پایان نامه ارشد درباره روان تحلیل گری، رویکرد شناختی، تنظیم شناختی، سبک های دلبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

صیت………………………………………………………………………………… 41
2-2-12- 3- رویکردهای اصلی شخصیت……………………………………………………………………………………..42
2-2-12-3-1- رویکرد روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………..42
2-2-12-3-2- رویکرد رفتار گرایی…………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-12-3-3- رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-12-3-4- رویکرد انسان گرایی……………………………………………………………………………………………..45
2-2-12-3-5- رویکرد صفات……………………………………………………………………………………………………….45
2-2-12-4- نظریه های شخصیت………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-12-4-1- نظریه بقراط………………………………………………………………………………………………………… 46
2-2-12-4-2- نظریه آلپورت……………………………………………………………………………………………………… 46
2-2-12-4-3- نظریه کتل………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-2-12-4-4- نظریه آیزنک……………………………………………………………………………………………………….. 49
2-2-12-4-5- نظریه رابرت مک کری و پل کاستا……………………………………………………………………. 51
2-2-12-4-5- 1- تاریخچه ای از پنج عامل بزرگ……………………………………………………………………. 53
2-2-12-4-5-2- تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری و کاستا…………………………………………… 55
2-2-12-4-6- نظریه ابن سینا……………………………………………………………………………………………………..59
2-2-13- دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-2-13- 1- تعاریف دلبستگی……………………………………………………………………………………………………. 60
2-2-13-2- تفاوت دلبستگی با وابستگی……………………………………………………………………………………..63
2-2-13-3- اصول نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………63
2-2-13-4- مراحل دلبستگی……………………………………………………………………………………………………… 64
2-2-13-5- مبنای نظری دلبستگی……………………………………………………………………………………………. 64
2-2-13-5-1- نظریه های دلبستگی………………………………………………………………………………………….. 65
2-2-13-5-2- نظریه روان تحلیل گری فروید…………………………………………………………………………… 65
2-2-13- 5-3- نظریه آنافروید……………………………………………………………………………………………………. 66
2-2-13-5-4- نظریه اریکسون……………………………………………………………………………………………………. 66
2-2-13-5-5- نظریه یادگیری……………………………………………………………………………………………………. 67
2-2-13-5-6- نظریه کردارشناسی…………………………………………………………………………………………….. 68
2-2-13-5-7- نظریه شناختی……………………………………………………………………………………………………. 68
2-2-13-5-8- نظریه آدلر…………………………………………………………………………………………………………… 69
2-2-13-5-9- نظریه اشپیتز ……………………………………………………………………………………………………… 70
2-2-13-5- 10- نظریه ماهلر ……………………………………………………………………………………………………. 70
2-2-13-5-11-نظریه ملانی کلاین……………………………………………………………………………………………. 71
2-2-13-5-12- نظریه کارن هورنای………………………………………………………………………………………….. 72
2-2-13-5-13-نظریه هارلو………………………………………………………………………………………………………… 72
2-2-13-5-14- نظریه دونالد وینی کات……………………………………………………………………………………. 73
2-2-13-5-15- نظریه سالیوان…………………………………………………………………………………………………….74
2-2-13-5-16- نظریه مازلو……………………………………………………………………………………………………….. 74
2-2-13-5-17- نظریه دلبستگی بالبی………………………………………………………………………………………. 74
2-2-13-6- انواع سبک های دلبستگی(سه گانه) در کودکان……………………………………………………. 77
2-2-13-7- دلبستگی نوجوانان………………………………………………………………………………………………….. 79
2-2-13-8-1- دلبستگی بزرگسالان…………………………………………………………………………………………. 80
2-2-13-8-2- سبک های سه گانه دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………….. 82
2-2-13-9- تفاوت دلبستگی بزرگسال و کودک………………………………………………………………………… 84
2-2-13-10- الگوهای فعال درونی…………………………………………………………………………………………….. 85
2-2-13-11- الگوی چهارگروهی دلبستگی بزرگسال………………………………………………………………… 87
2-2-13-12- تغییر در دلبستگی……………………………………………………………………………………………….. 90
2-3- پیشینه پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………92
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………. 92
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………………. 98
2-4- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………….. 101
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 104
3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 104
3-4- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..104
3-5- ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..105
3-5- 1- پرسشنامه شخصیتی نئو………………………………………………………………………………………………105
3-5-2- پرسشنامه دلبستگی بزرگسال کولینز و رید………………………………………………………………. 106
3-5-3- پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………………. 108
3-6- نحوه اجرای پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها……………………………………………………………… 109
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 110
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-2- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 112
4-3- یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………… 115
4-3-1- آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………… 115
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
5-2- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین………………………………… 125
5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 133
5-4- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 134
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………….. 134
5-4-2- پیشنهادهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد متغیر مستقل، انحراف معیار، رگرسیون، ارزش دفتری Next Entries پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، صفات شخصیت، ویژگی های شخصیت، رگرسیون