پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، تابع تولید، تابع تقاضای آب، شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی 2
1-2-2)تبیین مساله پژوهشی 4
1-3)اهمیت وضرورت تحقیق 5
1-4)اهداف تحقیق 5
1-5)فرضیه های تحقیق : 6
1-6)روش تحقیق 6
1-6-1)جامعه آماری 7
1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…) 7
1-7)کاربرد نتایج تحقیق 7
1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی 7
1-9)فهرست منابع وماخذ : 8
فصل دوم:ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق
2-1)مقدمه 11
2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن 12
2-3)روشهای تعیین قیمت آب 13
2-3-1)تعیین ارزش آب از طریق بازار 13
2-3-2)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای بدست آمده برای آب (آب بعنوان کالایی واسطه ) 13
2-3-3)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای مستقیم مصرف کننده (آب بعنوان کالایی نهایی) 14
2-4)تقاضای نهاده آب 15
2-5)پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب 17
2-5-1)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب کشاورزی : 18
2-5-2)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب بخش صنعت 21
2-6)جمع بندی ونتیجه گیری فصل : 27
2-7)فهرست منابع وماخذ: 28
فصل سوم:روش تحقیق ومبانی نظری انتخاب مدل
3-1)مقدمه 31
3-2) بررسی روشهای تحقیق برای تخمین تابع تقاضا 31
فرضیات مدل برنامه ریزی خطی : 32
3-3)مبانی نظری تخمین تابع تقاضای نهاده آب 33
3-3-1)تابع تولید : 34
3-3-2)تابع هزینه وتئوری دوگانگی : 35
3-3-3)لم شپارد وخصوصیات مربوط به مشتق تابع هزینه 36
3-3-4)تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ 36
3-4)تخمین مدل : 38
3-5)بررسی وشناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید : 38
3-6)الگوی ساختاری مورد استفاده در تحقیق : 39
3-7)جامعه ،نمونه اماری وروش نمونه گیری 43
3-7-1) معرفی محدوده مطالعات انجام شده : 43
3-8-2)وضعیت شهرکها وواحدهای صنعتی استان سیستان وبلوچستان : 44
3-8-3)تقسیم بندی صنایع براساس موارد مصرف 45
3-9)خلاصه ، جمع بندی ونتیجه گیری فصل : 47
3-10)فهرست منابع وماخذ فصل : 47
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل الگو
4-1)مقدمه: 50
4-2) متغیرهای موثردر بر آورد تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50
4-3) ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50
4-4)تصریح مدل 51
4-5)شرحی بر متغیر های مربوط به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه 54
4-6)برآورد مدل وبررسی نتایج حاصله : 56
4-6)خلاصه ، جمع بندی ، نتیجه گیری فصل : 68
4-7)فهرست منابع وماخذ : 69
فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها
5-1)مقدمه 71
5-2)خلاصه تحقیق : 71
5-3)نتایج تحقیق : 72
5-5)پیشنهادات : 76
5-5-2 )پیشنهادات برای مطالعات آینده : 76
فهرست منابع وماخذ 77
19-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91 78
پیوست ها 80

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول(2-1)خلاصه مطالعات انجام شده در داخل وخارج از کشور برروی تقاضای آب آبیاری در بخش کشاورزی …………………20
جدول 4-1)تخمین تابع لگاریتمی هزینه ترانسلوگ ………………………………………………………………………………………………………………..47
جدول (4-4):آزمون فرضیه در مورد ویژگیهای مختلف تکنولوژی تولید ………………………………………………………………………………….54
جدول (4-5): برآورد کشش های جانشینی خودی ومتقاطع نهاده ها……………………………………………………………………………………..55
جدول (4-6): برآورد کشش های قیمتی خودی ومتقاطع نهاده های تولید محصول ……………………………………………………………..56
جدول (4-7): برآورد کشش های جانشینی موری شیما…………………………………………………………………………………………………………….57
جدول (4-8): اثرات تغییرات قیمت نهاده ها روی سهم هزینه نهاده ها…………………………………………………………………………………..58

فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه
نمودار( 2-1)انواع روشهای تعیین ارزش آب ……………………………………………………………………………………………………………………………13
نمودار( 2-2)تقاضای آب به تفکیک بخشهای مختلف ………………………………………………………………………………………………………………15

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1)مقدمه
آب مایه حیات است وبدونآن هیچ جانداری قادر به ادامه حیات نمی باشد .هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی نیز فراهم می گردد .
از سوی دیگر از آب استفاده های گوناگون به عمل می آید از جمله نوشیدن ،شنا کردن ،شست وشو وحمام ،آبیاری ،برودت وخنک کنندگی ،استفاده در امور صنعتی ،تولید الکتریسیته ،حمل ونقل وقایقرانی ،ماهیگیری ،ایجاد مناظر طبیعی وفرح بخش …
شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وبلوچستان جزیی از مناطق خشک وکم آب کشور محسوب
می شود که عمده آب مورد نیاز این استان جهت مصارف شرب،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیر زمینی وجمع آوریآبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سر ریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود ،البته شهرستان زاهدان خود به تنهایی فاقد منابع آب سطحی می باشد .
در ادامه این فصل به بیان مساله پژوهشی،اهمیت وضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه های تحقیق ،شیوه انجام تحقیق ودر نهایت به بیان تعاریف کلید واژه ها واعلام فهرست منابع وماخذ پرداخته می شود
1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی
1-2-1)تشریح مساله پژوهشی
آب کالایی است اقتصادی که نقشی چند گانه را ایفا می نماید (1-به عنوان کالایی نهایی که مستقیما به وسیله مصرف کننده نهایی مصرف می شود 2-به عنوان کالایی واسطه که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار گیرد)
هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است . با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت ،بالا رفتن سطح بهداشت ورفاه عمومی ،سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد .از سوی دیگر نقش حیاتی وموثر آب در کلیه شئون زندگی فردی واجتماعی مردم یک جامعه تا آنجا اهمیت پیدا می کند که از یک طرف به عنوان اساس رشد وتوسعه همه جانبه برای یک کشور ومردم آن تلقی گردیده واز طرف دیگر محدودیت تصمیم گیری وتفکر برنامه ریزی برای سیاستگذاران ومجریان در سطوح مختلف منطقه ای ،ملی وفراملی نیز می باشد .این تفکر نشات گرفته از استراتژی کلی حاکم بر جهان هستی که در آن آب به عنوان منشا حیات تعیین گردیده است می باشد .بنابراین با توجه به ارزش حیاتی آب ونقش آن در توسعه جوامع بشری ،لزوم شناخت مدیریت ،کنترل حفاظت واستفاده بهینه وکاربری مطلوب آن در هر منطقه و
ناحیه ای برای هر ملتی امری فوق العاده مهم واجتناب ناپذیر می باشد .از سویی دیگر مصرف روز افزون آب در صنایع کشور که متاثر از رشد این بخش می باشد ضرورت مطالعه ساختار تقاضا وشناخت از ساختار مصرفی آب را کاملا ضروری نموده است
آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .هر چند که حجم آب مورد نیاز در صنایع در مقایسه با میزان آب مصرفی در بخشکشاورزی از نقطه نظر کمیت نسبتا ناچیز است اما افزایش فعالیتهای صنعتی ناشی از فشار تقاضا برای کالاهای تولیدی در صنایع ،گسترش صنعتی شدن کشور ،افزایش درجه شهر نشینی وتوجه به مسایل آلودگی های آب ناشی از وجود پساب های صنعتی، بررسی ساختار مصرف آب در صنعت را کاملا ضروری کرده است .از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه کاربرد آب صنعتی منتشر شده است .
طبق تحقیقات به عمل آمده محققین بر این حقیقت موافق هستند که هیچ اتفاق نظری بر روی میزان کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی برای هر نوع صنعت یا ورودی (نهاده )آب وجود ندارد وهنوز جای سوالاتی چون :
الف )نحوه تعیین ارزش آب برای شرکتهای صنعتی و ب)تعیین میزان حساسیت تقاضای آب صنعتی به عوامل اقتصادی مثل قیمت های ورودی وسطح خروجی برای بسیاری از کشورها باز است .بنابراین دانش فعلی تقاضای آب صنعتی کاملا محدود است واین خود مستلزم تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد.3
استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه 110میلی متر در سال ومتوسط دمای 22الی 37درجه
سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور است که کمبودنزولات آسمانی ،نبود مهندسی صحیح ،عدم اجرای طرحهای مناسب وعدم مدیریت درست منابع آبی همواره مردم این استان را رنج داده است .آب مورد نیاز این استان جهتمصارف شرب ،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیرزمینی وجمع آوری آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سرریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود .کل روان آبهای سطحی این استان حدود 8/4میلیارد متر مکعب بوده که 3میلیارد متر مکعب آن از طریق رودخانه مرزی وارد استان شده وتنها 8/1میلیارد متر مکعب آن استحصال می شود .از طرفی بیشترین میزان بهره برداری از منابع آبی در استان وابسته به جریانهای آب سطحی است .بطور کلی وبا عنایت به اقلیم خشک وبی آب استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )وبا توجه به رشدروز افزون صنعت در این بخش(7.99)4 واینکه هر گونه فعالیتی که در جوامع بشری تعریف شود نیاز اولیه آن آب است وبه خصوص این نیاز در منطقه ایی که دغدغه اصلی مردم آن تامین آب شرب وبهداشت روزانه وتامین جهت مصارف کشاورزی وصنعتی شان می باشد با وضوح بیشتری خود را نشان می دهد ومصداق عینی آن شهروندان استان سیستان وبلوچستان می باشد .از طرفی تخمین تابع تقاضای آب این امکان را برای مسئولین ومتصدیان فراهم می سازد تا با وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر کیفیت ونوع مواد خام ،تکنولوژی تولید وفرایند صنعت مورد استفاده ،کیفیت محصولات عرضه شده ومقادیر تولیدات وهمچنین فرهنگ حاکم بر واحد مربوط یا هر متغیر دیگر پاسخ دهند .
در این تحقیق سعی براین است به بررسی تابع تقاضای آب صنعت به روش حداقل سازی هزینه پرداخته شود .این تابع متاثر از عملکرد واحدهای تولیدی (کارخانجات وکارگاههای مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان)بوده وبه عنوان یک تابع غیر مقید می باشد ،به عبارت دیگر از ابتدا شکل وفرم تابع تولید مشخص نبوده و از فرم کلی تابع تولید ترانسلوگ به علت قابلیت تبدیل به فرمهای دیگر تابع تولید استفاده شده است تا با استفاده از نتایج تحقیق ودر نظر گرفتن فروض لازم به تابع تولید مورد نظر دست یافته شود .
در این تحقیق چون مبنا بر اساس عملکرد واقعی واحدهای تولیدی است ،کلیه اطلاعات مربوط به آب از طریق پرسشنامه
جمع آوری شده وجامعه آماری در این تحقیق واحدهای تولیدی فعال مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان
می باشد .
1-2-2)تبیین مساله پژوهشی
مسائل مد نظربرای یافتن پاسخ در این تحقیق در قالب سوال اصلی وسوالات فرعی مطرح شده اند که عبارتند از:
سوال اصلی :
روابط مکمل وجانشینی در بین نهاده های آب (ورودی های تابع تقاضا)چگونه می باشد ؟
سوالات فرعی :
الف )آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین میزان آب مصرفی وقیمت آن می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی منابع سازمانی، منابع سازمان، منابع انسانی، ارتقاء کیفیت Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، تابع تقاضای آب، تابع تولید، کشش قیمتی