منابع پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

51
ب -2(1): ماده 30 موافقتنامه تریپس و استثنائات وسیع 51

ب-2(2): صدور مجوزهای اجباری 52
ب-2(3): واردات موازی 54
گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت 55
گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی 57
بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی و تاثیر آن بر تجارت 63
گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه 63
گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو 64
فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت 66
گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی) 68
گفتار دوم:ایمنی غذایی 70
گفتار سوم: امنیت غذایی 71
گفتار چهارم: دخانیات 74
گفتار پنجم: محیط زیست 77
گفتار ششم: دسترسی به دارو 80
الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو 81
ب: حق اختراع در زمینه دارو 82
گفتار هفتم: خدمات بهداشتی 85
گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت 88
الف: بیوتکنولوژی 88
ب: فناوری اطلاعات 89
ج:طب سنتی 90
فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی 92
بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی 92
بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی 94
گفتار اول: مذاکرات 94
گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی 95
الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی 96
ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی 97
گفتار سوم: رکن استیناف 99
بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی 102
فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی
و سازمان بهداشت جهانی 104
بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی 105
بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی 110
نتیجه گیری 113
منابع 117

مقدمه
بیان مسئله
آزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.
حال با این تفاوت مهم در اهداف این دو سازمان، چگونه می توان تجارت آزاد و بهداشت عمومی را در کنار یکدیگر و در یک سطح ایده آل در جامعه و در عرصه بین المللی هم گام ساخت؟ پاسخ به این پرسش، موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.
ضرورت تحقیق
سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد، فواید انکارناپذیری دارد. باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه، تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.
در این راستا ضروری است، روش هایی که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی از طریق آنها تلاش می کنند تا نوعی انسجام در سیاستهایشان به وجود بیاورند تا در کنار آزادی تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جوامع خود را نیز در سطح ایده آل نگه دارند را مورد بررسی قرار بدهیم. این امر موجب می گردد، درک بهتری از صلاحیتها و محدودیتهای دولتها، در حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی در کنار تعهد به برقراری و توسعه تجارت آزاد، داشته باشیم.
سوال تحقیق
از آنجا که سلامت انسانها و بهداشت جوامع انسانی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است، تعامل بين سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در عرصه ی موضوعات بهداشتی و تجاری چگونه است؟

فرضیه ی تحقیق
تفاوت در اهداف سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در ظاهر متفاوت است اما به نظر نمی رسد این تفاوت در اهداف، موجب شود این دو سازمان در موضوعات تجاری-بهداشتی رویکردی متفاوت داشته باشند زیرا تجارت آزاد زمانی ارزشمند است که همگام با سایر نیازهای جامعه، از جمله سلامت و بهداشت عمومی برای اعضای جامعه فراهم باشد.

پیشینه ی تحقیق
در زمان نگارش این پایان نامه، پیشینه ی تحقیقی خاصی که به زبان فارسی باشد و موضوع مطالعه آن مستقیماً بررسی تعامل این دو سازمان در مورد موضوعات تجاری-بهداشتی باشد، یافت نشد. اما در عرصه ی بین المللی منابعی نظیر کتاب موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی که توسط دبیرخانه های دو سازمان نگارش یافته است، وجود دارد که در آن به بررسی موافتنامه های سازمان تجارت جهانی و تاثیر آنها بر بهداشت عمومی و همینطور تبیین موضوعات بهداشتی تجاری پرداخته است،که به عنوان منبع اصلی بخشهایی از این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نشستهای دو سازمان که در مورد موضوعات مختلف بهداشتی تجاری ، برگزار کرده اند و بیانیه هایی که در این زمینه منتشر کرده اند که مهمترین آنها بیانیه که دوحه در زمینه موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی است، به عنوان منابع قابل اعتماد در نگارش این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است.
اما نو آوری این پایان نامه در این است که سعی شده، ضمن بررسی ساختار دو سازمان، علی الخصوص سازمان بهداشت جهانی، نحوه ی تعاملات این دو سازمان در مورد موضوعات نوظهور در عرصه ی تجارت و بهداشت همچنین قواعد حاکم براین موضوعات و نحوه ی حل و فصل اختلافات در این عرصه مورد بررسی قرار بگیرد.
اهداف تحقیق
همانطور که گفته شد برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر، وجود دارد. در این راستا، این پایان نامه در پی بررسی تعاملات مشترک صورت پذیرفته توسط این دو سازمان جهانی و اصول و قواعد حاکم بر موضوعات تجاری بهداشتی و تاثیرات آن بر تجارت بین الملل است تا از این طریق میزان انسجام در سیاست های بهداشتی و تجاری مابین دو سازمان مشخص شود و در صورت نیاز، پیشنهادهایی برای روش های تعاملات این دو سازمان جهت ارتقاء در هماهنگی مابین سیاست های این دو ارائه شود.
روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه توصیفی می باشد و با مراجعه به کتابخانه ها و منابع اینترنتی، تلاش شد به نحو جامعی موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد.
ساختار تحقیق
در این پایان نامه تلاش شد، در فصل اول آن ساختار سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار بگیرد تا یک آشنایی ابتدایی نسبت به دو سازمان ایجاد شود و در فصل دوم موافقتنامه ی مرتبط با تجارت و بهداشت که توسط دو سازمان منعقد شده، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود این دو سازمان در موافقتنامه های خود تا چه اندازه اهداف سازمان مقابل را مدنظر قرار داده است و در فصل سوم موضوعات خاص بهداشتی تجاری که تغییر در استانداردهای انها ممکن است به نحوی بر روی تجارت و بهداشت تاثیر بگذارد مورد بحث قرار گیرد و در فصل چهارم تلاش شده با بررسی نحوه حل و فصل اختلافات تجاری بهداشتی، مسیر راه در صورت اختلاف بین کشورها در این موضوعات مشخص شود و در انتها نحوه انسجام گرایی سیاست های دو سازمان، برای رسیدن به یک تعادل در بهداشت و تجارت، مورد بررسی قرار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره امام خمینی، اخبار علاجیه، امام رضا (ع)، علامه مجلسی Next Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی، تجارت بین الملل