پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، استراتژی ها، منابع انسانی، منابع سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست جداول

جدول‏21: خلاصه پیشینه تحقیق 33
جدول‏31 :اعداد فازی و معادل کلامی آنها 40
جدول 3-2: استراتژیها و علامت اختصاری آن ها………………………………….………………..……………………………40
جدول‏33: شاخص های تصادفی(RI) 45
جدول‏41 : میانگین مقایسات زوجی منابع نسبت به منابع انسانی 54
جدول‏42: بردار ویژه منابع نسبت به منابع انسانی 54
جدول‏43: بردار ویژه منابع نسبت به منابع سازمانی 54
جدول‏44: بردار ویژه منابع نسبت به منابع تکنولوژیکی 55
جدول‏45: بردار ویژه منابع نسبت به منابع انسانی 55
جدول‏46: بردار ویژه استراتژی ها نسبت به منابع سازمانی 56
جدول‏47: بردار ویژه استراتژی ها نسبت به منابع تکنولوژیکی 56
جدول‏48: بردار ویژه استراتژی ها نسبت به توانایی ارتقاء کیفیت 57
جدول‏49: بردارویژه منابع نسبت به استراتژی مدیریت مستمر سیستم کیفیت 57
جدول‏410: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی چک کردن مداوم شکست ها 58
جدول‏411: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی رویکرد دائمی به سمت هدف 58
جدول‏412: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی رسیدگی دوره ای کیفیت 58
جدول‏413: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی انتقال مداوم بازخوردهای مشتریان 59
جدول‏414: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی استفاده مستمر از دانش افراد 59
جدول‏415: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی مدیریت مستمر اطلاعات کیفی 59
جدول‏416: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی کنترل مستمر هزینه های کیفیت 60
جدول‏417: ماتریس بردار ویژه منابع نسبت به منابع 60
جدول‏418: ماتریس بردار ویژه استراتژی ها نسبت به منابع 61
جدول 4-19: ماتریس بردار ویژه استراتژی ها نسبت به توانایی ارتقاء کیفیت……..…………………..……….………………59
جدول‏420: ماتریس بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی ها 62
جدول‏421: سوپرماتریس 62
جدول‏422: ماتریس اوزان نهایی منابع 63
جدول‏423: ماتریس اوزان نهایی استراتژی ها 63
جدول‏424: ماتریس اوزان قطعی منابع نسبت به استراتژی ها 64
جدول‏425: نرمالایز کردن منابع انسانی بر مبنای منابع دردسترس 65
جدول‏426: نرمالایز کردن منابع سازمانی بر مبنای منابع دردسترس 65
جدول‏427: نرمالایز کردن منابع تکنولوژیکی بر مبنای منابع در دسترس 65
جدول‏428: نتایج حل مدل برنامه ریزی آرمانی 68
فهرست اشکال
شکل‏31 شبکه ارتباط بین استراتژیهای کیفیت، منابع مدیریت کیفیت و توانایی ارتقاء کیفیت 39
شکل3-2 روش تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی استفاده شده 50

فصل اول
کلیات

مقدمه
در دنیای پرچالش امروزی که فضای تجاری بیشتر از گذشته رقابتی و غیر قابل پیشبینی شده، شرکتها برای ماندگاری و حصول اهداف تجاری ناچار به استفاده از رویکردهای متعالی و توسعهی شایستگیها و قابلیتهای خود در مواجهه با عدم اطمینان هستند. با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای انسانی، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهرهوری استفاده از منابع نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت میباشد (دیوید، 2006).
تمامي نظامهاي تدوين شده در امر کيفيت، تلاش خود را معطوف به کسب اهداف استراتژيک و مزيت رقابتي گردانيدهاند. اما آنچه در اين ميان مهم به نظر ميآيد اهميت منابع در اين نظامها و نقش آن در تحقق اهداف مورد نظر است. توجه عميق به منابع به عنوان برجستهترين عامل مزيت رقابتي در رشد توسعه، کارآفريني و متعاقب آن تمايز سازمانها از يکديگر نقش کليدي ايفا نموده است (شورکی، 1390).
این تحقیق در نظر دارد تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژیهای کیفیت را در شرکت شهدگستران نوین انجام دهد. در فصل حاضر، ابتدا به تشریح و بیان مسئله تحقیق و ضرورت و اهمیت انجام تحقیق پرداخته میشود. سپس اهداف اصلی و سوالات تحقیق و در انتها قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژههای تحقیق بیان میشوند.
بیان مسئله
رقابت جهانی، تغییرات مداوم فناوری و تحولات سریع و گوناگون در فرهنگ کار، تنها چند عامل از عواملی هستند که بازاری پویا بوجود آورده و بر آن تاثیر متقابل دارند (جعفری و دیگران، 1390). بنابراین سازمان برای هماهنگ کردن قوت ها و ضعفهای سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیط و همچنین مقابله با محیط پویا نیاز به تفکر استراتژیک دارد (ریاحی، 1384).
این پژوهش در یک شرکت تولید شکلات و فرآورده های کنجد انجام میشود. از آنجا که تولید مواد غذایی مستقیما با سلامت جامعه در ارتباط است، ارتقا کیفیت محصولات در این صنعت بسیار حائز اهمیت میباشد. این سازمان با میزان محدود منابع مواجه است و میبایست به طور بهینه از آن استفاده کند و برای این کار نیاز به روش علمی و برنامه ریزی دقیق دارد. به طور عادی، فعالیتها بیشتر و یا کمتر از آنچه نیاز دارند منابع مدیریت کیفیت دریافت میکنند و این باعث اتلاف منابع میشود. هر راهبرد میبایست به میزان لازم و براساس اهمیتی که در افزایش کیفیت محصولات دارد، منابع مدیریت کیفیت را دریافت کند، تا بهرهوری لازم در سازمان مذکور به حداکثر برسد.
در این پژوهش هشت استراتژی (آراویندان و دیوانداسان، 1996) برای مدیریت کیفیت در سازمان مورد نظر انتخاب شده که بر اساس نیاز هر یک، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع تکنولوژیکی بدون وجود اضافه یا کمبود، به استراتژیهای کیفیت تخصیص داده میشود. یکی از این استراتژیها، بازنگری مداوم در فعالیت های مربوط به کیفیت محصولات است که نیازمند اقدامات اصلاحی و فعالیتهای پیشگیرانه توسط تمام اعضا میباشد. این بهبود مستمر سازمان مذکور را به سمت کاهش نرخ خطا، هزینههای شکست و ضایعات جهت دهی میکند. دیگر استراتژی مورد استفاده، بررسی مداوم مشکلات کیفی است. زیرا در صنعت شکلات سازی در عین سادگی نکات ریز و قابل توجهی دارد که اگررعایت نشود در کیفیت محصول نهایی اثر خواهد داشت. سازمان مورد نظر برای رسیدن به سطح کیفیت دلخواه محصولات خود نیاز به استراتژی ای دارد که رویکرد دائمی به سمت اهداف و آرمان ها نامیده میشود که سازمان باید متعهد باشد و نگرشی حداقل ده ساله داشته باشد و برای ماندن در آن برنامهریزی کند. استراتژی دیگر، رسیدگی دوره ای کیفیت به منظور پیشگیری از مشکلات میباشد. در استراتژی دیگر، انتقال مداوم نظرات مشتریان و تجزیه تحلیل آنها مورد توجه است. از آنجایی که مدیریت کیفیت فراگیر، فعالیتی برای تمام سازمان است، بنابراین استفاده از دانش افراد و مشارکت دادن آنها یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده میباشد. مدیریت اطلاعات مربوط به کیفیت نیز دیگر استراتژی مورد نظر است. کنترل هزینههای کیفیت نیز استراتژی مهمی است که به آن پرداخته میشود.
تحقیق حاضر در یک کارخانه تولید مواد غذایی انجام میشود. به دلیل بالا بودن رقابت در این صنعت، شرکت تصمیم به بالا بردن بهرهوری استفاده از منابع دارد. این شرکت هدف خود را ارائهی محصولات متمایز با بهترین کیفیت قرار داده است و همین امر نیاز به روشی علمی برای این کار در این سازمان را ایجاد نموده است. روند افتتاح خط تولید جدید و نوع ارائهی محصولات بهترین گواه این مدعا است، زیرا مطلعین نسبت به صنعت غذا میدانند که تأسیس و ادارهی یک مجموعهی غذایی چه مسائلی به دنبال دارد. در اینجا می توان با اولویت بندی استراتژیهای مناسب بر مبنای معیارهای آنها، تصمیم گیرنده را در شرایط مناسب تری از درک اهمیت هر استراتژی مدیریت کیفیت بر مبنای منابع مورد نظر در مدیریت کیفیت جامع قرار داد و تخصیص منابع را بر پایه این اولویتبندی انجام داد.
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
با انجام این تحقیق، منابع مؤثر در مدیریت کیفیت جامع و نقش هر کدام در پیشبرد اهداف مدیریت کیفیت جامع شناسایی میشود. به منظور ارتقاء کیفیت محصولات این شرکت، نیازمند استراتژیهایی هستیم که بتوانند راه را برای رسیدن به هدف هموار کرده و بهرهوری در تولید محصولات، با کیفیت بالا را تضمین نمایند.
هر جا كه نياز به تخصيص منابع محدود به مجموعه اي از فعاليتها يا تيمها وجود داشته باشد نیاز به راهبردهای بهرهورانه برای استفادهی بهینه از آن نیز وجود دارد (عابدی و دیگران، 1386). در این پژوهش تخصیص منابع به طور دقیق و با روشهای علمی مؤثر صورت میگیرد. در غیر این صورت منجر به عدم بهرهوری واحد تولیدی و عدم اثربخشی استراتژیهای برنامهریزی شده میشود. تخصیص به جا و مناسب هریک از منابع مدیریت کیفیت، به این سازمان کمک میکند تا بتواند منابع محدود خود را بهتر مدیریت کرده و حداکثر استفاده را از آنها داشته باشد. همچنین اگر استراتژیهای کیفیت برای اجرا، با کمبود منابع مواجه نشوند، میتوانند نقش خود را در ارتقاء کیفیت محصولات سازمان به طور مؤثر ایفا کنند.
مسلم است که بین میزان دریافت پشتیبانی استراتژیها از منابع در حالتی که از روشهای غیر علمی استفاده میشود با حالتی که از روشهای معتبر و علمی استفاده میشود تفاوت وجود دارد. درک این میزان تفاوت در این پژوهش به سازمان کمک بزرگی میکند تا تخصیص مجدد منابع را به نحو صحیح انجام دهد.
اهداف اصلی تحقیق
اولویتبندی منابع سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی بر اساس کمک به یکدیگر و بر اساس کمک به هر استراتژی کیفیت و تعیین سهم هر منبع از کل منابع
اولویت بندی استراتژیهای کیفیت بر اساس کمک به کیفیت و بر اساس منابع در دسترس سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی و تعیین سهم هر استراتژی از کل استراتژیها
تخصیص منابع سه گانه سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی به استراتژیهای مختلف کیفیت
سوالات اصلی تحقیق
منابع بر اساس کمک به یکدیگر و بر اساس کمک به هراستراتژی کیفیت چگونه اولویتبندی میشوند و سهم هر منبع از کل منابع مدیریت کیفیت چقدر است؟
استراتژیهای کیفیت بر اساس کمک به کیفیت و بر اساس منابع در دسترس چگونه اولویتبندی میشوند و سهم هر استراتژی از کل منابع مدیریت کیفیت چقدر است؟
منابع سهگانه سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی به استراتژیهای کیفیت مختلف چگونه تخصیص مییابد؟
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژیهای کیفیت به روش تحلیل شبکهای فازی و برنامهریزی آرمانی میباشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت شهد گستران نوین واقع در شهرک صنعتی مشهد در جاده کلات میباشد. شرکت شهد گستران نوین در سال 1386 به ثبت رسیده و در زمینه ی صنایع غذایی فعالیت می کند. از جمله محصولات تولیدی این شرکت شامل انواع شکلات فراورده کنجدی، بادام زمینی و کاکائویی، انواع ارده کرم کنجد، پشمک، انواع غلات حجیم شده می باشد. این شرکت دارای 3 خط تولید در فضای 3000 متری کارخانه و یک خط تولید در فضای باز میباشد. خط یک تولید مربوط به شکلات کنجدی با بسته بندیهای مختلف در 73 کد کالا میباشد. خط دو تولید این شرکت به تولید شکلات خالص برای روکش شکلات کنجدی و شکلات پشمکی در چهار نوع شیری، دارک، سوپر دارک و کرمدار میپردازد. خط سوم شکلات پشمکی تولید کرده و تولید این شکلاتهای پشمکی با روکش نسکافه و قهوه را نیز در دستور کار دارد. این کارخانه حدودا 80 نفر نیروی صف دارد.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی جمعآوری دادههای این پژوهش در شرکت شهدگستراننوین، شش ماههی اول سال 1394 میباشد. پرسشنامهها در مهرماه 1394 جمعآوری شدهاند.
تعاریف
منابع انسانی: نیروی انسانی سازمان و مسائل مربوط به آن ها را شامل میشود ( هشام و شریف، 2012).
منابع سازمانی: منظور تاریخچه، فرهنگ، سیستم مدیریتی، سیاستها و روابط رسمی و غیررسمی سازمان میباشد (هشام و شریف، 2012).
منابع تکنولوژیکی: شامل اطلاعات، امکانات، تکنیکها و فرآیندهای مورد نیاز برای تبدیل نهادهها به ستادهها میباشد ( هشام و شریف، 2012).
استراتژی مدیریت مستمر سیستم کیفیت: منظور از این استراتژی، سازماندهی مجدد و پیاده سازی یک سیستم مستند سازی دارای استانداردهای مدیریت کیفیت است که بتوان در مواقع نیاز به سیاستهای کیفیت، روشها و سوابق دسترسی داشت که پیشرفت فنی، ارتقاء و تغییر در نگرش کارکنان و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مناطق شهری، مناطق روستایی، تحلیل ساختار، رشد جمعیت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، بهبود مستمر، انتظارات مشتریان، تخصیص منابع