منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، ساختار سرمایه، نسبت بدهی، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 11
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 سرمایه در گردش 16
2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش 16
2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش 17
2-2-3 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش 18
2-3 ساختار سرمایه 20
2-3-1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه 21
ساختار سرمايه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟ 23
2-4 پیشینه تحقیق 24
2-4-1 تحقیقات داخل کشور 24
2-4-2 تحقیقات خارجی 38
2-5 جمع‌بندی پیشینه تحقیق 48
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 68
3-2 روش کلی تحقیق 68
3-3 فرضیات تحقیق 69
3-4 جامعه آماری 69
3-5 حجم نمونه و کفایت آن 70
3-5-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 70
3-6 روش گردآوری داده‌ها 70
3-7 ابزار گردآوری داده‌ها 71
3-8 اعتبار ابزار تحقیق 71
3-9 مدل مفهومي تحقيق 71
3-10روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-10-1 مدل تحقیق 75
3-10-1-1 مدل ریاضی تحقیق 76
3-10-1-2 تعریف متغیرها 76
3-10-1-3 نحوه اندازهگیری متغیرها 76
3-10-1-4 دسته‌بندی متغیرها 77
3-10-1-5 رابطه بین متغیرها 77
3-10-1-6 اندازه‌گیری رابطه 77
3-10-2 نرم‌افزارها 77
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه 80
4-2 توصیف جامعه آماری 80
4-3 توصیف نمونه آماری 81
4-4 توصیف یافته‌ها 83
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 84
4-6 تحلیل رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش 95
4-7 جمع‌بندی 102
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 108
5-2 خلاصه یافته‌ها 109
5-3 نتیجه‌گیری 113
5-4 پیشنهادها 115
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 115
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 116
5-5 محدودیت‌های تحقیق 117
منابع و مأخذ:
منابع فارسي 120
منابع لاتین 123
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews 128

جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 49
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 58
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 81
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 82
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 83
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد 85
جدول (4-5): نتايج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته 86
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 86
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل 87
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی 87
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 88
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 91
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 92
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 93
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن براي مدل‌ رگرسیونی تحقیق 94
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش 97
جدول (4-15): اعتبار سنجي رابطه خطي بين متغيرها 100
جدول (4-16): تحلیل واریانس 102
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بين متغيرها 106
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش 114

نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 89

چکیده
هدف از اين تحقيق، تعيين رابطه بين نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1393-1389) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتايج برآورد رگرسيوني حاكي از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام

فصل اول:
كليات تحقیق

مقدمه
شرکت‌ها براي رشد و پيشرفت نياز به سرمايه دارند. بخشي از سرمايه می‌تواند در داخل شرکت از طريق سود انباشته‌ای که در نتيجۀ سودآوري شرکت به وجود آمده و بين سهامداران تقسيم نشده است تأمين ‌شود. مابقي می‌تواند از طريق بازارهاي سرمايه يا استقراض ايجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
براي انتخاب اهرم (تركيب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) براي شرکت‌ها، اينكه چه مقدار بدهي بايد در پرتفوي مالي گنجانده شود، يكي از مدل‌های ساختار سرمايه بر اساس فرضيات منتقدانه‌ای است، كه مديران شرکت‌های سهامي بزرگ با اشاعه و بسط مالكيت سعي در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند. سياست ساختار سرمايه نشان می‌دهد، كه چگونه جریان‌های نقدي آزاد بين سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالكان اوراق قرضه، بانک‌ها، ماليات و غيره) توزيع می‌شوند. مسئله اصلي مديران ارشد مالي اين است، كه كدام منبع مالي انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شركت حداكثر گردد. تخصص‌های مختلفي به موضوع انتخاب سرمايه در اين زمينه پرداخته‌اند، يكي از آن‌ها مهندسي مالي است، كه با ابزارهاي مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقي و همکاران، 1391)
همان‌گونه كه مطرح گرديد، عوامل مؤثر بر ساختار و تركيب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسياري از آن‌ها جنبه‌های اقتصادي و مالي موضوع را در برمی‌گیرند. اينكه اجزاي هر يك از دارایی‌ها و تصميمات مديران شركتها پيرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفي از دارایی‌ها در مقاطع زماني خاص از جمله پايان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرايط صنعت در ارتباط است، تنها بخشي از سؤالات قابل‌طرح در اين حوزه از تحقيقات را تشكيل می‌دهند. علاوه بر اين، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در اين زمينه مطرح نمود كه همگي جنبه‌های مالي و اقتصادي موضوع را در برمی‌گیرند. ليكن از ديدگاه حسابداري همواره موازنه دو سوي ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوريك، مطرح بوده است و شرايط توازن طرفين ترازنامه و محدودیت‌ها يا الزامات خاصي در متون حسابداري مورد تشريح و تبيين قرار نگرفته است. (صادقي و همکاران، 1391)
توانايي شرکت‌ها در تعيين منابع مالي مناسب از عوامل اصلي بقا، رشد و پيشرفت يك شركت به شمار می‌رود. مديريت بايد در زمان انتخاب روش تأمین مالي به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه كند و با توجه به هزينه منابع مختلف تأمین مالي و آثار اين منابع بر بازده و ريسك شركت، به‌گزینش منابعي روي آورد كه باعث به حداقل رساندن هزينه تأمین مالي می‌شوند. درواقع ساختار سرمايه تركيبي از بدهي و حقوق صاحبان سهام است كه شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالي بلندمدت دارایی‌هاي خود می‌پردازند. هدف اصلي تصميمات ساختار سرمايه، حداكثر نمودن ارزش بازار شركت از طريق تركيب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمايه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعريف شود. براي نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمايندگي، ساختار سرمايه می‌تواند به‌صورت نسبت كل بدهي به ارزش شركت اندازه‌گیری شود. (1995,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با استفاده از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری1 ساختار سرمایه2، تقسیم سود3 یا ارزشیابی شرکت‌ها4 متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)5
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیري برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،1390)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدي سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهاي مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادي و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاري که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی براي ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادي را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بازار سهام، کارایی بازار سهام، رگرسیون، عملکرد شرکت Next Entries منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، ساختار سرمایه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام