مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، توزیع فراوانی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده

تدوین راهکارهای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان
به کوشش
حکیمه درویشی
سازمانها یکی از ارکان اصلی دنیای امروز را تشکیل میدهند که برای پاسخگویی به مطالبات افراد و سازگاری با محیط اطراف، نیاز به تغییرات ساختاری دارند؛ تغییراتی که به دلیل پیچیدگی، در یک بعد امکان پذیر نبوده و باید ابعاد مختلفی داشته باشند. یکی از ابعاد توسعهپذیری سازمانها جهت پاسخگویی به نیازهای جدید، روابط بین سازمانها می‌باشد. عوامل مختلفی که در روابط بین سازمانی تأثیر میگذارند عبارتند از: عوامل سازمانی، بین سازمانی، محیطی و فناوری، که هر کدام از آنها متناسب با نوع سازمانها و روابط بین آنها باید لحاظ گردند. در این میان فناوری اطلاعات میتواند کاهش هزینه، جهانی شدن و افزایش بهرهبرداری را به ارمغان آورد. این پژوهش به دنبال آن است که راهکارهایی برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان ارائه دهد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ گردآوری دادهها یک تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع کمی محسوب میشود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان (300)نفر میباشند. نمونه شامل 169 نفر از کارکنان میباشد که براساس روش طبقهای و با استفاده از فرمول کوکران مورد مطالعه قرار میگیرد. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه خودساخته استفاده شد. به منظور ارزیابی وضعیت متغیرهای پژوهش (آزمون تی تک نمونهای) و بررسی رابطه متغیرهای پژوهش (آزمون همبستگی) و مقایسه سازمانها( آزمون تی- مستقل) استفاده شده است. دادههای حاصل از پژوهش پس از جمعآوری جهت تعیین ارتباط با متغیرها توسط نرم افزار اس پی اس اس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافتهها نشان داد که ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیباشند. در ارتباطات بین سازمانی بعد تمرکز بر نتایج و مسئولیت شخصی نسبت به سایر ابعاد به ترتیب مطلوبترین و ضعیفترین هستند، و در فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت بعد سخت افزار/نرم افزار و کاربران نسبت به سایر ابعاد به ترتیب مطلوبترین و ضعیفترین هستند، بر طبق نتایج بدست آمده درجه همبستگی میان ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به همبستگی اسپیرمن (758/0) و با توجه به همبستگی پیرسون (806/0) میباشد. بر این اساس میان ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه قوی و معناداری وجود دارد. در این راستا جهت بهبود وضعیت ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاههای اجرایی

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1-کلیات 2
1-2-بیان مسأله پژوهش 2
1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-4-اهداف پژوهش 7
1-4-1- هدف اصلی 7
1-4-2-اهداف فرعی 7
1-5-سؤالات پژوهش 7
1-5-1- سوال اصلی 7
1-5-2- سوالات فرعی 8
1-6- تعریف واژگان کلیدی 8
1-7-روش و مراحل اجرا 8

فصل دوم: ادبیات موضوع پژوهش
2-1- مقدمه 11
2-2- ارتباطات بین سازمانی 12
2-2-1- پارادایمهای نظری تبیینکننده ارتباطات بین سازمانی 14
2-2-2- اشکال ارتباطات بین سازمانی 19
2-2-3- عوامل مؤثر بر روابط بین سازمانی 22
2-2-4- ابعاد ارتباطات بین سازمانی 23
2-2-5- تعاریف ارتباطات بین سازمانی 29
2-3- فناوری اطلاعات و ارتباطات 30
2-3-1- عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات 32
2-3-2- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درسازمان 32
2-3-3- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای سازمان 33
2-3-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط کار 34
2-3-5- انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات 34
2-3-6- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات 35
2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی ایران 36
2-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات بین سازمانی 37
2-5- پیشینه تجربی 40
2-5-1- پیشینه تجربی داخلی 40
2-5-2- پیشینه تجربی خارجی 48
2-6- چارچوب نظری پژوهش 56
2-6-1- جمعبندی و مدل پیشنهادی پژوهش 57

فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق 59
3-3- قلمرو پژوهش 59
3-3-1- قلمرو موضوعی 60
3-3-2- قلمرو مکانی 60
3-3-3- قلمرو زمانی 60
3-4- جامعه آماري 60
3-5- نمونه آماری و روش نمونهگیری 60
3-6- ابزار جمعآوری دادهها 61
3-6-1- روایی 63
3-6-2-پایایی 63
3-7- روش گردآوري دادهها 64
3-8- ابزار و روش تجزيه و تحليل دادهها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-2- آمار توصیفی 67
4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه 67
4-2-1-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار 68
4-2-1-2- توزیع فراوانی و درصد پست سازمانی افراد نسبت به کل آمار 68
4-2-1-3- توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار 69
4-2-1-4- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد نسبت به کل آمار 69
4-2-1-5- توزیع فراوانی و درصد سابقه خدمت افراد نسبت به کل آمار 70
4-2-1-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت استخدامی افراد نسبت به کل آمار 71
4-3- تحلیل استنباطی سؤالهای پژوهش 71
4-3-1- بررسی وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 71
4-3-2- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 72
4-3-2-1- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی 73
4-3-2-2- بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات 74
4-3-3- بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش 75
4-3-4- مقایسه سازمانها از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 76

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 87
5-2- نتیجهگیری 87
5-2-1- وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان 88
5-2-2- رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 89
5-2-3- ارائه راهکارهایی به منظور بهبود ابعاد ارتباطات بین سازمانی و ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان 91
5-2-4- ارائه راهکارهایی بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان 92
5-3- نوآوریهای تحقیق 93
5-4- پیشنهادهایی برای سازمانها 93
5- 5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 93
4-5- محدودیتهای پژوهش 94

منابع
منابع فارسی 95
منابع انگلیسی 99

پیوست
پیوست یک: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………..104
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جدولها

عنوان شماره صفحه

جدول 2-1: پارادایمهای تئوریک شکلگیری ارتباطات بین سازمانی 13
جدول 2-2: اشکال ارتباطات بین سازمانی 21
جدول 2-3: دستهبندی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات 37
جدول 2-4: خلاصه تحقیقات داخلی 51
جدول 2-5: خلاصه تحقیقات خارجی 55
جدول 3-1: تفکیک سؤالهای پرسشنامه براساس ابعاد ارتباطات بین سازمانی 62
جدول 3-2: تفکیک سؤالهای پرسشنامه براساس فناوری اطلاعات 62
جدول 3-3: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد 64
جدول 4-1: تعداد افراد بر حسب جنسیت 68
جدول4-2: تعداد افراد بر حسب پست سازمانی 68
جدول 4-3: تعداد افراد بر حسب پست سازمانی 69
جدول 4-4: تعداد افراد بر حسب رشته تحصیلی 70
جدول 4-5: تعداد افراد بر حسب سابقه خدمت 70
جدول 4-6: تعداد افراد بر حسب وضعیت استخدامی 71
جدول 4-7: نتایج بررسی وضعیت متغیرها با استفاده از آزمون تی_ تک نمونهای 72
جدول 4-8: نتایج بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی با استفاده از آزمون تی_تک نمونهای 73
جدول 4-9: نتایج بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از آزمون تیتک نمونهای 74
جدول 4-10: ماتریس همبستگی (اسپیرمن) متغیرهای پژوهش 75
جدول 4-11: ماتریس همبستگی (پیرسون) متغیرهای پژوهش 75
جدول4-12: میانگین ابعاد ارتباطات بین سازمانی 77
جدول 4-13: میانگین ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات 78
جدول 4-14: میانگین ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی، متوسط و ضعیف) 79
جدول 4-15: میانگین ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی، متوسط و ضعیف) 79
جدول 4-16: نتایج بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و ضعیف) با استفاده از آزمون مستقل 80
جدول4-17: نتایج بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و متوسط) با استفاده از آزمون مستقل 82
جدول 4-18: نتایج بررسی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی و ضعیف) با استفاده از آزمون مستقل 83
جدول 4-19: نتایج بررسی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی و متوسط) با استفاده از آزمون مستقل 84

فهرست شکلها

عنوان شماره صفحه

شکل 1-1: روش و مراحل اجرا 9
شکل 2-1: مدل مفهومی تحقیق 57
شکل 4-1: بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و ضعیف) 81
شکل 4-2: بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و متوسط) 83
شکل4-3: بررسی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی و ضعیف) 84
شکل4-4: بررسی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی و متوسط) 85

فصل اول

مقدمه

1-1-کلیات

فصل اول پایاننامه که کلیات تحقیق نام دارد، تصویری کلان از مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، روششناسی تحقیق، مراحل و فرآیندهای اجرای پژوهش و تعریف واژگان تحقیق را نشان میدهد. این فصل درک بهتری از تحقیق به خواننده میدهد و به محقق کمک میکند تا چارچوب تحقیق خود را روشنتر نشان دهد.

1-2-بیان مسأله پژوهش

مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیرباز و در قالبهای متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روز افزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فناوریهای نوین در زمینههای تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. در این خصوص شکلگیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیتهای فراوان و شکلگیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. در واقع سازمانها، خواسته یا ناخواسته مجموعهای از ارتباطات را با سایر سازمانها دارند که بخشی از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشی از مزیتهای رقابتی و کارآمدی آنها در این حوزه قابل طرح و بررسی است. در حال حاضر، وابستگی کارکرد و فعالیت سازمانها به یکدیگر، آنها را خواسته یا ناخواسته ناگزیر به برقراری ارتباطات بین سازمانی کرده که تأثیر قابل توجهی بر کارایی آنها دارد. از این رو، ارتباطات بین سازمانی، یکی از موضوعات و چالشهای جالب توجه پژوهشگران محسوب میشود که غالباً در سطح سازمانها مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر؛ ارتباطات بین سازمانی با همان منطق اما به گونهای دیگر در دستگاههای دولتی وجود دارد که منشأ بسیاری از مشکلات نیز به شمار میرود (زارعی و زارعی، 1386: 45).
روابط

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد آزمون فریدمن، امام رضا (ع)، پیام کوتاه Next Entries مقاله رایگان درباره ارتباطات بین سازمانی، سازمانهای دولتی، فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط