دانلود پایان نامه درباره نسبت بدهی، جریان نقدی، ساختار سرمایه، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………….
82
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..
83

فهرست جدول ها
عنوان
صفحه
الگوي اساسي نمايندگي……………………………………………………………………………………
30
تحقيقات كاربردي خارجي ………………………………………………………………………………..
61
تحقيقات كاربردي داخلي ………………………………………………………………………………….
62
تعداد شركتها…………………………………………………………………………………………………
65
  آماره هاي توصيفي……………………………………………………………………………………………
69
آزمون فرضيه ها ………………………………………………………………………………………………
73
آزمون دوربين واتسون ………………………………………………………………………………………..
76
همبستگي متغيرها…………………………………………………………………………………………….
76
نتيجه آزمون فرضيه ها ………………………………………………………………………………………
81

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
انواع انگيزش و معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران 34

فهرست نقشه‌ها و نمودارها
عنوان صفحه

– هزينه سرمايه 21
– تاثير روشهاي مختلف تامين مالي بر هزينه شركت 23

چکیده
تحقیق حاضر به دنبال تدوین یک الگو برای اندازه گیری تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف اصلی تحقیق مبتنی بر بیان این موضوع است که نوع و ترکیب بدهی یک واحد تجاری تحت تاثیر چه عواملی است.
بدین منظور از اطلاعات صورتهای مالی شرکت های حاضر در جامعه که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و تغییر سال مالی نداده باشند و از بورس حذف نشده باشند و از شرکتهای واسطه گری مالی(شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی و…) نباشند و در دوره ی مورد مطالعه که سالهای 1385 تا 1389 می باشد معامله گردیده اند ، استفاده گردیده است.
از جامعه نمونه ای به حجم 103 شرکت از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته در نمونه های انتخابی مشاهده و دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج آزمون فرضیه، نشان داد که نسبت سود خالص به جمع دارایی ها که شاخص سودآوری و عملکرد مدیر می باشد و هم چنین وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی درترکیب سهامداران شرکت با نسبت بدهی رابطه دارند. اما نسبت جریان نقدی عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش رابطه ای با نسبت بدهی ندارند. مدل تحقیق نشان می دهد هرگاه نسبت سود به جمع دارایی ها افزایش یابد ، نسبت بدهی کاهش می یابد. هم چنین هرگاه در ترکیب سهامداران شرکت ، سهامدار عمده دولتی افزایش یابد ، نسبت بدهی نیز افزایش می یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه ای با نسبت بدهی ندارد. این موضوع به دلیل آن است که احتمالاً در نمونه تحقیق شرکتها هم اندازه بوده و تعداد شرکتهای بزرگ کم می باشد. جریان نقدی عملیاتی و رشد فروش نیز تاثیری بر نسبت بدهی ندارند. پیشنهاد این پژوهش آن است که برای بهبود نسبت بدهی ، ابتدا باید عملکرد و سودآوری شرکت بهبود یابد.

وا‍ژه هاي كليدي اين تحقيق:
ساختار سرمایه،عملكرد و سودآوری شركت،نسبت بدهی به جمع دارایی ها

فـصـل اول

كــليـات تحـقيـق

1 -1- مقدمه
در اين پژوهش به بررسي عوامل تعیین کننده بر تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته مي شود. براي اين منظور برای تعیین یک ساختار بهینه سرمایه، از متغير نسبت بدهی به جمع دارایی ها، به عنوان متغیر وابسته درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالكيت دولتي، رشد فروش و نسبت سودخالص به جمع دارایی ها ، اندازه شرکت و نسبت جریان نقدی عملیاتی به عنوان متغيرهاي مستقل در اين پژوهش استفاده مي شود.
در اين فصـل كليات پژوهش بيان مي شود. در ابتدا بـيـان مسـاله و اهـميت مـوضـوع ارائه شده، سپـس فرضـیه ها، اهـداف و علـت انتخـاب مـوضوع تحـقیق ارائه مي شود. همچنين متغيرها، محدوديت ها و تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق به صورت مختصر ارائه خواهد شد.
1 -2 – بیان مسأله تحقیق
محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد. بنابراین تعیین میزان مناسب بدهی در ساختار سرمایه می تواند به این مهم کمک نماید.
از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می شود. ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد.از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می کند و شرکتها به رقابت می پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند(اسمیت و دیگران ، 2008).

1-3- سوالات تحقیق
این تحقیق در پی یافتن جوابهای مناسب برای سوالات زیر است:
1- تا چه اندازه سودآوری شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
2- تا چه اندازه نوع مالكيت (سهامدار دولتي) بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
3- تا چه اندازه رشد فروش شركت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
4- تا چه میزان اندازه و بزرگی شركت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
5- تا چه میزان جریان نقدی عملیاتی شركت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

1 – 4- ضرورت تحقیق
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و باعث شد تا مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت و عدم همسویی منافع مالکیت و مدیریت؛ منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی1 شد. با توجه به این موضوع و از آنجایی که بخش اعظمی از تصمیم های مدیران پیرامون تأمین منابع مالی فعالیت های شرکت و ترکیب ساختار سرمایه است که باید در درباره این موارد در مقابل طیف های مختلف مالکان پاسخگو باشند؛ لذا از این نظر موضوع بررسی تامین مالی از طریق بدهی و تعیین ساختار سرمایه از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.
همچنین از آنجایی که سودآوری و جریان نقدی شرکت ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و اعتباردهندگان می تواند نقش به سزایی را داشته باشد به همین منظور می توان گفت؛ عملکرد و سودآوری و جریانات نقدی شرکت می تواند نقش بسزایی در تأمین اهداف مدیران و همچنین تأمین منابع مالی شرکت ها را بر عهده داشته باشد.
انجام تحقيق حاضر از اين حيث ضرورت دارد كه مي توان ادعا نمود تحقيقات انجام شده در ايران درباره ی موضوع تامین مالی از طریق بدهی و تدوین الگو برای آن، محدود بوده واين پديده هيچ گاه از رويكرد ساختار سرمايه مورد بررسي قرار نگرفته است.
سازمانها ،شرکتها،موسسات برای کمک به درج و تفسیر اطلاعات حسابداری و تاثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت توسط گروههای مختلف ذینفع در بازار سرمایه، تعیین سیاست های اعتباری، پیش بینی مخاطرات بحران های مالی شرکت ها، استفاده از نتایج در راستای گسترش پژوهش و ارائه مبانی نظری، کمک به ارایه ی نرخ حق بیمه مناسب در بیمه های اعتباری نسبت به سنجش عوامل موثر بر تامین مالی از طریق بدهی مبادرت می ورزند.
اين تحقيق مي تواند توسط گروه هاي مختلفي از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک های تجاری ، موسسات رتبه بندی اعتباری ،دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای بیمه مورداستفاده قرار گيرد.

1 -5 – اهداف تحقیق
اغلب تحقیق به منظور کشف یک مجهول یا تایید یک موضوع یک موضوع پذیرفته شدهانجام می گیرد از این دیدگاه هر اقدامی که برای روشن کردن موضوعی که وضعیت موجود آن مورد توجه قرار گرفته می تواند هدف تحقیق باشد به طور کلی ممکن است برای تایید یا رد یک فرضیه باشد.

هدف اصلي از انجام اين تحقیق ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مشخص كردن عوامل تاثیرگذار بر بدهی می تواند در تصمیم گیری های مدیران، در جهت تعیین یک ساختار بهینه سرمایه مؤثر واقع شود. بنابراين می توان گفت، به طور مشخص اين مطالعه به دنبال تحقق اهداف زیر است:
آزمون اثرات نسبت سودآوری ، جریان نقدی عملیاتی ،رشد فروش، اندازه شرکت و نوع مالکیت بر نسبت بدهی
بهره گیری از نتایج تحقیق برای تدوین الگو برای تبیین عوامل تاثیرگذار بر نسبت بدهی
بسط مبانی نظری تحقیق
1-6 – فرضيه‏هاي تحقیق:

برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق بر اساس متغيرهاي در نظر گرفته شده، فرضیه های پژوهش به شرح زیر تبیین می شود:
1- میان نسبت بدهی وسودآوری رابطه وجود دارد.
2- میان نسبت بدهی و وجود سهامدار عمده رابطه وجود دارد.
3- میان نسبت بدهی و رشد فروش شركت رابطه وجود دارد.
4- میان نسبت بدهی و جریان نقدی عملیاتی رابطه وجود دارد.
5- میان نسبت بدهی و اندازه شرکت رابطه وجود دارد.
1-7- روش تحقیق:
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از جهت طرح تحقیق پس رویدادی و از جهت استنتاج از نوع استقرائی است.در این روش داده ها از محیطی اخذ و بکار گرفته شده که در نتیجه وقایع گذشته پدید آمده است.بنابراین امکان دستکاری اطلاعات از جانب پژوهشگر وجود نداشته است.
1 -8 -قلمرو تحقيق:
1-1-8- قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زماني مورد استفاده براي انجام این پژوهش سال هاي 1385 الي 1389 است كه داده هاي مربوط به صورت سالانه استفاده شده است. اطلاعات پايه مورد نياز جهت انجام پژوهش از گزارش ها و صورت هاي مالی سالانه و یاداشت های پیوست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري مي شود.
2-1-8- قلمرو مکانی تحقیق:
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است (به غیر از شرکتهای سرمایه گذاری و بانکها ) که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد ، سال ورود آنها به بورس قبل از تاریخ 01/01/1385 هجری شمسی بوده و سهام آنها در دوره زمانی تحقیق مورد معامله قرار گرفته باشد و در دوره تحقیق از بورس حذف نشده باشند . محدودیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ، پور،1382،، 9).، هست(رفیع Next Entries دانلود پایان نامه درباره اوراق قرضه، منابع مالی، ساختار سرمایه، دارایی ها