مقاله درمورد 7-، تبديل، سيم، ترانسفور

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………5
1-2-وضعيت كنوني موضوع……………………………………………………………………………………………………………………7
1- 3-هدف پروژه……………………………………………………………………………………………………………………………………9
2- مفاهيم كلي عيبيابي وحفاظت ترانسفورماتورها ……………………………………………………………..12
2-1-اهداف كلي پايش ترانسفورماتور ها ……………………………………………………………………………………………….13
2-2-ساختار كلي سيستم پايش……………………………………………………………………………………………………………..14
2-3-روشهاي مختلف تشخيص عيب …………………………………………………………………………………………………..21
2- 4-عيوب مرسوم در ترانسفور ماتور ها ……………………………………………………………………………………………….22
3- اصول و مباني روش آناليز پاسخ فركانسي ……………………………………………………………………….25
3-1- روشهاي مختلف شناسائي عيوب مكانيكي …………………………………………………………………………………….26
3-2- تئوري روش آنايز پاسخ فركانسي …………………………………………………………………………………………………27
3-3- روش اندازه گيري در ترانسفورماتورها…………………………………………………………………………………………28
3-3-1- روش جاروي فركانسي ……………………………………………………………………………………………………..30
3-3-2- روش ولتاژ ضربه ………………………………………………………………………………………………………………31
3-3-3- مزايا و معايب روش جاروي فركانسي و ولتاژ ضربه ……………………………………………………………..31
3-4- انواع روشها براي مقايسه نتايج حاصل از اندازه گيريها…………………………………………………………………….32
3-5- مراحل پيشرفت روش تابع تبديل براي پايش ترانسفورماتورها………………………………………………………….36
3-5-1- تابع تبديل براي آزمايش ترانسفورماتورهاي بزرگ ………………………………………………………………..36
3-5-2- تابع تبديل براي پايش…………………………………………………………………………………………………………38
3-5-2-1- تابع تبديل براي پايش به صورت همزمان با بهرهبرداري و در حالت خروج از مدار……………….39
3-5-2-2- تابع تبديل به عنوان يك روش تشخيص عيب مقايسه اي…………………………………………………….39
3-6- عوامل كليذي موثر بر اندازه گيري هاي FRA ………………………………………………………………………………41
3- 6-1- تاثير مقدار امپدانس موازي ………………………………………………………………………………………………….41
3- 6-2- تاثير بو شينگهاي فشار قوي ………………………………………………………………………………………………..43
3- 6-3- تاثير اتصال نقطه خنث ي سيم پيچ فشار قوي …………………………………………………………………………..44
3- 6-4- تاثير سيمهاي رابط اندازه گيري ………………………………………………………………………………………….45
3- 7- دقت پردازش سيگنال در روش زماني …………………………………………………………………………………………..47
3- 7-1- فركانس نمونه برداري ………………………………………………………………………………………………………..47
3- 7-2- مدت زمان نمونه برداري …………………………………………………………………………………………………….48
3- 7-3- تبديل آنالوگ به ديجيتال …………………………………………………………………………………………………….50
4- انواع روشهاي مدلسازي ترانسفورماتورها………………………………………………………………………..51
4- 1- روشهاي مدلسازي جعبه سياه………………………………………………………………………………………………………..52
4- 2- بررسي روشهاي مدلسازي فيزيكي…………………………………………………………………………………………………53
4- 2-1- مدل خط انتقال چند فازه……………………………………………………………………………………………………..54
4- 2-2- مدل مشروح ………………………………………………………………………………………………………………………55
4- 2-2-1- مدلسازي براساس اندوكتانسهاي خودي و متقابل ……………………………………………………………….56
4- 3- مدل هايبريد ……………………………………………………………………………………………………………………………….62
4- 4- انتخاب مدل مناسب براي مانيتورينگ …………………………………………………………………………………………….63
5- مدل فركانس بالا ي سيم پيچ ترانسفور ماتور……………………………………………………………………..65
5- 1- مدل ترانسفور ماتوربر پايه ساختار فيزيكي سيم پيچ ………………………………………………………………………..66
5- 2- مدل مشروح ترانسفور ماتور …………………………………………………………………………………………………………68
5- 2-1- محاسبه ظرفيتهاي الكتريكي …………………………………………………………………………………………………69
5- 2-1-1- تخمين ظرفيت طولي يك سيم پيچ بشقابي واژگون ……………………………………………………………..71
5- 2-1-2- تخمين ظرفيت الكتريكي بين دو سيمپيچ و يا بين يك سيم پيچ و زمين …………………………………74
5- 2-2- محاسبة اندوكتانسهاي خودي و متقابل…………………………………………………………………………………..75
5- 2-2-1- محاسبة اندوكتانس متقابل ……………………………………………………………………………………………….76
5- 2-2-2- محاسبة اندوكتانس خودي……………………………………………………………………………………………….77
5- 2-3- محاسبة مقاومت هاي عايق ي موازي………………………………………………………………………………………..78
5-2-4- محاسبة مقاومت هاي اهمي سري …………………………………………………………….. 79

6- نتايج شبيه سازي انواع عيوب ترانسفور ماتور…………………………………………………………………….81
6- 1- بررسي جابجائ ي محور ي سيم پيچها نسبت بهم……………………………………………………………………………….83
6- 2- نتايج آناليز حساسيت توابع تبديل نسبت به تغيير شكل شعاعي …………………………………………………………88
6- 3- تاثير اتصال كوتاه بين حلقه ها رو ي پارمترهاي مدل مشروح……………………………………………………………..92
7- تشخيص نوع عيوب ترانسفورماتوربه كمك شبكه عصبي ………………………………………………….95
7- 1- استخراج ويژگيها…………………………………………………………………………………………………………………………97
7- 2- شبكه ها ي عصب ي مصنوعي…………………………………………………………………………………………………………..98
7- 2-1- ساختار شبكه ها ي عصبي ……………………………………………………………………………………………………99
7- 2-2- شبكه ها ي عصبي پرسپترون چند لايه ………………………………………………………………………………..100
7- 3- بكار گيري شبكه عصبي جهت شناسائي نوع عيب ترانسفور ماتور…………………………………………………..102
8- نتيجهگيري و پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………108 منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….111
چكيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………116

جدول 3-1- فركانس fmax كه در آن طيف يك ولتاژ ضربة صاعقة استاندارد در نويز لبريز ميشود، به
صورت تابعي از تفكيكپذيري مبدل (A/D)……………………………………………………………………………50 جدول 6-1- تغييرات فركانسهاي تشديد در اثر جابجائي محوري سيمپيچ ………………………………..87 جدول 6-2- تغييرات فركانسهاي تشديد در اثر تغيير شكل شعاع ي سيمپيچ………………………………91 جدول 7-1- انواع حالتهاي خطا و كد خروجي شبكه براي آن نوع خطا …………………………………103 جدول 7-2- بردار ورودي متناسب با نوع خطاي مربوطه جهت آزمايش…………………………………103 جدول 7-3- داده هاي خروجي شبكه و كد خطاي مربوطه ………………………………………………….103 جدول 7-4 بردار ورودي 16×3 متناظر بانوع خطاي مربوطه جهت آزمايش ……………………………105 جدول 7-5- بردار خروجي شبكه ونوع خطاي مربوطه ………………………………………………………….106

شكل 2-1- ارتباط بخشهاي مختلف يك سيستم پايش …………………………………………………………..18 شكل 2-2- ساختار مديريت بهربرداري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح، دعوای اصلی Next Entries مقاله درمورد تبديل، تغييرات، ترانسفورماتور، نتايج