منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، ماتریس SWOT، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

2.4تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 62
1.2.4جنسیت 63
2.2.4 سطح تحصیلات 64
3.2.4 سن 65
4.2.4 سمت شغلی 66
5.2.4 منظر مالی 67
6.2.4 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار 68
7.2.4 منظر رشد و یادگیری 69
8.2.4 منظر مشتری 70
3.4 تعیین و اولویت بندی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان 71
1.3.4 اولویت بندی فاکتورها بر اساس اهمیت 71
2.3.4 اولویت بندی فاکتورهای منتخب بر اساس عملکرد 73
3.3.4 اولویت بندی نقاط قوت و ضعف بر اساس اختلاف ستون اول و دوم 75
4.4 معرفی و اولویت بندی نقاط قوت وضعف شعب بانک مهر اقتصاد 76
4.4 تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای 77
1.4.4معرفی اولویت های نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای شعب بانک مهر اقتصاد 80
5.4 جمع بندی 84

فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)
1.5 مقدمه 86
2.5نتایج تحقیق 86
1.2.5اطلاعات توصیفی 86
2.2.5 منظر مالی 87
3.2.5منظر فرایند داخلی کسب و کار 87
4.2.5 منظر رشد و یادگیری 87
5.2.5 منظر مشتری 87
3.5 بررسی و تحلیل نتایج ماتریس SWOT 88
4.5 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های تحقیق 97
5.5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 100
6.5 محدودیت هاي تحقیق 100
منابع و مواخذ 101

پیوست
پیوست 1 پرسشنامه 106
پیوست 2 نتایج آلفای کرونباخ 110
پیوست 3 آمار توصیفی تحلیل SPSS 112
پیوست 4 بخشی از تحلیل Exel جهت تدوین ماتریس SWOT 115

فهرست جداول
جدول 1.2 ماتریس SWOT 33
جدول2.2 گام های روش FMEA 35
جدول3.2 خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزه صنایع مختلف با مدل SWOT 48
جدول1.3 تعداد کل جامعه آماری به تفکیک پست سازمانی 52
جدول2.3 نام و تعدا شعب موجود در سطح استان گیلان 53
جدول 3.3 ضریب پایایی متغیرها 56
جدول4.3 گام های روش 57
جدول 5.3 جمع بندی نهایی 60
جدول1.4 جدول توزيع فراواني جنسيت 63
جدول 2.4 جدول توزيع فراواني تحصيلات 64
جدول 3.4 جدول توزيع فراواني سن 65
جدول 4.4 جدول توزيع فراواني سمت شغلی 66
جدول 5.4) توصيف مؤلفه هاي متغير منظر مالي 67
جدول 6.4) توصيف مؤلفه هاي متغير منظرفرآيندهاي داخليكسب و كار 68
جدول 7.4) توصيف مؤلفه هاي متغير منظررشد و يادگيري 69
جدول 8.4) توصيف مؤلفه هاي متغير منظرمشتري 70
جدول 9.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس میزان اهمیت 72
جدول 10.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس میزان عملکرد 74
جدول 11.4 اولویت بندی نقاط قوت و ضعف بر اساس اختلاف ستون اول و دوم 75
جدول 12.4 امتیاز و اولویت نقاط فرصت و تهدید را از دیدگاه مدیران، 78
جدول 13.4 جدول SWOT بانک مهر اقتصاد استان گیلان در سال 1393 82

فهرست نمودار
نمودار1.4 جدول توزيع فراواني جنسيت 63
نمودار 2.4 جدول توزيع فراواني تحصيلات 64
نمودار 3.4 جدول توزيع فراواني سن 65
نمودار 4.4 جدول توزيع فراواني سمت شغلی 66
نمودار 5.4) توصيف مؤلفه هاي متغير منظر مالي 67
نمودار 6.4) توصيف مؤلفه هاي متغير منظرفرآيندهاي داخليكسب و كار 68
نمودار 7.4) توصيف مؤلفه هاي متغير منظررشد و يادگيري 69
نمودار 8.4) توصيف مؤلفه هاي متغير منظرمشتري 70

فهرست اشکال
شکل 1.1 فرایند تحقیق 9
شکل1.2 ماتریس گروه مشاوران بوستون 20
شکل 2.2 شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE 21
شکل 3.2 نیروهای رقابتی پورتر 23
شکل 4.2 زنجیره علت ومعلولی در میان مناظر کارت امتیاز متوازن 24
شکل 5.2 فرایند مدیریت در BSC 25
شکل 6.2 نمونه ای از خانه کیفیت 27
شکل 7.2 مدل هفت عنصر مک کنزی 29
شکل 8.2 مدل SWOT 31
شکل 3.1 مراحل انجام پژوهش 59

چکیده:
بانک ها، نقش مهمي در تحقق اهداف كلان اقتصادي و كمك به اجراي پروژه هاي استراتژيك كشور دارند، از طرفي هدف اساسي هر مؤسسة مالي به ويژه بانك‌ها جذب مشتري و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌باشد.با توجه به اهميت منابع انساني و مالی در بانک ها و نيز استفادة بهينه از اين منابع در مقابل فرصت ها و تهدیدات پیش رو، بايد به برنامه‌‌ريزي استراتژيك در اين بخش روي آورده شود. که در این پژوهش با تدوین ماتریس SWOT 1به ارزیابی محیط خارجی و داخلی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان پرداختیم. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان عالی رتبه ی کل شعب در سطح استان گیلان که در مجموع 50 نفر می باشند، تشکیل دادند، و چون تعداد افراد جامعه محدود می باشد،بنابراین نمونه گیری انجام نشد و همه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی محیط داخلی شعب از پرسشنامه اول که در چهارچوب مدل BSC 2 تدوین گردیده بود استفاده شد و جهت ارزیابی محیط خارجی از پرسشنامه دوم با روش FMEA3 برای شناسایی تهدید، و از مدل SMEA 4 ، برای شناسایی فرصت های بیرونی استفاده گردید، پس از تایید روایی پرسشنامه ها از طریق روش محتوایی و همچنین تایید پایایی آنها از طریق روش آلفای کرونباخ(86/0 α= برای پرسشنامه اول) و (84/0 α= برای پرسشنامه دوم) اطلاعات بدست آمده جهت تدوین ماتریس SWOT ، با روش های مذکور توسط نرم افزار Exel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد بیشترین نقاط قوت در فاکتورهای مشتری و بیشترین نقاط ضعف شعب در منظر رشد و یادگیری و فرایند داخلی می باشد.استراتژی های تلفیقی پیشنهاد شده جهت بهره گیری از فرصت های محیطی و تعدیل تهدیدات با توجه به نقاط قوت و ضعف شعب در حوزه SO (6 استراتژی ) ، در حوزه wo (5 استراتژی) ، در حوزه ST (4 استراتژی)، و در حوزه WT (4 استراتژی ) می باشد، با توجه به جایگاه استراتژیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور وحمایت آن از بانک مهر اقتصاد به عنوان یک فرصت ارزنده، محوریت استراتژی های تلفیقی جهت نفوذ هر چه بیشتر در بازار رقابتی بانک ها و حفظ جایگاه فعلی،توانمندسازی منابع انسانی با آموزش های به روز در حوزه بانکداری و ارتقا نظام پیشنهادات می باشد و جهت قوت بخشیدن به منظرهای فرایند داخلی ارائه خدمات متنوع و نوین بانکی و اتصال به شبکه شتاب جهت ارائه خدمات پربارتر با توجه به پتانسیل های اقتصادی و فرهنگی استان پیشنهاد گردید.
کلید واژه: برنامه ریزی استراتژیک، ماتریس SWOT ، FMEA ، SMEA ، بانک مهر اقتصاد استان گیلان

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
معرفی مدیریت عملکرد و کاربرد آن نقش با اهمیتی در سیستم بانکداری دارد،از این رو شناخت روش های نوین تدوین استراتژی بسیار موثر است(زهنر، علی،2009)5 در این راستا فرموله کردن استراتژیک و اجرای آن ، مسئولیت کلیدی مدیران اجرایی در هر سازمان تجاری است. توسعه استراتژی شامل آنالیز وضعیت موجود و وضعیت آرمانی است و سپس تصمیمگیری در خصوص تعیین اثربخش ترین راه برای نائل آمدن بهاهداف.نسبی.است.(کواتال،.2011)6باوجوداهميتبرنامهريزياستراتژيكهنوزدربسیاری ازسازمانهاتأثيرحياتي آن دررسيدن به اهداف سازمان به خوبي درك نشده وحتي دربعضي از مواقع مديران آن را یک كار تجملی وپرهزينه میدانند.(انصاری وهمکاران،1388)یکیازروشهای موثر تدوین استراتژی سازمانها فرايند ارزيابي محيط داخلي وخارجي سازمان میباشد، فرايند ارزيابي محيط داخلي وخارجي سازمان،تحليل دروني و بيروني نامیده میشود،كه نوعی مقياس واقعبینانه و قابل اعتماد براي ارزيابي سازمان فراهم می آورد،زيرا شامل شناسايي زمينههاي ضعف، قوت،تهديد ، و فرصت میباشد. (رولی دجی و اتال، 1997)7لذا در این پژوهش قصد براین است که به تدوین استراتژی SWOT برای شعب بانکمهراقتصاد استان گیلان برآییم.دراین فصل ضمن ارائهی بیانمسأله،موضوعات مربوط به اهداف تحقیق،چهارچوب نظری تحقیق،سوالهای تحقیق،روش شناسی تحقیق،قلمروتحقیق و تعاریف اصطلاحات و واژگان به کار رفته در تحقیق نیز شرح داده می شود.

1-2-بیان مساله
بانک ها، نقش مهمي در تحقق اهداف كلان اقتصادي و كمك به اجراي پروژه هاي استراتژيك كشور دارند،از طرفي هدف اساسي هر مؤسسة مالي به ويژه بانك‌ها جذب مشتري و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌باشد.با توجه به اهميت منابع انساني و مالی در بانک ها و نيز استفادة بهينه از اين منابع در مقابل فرصت ها و تهدیدات پیش رو، بايد به برنامه‌‌ريزي استراتژيك در اين بخش روي آورده شود.(سرآبادانی،1390)مدیریت استراتژیک فرآیند اتّخاذ تصمیماتی است که منجربه موفّقیّت و ادامه حیات سازمان می شود.یک مدیریت استراتژیک پویا و حساب شده جریان هدف گذاری،تصمیم گیری، و پیش بینی انجام فعّالیّت هایی است که موجب تدوین استراتژی اثربخش برای دستیابی به اهداف سازمان می باشد.(ویتک کراب، 2012) 8تدوین استراتژی اغلب یک فرایند پیچیده بوده، که مستلزم اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک جهت تشخیص عوامل خارجی،و تطبیق این عوامل با قابلیت های داخلی سازمان می باشد.(وایریچ، 1982و 1999)9شکست و موفقیت یک سازمان در گرو این است که با چه روش موثری استراتژی ها را توسعه داده و اجرا و نظارت نماید. (کو اتال، 2009)10رویکردها و تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژیها به کار برد،که از جمله تکنیکهای تدوین استراتژی، ماتریس BCG،نیروهای پنجگانه پورتر،مدل هفت s مکنزی، توسعه تابع کیفیت، کارت امتیاز متوازن،….. وSWOT،می باشند.(بیسایدی، 2014)11SWOT12متداول ترین و مشهورترین تکنیک،و یک ابزار حمایت مدیریت برای تصمیم گیری است و عموماً برای تحلیل نظام مند ارزیابی نقاط قوت وضعف درونیو فرصت و تهدید های محیطی سازمان به منظور رسیدن به رویکردی نظام مند و نیز حمایت از موقعیت های تصمیم به کار برده میشود.(مهلی و دومی، 2012)13 و کارت امتیاز متوازن برای مدیران چارچوب مفهومی را ایجاد میکند، این چارچوب در برگیرنده سنجههای هر دو بعد مالی و غیر مالی است که این سنجه ها باعث جاری شدن اهداف استراتژیک در سراسر سازمان میشوند، لذا عملکرد افراد سازمان را با اهداف استراتژیک پیوند میدهد(کاپلن، 1994)14منظرهای تعریف شده در کارت امتیاز متوازن،میتوانند چهار چوب مناسبی برای تدوین مدل SWOT باشند. پژوهشهای متعددی در زمینه تخمین، و کمی کردن اندازه فرصتها و تهدیدها صورت گرفته است، که دو تکنیک محاسبه FMEA15(حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن) برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها و16SMEA (حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن) برای پیش بینی و مدیریت فرصت ها اولین بار در پژوهش کو17و همکاران در سال 2008 در یک کارخانه بزرگ تولید کننده محصولات مصرفی در چین جهت تخمین اندازه کمی فرصت ها و تهدیدها اجرا شد.(کو اتال، 2011)18 که در این پژوهش به تدوین ماتریس SWOT ،با تکیه بر منظرهای کارت امتیاز متوازن و مدلهای FMEA&SMEA برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان، خواهیم پرداخت،
حال سوال اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که:
مناسب ترین استراتژیها با توجه به نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل فرصتها و تهدیدها و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است ؟
1-3-اهداف تحقیق
با توجه به اینکه بانک ها در معرض رقابت شدید بازارهای داخلی می باشند، لذا اتخاذ و تدوین برنامه های استراتژیک درجهت تقویت بانکداری میتواند موثر باشد،حال این برنامهریزی باید مبتنی بر تفکر استراتژیک صورتگیرد.زیرا رویکرد مدیریت استراتژیک برتعامل مدیران همه سطوح وسلسله مراتب سازمانی در برنامه ریزی و اجرا تاکید دارد، در حال حاضر در شعب بانک مهر اقتصادااستان گیلان جهت برنامه ریزی استراتژیک از روش های علمی و سیستماتیک استفاده نمی شود.
لذا اهدف علمی این تحقیق :
• کمک به سازمان مذکور جهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی است تا بدین وسیله بقای سازمان در بازار رقابتی تضمین شود.
• مناسب ترین استراتژی ها برای این سازمان معرفی شود.
• با

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد، نیازهای آموزشی، برنامه آموزشی، عملکرد کارکنان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، کارت امتیاز متوازن، صنعت بانکداری