پایان نامه رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، صورت های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

2-6-3 ادعا بر دارایی 21
2-6-4 ادعا بر سود 21
2-7 تاریخچه حسابرسی در ایران 21
2-8 اهمیت حسابرسی در بازارهای سرمایه 23
2-9 دوره تصدی حسابرس 24
2-10 کیفیت حسابرسی 26
2-10-1 تعریف کیفیت حسابرسی 26
2-10-2 درک کیفیت حسابرسی 27
2-10-3 کیفیت حسابرسی از دید سرمایه گذار: 28
2-10-4 کیفیت حسابرسی از دید اعضای کمیته حسابرسی: 29
2-11 رهنمودهای کیفیت حسابرسی 29
2-12 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی 31
2-13 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی 33
2-14 تخصص حسابرس در صنعت 35
2-14-1 رويکرد سهم بازار 35
2-14-2 رويکرد سهم پرتفوي 36
2-15 دوره تصدی 37
2-16 پیشینه تحقیق 37
2-16-1 تحقیقات صورت گرفته در زمینه هزینه سرمایه 37
2-16-2 تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی 40
2-16-3 تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصص حسابرس: 42
2-16-4 تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی: 43
2-16-5 تحقيقات صورت گرفته در زمينه دوره تصدي و استقلال حسابرس: 44
2-16-6 تحقيقات صورت گرفته در زمينه رابطه دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي: 45
2-16-7 تحقيقات صورت گرفته در زمينه رابطه دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري: 45
2-17 جمع بندی 48
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 50
3-2 روش تحقیق 50
3-3 فرضیه های تحقیق 51
3-4 قلمرو تحقیق 51
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات 52
3-6 روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 52
3-7 جامعه آماری 54
3-8 نمونه آماری 54
3-9 تعریف عملیاتی متغیر ها 55
3-9-1 متغیر های مستقل 55
3-9-1-1 کیفیت حسابرسی 55
3-9-1-2 تخصص حسابرسی 55
3-9-1-3 دوره تصدی حسابرسی 56
3-9-2 متغیر وابسته 56
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 59
4-2 جامعه آماری و ویژگی های آن 59
4-3 بررسی فرضیه های پژوهشی: 75
4-3-1 بررسی فرضیه اول: 75
4-3-2 بررسی فرضیه دوم: 75
4-3-3 بررسی فرضیه سوم: 76
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 80
5-2 خلاصه تحقیق 80
5-3 نتایج 81
5-4 محدودیت های تحقیق 85
5-6 پیشنهاد ها 85
5-6-1 پیشنهاد های اصلی مبتنی بر نتایج تحقیق 85
5-6-2 پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی 86
فهرست منابع و مآخذ 87

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 آماره توصیفی 61
جدول 4-2 جدول تجزیه واریانس یک طرفه 62
جدول 4-3 63
جدول 4-4 64
جدول 4-5 65
جدول 4-6 65
جدول 4-7 آنالیز توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 67
جدول 4-8 68
جدول 4-10 70
جدول 4-12 71
جدول 4-13 72
جدول 4-15 مدل های پیشنهاد شده 73
جدول 4-16 خلاصه مدل 74
جدول 4-17 77
جدول 4-18 77
جدول 4-19 78

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات ایجاد شده در هزینه سرمایه در شرکت هایی که از موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که از این خدمات بی بهره هستند می باشد. هزينه سرمایه نشان دهنده فشار و ضعف مالي(اسکات1، 1976)، نماينده بدهي(مایرز2، 1977)، و تضاد نمايندگي بين مديران و سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان يا بين گروه هاي مختلف سرمايه گذاران است.
هنگامي كه سرمايه گذاران مشغول تصميم گیری براي سرمايه گذاري در شركت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحني ريسك شركت را ارزيابي مي كنند. اين منحني ريسك، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را تعيين مي كند كه اين همان هزينه سرمایه شركت است. مطالعات پيشين يك رابطه مستقيم بين ريسك عدم توانايي پرداخت و هزينه بدهي را نشان مي دهد. به عبارت بهتر ريسك عدم پرداخت بالا، هزينه سرمایه بیشتری را به دنبال خواهد داشت. اما انجام حسابرسی شرکت توسط موسسات خوشنام و با کیفیت باعث کاهش این ریسک و به تبع آن کاهش هزینه سرمایه خواهد شد (احمد پور و کاشانی پور، 1389).
پيتمن و فورتين3 (2004) تأثير شهرت حسابرس را بر هزينه سرمایه شركت هاي آمريكايي كه درطي سال 1977 تا 1988 به شركت سهامي عام تبديل شده اند در طي 9 سال پس از پذيرفته شدن اين شركت ها در بورس، بررسي كردند. آن ها دريافتند شركت هايي كه مؤسسات بزرگ حسابرسي را به خدمت گرفته اند، ميانگين هزينه سرمایه كمتري گزارش كرده اند. همچنین اين يافته ها نشان مي دهد، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معياري از كيفيت حسابرسي و بنابراين به كيفيت صورتهاي مالي منتشر شده به وسيله شركت هايي كه به تازگي سهامي شده اند، حساس هستند (پيتمن و فورتين، 2004).
از طرفي ازديدگاه استفاده كنندگان خارجي كيفيت حسابرسي مي تواند از طريق تعيين حسابرسان مستقل و شايسته حاصل شود. به طور معمول پذيرفته شده كه، مؤسسات حسابرسي مشهور در اغلب موارد خدمات متنوع و با كيفيتي ارايه مي كنند. اين عامل مي تواند فرآيند حسابرسي با كيفيت را به دنبال داشته باشد كه در نهايت به ارايه اطلاعات و گزارشگري مالي با كيفيت بیشتر منجر شود. گزارشگري مالي با كيفيت موجب اطمينان خاطر اعتباردهندگان در تصميم گيري و كاهش ريسك اطلاعاتي آنها مي شود. بنابراين، حسابرسی با کیفیت بالا تر می تواند موجب کاهش هزینه سرمایه شود.
1-2 بیان مساله
اعتبار دهندگان توجه خاصي به كيفيت اطلاعات مالي دارند. یافته های گذشته نشان می دهد که شرکت هایی که از خدمات موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند ميانگين هزينه بدهي كمتري گزارش كرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهند که، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معياري از كيفيت حسابرسي و بنابراين به كيفيت صورتهاي مالي منتشر شده به وسيله شركت هايي كه به تازگي سهامي شده اند، حساس هستند. از طرفي از ديدگاه استفاده كنندگان خارجي كيفيت حسابرسي مي تواند از طريق تعيين حسابرسان مستقل و شايسته حاصل شود.
با توجه به این که مؤسسات حسابرسي خوشنام و با کیفیت، خدمات حسابرسی با کیفیت بیشتری ارائه می دهند، (دی آنجلو4، 1981) که اين امر مي تواند منجر به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر می انجامد، در نتیجه استفاده کنندگان از این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به اطلاعات تکیه کرده و از آنها برای تصمیم گیری های مهم استفاده می کند و این امر (ارائه گزارشات با کیفیت بالاتر) موجب کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان خواهد شد بنابراین ارائه گزارشات با کیفیت بیشتر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می گردد.
با توجه به مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت، مقوله كيفيت حسابرسي با هزينه بهره و نيز ريسك اعتباردهندگان رابطه معكوس دارد. به عبارتي اعتبار دهندگان با توجه به كيفيت اين دو عامل در مورد اعطاء يا عدم اعطای اعتبارات به شركت ها تصميم گيري مي كنند.
مدت زمانی است که حسابرسی با کیفیت به طور قابل ملاحظه ای مورد علاقه و توجه شرکا و تدوین کنندگان مقررات و دانشگاهیان است. مطالعات در حرفه حسابرسی در آمریکا نشان می دهد که چهار موسسه بزرگ بین المللی حسابرسی، خدمات حسابرسی با کیفیتی فراهم می کنند که اعتبار و آگاهی بخشی صورت های مالی را افزایش می دهد (بیکر5، 1998).
مطالعات ته و وانگ تاثیر کیفیت حسابرسی و دوره تصدی بر اعتبار صورت های مالی گزارش شده در سراسر شرکت های آمریکایی را نشان می دهد. طبیعتا کیفیت حسابرسی به وسیله اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران، ریسک اطلاعاتی آنان را کاهش داده و هزینه بهره و هزینه سرمایه شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد (ته6 و وانگ7، 1993).
در ایران سیستم تامین مالی بيشتر به سمت دريافت اعتبار از بانك ها متمايل است، با اين حال بانك ها و ساير مؤسسات مالي سهم كمي در ساختار مدیریت شركت ها دارند. بنابراين، آن ها ممكن است به شيوه هاي كنترلي و كيفي اعمال شده در داخل شركت و نيز كيفيت گزارشگري مالي توجه كنند. از اين رو انتظار مي رود يك رابطه معكوس بين هزينه كيفيت حسابرسی و تأمين بدهي وجود داشته باشد (احمد پور، 1389).
با توجه به مطالب پیش گفته هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اصلی است که آیا بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-3 ضرورت انجام تحقیق
مطالعات پيشين يك رابطه مستقيم بين ريسك عدم توانايي پرداخت8 و هزينه سرمایه نشان مي دهد. به عبارت بهتر عدم انجام حسابرسی واحد تجاری توسط موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت موجب افزایش ريسك عدم پرداخت9 و در نتیجه هزينه بهره بالايي را برای شرکت به دنبال خواهد داشت (فیشر10 و زچنر11، 1989).
از طرف ديگر اعتبار دهندگان در برآورد ريسك عدم پرداخت، کیفیت حسابرسی صورت های مالی شركت ها را مد نظر قرار مي دهند. بنابراين، انجام تحقیقاتی در راستای ارزیابی ارتباط این عوامل با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد(احمد پور، 1389).
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته تحقیق حاظر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که آیا رابطه ای بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه وجود دارد؟
1-4 اهداف تحقیق
تحقیق حاضر دارای سه هدف اساسی بشرح زیر است:
الف) تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه.
ب) تعیین رابطه بین تخصص حسابرس و هزینه سرمایه.
ج) تعیین رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه سرمایه.
1-5 فرضیه های تحقیق
الف)کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ب) تخصص حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ج) دوره تصدی حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.

1-6 روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای مسایل اجرایی و واقعی بکار می برند.
همچنین تحقیق حاضر از نظر شیوه اجرا توصیفی – همبستگی است زیرا ضمن توصیف وضع فعلی جامعه مورد بررسی بدون دخل و تصرف، در بررسی رابطه متغیر ها از تکنیک رگرسیون و همبستگی استفاده می نماید. به لحاظ ماهیت داده ها نیز این تحقیق یک پژوهش پس رویدادی است زیرا از اطلاعات گذشته شرکت ها برای بررسی فرضیه ها استفاده می شود.
1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها
در رابطه با روش گردآوري اطلاعات بايد عنوان شود كه اطلاعات مربوط به مسائل تئوريك از منابع كتابخانه اي نظير مجلات، مقالات، گزارش هاي علمي و پايان نامه هاي تخصصي تهيه شده است. جهت جمع آوري اطلاعات و داده هاي مالي از گزارش هاي منتشره سايت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار هاي اطلاعات مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. ابزار گردآوري داده ها نيز، صورت هاي مالي و گزارش هاي حسابرسي است.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در حوزه رابطه حسابرسی و ویژگی های آن بر هزینه سرمایه شرکت هاست.
قلمرو زمانی: شامل دوره 5 ساله از سال 86 لغایت 90 است.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-9 جامعه و نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگي حجم جامعه آماري و وجود برخي نا هماهنگي ها ميان اعضاي جامعه، با استفاده از روش حذفی و در نظرگرفتن شرایط زير انتخاب نمونه آماري صورت گرفته است:
1. به منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف تأثیرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالي شرکت منتهي به پايان اسفندماه هر سال باشد.
2. شرکت طي سال هاي 1386 تا 1390، تغيير سال مالي نداده باشد.
3. شرکت تا پايان سال مالي 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد.
4. با عنایت به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گري مالي نسبت به شرکت های تولیدی، جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشد.
5. به دلیل لزوم محاسبه متغیر های تحقیق و انجام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی درونی، بازاریابی، تعهد سازمانی، رگرسیون Next Entries پایان نامه رایگان درمورد هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار