دانلود پایان نامه با موضوع جهانی شدن، دولت – ملت، دولت مدرن، مسئله پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ه در فرهنگ اسلامي عمدتاً به گروهي از مردم اطلاق ميشود که در سرزميني اسکان يافته، داراي نظام اعتقادي و ارزشي واحد، با تأکيد بر فردِ پيشوا که عامل انسجام اجتماعي و وحدت ميباشد به کار رفته است. اين اصطلاح، اهميت خاصي در فرهنگ اسلامي دارد. بر طبق فرضيه اين رساله «جهانيشدن با تحت تأثير قرار دادن نظام دولت – ملت توانسته است بستري براي طرح مجدد نظريهی امت سازي فراهم نماید». با ورود الگوی نظام دولت- ملت به جوامع اسلامي که خاستگاهي اروپايي دارد، اين الگو با عناصري چون «ناسيوناليسم» و«حاکميت» نتوانست جوابگوي نيازهاي جوامع اسلامي باشد، چرا که از لحاظ ماهوي سنخيتي با اين جوامع نداشت. در عين حال، به نظر ميرسد با امتسازي که مفهومي اسلامي و متناسب با جوامع اسلامي است، در تقابل باشد. در اين بين، پديدهی جهانيشدن با نگاهي فراسرزميني و فرامليتي خود، ناکارآمدی الگوی نظام دولت- ملت را در این جوامع پررنگتر نموده و ميتواند بستري براي امتسازي فراهم نمايد. اين رساله با روش توصيفي- تحليلي تلاش دارد نشان دهد، جهانيشدن به عنوان عاملي فرصتساز، با تحت تأثير قرار دادن بنيادهاي نظام دولت- ملت ميتواند الگوي امت را از نگرشي آرمانگرايانه به نگرشي واقعگرايانه تبديل نمايد.
کليد واژه : جهاني شدن، دولت- ملت، امت، امتسازي، فراملي.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول:کليات
مقدمه 8
1-1 شرح و بيان مسئله پژوهشي 2
1-2- کليد واژه ها 4
1-2-1- جهاني شدن (Globalization ) 4
1-2-2- دولت- ملت (Nation-State) 4
1-2-3- امت ( The Ummah) 4
1-2-4- امت سازي (Ummah-Building) 5
1-2-5- فراملي (Transnational) 5
1-3 -پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق 5
1-4- اهداف تحقيق 8
1-5- اهميت وارزش تحقيق 8
1-6- کاربرد نتايج تحقيق 9
1-7- فرضيه هاي تحقيق 9
1-8-روش تحقيق 9
1-9- ابزار تجزيه و تحليل 9
1-10- سازماندهي تحقيق 10

فصل دوم: چهارچوب نظري ؛ منطق دروني اسپريگنز وجهانی شدن
مقدمه 11
2-1- نظريه سياسي توماس اسپريگنز 12
2-2- مرحله اول: مشاهده بي نظمي 16
2-3- مرحله دوم: تشخيص درد 17
2-4- نظم وخيال؛ بازسازي جامعه 19
2-5- مرحله چهارم : ارائه راه حل 20
2-6- تعريف مفهوم جهاني شدن 21
عنوان صفحه
2-7- جهاني شدن يا جهاني سازي ( پروسه يا پروژه ) 23
2-7-1- جهاني شدن به مثابه پروسه 23
2-7-2- جهاني شدن به مثابه پروژه 25
2-7-3-پديده جهاني شدن؛ پروسه و پروژه به طور توأمان 25
2-8- خاستگاه تاريخي جهاني شدن 26
2-8-1- مرحله جنيني 28
2-8-2- مرحله بالندگي 28
2-8-3- مرحله پيشروي 28
2-8-4- مرحله نزاع سلطه 29
2-8- 5- مرحله ترديد و بلاتکليفي 29
2-9- آرا و انديشه هاي سه نسل نظريه پردازان جهاني شدن 30
2-9-1- نسل اول 31
2-9-2- نسل دوم 31
2-9-2-1- نظريه هاي اجتماعي 32
2-9-2-2- نظريه هاي اقتصادي 32
2-9-2-3- نظريه هاي سياسي 32
2-9-2-4- نظريه هاي فرهنگي جهاني شدن 32
2-9-3- نسل سوم 33
2-10- جهاني شدن و همبستگي هاي ديني 33
2-11 نتيجهگيري 35

فصل سوم:نظام دولت – ملت ؛ دولت مدرن در بستر زمان
مقدمه 36
3-1- دولت چيست؟ 37
3-2- زمينه هاي فکري دولت مدرن 40
3-2-1- حاکميت 40
3-2-2- ايدئولوژي دولت ساز : ناسيوناليسم 43
3-3- سير تاريخي دولت مدرن يا نظام دولت- ملت 47
عنوان صفحه
3-3-1- ظهور دولت – شهر 49
3-3-2- امپراتوري رم 49
3-3-3- دوره فئودالي 50
3-3-4- ملوک الطوايفي 51
3-4- طبقه بندي دولت هاي مدرن 53
3-4-1- دولت مطلقه 53
3-4-2- دولت مشروطه 56
3-4-3- دولت ليبرال 56
3-4-4- دولت رفاهي 56
3-4-5- دولت نوليبرال 57
3-5- نتيجه گيري 57

فصل چهارم:امت سازي
مقدمه 58
4-1- بررسي نظريه امت 59
4-1-1- تعريف امت 59
4-2- جايگاه امت در قرآن کريم 61
4-2-1- امت به معناي مدت وزماني معين 62
4-2-2- امت به معناي پيشوا ، رهبر ، الگو و نمونه 62
4-2-3- امت به معناي راه ،روش ،دين وآيين 62
4-2-4- امت به معناي گروهي از جانداران ( اعم از انسان وحيوان ) 62
4-2-5- امت به معناي گروهي از انسان ها 63
4-3- نظرات سيد قطب درباره “امت وسط” 64
4-3-1- امت وسط در حوزه تصور و اعتقاد 64
4-3-2- امت وسط در حوزه شعور وتفکر 64
4-3-3- امت وسط درتنظيم وتنسيق زندگي 65
4-3-4- امت وسط در ارتباطات 65
4-3-5- امت وسط در مکان 65
عنوان صفحه
4-3-6- امت وسط در زمان 65
4-4- نظر علامه طباطبايي درباره امت وسط 65
4-5- مباني تفکر امت 66
4-5-1- اصل توحيد 66
4-5-2- جامعيت دين 66
4-5-3- جهانشمول بودن دين 66
4-5-4- جاودانگي دين 68
4-5-5- مکانسيم تحقق امت اسلامي 68
4-6- امت سازي در بستر اتحاد اسلامي 68
4-7- سيد جمال الدين اسد آبادي و اتحاد اسلامي 71
4-7-1- اتحاد دول اسلامي ، اتحاد ملل اسلامي در انديشه سيد جمال 75
4-8- خاستگاه امت در انديشه سياسي امام خميني (ره) 76
4-9- نتيجه گيري 78

فصل پنجم:تقابل جهانی شدن با نظام دولت- ملت؛تعامل جهانی شدن با امتسازی 80
مقدمه 80
5-1- تأثيرات جهاني شدن در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي 81
5-1-1- جهاني شدن درعرصه اقتصاد 81
5-1-2- جهاني شدن در عرصه سياست 84
5-1-3 جهاني شدن در عرصه فرهنگ 89
5-2- مرحله اول _ مشاهده بحران 93
5-2-1- نفوذ نظام دولت- ملت در جهان اسلام 93
5-2-2- عنصر ناسيوناليسم 94
5-2-3- عنصر حاکميت 95
5-3-مرحله دوم- تشخيص درد 96
5-4- مرحله سوم – نظم و خيال ( بازسازي جامعه ) 101
5-4-1- توصيف ويژگيهاي دولت در عصر پيامبر به عنوان نمونه آرماني 101

عنوان صفحه
5-5- مرحله چهارم- ارائه راه حل: تقابل جهاني شدن با نظام دولت-ملت ؛ تعامل جهاني شدن با امتسازي 103
5-5-1- فرصت سازي جهاني شدن در دوسطح «ملتها» و «دولتها» 111
5-5-1-1- فرصتسازي جهاني شدن در سطح ملتها 111
5-5-1-2- فرصتسازي جهاني شدن در سطح دولتها 112
5-6- نتيجه‌گيري 113
نتيجه گيري 114
منابع ومآخذ 119

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول شماره1-1: جهاني شدن 30
جدول4-1: ساخت اجتماعي سيد جمال الدين اسدآبادي 73
جدول 4-2 : عوامل مخرب وحدت ساختي 74
جدول 4-3: دکترين اصلاح سيد جمال الدين ا سد آبادي 74

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل 1- 1: نمودار تشخيص علل بي نظمي سياسي 18
شکل 5-1: نمودار جهانی شدن به عنوان کاتالیزور 115

فصل اول
کليات

مقدمه
جهاني شدن به عنوان موضوعي که بيشتر در دهههاي پاياني قرن بيستم به عرصه گفتمانهاي اجتماعي وارد شد توانست در زماني کوتاه توجه انديشمندان جهان را به سوي خود جلب نمايد .شيوع اين موضوع صرفهنظر از پيشينه تاريخي و فلسفياش به حدي چشمگير بوده است که تقريباً در همه حوزههاي فکري واجتماعي معاصر با تعبير وتفسيري خاص از آن سخن به ميان ميآيد. جالب اينجاست که عليرغم متداول بودن اين اصطلاح هنوز تعريف جامع و مانعي از آن اراده نشده است . تحت اين شرايط به واسطه تراکم زمان ، مکان و فضا ديگر نميتوان خود را دريک محيط بسته جغرافيايي تعريف کرد . به گونهاي که هويت در گذر زمان معنا ومفهوم پيدا کرده است. در چنين وضعيتي دولت – ملت نميتواند به مثابه مدل وستفاليايي عمل نموده و شاهد نفوذپذيري مرزها و تحديد حاکميتها ميباشد. در اين شرايط تراکم فضا وزمان جوامع اسلامي ميتوانند با استفاده از فرصتهاي پديد آمده استعدادهاي بالقوهاي که بنابر آموزههاي اسلامي براي جهانشمول شدن آيين اسلام وجود دارد بهره گيرند .

1-1 شرح و بيان مسئله پژوهشي
جهاني شدن از جمله مسائل مهم جهان حاضر است که ابعاد گوناگون فرهنگي ، اقتصادي و سياسي دارد. اين پديده، بسياري از دانشمندان را به تفکر پيرامون خود واداشته و هريک از آنها تلاش کرده اند تفسير وتبيين علمي از اين روند ارائه دهند. در سالهاي اخير انديشمندان بسياري از اين مفهوم به شکل گسترده استفاده کرده وآن را مفهومي کليدي نه تنها در علوم سياسي يا روابط بين الملل بلکه در کل علوم اجتماعي مي دانند. براي نمونه مالکوم واترزجهاني شدن را مهمترين موضوع ومفهوم دهه 1990قلمداد مي کند که نشان دهنده گذار جامعه انساني به هزاره سوم است.( واترز، 1379: 9) جهاني شدن هر چند به تازگي به شيوه‌اي نوين مطرح شده است، چيز تازه‌اي نيست و سابقه‌اي بس طولاني دارد؛ به گونه‌اي كه از نظر رابرتسون نيز فرآيند كلي جهاني شدن دست‌كم به پيدايش دين‌هاي جهاني در بيش از دو هزار سال پيش مي رسد ( رابرتسون، 1385: 31). نويسندگان و صاحب نظراني مانند مزروعي نيز نخستين نشانه‌هاي فرآيند جهاني شدن را در تمدن اسلامي و شرق باستان شناسايي مي‌كنند( گل محمدي ، 1386 : 23). فرآيند جهاني شدن و ريشه‌هاي آن در نوع سنتي با اديان جهاني مخصوصاً اسلام آغاز گرديد و تا آغاز دوره رنسانس ادامه داشت. از اين تاريخ به بعد، نوعي ديگر از جهاني شدن كه مي‌توان از آن به جهاني شدن مدرن و يا به تعبير «شولت»، جهاني شدن سكولار ياد كرد، آغاز شد(شولت،1382: 73).
نكته مهم ديگر درباره ماهيت اين فرآيند، پروسه‌اي پروژه‌اي و يا تركيبي بودن آن است. عده‌اي ماهيت آن را يك فرآيند طبيعي و برخاسته از جوامع پسا صنعتي غرب مي‌دانند(سجادي ، 1387: 31) و آن را يك پروسه طبيعي قلمداد مي‌كنند. در ديدگاه ديگر، جهاني شدن امر تصنّعي و هدايت شده است كه غرب، آن را در راستاي خواست‌ها و منافع خويش تعقيب و هدايت مي‌نمايد( سجادي ، 1387: 31). از اين رو آن را يك پروژه كاملاً غربي براي استعمار ديگران مي‌دانند. در نگرش سوم كه مورد نظر اين پايان نامه است، جهاني شدن، پديده‌اي مركب از هر دو جنبه پروسه‌اي و پروژه‌اي مي‌باشد. بر اين مبنا، اين پديده مانند هر پديده ديگر فرصت‌ها و چالش‌هايي را به وجود مي‌آورد. لذا جهاني شدن در كنار چالش‌ها، فرصت‌هايي نيز ايجاد نموده است كه در اين پايان نامه به فرصت‌هاي جهاني شدن براي امت سازي پرداخته خواهد شد.
يكي از نتايج اساسي جهاني شدن، برداشتن فاصله‌هاست: افزايش فزاينده اطلاعات و رسانه‌هاي گروهي، مفهوم مرز در واحدهاي سنتي همچون، دولت ـ ملت را بي‌اثر مي‌سازد و مرزهاي جغرافيايي، جاي خود را به مرزهايي با توانايي‌هاي اطلاعاتي مي‌دهد. با روند جهاني شدن، عمل سياسي نيز جهاني مي‌شود( لسناف ،1385: 220). در اين وضعيت، در كنار تهديدها و پي‌آمدهاي سوء جهاني شدن، به دليل طرح فرا جامعه1 ظرفيت‌ها و قابليت‌هايي نيز براي جهاني شدن واقعي و مورد نظر اديان فراهم مي‌ شود(قوام ،1382: 361 ).
جهانيشدن، با پشت‌ سر گذاشتن و در نورديدن مرزهاي جغرافيايي ملي در مناسبات و روابط فرهنگي، سياسي، اجتماعي منجر به نزديك‌تر شدن مسلمانان در وراي ملّيت و قوميت آنان مي‌شود و فن‌آوري نوين ارتباطي و اطلاعاتي از جمله «اينترنت»، امكان تغيير و تحول در باورها،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، تجارت بین الملل، حقوق مالکیت فکری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دولت – ملت، منابع محدود، جهان اسلام