منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، توزیع فراوانی، بازاریابی رابطه مند، استراتژی بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

2-7- تعریف بازاریابی الکترونیک 20
2-8- بازاریابی اینترنتی وچرخه آن 23
2-9- عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک 26
2-10- بازاریابی الکترونیکی درایران 27
2-11- بازاريابي اينترنتي،راهکاری موثر برای افزایش سود 28
2-12-استراتژی ها 29
2-12-1- استراتژي هاي بازاريابي مبادله اي………………………………………………………………………….30
2-12-2- استراتژي بازاريابي مبتني بر پايگاه داده ها……………………………………………………………..31
2-12-3- استراتژي بازاريابي رابطه اي…………………………………………………………………………………..33
2-12-4- بازاريابي مبتني بر دانش………………………………………………………………………………………..34
2-13- پایگاه داده مشتری………. 36
2-14-مدیریت نگهداری مشتری 37
2-15-زیر بنای مفهومی 42
2-16- بازاریابی رابطه مند وبازاریابی معامله ای 45
2-17- فلسفه رابطه مندی وتشریح ابعاد آن 51
2-18- اعتماد 55
2-18-1- نقش اعتماد…………………………………………………………………………………………………………..58
2-18-2- پارامترهای کلیدی اعتماد……………………………………………………………………………………..58
2-19- تعهد 60
2-20- رضایت 62
2-21- بیانیه بازاریابی جدید درمورد اقتصاد 62
2-22- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….66
2-23- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-23-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-23-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………68
2-23- معرفی و تاریخچه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل سوم:…………………………………………………………………………………………………………..74
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………75
3-2- روش تحقیق 75
3-3- جامعه آماری وحجم نمونه مورد تحقیق 77
3-4- نمونه ونمونه گیری 77
3-4-1- برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………….78
3-5- معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..79
3-6- روایی و پایانی 80
3-6-1- روایی / اعتبار 80
3-6-2- پایايی 81
3-7- روش آزمون فرضیه 82
3-8- آزمون همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………………82
3-9- آزمون فریدمن 83
فصل چهارم:…………………………………………………………………………………………………………..84
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………85
4-2- شرح و توصیف داده های آماری……………………………………………………………………………………85
4-2-1- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت…………………………………………85
4-2-2- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن…………………………………………………..86
4-2-3- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی………………………………..87
4-2-4- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد……………………………………………….88
4-3- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………..90
4-3-1- بررسی فرضیات………………………………………………………………………………………………………………….90
4-3-1-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………….90
4-3-1-2- فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………….91
4-3-1-3- فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………………………92
4-3-1-4- فرضيه سوم…………………………………………………………………………………………………………………..93
4-3-1-5- فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………………………94
4-4- تحلیل گویه ها………………………………………………………………………………………………………………95
فصل پنجم:………………………………………………………………………………………………………………109
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..110
5-3- پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………………………………….112
5-4- پیشنهادات آتی………………………………………………………………………………………………………………………113
5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….113
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….114
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………122

فهرست جداول

جدول2-1) اطلاعات مورد نیاز براي ايجاد نيمرخ اطلاعات مشتريان………………………………………………..32
جدول 2– 2 ) انواع استراتژی های بازاریابی………………………………………………………………………………………..35
جدول 2-3) تفاوت بازاریابی معامله ای بازاریابی و بازاریابی رابطه مند……………………………………………..47
جدول 2 –4) مقایسه تطبیقی بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی………………………………………………….48
جدول 2– 5 ) تفاوت بازاریابی رابطه مند و بازاریابی معامله ای…………………………………………………………48
جدول 2- 6) تفاوتهای کلیدی بازاریابی تهاجمی و بازاریابی تدافعی…………………………………………………..50
جدول2-7 ) آینده ممکن برای بازاریابی بر مبنای گرانت…………………………………………………………………….63
جدول 2 -8) یک بیانیه بازاریابی رابطه ای جدید توسط گرانت………………………………………………………….65
جدول 3-1) جدول تناظر سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………78
جدول 4- 1) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت……………………………………………………….86
جدول 4- 2) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن………………………………………………………………87
جدول 4- 3) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی…………………………………………..88
جدول 4- 4) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد………………………………………………………….89
جدول 4-5) همبستگي براي آزمودني ها در عناصر 4گانه استراتژی……………………………………………….90
جدول 4- 6) همبستگي براي آزمودني ها در متغيرهای استراتژی بازاریابی مبادله ای………………….91
جدول 4- 7) همبستگي براي آزمودني ها در درمتغیرهای استراتژی بازاریابی پایگاه داده…………..92
جدول 4- 8) همبستگي براي آزمودني ها در متغيرهای استراتژی بازاریابی رابطه ای …………………..93 جدول 4- 9) همبستگي براي آزمودني ها در متغيرهای استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش …………94

فهرست نمودارها
نمودار 4- 1: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت……………………………………………………….86
نمودار 4- 2) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن……………………………………………………………87
نمودار 4- 3) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی……………………………………………88
نمودار 4- 4) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد………………………………………………………….89

فهرست شکل ها

شکل 2-1) هرم مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………38
شکل 2 – 2) بازاریابی معامله ای در مقابل بازاریابی رابطه مند…………………………………………………………45
شکل 2 – 3 ) تغییر تدریجی در دیدگاه بازاریابی……………………………………………………………………………….49
شکل 2- 4 ) پیوستار قصد رابطه………………………………………………………………………………………………………51
شکل 2- 5 ) مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع BZL+BZT+BZH+BZZ+BZW=0، BWL+BWT+BWH+BWZ+BWW=0، ، BHL+BHT+BHH+BHZ+BHW=0 Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازارهای الکترونیکی، استراتژی ها، مزیت رقابتی