پایان نامه ارشد درباره روان تحلیل گری، رویکرد شناختی، تنظیم شناختی، سبک های دلبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

صیت………………………………………………………………………………… 41
2-2-12- 3- رویکردهای اصلی شخصیت……………………………………………………………………………………..42
2-2-12-3-1- رویکرد روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………..42
2-2-12-3-2- رویکرد رفتار گرایی…………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-12-3-3- رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-12-3-4- رویکرد انسان گرایی……………………………………………………………………………………………..45
2-2-12-3-5- رویکرد صفات……………………………………………………………………………………………………….45
2-2-12-4- نظریه های شخصیت………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-12-4-1- نظریه بقراط………………………………………………………………………………………………………… 46
2-2-12-4-2- نظریه آلپورت……………………………………………………………………………………………………… 46
2-2-12-4-3- نظریه کتل………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-2-12-4-4- نظریه آیزنک……………………………………………………………………………………………………….. 49
2-2-12-4-5- نظریه رابرت مک کری و پل کاستا……………………………………………………………………. 51
2-2-12-4-5- 1- تاریخچه ای از پنج عامل بزرگ……………………………………………………………………. 53
2-2-12-4-5-2- تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری و کاستا…………………………………………… 55
2-2-12-4-6- نظریه ابن سینا……………………………………………………………………………………………………..59
2-2-13- دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-2-13- 1- تعاریف دلبستگی……………………………………………………………………………………………………. 60
2-2-13-2- تفاوت دلبستگی با وابستگی……………………………………………………………………………………..63
2-2-13-3- اصول نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………63
2-2-13-4- مراحل دلبستگی……………………………………………………………………………………………………… 64
2-2-13-5- مبنای نظری دلبستگی……………………………………………………………………………………………. 64
2-2-13-5-1- نظریه های دلبستگی………………………………………………………………………………………….. 65
2-2-13-5-2- نظریه روان تحلیل گری فروید…………………………………………………………………………… 65
2-2-13- 5-3- نظریه آنافروید……………………………………………………………………………………………………. 66
2-2-13-5-4- نظریه اریکسون……………………………………………………………………………………………………. 66
2-2-13-5-5- نظریه یادگیری……………………………………………………………………………………………………. 67
2-2-13-5-6- نظریه کردارشناسی…………………………………………………………………………………………….. 68
2-2-13-5-7- نظریه شناختی……………………………………………………………………………………………………. 68
2-2-13-5-8- نظریه آدلر…………………………………………………………………………………………………………… 69
2-2-13-5-9- نظریه اشپیتز ……………………………………………………………………………………………………… 70
2-2-13-5- 10- نظریه ماهلر ……………………………………………………………………………………………………. 70
2-2-13-5-11-نظریه ملانی کلاین……………………………………………………………………………………………. 71
2-2-13-5-12- نظریه کارن هورنای………………………………………………………………………………………….. 72
2-2-13-5-13-نظریه هارلو………………………………………………………………………………………………………… 72
2-2-13-5-14- نظریه دونالد وینی کات……………………………………………………………………………………. 73
2-2-13-5-15- نظریه سالیوان…………………………………………………………………………………………………….74
2-2-13-5-16- نظریه مازلو……………………………………………………………………………………………………….. 74
2-2-13-5-17- نظریه دلبستگی بالبی………………………………………………………………………………………. 74
2-2-13-6- انواع سبک های دلبستگی(سه گانه) در کودکان……………………………………………………. 77
2-2-13-7- دلبستگی نوجوانان………………………………………………………………………………………………….. 79
2-2-13-8-1- دلبستگی بزرگسالان…………………………………………………………………………………………. 80
2-2-13-8-2- سبک های سه گانه دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………….. 82
2-2-13-9- تفاوت دلبستگی بزرگسال و کودک………………………………………………………………………… 84
2-2-13-10- الگوهای فعال درونی…………………………………………………………………………………………….. 85
2-2-13-11- الگوی چهارگروهی دلبستگی بزرگسال………………………………………………………………… 87
2-2-13-12- تغییر در دلبستگی……………………………………………………………………………………………….. 90
2-3- پیشینه پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………92
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………. 92
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………………. 98
2-4- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………….. 101
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 104
3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 104
3-4- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..104
3-5- ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..105
3-5- 1- پرسشنامه شخصیتی نئو………………………………………………………………………………………………105
3-5-2- پرسشنامه دلبستگی بزرگسال کولینز و رید………………………………………………………………. 106
3-5-3- پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………………. 108
3-6- نحوه اجرای پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها……………………………………………………………… 109
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 110
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-2- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 112
4-3- یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………… 115
4-3-1- آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………… 115
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
5-2- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین………………………………… 125
5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 133
5-4- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 134
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………….. 134
5-4-2- پیشنهادهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، رگرسیون، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، ابعاد دلبستگی، تنظیم شناختی، سلامت روانی