منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، تحلیل آماری، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

1-4) مقدمه 71
2-4) توصیف جامعه آماری 71
3-4) توصیف نمونه آماری 76
4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون 78
5-4) برآورد رابطه اول 87
6-4) برآورد رابطه دوم 92
7-4) برآورد رابطه سوم 96
8-4) خلاصه فصل 99
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات 102
1-5) مقدمه 103
2-5) خلاصه اي از يافته هاي تحقيق 104
3-5) نتيجه گيري 105
4-5) پيشنهادها 110
5-5) محدوديتهاي تحقيق 111
منابع و ماخذ فارسی 112
منابع و ماخذ انگلیسی 115
پیوست ها و ضمائم خروجی آماری 119
چکیده انگلیسی 136

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان 20
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی 47
جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلي 49
جدول 1-4) توصیف جامعه آماری 71
جدول 2-4) آمار توصيفي متغیرهای تحقیق 76
جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق 78
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی 80
جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده 82
جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها 83
جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی 84
جدول 8-4) نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1)) 88
جدول 9-4) نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2)) 89
جدول 10-4)نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1)) 92
جدول 11-4) نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2)) 93
جدول 12-4) نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1)) 96
جدول 13-4) نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2)) 97
جدول 1-5 ) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيات 105
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی 18
نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) 79
نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) 79
نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی 81
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی 81
نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1 84
نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1 85
نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2 85
نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2 86
نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3 86
نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3 87

چكيده
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که اين فرضيات از طريق مدل هاي رگرسيوني چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.
كلمات كليدي: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان

فصل اول
كليات تحقيق

1-1)مقدمه
مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد. در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضاني و همكاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظايف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005). فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).
كيفيت گزارشگري مالي از جمله موضوعاتي است كه در سالهاي اخير بخش وسيعي از تحقيقات در مديريت مالي و حسابداري را به خود اختصاص داده است. در اين تحقيقات اثرات كيفيت گزارشگري مالي با استفاده از معيارهاي متفاوت و نيز بر ابعاد مختلف شركت مانند هزينه سرمايه، هزينه بدهي، كارايي سرمايه گذاري، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسي قرار گرفته است. اين اثرات، عمدتا بر مبناي تئوري عدم تقارن اطلاعاتي و رابطه نمايندگي تجزيه و تحليل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش ماليات در ساختار اقتصادي كشور، تمركز بر عوامل موثر بر آن در شركتها، به عنوان يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي، مي تواند راهكارهاي موثري را در حوزه وصول و به كارگيري درآمدهاي مالياتي دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.
2-1)بيان موضوع تحقيق
امروزه اطلاعات يك وسيله و ابزار راهبردي مهم در تصميم گيري محسوب مي شود و بدون شك كيفيت تصميمات نيز بستگي به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميم گيري در اختيار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی