پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، رگرسیون، برآورد رگرسیونی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

به نام خدا………………………………………………………………………………………………….64
4-4-تحلیل پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………..68
4-4-1-نرمال بودن توزیع متغیر ها………………………………………………………………………………………..68
4-4-2-استقلال خطی متغیر های مستقل………………………………………………………………………………..69
4-4-3-ثبات واریانس ها…………………………………………………………………………………………………….71
4-4-4-نرمال بودن توزیع باقی مانده ها………………………………………………………………………………….71
4-4-5-برقراری فرض خطی بودن………………………………………………………………………………………..71
4-4-6-سایر پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………72
4-5-تحلیل روابط بین متغیر ها…………………………………………………………………………………………….72
4-5-1-تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای……………………………………………..73
4-5-2-تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای………………………………………74
4-5-3- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی……………………………………………….75
4-5-4- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی………………………………………..77
4-5-5- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی…………………………………………………….78
4-5-6- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی…………………………………………….80
4-5-7- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت…………………………………………………81
4-5-8- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت…………………………………………82
4-5-9-تحلیل ناپارامتریک…………………………………………………………………………………………………..84
4-6-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..87
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………90
5-2-خلاصه یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………..90
عنوان صفحه
5-2-1-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی…………………………………………………………………..90
5-2-2- خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک………………………………………………………………..92
5-3-نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………93
5-3-1- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………….93
5-3-1-1- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………94
5-3-1-2- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی یک…………………………………………………………95
5-3-1-3- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دو…………………………………………………………..96
5-3-1-4- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سه………………………………………………………….97
5-3-2- تفسیر نتیجه آزمون در ارتباط با سایر متغیر های مستقل………………………………………………….99
5-3-3- خلاصه نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………100
5-4- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه……………………………………………….101
5-5-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………102
5-6-پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………103
5-6-1- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق…………………………………………………………..103
5-6-2- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….104
منابع وماخذ
پیوست ها
چکیده انگلیسی

فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1-جدول خلاصه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………43
2-2-جدول خلاصه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………..46
4-1- جدول توصیف نمونه آماری………………………………………………………………………………………..63
4-2- جدول توصیف یافته ها………………………………………………………………………………………………64
عنوان صفحه
4-3- جدول آزمون نرمال بودن متغیر ها(کلموگروف-اسمیرونوف) ……………………………………………..68
4-4- جدول آزمون نرمال بودن متغیر های استاندارد شده(کلموگروف-اسمیرونوف) ……………………….69
4-5- جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(پیرسون) …………………………………………………………………….70
4-6- جدول اعتبار سنجی برآورد های خطی…………………………………………………………………………..72
4-7- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای…………………………….73
4-8- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای…………………….74
4-9- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی……………………………….76
4-10- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی………………………77
4-11- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی………………………………….79
4-12- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی…………………………..80
4-13- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت……………………………….81
4-14- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت……………………….83
4-15-جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(اسپیرمن) ……………………………………………………………………85
5-1- جدول خلاصه رابطه بین متغیرهای مستقل و NLB…………………………………………………………100
5-2- جدول خلاصه رابطه بین متغیرهای مستقل و WCR……………………………………………………….100
5-3- جدول خلاصه نتایج فرضیه ها……………………………………………………………………………………100
5-4- جدول خلاصه پاسخ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………101

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1-نمودار هیستوگرام توزیع مانده نقدینگی خالص…………………………………………………………………66
4-2-نمودار هیستوگرام توزیع سرمایه در گردش مورد نیاز………………………………………………………….66
4-3- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج شرکت…………………………………………………………………………66
4-4- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج سرمایه ای…………………………………………………………………….66
عنوان صفحه
4-5- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج عملیاتی………………………………………………………………………..67
4-6- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج مالی…………………………………………………………………………….67
4-7- نمودار هیستوگرام توزیع گردش وجوه نقد عملیاتی…………………………………………………………..67
4-8- نمودار هیستوگرام توزیع M/B…………………………………………………………………………………….67
4-9- نمودار هیستوگرام توزیع D/E……………………………………………………………………………………..67
4-10- نمودار هیستوگرام توزیع GT……………………………………………………………………………………..67
4-11- نمودار پراکنش مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت……………………………………………………71
4-12- نمودار پراکنش سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت…………………………………………….71

چکیده:
هدف این تحقیق تعیین رابطه مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) و سرمایه در گردش مورد نیاز(WCR) به عنوان سنجه های مدیریت سرمایه در گردش و متغیر های وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش همچنین متغیرهای گردش وجوه نقد عملیاتی، رشد فروش، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان سایر متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از تعداد133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1392-1388 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع جامعه آماری، اثرات ثابت، رگرسیون، ارزش افزوده Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه، مدیریت مالی