منابع مقاله درمورد اقتصاد مقاومتی، کارت امتیازی متوازن، مدل مفهومی، نقشه استراتژی

دانلود پایان نامه ارشد

و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی مادر دلسوز و مهربانم که سجده ی ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه های مهربانی را به من آموخت.

همسرم
که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که مسیح وار با صبرش در تمامی لحظات رفیق راهم بود و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.

دلبندم
امید بخش جانم که آسایش او آرامش من است.

و با تشکر خالصانه خدمت خانواده عزیزم که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.
معاونت پژوهش و فناوری
فرم منشور اخلاق پژوهش

اینجانب فاطمه قدس دانشجوی رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام.
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان، نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع دراختیار.
6-اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.

محل امضاء و تاریخ

تعهد نامه اصالت رساله پایان نامه تحصیلی

اینجانب فاطمه قدس دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت صنعتی ( گرایش مالی ) که در تاریخ05/09/93 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان “تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی” با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نموده ام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه یا رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: فاطمه قدس
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل اول: كليات تحقيق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله اساسي تحقیق 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 7
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 8
1-5- اهداف مشخص تحقيق 8
1-6- سؤالات تحقیق 9
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 9
1-8- روند اجرايي تحقیق: 11
فصل دوم: ادبيات تحقيق 12
2-1- مباني نظري اقتصاد مقاومتی 13
2-1-1-مقدمه 13
2-1-2-اقتصاد مقاومتی 13
2-1-3-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی 15
2-2-مباني نظري در خصوص برنامه‌ريزي استراتژيك 18
2-2-1-مقدمه 18
2-2-2- استراتژی 19
2-2-3-تعریف مدیریت استراتژیک 20
2-2-4-اجزاء برنامه‌ريزي استراتژيك 23
2-2-5-بيانيه مأموريت و چشم‌انداز 23
2-2-6-چرخه عمر سازمان 25
2-2-7-مضامين استراتژيك 27
2-2-8-اهداف كلان سازمان 28
2-2-9-مدل پنج عاملی پورتر 28
2-2-10-تجزيه ‌و تحليل‌هاي محيطي و ماتريسSWOT 29
2-2-11-محیط استراتژیک سازمانها 31
2-3-مباني نظري در خصوص كارت امتيازي متوازن 34
2-3-1-مقدمه 34
2-3-2-مناظر کارت امتیازی متوازن 36
2-3-3-دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن 39
2-3-4-رابطه علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن 40
2-3-5-نقشه استراتژی 41
2-3-6-مطالعات كويزد و همكاران (2009) 44
2-3-7- مطالعات شاه حسینی(1390) 49
2-3-8-مطالعات مردانی(1390) 50
2-3-9- مطالعات ابویی(1391) 51
2-4-جمع بندی 53
2-5- مدل مفهومی تحقیق 53
فصل سوم: روش تحقيق 54
3-1-مقدمه 55
3-2-روش تحقيق 55
3-3-جامعه تحقیق 58
3-4-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 59
3-4-1-تحليل اعداد و مجموعه‌هاي فازي 59
3-4-2-ديماتل فازي مثلثي 60
3-5-مدل اجرائی تحقیق 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 66
4-1-مقدمه 67
4-2-بيانيه مأموريت جهاد دانشگاهی 67
4-3-بيانيه چشم‌انداز جهاد دانشگاهی 67
4-4-شناسایی عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان 68
4-4-1-استراتژي‌های جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال اول تحقیق 70
4-5-استخراج عوامل بحراني موفقیت با توجه به استراتژي‌هاي منتخب 70
4-5-1-اجزاء نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال دوم تحقیق 70
4-6-استخراج وزن مطلوب براي سطوح كارت امتيازي متوازن 72
4-7-انجام مراحل تكنيك ديماتل فازي 72
4-7-انجام مراحل تكنيك ديماتل فازي 74
4-7-1-روابط علت و معلولي اجزاء نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال سوم تحقیق 82
4-7-2-ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اجزاء نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال چهارم تحقیق 84
4-8-استخراج نقشه استراتژي 85
4-8-1-نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال پنجم تحقیق 85
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري 87
5-1-مقدمه 88
5-2-پژوهش در يك نگاه 88
5-3-نتایج تحقیق 89
5-4-بررسی سوالات تحقیق 90
5-5-نتایج کاربردی 92
5-6-پیشنهادات 93
5-7-منابع 95
5-7-1-منابع فارسی 95
5-7-2-منابع لاتين 98
فهرست جداول
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول(2-1) : تعاريف استراتژي……………………………………………………………………………………………………20
جدول(2-2): ماتریس SWOT …………………………………………………………………………………………………….30
جدول(3-1): مشخصات گروه خبره………………………………………………………………………………………………58
جدول (3-2): تناظر عبارات كلامي با مقادير كلامي…………………………………………………………………………61
جدول (4-1): عوامل بيروني و دروني جهاد دانشگاهی استان سمنان………………………………………………….69
جدول(4-2): ماتريس استراتژي هاي تدوين شده……………………………………………………………………………70
جدول(4-3): استراتژی ها به تفکیک عوامل بحرانی و تعیین ماهیت………………………………………………….71
جدول(4-4): عبارات كلامي………………………………………………………………………………………………………..71
جدول(4-5): نظر خبره اول در خصوص ميزان تاثيرات متقابل عوامل بحراني موفقیت بر يكديگر در نقشه استراتژي با متغيرهاي كلامي…………………………………………………………………………………………………………73
جدول(4-6): ماتريس سطوح ارتباطي اجزاء سازنده استراتژي‌ها………………………………………………..75
جدول(4-7): ماتريس سطوح ارتباطي اجزاء سازنده استراتژي‌ها…………………………………………………75
جدول(4-8): ماتريس سطوح ارتباطي اجزاء سازنده استراتژي‌ها…………………………………………………77
جدول(4-9): ماتريس ……………………………………………………………………..77
جدول(4-10): ماتريس ………………………………………………………………….77
جدول(4-11): ماتريس ……………………………………………………………………..78
جدول(4-12): ماتريس شدت روابط غير مستقيم: حد پايين ( )……………………………..79
جدول(4-13): ماتريس شدت روابط غير مستقيم: حد وسط ()…………………………….79
جدول(4-14): ماتريس شدت روابط غير مستقيم: حد بالا ()………………………………..80
جدول(4-15): ماتريس شدت روابط مستقیم و غیر مستقیم مابين عوامل به صورت ديفازي شده………….81
جدول(4-16): ماتريس شدت روابط غيرمستقيم مابين عوامل به صورت ديفازي شده………………………….82
جدول(4-17): ماتريس شدت روابط مابين عوامل به صورت ديفازي شده………………………………………… 83
جدول(4-18): تعيين سلسله‌مراتب نفوذ عوامل و مناظر در نقشه استراتژي………………………………………..84

فهرست نمودارها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمودار(2-1): تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیك…………………………………………………………….21
نمودار (2-2): الگوی جامع مدیریت استراتژیك ……………………………………………………………………………..22
نمودار(2-3): روش اول براي ترسيم نقشه استراتژي………………………………………………………………………..45
نمودار(2-4): روش دوم براي ترسيم نقشه استراتژي………………………………………………………………………..46
نمودار(2-5): روش سوم براي ترسيم نقشه استراتژي……………………………………………………………………….47
نمودار(2-6): روش چهارم براي ترسيم نقشه استراتژي…………………………………………………………………….47
نمودار(2-7): روش پنجم براي ترسيم نقشه استراتژي………………………………………………………………………49
نمودار(2-8): مدل مفهومی تحقيق…………………………………………………………………………………………………53
نمودار(3-1): نمايش عدد فازي مثلثي…………………………………………………………………………………………….59
نمودار(3-2): اعداد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، بازاریابی، رضایت مشتری، صنعت بانکداری Next Entries منابع مقاله درمورد نقشه استراتژی، مدیریت استراتژیک، اقتصاد مقاومتی، کارت امتیازی متوازن