منابع مقاله درباره بازار سرمایه، بازده بلندمدت سهام شرکتها، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

2-14-1) تحقيقات انجام شده در داخل كشور 40
2-15) تشریح مقاله مپنا 43
فصل سوم: روش تحقيق 45
3-1) مقدمه 46
3-2) روش كلي تحقيق 46
3-2-1-) بر مبنای هدف 46
3-2-2-) بر مبنای استنتناج 46
3-2-3-) بر مبنای تحقیق 47
3-3) تعریف جامعه آماری 47
3-4) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن 48
3-5) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن 49
3-6) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها 49
3-6-1) روش كتابخانه اى 49
3-6-2) روش مراجعه به اسناد و مدارک 50
3-7) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن 50
3-7-1) فیش 50
3-7-2) بانک های اطلاعاتی بورس 50
3-7-3) کاوش اینترنتی 50
3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 50
3-9) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 51
3-9-1) روشهای آماری و کاربرد آنها 51
3-9-2) مدل تحقیق و مولفه های آن 54
3-10) روشهای رایانه ای(نرم افزارها) 58
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق 59
4-1) مقدمه 60
4-2)توصیف نمونه آماری 60
4-3) تحلیل پیش فرض های رگرسیون 62
4-3-1) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 62
4-3-2) به سمت یک میل کردن ضریب تعیین 64
4-3-3) استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق) 65
4-3-4) عدم خود همبستگي باقیمانده ها 65
4-3-5) نرمال بودن باقیمانده ها 66
4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 67
4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 70
4-6) جمع بندی 73
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها 74
5-1) مقدمه 75
5-2) خلاصه اي از يافته هاي تحقيق 75
5-3) نتيجه گيري 77
5-4) پيشنهادها 78
5-5) محدوديتهاي تحقيق 80
منابع و ماخذ فارسی 81
منابع و ماخذ انگلیسی 83
ضمائم و پیوستها: خروجی تحلیل آماری 85

چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسي مي شود. روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيات تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 12 گروه صنعتی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود. نمونه آماری تحقیق 84 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1388 تا 1392) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر از تحقیق استینکر و هوبر(2014) اقتباس شده است که در آن، بازده بلندمدت سهام، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشد که بین رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا و رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام، ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشته است. این یافته نشان میدهد که بازار سرمایه به تغییرات موجودی کالا در مقاطع مختلف زمانی، واکنش نشان داده است. با توجه به نتایج فوق، می توان ادعای مطرح شده در فرضیه اصلی تحقیق را پذیرفت.
کلمات کلیدی:
رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا، رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا، بازده بلندمدت سهام

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه
هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، رشد غیرعادی موجودی کالا در دو مقطع فصلی و سالانه، موردنظر می باشد. با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود، این تحقیق از چند جنبه دارای نوآوری است. 1)محاسبه و برآورد تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به صورت جداگانه که قبلا در ایران، تنها بر اساس نسبت موجودی کالا به کل داراییها اکتفا شده است. 2) بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. 3) تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غير عادي سهام در زمان عرضه اوليه به عموم پرداختند و عوامل خطاي پيش بيني سود هرسهم، شرايط عمومي بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشيه سود خالص و بازده حقوق
صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غير عادي در عرضه هاي عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرايط وجود و نبود حباب قيمتي بررسي كردند و به تعيين عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. 4) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسي ارتباط بين تغييرات در موجودي كالا با تغييرات در سودآوري و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.
در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.
بيان موضوع تحقيق
سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخورداراست، همواره موجودي هاي كالا قسمت اعظمي ازسرمايه گذاريها ومصارف منابع شركتها راتشكيل داده و از نظر مبلغ بسيار با اهميت بوده و درنتيجه، برفعاليتهاي سودآوري شركتها نيز به ميزان قابل توجهي تأثيرگذار است(چن و همکاران، 2005). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.
بيان مسئله
در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.
طي دو دهه گذشته تغيير ات زيادي در سياستهاي نگهداري موجودي كالا در شركتها به وجودآمده است. برخي پژوهشگران با طرح مسائلي ،همچون فلسفه توليد به موقع1، تكنولوژي اطلاعات خدمات لجستيك شخص ثالث، برون سپاري و مقاطعه كاري برخی معتقدند كه نگهداري موجودي كالا در شركتها بايد كاهش يابد. درمقابل، عدهای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا براي محصولات گوناگون و سطح خدمت رساني به مشتريان، معتقد به نگهداري موجودي كالاي بيشتر درشركتها هستند. اين تضاد بين سياستها نگهداري موجودي كالا، درطول زمان موجب تغييراتي در موجودي كالاشده، اين سوال را مطرح ميكند كه؛ آيا تغييرات درموجودي كالا مي تواند ارزش شركت ر ا تحت تأثير خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، 2005)
پژوهشهاي خارجي متعددي در خصوص رابطه بين موجوديهاي كالا، سودآوري وعملكرد شركتها انجام شده است. براي نمونه، بليندرومكيني (1991) معتقدند مديريت موجودي كالا به روشهاي گوناگوني برعملكرد شركت تأثيرگذاراست.آنان همچنين، بيان كردند كه ازطريق نگهداري موجودي كالا،شركتها ميتوانند برنامه ريزي توليدرا بهبود بخشيده، هزينه هاي كمبود ويا نبود موجودي كالارا به حداقل برسانند وهزينه هاي خريد را از طريق خريدهاي عمده وسوداگري درقيمت معاملات به ميزان قابل توجهي كاهش دهند. آنها بيان ميكنند كه در اين ميان نبايد هزينه هاي نگهداري،ازقبيل،هزينه فرصت،هزينه مكان،هزينه جابه جايي،منسوخ شدن،بيمه،ضايعات وهزينه هايي از اين دست را ناديده گرفت(ستینکر و هوبر، 2014).
تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، 2005).
از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان میدهد، انتظار می رود، این اندازه گیریها برای انتقال اطلاعات در مورد ریسک عملیاتی و فرصت مواجه توسط شرکت مفید باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل روند ترازنامه مورد توجه تحلیل گران مالی می باشد، تغییرات موجودی کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سرمایه در گردش و تحلیل آن می باشد.
با توجه به تاثیر تغییرات موجودی کالا بر تصمیمات مالی شرکتها و محیط عملیاتی آنها، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در خصوص میزان توجه و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات و چگونگی تحلیل آن از جانب سرمایه گذاران می باشد. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به مدیران در جهت انتخاب صحیح راهبردهای سرمایه در گردش و مدیریت موجودی کالا کمک نماید. به نحوی که آنها بتوانند رویه هایی را در پیش بگیرند که منجر به واکنش مثبت بازار سرمایه شده و ارزش بازاری شرکت را بالا ببرد. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود.
بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها، چه رابطه ای برقرار است؟

1-4)ضرورت انجام تحقيق
1-4-1) ضرورت انجام تحقيق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود
تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غير عادي سهام در زمان عرضه اوليه به عموم پرداختند و عوامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس، سیاست خارجی Next Entries منابع مقاله درباره مدیریت موجودی، بازار سرمایه، دارایی ها، تامین مالی