنگي ………………………………………………. 63
هوش فرهنگي زير بناي سازگاري اجتماعي ……………………………………………… 64
استفاده از هوش فرهنگي …………………………………………………………………. 67
آموزش هوش فرهنگي ……………………………………………………………………. 68
توسعه هوش فرهنگي ……………………………………………………………………… 70
نگرش چهار عاملي هوش فرهنگي ….. …………………………………………………. 71
انواع شخصيتها در هوش فرهنگي ……………………………………………………… 72
رابطه هوش فرهنگي با ساير انواع هوش ………. …………………………………….. 73
رشد هوش فرهنگي مديران ……………………………………………………………….. 74
هوش فرهنگي در مديريت منابع انساني …………………………………………………. 75
تقويت هوش فرهنگي ……………………………………………………………………… 75
الگوي مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی …………………………………………. 76
الگوي قواعد مشاركت توماس و اينكسون ………………………………………………. 77
الگوي حلقههاي سه گانه ياووك وهمكاران ……………………………………………… 79
ارزيابي هوش فرهنگي ………………… ……………………………………………….. 79
نهادينه كردن هوش فرهنگي در سازمان ……………………………………………….. 80
2-37-پيشينه تحقيق ……………………. ………………………………………………. 81
تحقیقات داخلی ………………………. ………………………………………………….. 81
تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………… 86
فرضیه اصلی پژوهش ………… …………………………………………………………… 89
فرضیه فرعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره روان شناسی، کارشناسی ارشد، سبک های دلبستگی، دانشگاه آزاد اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون ضریب همبستگی پیرسون