مقاله رایگان درمورد چرخه عمر، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، هزینه حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 سؤالات تحقیق 6
1-6 فرضیه‌های تحقیق 7
1-7 مدل مفهومی تحقیق 7
1-8 روش پژوهش 8
1-9 قلمرو پژوهش 9
1-9-1 قلمرو موضوعی 9
1-9-2 قلمرو مکانی 9
1-9-3 قلمرو زمانی 10
1-10تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 10
1-11ساختار تحقیق 10
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 گفتار اول: تئوری چرخه عمر شرکت 14
2-3 گفتار دوم: هزینه سرمایه (هزینه آورده صاحبان سهام) 22
2-4 پیشینه تحقیق 24
2-4-1 تحقیقات خارجی 24
2-4-2 تحقیقات داخلی 29
2-5 جمع‌بندی پیشینه تحقیق 45
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 51
3-2 روش کلی تحقیق 51
3-3 جامعه آماری 52
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 52
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 53
3-5 روش گردآوری داده‌ها 53
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 54
3-7 اعتبار ابزار تحقیق 54
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 54
3-8-1 مدل تحقیق 56
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 57
3-8-1-2 تعریف متغیرها 57
3-8-1-3 نحوه اندازهگیری متغیرها 58
3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 62
3-8-1-5 رابطه بین متغیرها: 63
3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه 63
3-8-2 نرم‌افزارها 63
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه‏ 65
4-2 توصیف جامعه آماری 65
4-3 توصیف نمونه آماری 66
4-4 توصیف یافته‌ها 68
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 70
4-6 تحلیل رابطه بین مراحل چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام 79
4-7 جمع‌بندی 90
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 97
5-2 خلاصه یافته‌ها 98
5-3 نتیجه‌گیری 103
5-4 پیشنهادها 105
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 105
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 107
5-5 محدودیت‌های تحقیق 107
منابع و مأخذ:
منابع فارسي 110
منابع لاتین 113
منابع اینترنتی 114
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews 116

جدول(2-1): پارامترها و استراتژی مالی در مرحله ظهور 16
جدول(2-2 ): پارامترها و استراتژی مالی در مرحله رشد 18
جدول(2-3): پارامترها و استراتژی مالی در مرحله بلوغ 20
جدول(2-4): پارامترها و استراتژی مالی در مرحله افول 22
جدول (2-5): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر 46
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 66
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 67
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 68
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد 70
جدول (4-5): نتايج آزمون جارک-برا برای متغیرهای وابسته 71
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 72
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل 73
جدول (4-8): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 74
جدول (4-9): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 76
جدول (4-10): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 77
جدول (4-11): خلاصه نتایج آزمون چاو 78
جدول (4-12): برآورد پارامترهای رابطه مراحل چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام 81
جدول (4-13): اعتبار سنجي رابطه خطي بين متغيرها 88
جدول (4-14): تحلیل واریانس 90
جدول (4-15): جمع‌بندی ارتباط بين متغيرها 95
جدول (5-1): خلاصه نتایج 105

نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 75

چکیده
هدف از اين تحقيق، تعيين رابطه بين هزینه آورده صاحبان سهام و مراحل چرخه عمر، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و سود (زیان)، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد در اين راستا از اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و سود (زیان)، ارزش دفتری به ارزش بازار، ورشکستگی و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل و از مراحل چرخه عمر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی استفاده شده است. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های1393-1389) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتايج برآورد رگرسيوني حاكي از این است که بین هزینه آورده صاحبان سهام و مراحل چرخه عمر رابطه‌ی معناداری وجود دارد. میتوان اذعان داشت که شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر سطوح مختلف از منابع، مزیت های رقابتی، عدم تقارن اطلاعات و ریسک دارند و از این رو هزینه آورده صاحبان سهام باید به طور سیستماتیک در سراسر چرخه عمر شرکت متفاوت باشد. لذا هزینه آورده صاحبان سهام به ترتیب در مرحله بلوغ و رشد چرخه عمر شرکت کمترین و در مرحله افول چرخه عمر شرکت بالاترین مقدار را دارد .

واژه‌های کلیدی: هزینه آورده صاحبان سهام ،چرخه عمر، اندازه شرکت، ورشکستگی، اهرم مالی

فصل اول:
كليات تحقیق

مقدمه
یکی از ویژگی‌های اقتصادي، چرخه‌ی عمر شركت است. طبق تئوري چرخه‌ی عمر، شرکت‌ها در مراحل مختلف چرخه‌ی عمر از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه ویژگی‌های مالي و اقتصادي يك شركت تحت تأثیر مرحله‌ای از چرخه‌ی عمر است كه شركت در آن قرار دارد. مفهوم چرخه حیات، استعاره‌ای زیستی در مورد سازمان‌هاست. بر اساس این مفهوم همه موجودات زنده، از جمله نباتات، جانوران و انسان‌ها، همگی از منحنی عمر يا چرخه عمر پيروی می‌کنند. این‌گونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پيری می‌رسند و در نهايت می‌میرند. اين سیستم‌های زنده در هر مرحله از چرخه عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص به‌منظور چيرگی بر مسائل آن دوره و مشكلات مربوط به انتقال از دوره‌ای به دوره ديگر هستند. تئوری چرخه عمر شرکت چنين فرض می‌کند كه شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده كه متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند. همانند موجودات زنده، رشد و پيری واحدهای تجاری را بر مبنای قابليت كنترل و انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسيار انعطاف‌پذیر، ولي در بيشتر مواقع غیرقابل‌کنترل‌اند. با افزايش عمر سازمان‌ها، روابط تغييرمی كند: كنترل افزايش و انعطاف‌پذیری كاهش می‌یابد. در نهايت، با پير شدن (دوران افول ) قابليت كنترل نيز كاهش خواهد يافت. هنگامی‌که واحد تجاری قابليت كنترل داشته و انعطاف‌پذیر باشد، بيانگر اين است كه توأمان مزايای جوانی و پيری را داراست. اين وضعيت تحت عنوان مرحله تكامل (بلوغ) شناخته می‌شود. (دهدار، 1386، 68).
این سیاست‌ها ممکن است بر حقوق صاحبان سهام تأثیر بگذارد. هدف اصلی مدیر باید حداقل کردن هزینه تأمین مالی باشد. ازآنجایی‌که هزینه حقوق صاحبان سهام1 بخشی از کل هزینه سرمایه است و در فرایند تصمیم‌گیری نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد، داراي اهمیت والایی می‌باشد و با توجه به اهمیت هزینه حقوق صاحبان سهام، در هریک از مراحل چرخه عمر شرکت‌ها و تأثیری که هزینه حقوق صاحبان سهام در جذب سرمایه‌گذار می‌گذارد.
در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ” چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام”خواهیم پرداخت.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
با توجه به رقابتی بودن امروزه بازارها، چید مان بهینه منابع جهت حفظ موقعیت و پیشرفت شرکت‌ها یک امر حیاتی و غیرقابل‌اجتناب می‌باشد. تا جایی که ساختار سرمایه شرکت می‌تواند به‌صورت مستقیم بر ارزش شرکت اثرگذار باشد. شرکت‌ها به‌منظور حداکثر کردن مطلوبیت، در چرخه عمر خود سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ می‌نمایند. کی از مدل‌های کاربردی در رابطه با تحلیل موقعیت سازمان‌ها و روش تعیین دوره عمر سازمان است. طبق این مدل هر محصول، صنعت یا کسب‌وکاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی می‏شود، رشد می‌کند، به مرحله بلوغ می‏رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتاً پیری و زوال آن فرا می‏رسد. لذا پس‌ازاینکه جایگاه هر سازمان مورد شناسایی قرار گرفت، باید به‌گونه‌ای برنامه‏ریزی نمود که همواره سازمان‌ها در مرحله رشد و بلوغ خود باقی بمانند. تئوری چرخه عمر2 در مواردی همچون محصولات، بازار، تکنولوژی و صنعت نیز کاربرد دارد و لذا از طریق تعیین جایگاه هر یک از عوامل فوق در طول منحنی می‏توان تصویری واضح و دقیق نسبت به اقدامات و تمهیداتی که باید در آینده صورت گیرد، به دست آورد. لازم به ذکر است در شکل‏گیری هر یک از مراحل عمر سازمان عوامل متعددی از جمله مأموریت و رسالت سازمان، فن‏آوری، ساختار سازمانی، مالکیت سازمانی، وضعیت بازار و بسیاری موارد دیگر دخالت مستقیم خواهند داشت.
هزینه سرمایه (آورده صاحبان سهام) یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است و در تصمیمات مربوط به تأمین مالی و سرمایه‌گذاري نقش اساسی را بازي می‌کند. مدیریت شرکت باید بدیل‌های مختلف تأمین مالی و اثر آن‌ها بر ریسک و بازده شرکت را مشخص نماید. هدف اصلی مدیر باید حداقل کردن هزینه تأمین مالی باشد. ازآنجایی‌که هزینه حقوق صاحبان سهام3 بخشی از کل هزینه سرمایه است، در فرایند تصمیم‌گیری نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد و داراي اهمیت والایی می‌باشد مطابق با گفته بندا (2003) هزینه آورده صاحبان سهام به دلیل آنکه تشکیل‌دهنده یک مبنا براي مقایسه فرصت‌های سرمایه‌گذاري می‌باشد داراي اهمیت است. هزینه آورده صاحبان سهام بستگی به مبنای اقتصادی شرکت‌ها، پویایی صنعت و به‌طورکلی به شرایط اقتصاد ملی بستگی دارد. تحقیقات قبلی در این زمینه نشان داده‌اند که عوامل خاص شرکتی مؤثر برآورده صاحبان سهام شامل اندازه، نسبت بدهی به دارایی خالص، قدرت مالی، سطح افشاء و ریسک کلی شرکت‌ها است. (منظر حسن و همکاران، 2015).
اساس تئوری چرخه عمر شرکت‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و تصمیمات مالی عملکرد عملیاتی شرکت‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر تغییر قابلیت‌های سازمانی شرکت‌ها یعنی مراحل چرخه عمر شرکت است. ادبیات موجود در حوزه مدیریت حسابداری نشان داده است که ارزیابی عملکرد در سراسر مراحل چرخه عمر شرکت متفاوت است و نشان داده است که چرخه عمر شرکت تأثیر معناداری بر احتمال اینکه یک شرکت درگیر ارائه سهام ثانویه شود را دارد. برخی از مطالعات هم نشان داده‌اند که چرخه عمر شرکت نقش مهمی در تعیین روند پرداخت سود سهام شرکت دارد و ساختارهای سرمایه‌ای مختلف در نقاط مختلف چرخه عمر شرکت بسیار بهینه هستند (منظر حسن و همکاران، 2015).
با توجه به تحقیق انجام‌شده در این تحقیق مسئله اصلی این است که:
چرخه عمر شرکت بر توانایی شرکت در جذب سرمایه‌گذارانی که به‌تدریج هزینه پیش‌بینی‌شده آورده صاحبان سهام شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند تأثیر دارد یا خیر؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
هزينه آورده صاحبان سهام يك مقياس كلي ريسك پذیرفته‌شده به‌وسیله سرمایه‌گذاران است. بدین‌جهت اندازه‌گیری هزينه آورده صاحبان سهام و شناسايي علل تغيير آن موردتوجه زيادي قرارگرفته است. با توجه به اينكه هزينه آورده صاحبان سهام يك مفهوم ذهني است و تنها از روي قیمت‌های سهام و انتظارات بیان‌شده آينده می‌تواند استنتاج شود، یک‌راه توضيح معيار اندازه‌گیری هزينه آورده صاحبان سهام مطالعه رابطه آن با متغيرهايي است كه بر ریسک‌پذیری شركت تأثیر می‌گذارند.
علاوه بر اهمیت موضوع تحقیق که موجب انتخاب آن گردید، علاقه شخصی و مطالعات قبلی پژوهشگر در این امر بی‌تأثیر نبوده است. همچنین در بیان اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن باید به این مهم اشاره کرد که دانشجویان نه‌تنها باید تعاریف چرخه عمر و هزينه آورده صاحبان سهام را بیاموزند. بلکه باید به درک ارتباط بین چرخه عمر و هزينه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد ریاضی، ضریب همبستگی، حافظه کاری، سطح معنادار Next Entries مقاله رایگان درمورد چرخه عمر، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار