پایان نامه با موضوع تصویر سازی، تصویرسازی، نیما یوشیج، اخوان ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

3-1-5مقایسه در صفت بیانی 32
3-1-6درجه صفت بیانی 33
3-1-7پسوندهای صفت ساز 34
3-1-8صفت وگروههای وصفی عددی 35
3-1-9عدد اصلی واسم 36
3-1-10صفت و گروه وصفی مبهم: 37
3-1-11 صفت اشاره 38
3-1-12کلیاتی برای صفت 38
3-1-13مطابقه صفت وموصوف 39
3-1-14 مطابقت صفت با صفت در دیگر دستور زبان ها 39
3-2صفت و گروههای وصفی ادبی و شاعرانه درادبیات فارسی 40
3-2-1گروههای شاعرانه چیست ؟ 40
3-2-2صفات منطقی و صفات شاعرانه 41
3-2-3 انواع کاربرد های صفت برای توصیف 41
3-2-4شخصیت بخشی بوسیله صفات 43
3-2-5خلق صفات تازه 43
3-2-6صفت آوری برای ایجاد همبستگی شاعرانه 44
3-2-7صفت آوری و تجسم 45
3-2-8صفت آوری و تشبیه 45
3-2-9صفت آوری وایجاز 45
3-2-10صفت های شاعرانه سبک ساز 48
3-2-11گروههای وصفی وقیدی 54
3-2-12ساختمان گروههای وصفی و قیدی 56
3-2-13تعبیرات ناهموار 57
فصل چهارم: تصویرسازی باصفت شاعرانه دراشعارنیمایوشیج
4-1تصویر چیست ؟ 60
4-1-1صفت و گروههای وصفی ادبی شاعرانه در اشعار نیما یوشیج 60
4-1-2 صفت های نیما به لحاظ دستوری 61
4-1-3 کاربرد صفت شاعرانه برای تصویر سازی 63
4-1-4کاربرد صنایع ادبی در تصویر سازی با صفات شاعرانه نیما : 69
4-1-5نماد در اشعار نیما 77
4-1-6رویکرد صفت و اسطوره شعر نیما 78
4-1-7ویژگی صفت ونقش آن در تصویر سازی دراشعار نیما 81
4-1-8نگاهی زبان شناسانه به نیما 81
4-1-9نقش صفت های شاعرانه در آفرینش سبک ها 83
4-2 انواع تصویر سازی با صفات شاعرانه در اشعار اخوان 85
4-2-1تصویر سازی با صفات 86
4-2-2بکارگیری انواع صنعت های ادبی در تصویر سازی با صفات 87
4-2-3نماد در اشعار اخوان 88
4-2-4صفات در توصیف اسطوره 89
4-2-5بکار گیری صنعت ادبی در صفات شاعرانه 91
4-2-6مهمترین کاربرد تصاویر استعاره 94
4-2-7تصاویر اشعار اخوان با استفاده از صفت در توصیف شب 95
4-2-8ترکیب های حس آمیزی 95
4-2-9ویژگی شاخص دستوری صفات شاعرانه اخوان 95
4-2-10ترکیبات ویژه اخوان 97
4-2-11صفات شاعرانه و ایجاد سبک 97
4-2-12صفات در بیان تعبیرهای محاوره ای وعامیانه 101
4-2-13برخی تصویر سازی با صفات توصیفی 103
فصل پنجم: تطبیق صفات شاعرانه نیما واخوان
5-1تطبیق 106
5-1-2 ویژگی های صفت نیما به لحاظ دستورزبانی 106
5-1-3تصویر سازی های نیما با صفات شاعرانه 107
5-1-3تصویر سازی با صفات شاعرانه در قالب استعاره 108
5-1-4تصویر سازی با صفات وکنایه 108
5-1-5تصویر سازی با صفات حماسی واسطوره ای نیما 110
5-2تصویرسازی با صفت های شاعرانه در اشعار اخوان 111
5-2-1برجسته ترین مختصات صفات شاعرانه در اشعار اخوان 115
5-2-2ویژگی تصاویر شعری نیما واخوان 115
نتیجه گیری 116
پیشنهادات : 119
منابع : 120

چکیده
یکی ازراههای ارزیابی وسنجش آثارادبی وتعیین سبک شاعران پیداکردن تعبیرات وترکیبات ادبی وصفات شاعرانه است که درآن بکاررفته است . حال می خواهیم ببینیم دراشعارنیماواخوان تعبیرات وصفات شاعرانه تازه چگونه ونیما واخوان تاچه اندازه دربکارگیری صفات شاعرانه دراشعارخودموفق بوده اند ؟که سعی نموده ا یم دراین پژوهش که شامل پنج فصل بوده وبه ترتیب شامل :فصل اول به کلیات پژوهش اختصاص داده شده است .فصل دوم شامل زندگینامه وآثاردوشاعر،فصل سوم شامل معرفی صفت درزبان فارسی وصفات شاعرانه،فصل چهارم صفات شاعرانه در اشعار نیما و اخوان، فصل پنجم تطبیق تصویرسازی با صفات شاعرانهدراشعارنیماواخوان و هر فصل شامل دو بخش و زیر بخش ها یی می باشد . وبه این نتیجه رسیدیم که درآثارهردوشاعرصفات ادبی شاعرانه فراوان ومتنوع وجودداردو به وسیله صفات شاعرانه توانسته اند ظریفترین احساسات وبهترین تجربه ها ی خود را به مخاطب القا نماید .که بخشی ازاین صفات محصول ابداع وتخیلات ونوآوری خودبوده وشاعرباتصویرسازی به توصیف پرداخته ازجمله اینکه هردوشاعرتصویرسازی های زیبایی ازطبیعت ،عناصرآن ،توصیف شخصیت هاو حتی پدیدههای امروزی داشته اندکه بیشتراین توصیفات نمادین وسمبلیک هستندودرتشریح اوضاع اجتماعی و..بکارگرفته شده اند.از جمله ویژگیهای تصاویردراشعاردوشاعرمتحرک وپویاوفردی وعاطفی وپرحس وحادثه وجدایی ناپذیربرای ایجادتاثیرورویایی ومتکی بربصیرت درون بینانه ودرهم پیوسته هستندو دو شاعر برای برجستگی آثارخودازترکیبات مقلوب (اضافی ووصفی ) استفاده می نمودند .همچنین برای آفرینش صفات شاعرانه ازتمامی صنایع ادبی ازجمله تشبیه –استعاره – مجاز–کنایه –نماد –حسامیزی، تشخیص و..بکارگرفته اند .درکل توانسته اندآثاری زیبا وباصلابت ومحکم بیافرینند. همچنین تفاوت لحن وزبان و تفکر در توصیف هنری ودر نهایت کاربرد و تنوع بکار گیری تعبیرات وصفات شاعرانه سبب شده که آفرینش سبکها توسط اینگونه صفات در آثار نظم نیما واخوان متفاوت و مختلف باشد .
کلید واژگان :شعر معاصر ، نیما ، اخوان ، صفات شاعرانه

مقدمه
صفات شاعرانه وتصویرسازی با صفات در آثار هرکدام از شاعران والا مقام و صاحب سبک دیده می شود.وکتا بهای فراوانی در این زمینه بطور مجزا به رشته تحریر در آمده اند . ضمن ارج نهادن به تلاش صادقانه و ارزشمند کلیه اساتید و صاحب نظران و مولفان این کتب از گذشته تا کنون، که دراین زمینه داشته اند ، ازجمله مولف گرامی دکتر خسرو فرشید ورد که هم در (کتاب دستور مفصل امروز)و( گفتارهایی در باره دستور زبان فارسی )که به لحاظ شکل دستوری صفت و انواع آن در جملات و هم در کتاب (درباره ادبیات ونقد ادبی) به تعریف صفات شاعرانه و انواع آن ، ودکتر محمدعبد علی در کتاب واژگان و ترکیبات اشعار نیما و کتب دکتر حقوقی ودیگر مولفان محترم که در این حوزه دست به نوآوری وخلاقیت و تحلیل زده و در این پژوهش استفاده نموده ام .و با اعتقاد به اینکه جامعه هرگز از پویایی در حوزه ادبیات بی نیاز نخواهد بود و هر اثری که مطلب نو و زیبا و در عین حال محکم و استوارکه سبب جذب و تاثیر برمخاطب بوده و سهمی در غنای این مجموعه های ادبی داشته باشدوبا توجه به خلاءی که در شناسایی انواع صفات های شاعرانه و تصویر سازی با اینگونه صفات در آثار نظم دو شاعر صاحب سبک معاصر ( نیما یوشیج واخوان ثالث ) وجود داشت تحقیق نموده وکوشیده ایم به پژوهشی با عنوان (تصویر سازی با صفات شاعرانه در اشعار نیما و اخوان ثالث ) بپردازیم مجموعه حاضر به استخراج صفات شاعرانه وهمچنین تعبیرات وترکیبات زیبای هنری که حاصل ابتکار ذهن خلاق وسلیقه دوشاعرمی باشدوهمچنین به میزان توانایی هر کدام از شاعران در ساختن تصویر با اینگونه صفات پی برده و با مقایسه این مطالب در آثارآنان که برای اولین بار و حتی المقدور آسان و روان با مثال های قابل درک و بدور از پیچیدگی به ارائه هرچه مفید تر بودن این مطالب بپردازیم.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1-بیان مسئله
یکی ازراههای زیباسازی وشاعرانه کردن سخن آوردن کلمات وصفات شاعرانه زیبایی است که هرسخنورسحرآفرینی به شیوهای خاص به این کاردست می زندوبرجذابیت وتاثیرکلام خودمی افزاید . ازمیان کلمات واصطلاحات وترکیبات گرفته شده،صفات نقش بارزتری درساختن کلام ادبی وشاعرانه دارندصفاتی که دراثرادبی بکارمی رود،به دست سخن آفرین والامقام،تاثیروجذابیت ورنگ وبویی به سخن می دهدومزایای ازقبیل : شخصیت بخشی،توصیف،تجسم،حیرت آمیزی،همبستگی شاعرانه،ایجاز،تشبیه وترفندهای شاعرانه دیگر .اخوان ونیماهم ازجمله مهمترین شاعران ادب معاصرندکه ازاین جهت آثارآنهاقابل ارزیابی می باشد . دراین پژوهش چگونگی بگارگیری تعبیرات وصفات شاعرانه درشعراین دوشاعرباهم مقایسه می شود.تصویردراصطلاح :درساده ترین نگاه عکسی راکه پس ازشنیدن یک واژه درذهن حاضرمی شودتصویرشمرده ا ندوتصویرسازی عبارت است ازهرگونه کاربردمجازی زبان که شامل هم صناعات بلاغی ازقبیل تشبیه واستعاره –مجاز –کنایه –نماد – تشخیص –حسامیزی و…وشامل تصویرهای واقعی ومجازی می باشندکه تصویرهای مجازی که بمددخیال وعاطفه شاعرانه بایکدیگرپیوندمی خورندوواقعیت نوینی می آفریندکه درعالم خارج سابقه نداردوسرشارازغرابت وشگفتی است .که تنهااجزاسازنده تصویرهای خیالی واقعیت خارجی دارندوسبب ایجادفضا ی غیرواقعی برای ایجادتازگی وافزایش ظرفیت زبان برای برانگیختن عاطفه مخاطب می شود. صفات شاعرانه صفاتی می باشندکه بصورت استعاره ومجازوغیره می آیندوبرمعانی زیباوشکوهمندوعظمت انگیزدلالت دارند.گاه بصورت مفردوگاه مرکب گاه بعدازموصوف وگاه قبل ازآن وبصورت مقلوب وگاه جانشین موصوف می گردد.اخوان ونیماهم ازجمله مهمترین شاعران ادب معاصرندکه در این رابطه دست به خلاقیت ادبی زده که در مجموعه حاضر صفات شاعرانه شناسایی وتصویرسازی وچگونگی بگارگیری تعبیرات وصفات شاعرانه درشعراین دوشاعرباهم مقایسه می شود.
1-2-اهداف تحقیق
1.ارائه اثری مدون وبسامان دربررسی تحلیل آثارنیماواخوان ثالث
2.شناخت تعبیرات وصفات شاعرانه وادبی درآثارنیماواخوان ثالث
3.مقایسه تعبیرات وترکیبات وصفات شاعرانه درآثاردوشاعر
1-3-روش اجرای تحقیق
روش اجرای تحقیق به این صورت بوده که در ابتدا با توجه به عنوان پژوهش اقدام به گرد آوری منا بع موجود در کتابخانه ها ومراکز علمی وپژوهشی شد وسپس با مطالعه و استفاده از ابزار فیش برداری وا قدام به جمع آوری مطالب نموده و به استخراج وشناسایی موارد خواسته شده در مجموعه آثار نظم دو شاعر پرداخته و یا دداشت شدند .درنهایت به روش توصیفی و تحلیلی پژوهش وتدوین نهایی شدند .
1-4-سوالات تحقیق
-آیادراشعارنیما واخوان تعبیرات وصفات شاعرانه تازه وجدیدوجوددارد؟
-اخوان ونیما تاچه اندازه دربکارگیری صفات شاعرانه دراشعارخودموفق بوده است؟
1-5-پیشینه تحقیق
برخی ازصاحب نظران عرصه فرهنگ وادب آثاری دربررسی چگونگی صفات وتعبیرات ادبی وشاعرانه ارائه نموده اندازجمله دکترخسروفرشیدورددرکتاب ((دربارهادبیاتونقدادبی )) وودرکتابهایدستوری 1.دستورمفصل امروز 2.گفتارهای درمورددستورزبان هم دراین باره بحث شده است ومباحث مبسوط وسودمند ی دراین زمینه آورده اند.. همچنین در کتاب گونه های نو آوری در شعر معاصر ایران از مولف کاووس حسن لی در بخشی از آن به وضعیت صفات در ابیات نیما واخوان اشاره شده است ، در کتاب سیر استعاره در شعر ایران از سیده مینا مصطفوی به برخی از صفات در قالب صنایع ادبی استعاره موجود در اشعار اخوان ونیما پرداخته ویا در کتاب فرهنگ ایرانی در آثار اخوان در بخشی از آن به وضعیت صفت در جمله به زبان اخوان اشاره شده است .وهمچنین آقای یوسف علی کرمی بصورت پایان نامه با موضوع صفات شاعرانه در”غزلیات سعدی “ازدانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه را انجام داد ه اند . امااین پژوهش دردوشاعرادبیات معاصرنیماواخوان بررسی وانجام می شود .

فصل دوم
(زندگی نامه وآثار نیما واخوان )

2-1زندگی نامه و آثار نیما
علی اسفندیاری (نیما یوشیج ) فرزند ابراهیم نوری و طوبی مفتح در 21آبان 1276 شمسی برابر با نوامبر 1897 میلادی در یوش ، از روستا های شهر نور استان مازندران بدنیا آمد . ودر همان روستای زادگاهش به مکتب خانه رفت و خواندن ونوشتن آموخت . دوازده ساله بود که با خانواده اش به تهران آمد و سالی بعد برای ادامه درس به مدرسه سن لویی رفت . ودر آنجا بود با زبان فرانسه آشنا شد . در 1296 از آن مدرسه گواهینامه گرفت و در سال 1298 در وزارت خانه مالیات به کار پرداخت .به گفته نیما معلم او ، نظام وفا ، که خود شاعری به سبک قدیم بود ،در مدرسه سن لویی ، استعداد شعر گفتن را در او می یابد و او را تشویق می کند . نیما در سال 1300نخستین اثر منظوم خود را بنام قصه رنگ پریده ، خون سرد در 243بیت منتشر کرد این شعر از وزن وزبان شبیه مثنویی مولوی است ودر آن نیما از خود سخن می گوید و آنچه براو گذشته است . و به دودلیل حائز اهمیتی خاص است . نخست آن که نخستین شعر موجود نیما یوشیج است و دوم این آن را می توان سرمشق و نمونه ابتدایی شعر مهم افسانه دانست که بسیاری از مضامین آن به شکلی دیگر و به طرزی نو در آن

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، قانون جدید، دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی Next Entries پایان نامه با موضوع بینش و گرایش، نیازمندی ها، تاریخ ادبیات، روابط اجتماعی