پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، بازار سهام، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: کلیات تحقیق
4
1-1 مقدمه 2
1-2 شرح و بیان مسئله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 پرسش هاي تحقیق 8
1-6 فرضیه های تحقیق 9
1-7 تعاریف مفهومي و عملیاتی 9
1-8 قلمرو تحقیق 11
1-9 روش تحقیق 12
2-1 مقدمه 16
2-2 سهام وانواع سهام 17
2-2-1 سهام 17
2-2-2 اوراق سهام 18
2-2-3 بازار سهام و رشد اقتصادی 19
2-2-4 توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد 21
2-3 نرخ ارز 25
2-3-1 نرخ مبادله ارز 25
2-3-2 نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز 27
2-3-3 رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام 30
2-3-4 نظام ارزی ایران 31
2-4 نرخ تورم 33
2-4-1 مفهوم وتعاريف تورم 33
2-4-2 محاسبه شاخص تورم 36
2-4-3 تاثير تغييرات نرخ سود بر شاخصهاي كلان اقتصادي (تورم) 38
2-5 تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی 41
2-5-1 تولید ناخالص داخلی 41
2-5-2 مفهوم تولید ناحالص ملی 42
2-5-3 اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی 43
2-5-4 رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام 44
2-5-5 منابع رشد اقتصادی 47
2-5-6 شاخص های توسعه مالی 47
2-6 پیشینه تحقیق 48
2-6-1 تحقیقات خارجی 48
2-6-2 تحقیقات داخلی 59
2-6-3 جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی 66
3-1 مقدمه 69
3-2 روش تحقیق 70
3-3 جامعه آماری 72
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 73
3-5 روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن 73
3-6 روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن 74
3-7 ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن 75
3-8 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 76
3-9 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 77
4-1 مقدمه..‏ 82
4-2 توصیف جامعه آماری..‏ 82
4-3 توصیف نمونه آماری..‏ 84
4-3 توصیف یافته ها..‏ 85
4-5 تحلیل روند متغیرها..‏ 86
4-5-1 تحلیل روند تولید ناخالص داخلی..‏ 87
4-5-2 تحلیل روند نرخ تورم..‏ 89
4-5-3 تحلیل روند نرخ ارز..‏ 93
4-5-4 تحلیل روند رشد اقتصادی..‏ 97
4-5-5 تحلیل روند نرخ بهره..‏ 100
4-5-6 تحلیل روند شاخص بورس..‏ 105
4-6 رابطه بین متغیرهای کلان و شاخص بورس..‏ 108
4-6-1 رابطه بین تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس..‏ 109
4-6-2 رابطه بین نرخ تورم و شاخص بورس..‏ 111
4-6-3 رابطه بین نرخ ارز و شاخص بورس..‏ 113
4-6-4 رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس..‏ 115
4-6-5 رابطه بین نرخ بهره و شاخص بورس..‏ 117
4-6-6 تحلیل همبستگی متغیرها..‏ 120
4-7 جمع بندی..‏ 121
4-1 مقدمه..‏ 82
5-1 مقدمه.. 125
5-2 خلاصه یافته ها 125
5-3 نتیجه گیری 128
5-3-1 پرسش فرعی اول 129
5-3-2 پرسش فرعی دوم 130
5-3-3 پرسش فرعی سوم 131
5-3-4 پرسش فرعی چهارم 132
5-3-5 پرسش فرعی پنجم 134
5-3-6 پرسش فرعی ششم 135
5-3-7 پرسش اصلی تحقیق 137
5-4 پیشنهادهای تحقیق 143
5-4-1 پیشنهادهای كاربردي 143
5-4 -2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 144
5-5 محدودیت های تحقیق 146
5-5 منابع و مآخذ 148
منابع فارسي 148
منابع لاتین 151
منابع اینترنتی 156
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss 158

جدول 2-1:پیشینه تحقیقات انجام شده 66
جدول 3-1 متغیرهای تحقیق 80
جدول 4-1: توصیف یافته های تحقیق 85
جدول4-2: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار 87
جدول 4-3: نرخ تورم ماهانه به درصد 90
جدول 4-:4 نرخ ارز ماهانه به ریال 94
جدول 4-5: تغییرات نرخ ارشد اقتصادی سالانه به درصد 98
جدول 4-6: تغییرات نرخ بهره به تفکیک منابع مصرف(به درصد) 101
جدول 4-7: تغییرات شاخص بورس در بازه زمانی 1380 تا 1393 106
جدول 4-8: تغییرات تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه به درصد 109
جدول 4-9: تغییرات شاخص سهام بر پایه ثابت 110
جدول 4-10: نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه 112
جدول 4-11: تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه(به درصد) 114
جدول 4-12: نرخ رشد اقتصادی به درصد بر مبنای شاخص پایه 116
جدول 4-13: تغییرات نرخ رسمی بهره بر مبنای شاخص پایه به درصد 118
جدول 4-14: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس 120

نمودار 4-1 : روند تولید ناخالص داخلی 88
نمودار 4-2 : شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی 89
نمودار 4-3: روند کلی نرخ تورم طی بازه 1380 تا 1390 91
نمودار 4-4: شیب و روند تغییرات در نرخ تورم 92
نمودار 4-5: روند ماهانه نرخ رسمی ارز(برابری دلار به ریال) 95
نمودار 4-6: شیب و روند تغییرات در نرخ ارز رسمی به ریال 97
نمودار 4-7: تغییرات رشد اقتصادی سالانه 99
نمودار 4-8: تحلیل روند و شیب تغییرات نرخ رشد اقتصادی(به درصد) 100
نمودار 4-9: تغییرات نرخ بهره رسمی در بازه زمانی مورد بررسی(به درصد) 103
نمودار 4-10: روند و شیب تغییرات نرخ رسمی بهره کشور(نرخ به درصد) 105
نمودار 4-11: تغییرات ماهانه شاخص بورس در بازه زمانی 80 تا 1392 107
نمودار 4-12: روند و شیب تغییرات ماهانه شاخص کلی بورس در بازه 1380 تا 1392 108
نمودار 4-13: مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس 111
نمودار 4-14: مقایسه روند تغییرات نرخ تورم و شاخص بورس 113
نمودار 4-15: مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس 115
نمودار 4-16: مقایسه روند نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس(به درصد) 117
نمودار 4-17: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره 119

چکیده
هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس در باطه طمانی 1380 تا 1392 به عنوان یک بازه زمانی 13 ساله بوده است. به جهت تعریف مقاطع زمانی به عنوان جامعه آماری و در نتیجه استفاده از سرشماری در گردآوری داده ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی از طرفی، و به کارگیری روش تحلیل روند در توصیف یافته ها به عنوان یک روش توصیفی از طرف دیگر جهت استنتاج از روش توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که: 1) بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.0125-) به سمت صفر میل کرده است. 2)بین شاخص بورس و نرخ تورم رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.0574) به سمت صفر میل کرده است.3) بین شاخص بورس و نرخ بهره رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.1939-) حدود 0.2- و به سمت صفر میل کرده است. 4)بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.1411) به سمت صفر میل کرده است. 5) بین شاخص بورس و نرخ ارز رابطه نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.8660) به سمت یک میل کرده است. بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.
واژه های کلیدی:شاخص بورس، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز

فصل اول:
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
امروزه نقش و اهمیت بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این بازار بر کسی پوشیده نیست. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده که ارتباط مستقیمی بین توسعه‌ی صنعتی این اقتصادها و توان جذب منابع مالی به بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد( نصرالهی و همکاران،90،1390). در حال حاضر، موضوع بررسی تأثیر متغیرهاي کلان اقتصادي بر بازارهاي سهام، یکی از موضوعات موردتوجه دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران است(سجادي وهمكاران،1387)
عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تأثیرگذار می‌باشند. در این خصوص می‌توان به عوامل سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل اقتصادی به دودسته عوامل اقتصادی کلان و خرد تقسیم می‌شوند. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می‌توان به تولید ناخالص ملی، تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره نمود (زاهدي،1391).
ارزش واقعی سهام به ارزش حال سود و بازدهی سهام بستگی دارد. نرخ تنزیل و توانایی شرکت در ایجاد سود تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازجمله متغیرهای اقتصادی که می‌تواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارت‌اند از، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز . كشورهاي درحال‌توسعه ازجمله ايران، از درجه بالايي از بی‌ثباتی متغيرهاي كلان اقتصادي برخوردار هستند. در اين كشورها نرخ ارز، قيمت سهام و ساير متغيرهاي مهم كلان نسبت به اقتصادهاي پيشرفته و صنعتي بيشتر در حال نوسان بوده و اين نوسانات نيز به‌نوبه خود، محيط نامطمئني را براي سرمایه‌گذاران ايجاد كرده و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند به سهولت و با اطمينان بيشتر در مورد سرمایه‌گذاری آتي تصمیم‌گیری كنند و احياناً متحمل زیان‌های وسيعي می‌شوند. لذا براي افزايش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن دستيابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي، توجه به بازار سرمايه، بخصوص بورس اوراق بهادار به‌عنوان يكي از اركان اصلي بازار سرمايه و عوامل تأثیرگذار بر شاخص قيمت سهام همچون نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی از اهميت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مباحث عمده‌ی اقتصاد،اثر نوسانات مختلف ارز بر شاخص قیمت‌ها و سهام در سطوح کلان است. ازآنجاکه قیمت‌های داخلی سعی در تعدیل نرخ ارز دارند ،این مسئله که آیا نوسانات نرخ ارز در کشورمان بر بازار سهام مؤثر می‌باشد یا نه مطرح می‌گردد. براساس نظریه‌های اقتصادی یک رابطه دوطرفه بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد. در این فصل ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف‌شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری و مدل مفهومی ،فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان‌شده‌اند.
1-2 شرح و بیان مسئله تحقیق
ارتباط شاخص بورس و متغیرهای اقتصاد کلان از نگرانی‌های اصلی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی رفتارهاي آینده است. شاخص بورس معياري جهت ارزيابي بازگشت سرمایه‌گذاری مالی‌، برای تنوع بخشیدن ریسک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین می‌باشند. (يوزا وبايراك،948،2012)
محققان نشان داده‌اند که یک رابطه علی و معلولی دوسویه بين توسعه بازار سهام و عملکرد اقتصادی وجود دارد. براين اساس یک کشور با یک سیستم مالی کاملاً توسعه‌یافته در بخش توسعه سهام می‌تواند توسعه اقتصادی قابل‌توجهی را از طریق تغییرات تکنولوژی و نوآوری محصول و خدمات هدایت کند. (لوين1 ،1997،688)
پیوند بين رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی تأثیر مهمی بر خط‌مشی‌های استراتژی‌های توسعه دارد. اگر یک رابطه علی و معلولی یک‌سویه از توسعه شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، در اين صورت بازار سهام نه‌تنها تسهیل‌کننده تخصیص منابع مالی بین واحدهای دارای مازاد و دارای کسری است، بلکه رشد اقتصادی را از طریق تقویت سرمایه و نوآوری‌های تکنولوژی تقویت می‌کند. از سوی دیگر اگر فرایند علی و معلولی در جهت معکوس رخ دهد به این معناست که رشد اقتصادی یک پیش‌شرط برای کشور به‌منظور اصلاحات بخش بازار سهام می‌باشد چون تکامل بازار سهام وابستگی زیادی به تقاضاهای ایجادشده توسط نمایندگان بازار دارد. به‌علاوه فرایند توسعه بازار سهام بستگی به ظرفیت جذب کشور مثل توسعه منابع انسانی خط‌مشی سرمایه‌گذاری و خط‌مشی‌های مؤثر اقتصادی کلان دارد اگر فرایند علی و معلولی دوسویه باشد بخش بازار سهام و رشد اقتصادی یک رابطه علی و معلولی تقویت‌کننده دارند (چانگ2 وهمكاران،109،2005).
اخيرا تأکیدات فزاینده‌ای بر شاخص‌های بازار سهام و اثر بازار سهام بر توسعه اقتصادي معطوف شده و هم چنین در مباحث نظري نیز موردتوجه قرار گرفته است. شواهد اخیر حاکی از آن است که بازار سهام می‌تواند تأثیرات مثبت بزرگی بر توسعه‌ی اقتصادي داشته باشد. در واقع تمرکز بر بازارهای سهام به‌عنوان موتوري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد صورت های مالی، تحلیل داده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، بورس اوراق بهادار تهران