پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، جامعه آماری، جریان نقدی آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 1
1-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………………4
1-3.بیان مسأله پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………6
1-4.اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5.سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….10
1-6.فرضيه‏هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………10
1-7.روش کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………11
1-8.قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….13
1-9.تعريف عملیاتی واژه‏ها ……………………………………………………………………………………………………………14
1-10.ساختار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………16
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع ……………………………………………………………………………………..20
2-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-2.مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-2-1.جريان نقد عملياتي…………………………………………………………………………………………………………….23
2-2-2.جريان نقد آزاد………………………………………………………………………………………………………………….24
2-2-3.جريان نقد آزاد براي شركت……………………………………………………………………………………………….27
2-2-4.جريان نقد آزاد هر سهم……………………………………………………………………………………………………..27
2-2-5.بازده جريان نقد آزاد………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-6عكس العمل ها نسبت به كيفيت حسابرسي……………………………………………………………………………29
2-2-7. عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي…………………………………………………………………………………………33
2-2-8.نقش استاندارد هاي حسابرسي در كيفيت حسابرسي………………………………………………………………35
2-2-9. كيفيت حسابرسي رويكرد صفر و يكي يا رويكرد طيف نگري؟……………………………………………..38
2-2-9-1. كيفيت حسابرسي از منظر قانوني: يك رويكرد صفر و يكي……………………………………………….38
2-2-9-2. كيفيت حسابرسي به عنوان يك طيف………………………………………………………………………………40
2-2-10. تعريف مديريت سود………………………………………………………………………………………………………45
2-2-10-1. انواع مديريت سود……………………………………………………………………………………………………..48
2-2-10-2. مديريت سود و انگيزه هاي آن……………………………………………………………………………………..50
2-2-10-3. قربانيان مديريت سود چه كساني هستند؟………………………………………………………………………53
2-3.بررسي پژوهش هاي انجام شده ……………………………………………………………………………………………….54
2-3-1.پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………………………………………54
2-3-2.پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………………….64
2-4.مدل مفهومي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….73
فصل سوم: روش شناسي پژوهش ………………………………………………………………………………………….77
3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
3-2.روش کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………77
3-3.جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-4.كفايت حجم نمونه گيري………………………………………………………………………………………………………….82
3-5.روش نمونه گيري و دليل استفاده از آن …………………………………………………………………………………….84
3-6.روش هاي گردآوري داده ها و كاربرد آن ………………………………………………………………………………….84
3-7.ابزار جمع آوري دادهها ……………………………………………………………………………………………………………85
3-8.پايايي و اعتبار ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………..87
3-9.روش هاي تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………………………………………………………88
فصل چهارم : يافته هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………….100
4-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………101
4-2.توصیف جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….103
4-3.توصیف نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..105
4-4.توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………..107
4-5.تحلیل پیش فرض ها………………………………………………………………………………………………………..112
4-6.تحلیل روابط بین متغیرها ………………………………………………………………………………………………….123
4-6-1.رابطه جریان نقد نسبی و مدیریت سود……………………………………………………………………………125
4-6-2.رابطه بین مازاد جریان نقدی آزاد و مدیریت سود …………………………………………………………..127
4-6-3.رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود …………………………………………………………………..130
4-7.جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………..132
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ……………………………………………………………………137
5-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………138
5-2.خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………………….139
5-3.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….144
5-4.پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………153
5-5.محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….156
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………158
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………167

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1.خلاصه پژوهشهای داخلی ……………………………………………………………………………………………62
جدول 2-2.خلاصه پژوهشهای خارجی …………………………………………………………………………………………71
جدول 4-1. توزیع نمونه تصادفی…………………………………………………………………………………………………..104
جدول 4-2. توصیف یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………106
جدول 4-3. رتبه بندی شرکت های برتر بورسی در سال1392…………………………………………………………..110
جدول 4-4. طبقه بندی شرکت ها بر مبنای کیفیت حسابرسی……………………………………………………………111
جدول 4-5.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، مدل رگرسیون، گزارشگری مالی، سطح معنادار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، وجوه نقد، اقلام تعهدی