منابع مقاله درمورد سازمان فضایی، توسعه شهر، مدیران شهری، توسعه شهری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست شكلها
عنوان صفحه
شكل(3ـ1)موقعيت شهر يزد نسبت به استان وكشور……………………………………………………………………………………………44
شكل(3ـ2) نقشه محدوده شهر يزد……………………………………………………………………………………………………………………44
شكل(3ـ3)محدوده تقريبي شهر پيش از اسلام…………………………………………………………………………………………………..47
شكل(3ـ4) محدوده تقريبي شهر دوره آل كاكويه……………………………………………………………………………………………….48
شكل(3ـ5) محدوده تقريبي شهر اتابكان وآل مظفر…………………………………………………………………………………………….49
شكل(3ـ6) محدوده تقريبي شهر دوره گوركانيان………………………………………………………………………………………………..50
شكل(3ـ7) محدوده تقريبي شهر دوره صفويه……………………………………………………………………………………………………..51
شكل(3ـ8) محدوده تقريبي شهر دوره زنديه وقاجاريه…………………………………………………………………………………………52
شكل(3ـ9) محدوده تقريبي شهر دوره پهلوي……………………………………………………………………………………………………..53
شكل(4ـ1)روستاهاي ادغام شده درمحدوده شهريزد…………………………………………………………………………………………….70
شكل(4ـ2)منطقه بندي طرح جامع وتفصيلي شهر يزد………………………………………………………………………………………….74
شكل(4ـ3)محدوده بافت تاريخي به كل شهر يزد…………………………………………………………………………………………………79
شكل(4ـ4) محدوده بافت فرسوده شهر يزد…………………………………………………………………………………………………………81
شكل(4ـ5)محدوده وحريم شهريزد…………………………………………………………………………………………………………………….91
شكل(4ـ6)جهات توسعه يزد در سال 1352………………………………………………………………………………………………………..95
شكل(4ـ7)ساخت شهر يزد در طرح جامع اوليه………………………………………………………………………………………………….97
شكل(4ـ8)كابري اراضي پيشنهادي طرح جامع اوليه…………………………………………………………………………………………..100
شكل(4ـ9)جهات توسعه شهر در طرح جامع اوليه………………………………………………………………………………………………105
شكل(4ـ10)كاربري اراضي در سال 1363……………………………………………………………………………………………………………113
شكل(4ـ11)سازمان فضايي شهر يزدـ تكوين تاريخي پهنه وساختارهاي شهري…………………………………………………..119
شكل(4ـ12)كاربري اراضي پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………….128
شكل(4ـ13)نقشه اراضي الحاقي به محدوده شهر يزد………………………………………………………………………………………..139
شكل(4ـ14)نقشه طرح تفصيلي شهر يزد………………………………………………………………………………………………………….141

ـ مقدمه
بررسی سازمان فضایی شهر یزد در دوره های مختلف وبا خصوصیات و مشکلات مربوط به هر دوره موضوع مورد بررسی می باشد. قطعا دردوره هایی که شهر یزد فاقد هر گونه طرح و برنامه ای بوده است یکسری مشخصات و مولفه ها سازمان فضایی شهر را تشکیل می داده وشکل گیری اجزاء متشکله این سازمان نیز بر اساس خصوصیات طبیعی آنها بوده است وتغییرات آنها نیزقطعا بصورت آرام وبر اساس مقتضیات و نیازهای درونی انجام می گرفته است و البته تمامی شهرهای ایران و شاید شهرهای کشورهای دیگر و نیز در این دوره ها با رویکردهای متفاوت وبه صورت یکسان ومشابه صرفا تابع نیازهای درونی خود بوده است وتغییرات کند وآرام داخلی این سازمان نیز براساس تصمیمات مدیران سنتی وصاحبان مشاغل وحرف انجام می گرفته است و شهریزد نیز در این دوره ابتدایی شکل گیری خود تازمان ورودصنعت ورشد ماشین وبعبارتی ایجاد نظام اجتماعی سرمایه دارای جهانی و تقسیم کار متاثر از آن با همین روش به رشد بطئی ادامه داده و پاسخگوی نیازهای داخلی بوده است که در اینجا اجزا ء و کار کرداین ساختار را توضیح می دهیم
با شکل گیری نظام سرمایه داری وایجاد روابط اجتماعی ، اقتصادی دراین دوره و نیز ورودماشین به جامعه شهری ایران و تغییر روابط سنتی نهادهای مدنی و تغییر نیازهای اجتماعی افراد، سایر مولفه های اجتماعی نیز تغییر پیدا می کند که قطعا تاثیرات اساسی در فضای زندگی و کار نیز باعث می گرددو همگی از تغییرات منفرد تا تغییرات جمعی را درمحیط شهری ایجاد می نماید لذا سازمان فضایی شهری نیز دستخوش همین تغییرات می گردد ودر سالهای شکل گیری این روابط جدیدفرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی در محیط شهر یزد و رشد تغییرات آنها شاهد ورود طرحهای جامع شهری برای سامان بخشیدن به این نظام کالبدی شهر می باشیم که شروع ان در سال 1352 می باشد.
شهر یزد که یکبار خود را از یکطرف در وضعیتی می بیند که ساختار درونی ان متاثر از ورود کالا و سرمایه و ماشین و شروع فرهنگ مصرفی و قطعا شروع ازهم پاشی نظام تولید داخلی روستا گونه محلات خود می باشد و از طرف دیگربا ورود طرحهای کلیشه ای جامع بعنوان نسخه ای جهت آمایش شهری جهت بررسی رابطه کالبد وفضا مورد استفاده قرار می گیرد
شهر سازی جدید با مشکلاتی روبرو می شود ودر محدوده شهر تمایزات اجتماعی – شهری را سبب می گردد اینگونه شهرسازی با مجموعه ای از پیشنهادات تحت عنوان طرحهای جامع شهری عرضه می شود که با تکیه بر داده ها وآمار و اطلاعات دولتی با پیش بینی های اقتصادی یک شهر وابسته و ارائه راهکارهای صرفا کالبدی بصورت کلیشه ای ( مورد استفاده تمامی شهرهای کشور بصورت شرح خدمات یکسان ) و غافل از تعاملات اجتماعی وفرهنگی در دستور کارمدیران شهری قرار می گیرد .
لذا استفاده از طرحهای توسعه شهری ( جامع ، تفضیلی )برای شهر یزد بصورت کامل آن و برای بافت قدیمی آن بصورت اخص در این دوره ها صرفا ابزاری بوده است در جهت انجام تعهدات مدیران شهری یزد که باز خورد و نتیجه ای رضایت بخش وملموس را برای استفاده کنندگان آن نداشته است که بارها نارسائیهای این طرحها از طرف مجامع تخصصی ودر گردهماییها و سمینارها و… اعلام شده است و عمده ترین دلیل آنهم به خصوصیات و ویژگیهای ذاتی شرح خدمات و عدم اجرای کامل طرحهای فوق بر می گردد که در این موضوع در طی مباحث این پایان نامه به اختصار پرداخته خواهد شد و عوارض سوئی که ناشی از عدم یک نظام برنامه ریزی و طراحی شهری بصورت جامع آن با روابط متقابل بین بهره برداران انها (نیازها) ، شناخت محیط وسازمان شهری در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، مدیریتی ، اقتصادی، کالبدی و… وارائه راهکارهای مختلف باالگوهای متفاوت ضمن توجه به سازوکار منابع مالی هر کدام از آنها با برنامه زمانبندی مشخص که در طی قسمتهای مختلف این موضوع ، به بررسی آنها خواهیم پرداخت .
قطعا دوره های مختلف استفاده از طرحهای توسعه شهری یزد متفاوت بوده ومطالعات انجام شده در این زمانهااین سازمان فضایی را با گونه ای خاص ارائه نموده اند لیکن وجه مشخصه این سازمان فضایی که خروجی مطالعات فوق بوده است عدم تحقق پذیری بخش زیادی از پیشنهادات این مطالعات ونیز عدم توجه به جنبه های فرهنگی ، اجتماعی …جامعه مورد مطالعه خود که شهر یزدمی باشد بوده است .

فصل اول
كليات تحقيق

1ــ1 ـ تشريح مسئله وسوالات تحقيق
شهرسالم وتوسعه يافته به تمام معنا شهري است كه درحين رشد وتوسعه وايجاد فضاهاي جديد باقديم به ارتباط منطقي ومنسجم بين فضا توجه داشته باشد ويكپارچگي وهويت فرهنگي شهر راحفظ نمايد .شهرهاي امروزي بدون وجودبافتهاي كهن بي هويت اند.اگر محله ها ، گذرها وبازارها بازشناسي واحيا نشوند وزندگي در آنها جريان نيابد شاهد مرگ تنها شاهدان تاريخ اين كشور خواهيم بود.متاسفانه مي توان ابراز نمود كه چهره كنوني وساختار فيزيكي شهرهاي ايران ، ازجمله شهر يزد دچار نزول هويت ، نابساماني وناموزوني درچشم انداز شهري شده است.ناموزوني ونامتناسب بودن تاسيسات وخدمات شهري بويژه نامناسب بودن شبكه هاي گذرگاهي وتامين ساير نيازهاي خدماتي ورفاهي شهر ازجمله مهمترين مسائل ومشكلات بافت هاي قديمي است.
گسترش بي رويه شهر يزد ، ايجادفضاهاي خالي شهري وعدم استفاده ازبناها وفضاهاي درون شهر موجب تبديل زمينهاي كشاورزي ، مرتعي وحتي معدني به فضاهاي مسكوني وساخت وسازهاي شهري شده است .همچنين بررسيهاي به عمل آمده نشان مي دهند كه درحال حاضر حومه نشيني وجدايي گزيني اجتماعي ودرنهايت نابرابريهاي اجتماعي رو به افزايش است.عدم توجه به توسعه همه جانبه ويا توسعه پايدار دربرنامه ريزيهاي شهري ، ازجمله مسائل مهم شهريزد واكثر شهرهاي ايران است.( شماعي،3:1380)
اگرشهررابصورت يك پيكرزنده درنظر بگيريم،عدم هماهنگي وانسجام دركاركرد هريك ازاعضا موجب بيماري كل پيكر مي گردد وباپيشرفت تدريجي ، ازپاافتادگي شهر رابه ارمغان مي آورد واين اتفاقي است كه در يك قرن اخير در اكثر شهرهاي ما رخ داده ومسائل ومشكلات عمران شهري رابه صورت يكي از جدي ترين مشغله هاي شهرنشيني امروز مطرح كرده است. ( ايزدي ، 1379 : 14)
درمحيط زيست شهري معاصر ، فضاهاي تماشايي محلات مرفه وثروتمند در درون فضاهاي متروك فقير ومحروم ورو به انحطاط واقع شده اند تمايزات ، هم در محيطهاي مسكوني به شدت متفاوت ( وهم به شدت متمايز شده ) وهم درفضاي گذران اوقات فراغت بامالكيت خصوصي ، شامل مراكز خريد حومه شهري كه در حال تبديل به خيابان اصلي ، به فضاهاي عمده خريد گروههاي متوسط وبالا دربسياري از شهرها هستند مشهود مي باشد چنين جريان هاي توسعه شهري ، موجبات انحطات كالبدي قابل توجهي رابويژه درمركز شهرسنتي فراهم كرده وتغييراتي رادر رابطه با شيوه هاي بهره برداري ونوع درك نسبت به فضاي عمومي موجب شده است ( پوراحمد، 1388: 86).
در راستاي تحقق توسعه پايدار شهري مي بايست شرايطي فراهم شود تا امكان بستر سازي توسعه پايدار انساني وبهبود رفاه اجتماعي شهروندي فراهم گردد كه در اين بستر مي توان به برقراري عدالت اجتماعي ( هاروي ، 1376: 110ـ99)طراحي اقليمي هماهنگ بامحيط زيست انساني ( بحريني ، شيعه،1380) تقويت ساختارهاي همبستگي اجتماعي همچون تعهد ومسئوليت پذيري، تقويت بنيانهاي اجتماعي وخانوادگي واحياي محيط زيست همگاني ( بحريني 1378) وبهبود بهره گيري ازفضاي شهري براي ادراك زيباشناختي وخوانايي شهروندي ( بحريني ، 1378: 129ـ98) ويكپارچگي

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع دین و دولت Next Entries منابع مقاله درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه فضایی، زیست محیطی