منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، توزیع فراوانی، بازاریابی رابطه مند، استراتژی بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

2-7- تعریف بازاریابی الکترونیک 20
2-8- بازاریابی اینترنتی وچرخه آن 23
2-9- عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک 26
2-10- بازاریابی الکترونیکی درایران 27
2-11- بازاريابي اينترنتي،راهکاری موثر برای افزایش سود 28
2-12-استراتژی ها 29
2-12-1- استراتژي هاي بازاريابي مبادله اي………………………………………………………………………….30
2-12-2- استراتژي بازاريابي مبتني بر پايگاه داده ها……………………………………………………………..31
2-12-3- استراتژي بازاريابي رابطه اي…………………………………………………………………………………..33
2-12-4- بازاريابي مبتني بر دانش………………………………………………………………………………………..34
2-13- پایگاه داده مشتری………. 36
2-14-مدیریت نگهداری مشتری 37
2-15-زیر بنای مفهومی 42
2-16- بازاریابی رابطه مند وبازاریابی معامله ای 45
2-17- فلسفه رابطه مندی وتشریح ابعاد آن 51
2-18- اعتماد 55
2-18-1- نقش اعتماد…………………………………………………………………………………………………………..58
2-18-2- پارامترهای کلیدی اعتماد……………………………………………………………………………………..58
2-19- تعهد 60
2-20- رضایت 62
2-21- بیانیه بازاریابی جدید درمورد اقتصاد 62
2-22- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….66
2-23- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-23-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-23-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………68
2-23- معرفی و تاریخچه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل سوم:…………………………………………………………………………………………………………..74
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………75
3-2- روش تحقیق 75
3-3- جامعه آماری وحجم نمونه مورد تحقیق 77
3-4- نمونه ونمونه گیری 77
3-4-1- برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………….78
3-5- معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..79
3-6- روایی و پایانی 80
3-6-1- روایی / اعتبار 80
3-6-2- پایايی 81
3-7- روش آزمون فرضیه 82
3-8- آزمون همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………………82
3-9- آزمون فریدمن 83
فصل چهارم:…………………………………………………………………………………………………………..84
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………85
4-2- شرح و توصیف داده های آماری……………………………………………………………………………………85
4-2-1- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت…………………………………………85
4-2-2- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن…………………………………………………..86
4-2-3- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی………………………………..87
4-2-4- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد……………………………………………….88
4-3- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………..90
4-3-1- بررسی فرضیات………………………………………………………………………………………………………………….90
4-3-1-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………….90
4-3-1-2- فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………….91
4-3-1-3- فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………………………92
4-3-1-4- فرضيه سوم…………………………………………………………………………………………………………………..93
4-3-1-5- فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………………………94
4-4- تحلیل گویه ها………………………………………………………………………………………………………………95
فصل پنجم:………………………………………………………………………………………………………………109
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..110
5-3- پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………………………………….112
5-4- پیشنهادات آتی………………………………………………………………………………………………………………………113
5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….113
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….114
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………122

فهرست جداول

جدول2-1) اطلاعات مورد نیاز براي ايجاد نيمرخ اطلاعات مشتريان………………………………………………..32
جدول 2– 2 ) انواع استراتژی های بازاریابی………………………………………………………………………………………..35
جدول 2-3) تفاوت بازاریابی معامله ای بازاریابی و بازاریابی رابطه مند……………………………………………..47
جدول 2 –4) مقایسه تطبیقی بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی………………………………………………….48
جدول 2– 5 ) تفاوت بازاریابی رابطه مند و بازاریابی معامله ای…………………………………………………………48
جدول 2- 6) تفاوتهای کلیدی بازاریابی تهاجمی و بازاریابی تدافعی…………………………………………………..50
جدول2-7 ) آینده ممکن برای بازاریابی بر مبنای گرانت…………………………………………………………………….63
جدول 2 -8) یک بیانیه بازاریابی رابطه ای جدید توسط گرانت………………………………………………………….65
جدول 3-1) جدول تناظر سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………78
جدول 4- 1) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت……………………………………………………….86
جدول 4- 2) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن………………………………………………………………87
جدول 4- 3) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی…………………………………………..88
جدول 4- 4) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد………………………………………………………….89
جدول 4-5) همبستگي براي آزمودني ها در عناصر 4گانه استراتژی……………………………………………….90
جدول 4- 6) همبستگي براي آزمودني ها در متغيرهای استراتژی بازاریابی مبادله ای………………….91
جدول 4- 7) همبستگي براي آزمودني ها در درمتغیرهای استراتژی بازاریابی پایگاه داده…………..92
جدول 4- 8) همبستگي براي آزمودني ها در متغيرهای استراتژی بازاریابی رابطه ای …………………..93 جدول 4- 9) همبستگي براي آزمودني ها در متغيرهای استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش …………94

فهرست نمودارها
نمودار 4- 1: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت……………………………………………………….86
نمودار 4- 2) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن……………………………………………………………87
نمودار 4- 3) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی……………………………………………88
نمودار 4- 4) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد………………………………………………………….89

فهرست شکل ها

شکل 2-1) هرم مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………38
شکل 2 – 2) بازاریابی معامله ای در مقابل بازاریابی رابطه مند…………………………………………………………45
شکل 2 – 3 ) تغییر تدریجی در دیدگاه بازاریابی……………………………………………………………………………….49
شکل 2- 4 ) پیوستار قصد رابطه………………………………………………………………………………………………………51
شکل 2- 5 ) مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، تقاضای نهاده، انعطاف پذیری، حداقل سازی هزینه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی الکترونیکی، تجارت الکترونیک