پایان نامه با کلمات کلیدی مناطق شهری، آمریکای لاتین، نیروی انسانی، نظریه وابستگی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………………2
1-1 بیان مسئله………………….……………………………………………………………3
1-1-1 سوالهای تحقیق…………………….………………………………………………..5
1-2 پیشینه تحقیق…………………………………………..…………………………………..6
1-3 اهداف خاص تحقیق………………………………………………………………….. 9
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………….……….……………………………..9
1-5 چارچوب نظری……………………..…………………………………….….……….10
1-5-1 مدل هاي جاذبه و دافعه………………….…………………………..…………….11
1-5-2 مدل راونشتاين………………….…………………………….….…………………12
1-5-3 مدل اورت اس. لی…………………..…………………….….……………………13
1-5-4 نظرات زيمپ و استافر.………………….……………………….………….……..14
1-5-5 نظريه لاوري و راجز……………….……….……….……………………………. 14
1-5-6 نظرات اسکوتز و شاستاد……………………………………………….…………..15
1-6 روش تحقیق…………………..……………….…….………………………………..16
1-6-1 تعریف مفاهیم…………..…………….………………….…………………………16
1-6-2 الگوی تحقیق………..………………………….…………………………………17
1-6-3 جامعه آماری، روش گردآوری داده و روش تجزیه و تحلیل.……..…………..17
1-7 برنامه ریزی برای انجام تحقیق………..…………….………………….…………….17
1-7-1 تقویم زمانی……..………………………………………….…………………….…17
1-7-2 پشتیبانی و نیروی انسانی……..…………………………….…………………….…18
1-8 پیش بینی مشکلات تحقیق…..………………………………..………………………18
فصل دوم: مفاهیم نظری……….……………………………….………………19
مقدمه…..………….…….……………….…………………………………………………20
2-1 انواع دیدگاههای مطالعات مهاجرتی………..………………………………………20
2-1-1 روانشناسی مهاجرت………………………………………..………………………21
2-1-2 جامعه شناسی مهاجرت……………………..……………………………………..22
2-1-3 نظریه وابستگی…..…….…………………………….……………………………22
2-1-4 نظریه کارکردگرایی…………………………….………………………………..23
2-1-5 نظریه تفاوتها……………………………….………………………………………24
2-1- 6 نظريه الگوي اقتصادي دو بخشي توسعه…………………………………………………25
2-1-7 مدل سرمايه گذاري انساني و هزينه و فايده ……………………………………..25
2-1-8 نظریه اقتصادي مهاجرت تودارو.…………….……………………………………26
2-1-9 مدل شبکه اي……………………………………………………………………..27
2-1-10 مدل رفتاري……….……………………………………………………………..28
2-1-11 مدل سيستمي……………………………………………………….…………… 29
2-1-12 مدل وابستگي………..…….…………………………………………………… 30
2-1-13 نظريه محروميت نسبي…………………………………………………………..31
2-2 مهاجرت در کشورهای جهان سوم ………………………………………………… 32
2-2-1 مهاجرت در آمریکای لاتین……………………………………………………..32
فصل سوم: کلیات محدوده مورد مطالعه…………………………….………..33
مقدمه……….………….……………………………………………………………………34
3-1 موقعيت جغرافيايي….. ……………………………………………………………….34
3-2 پیشینه تاریخی……………………………………………………………….………..36
3-3 وجه تسمیه……….……………………………………………………………………38
3-4 ويژگيهاي طبيعي…………………………………………………………………….39
3-4-1 زمينشناسي …………….………………………………………………………..39
3-4-2 توپوگرافی………………………………………………………….……………..39
3-4-3 گسل و زلزله…………………………………………………………………….. 41
3-4-4 خاک شناسی………………………………………….……………….………….42
3-4-5 ويژگيهاي اقليمی….…….……………………………………………………….42
3-4-6 باد………………………….………………………………………………………47
3-4-7 هیدرولوژی…………………………………………………….………………….48
3-4-7-1آبهای سطحی……………….………………….…………..………………….48
3-4-7-2 آب های زیرزمینی………………………………………………….…………48
3-5 پیشینه کلی تحولات و نحوه گسترش منطقه.………….……………………………49
3-6 بررسي ساختاركالبدي فعلي شهر كرج….……………………….…………………50
3-7 بررسي ویژگی های کارکردی شهرکرج………..……….………………………51
3-8 نتیجه گیری….…………………….………………………………..………………59
فصل چهارم: تحلیل جمعیتی محدوده مورد مطالعه…………………….….61
مقدمه……………………………………………….……………………….……………62
4-1 بررسی جمعيتی شهرکرج از سال 1335 تا 1390………………………………..62
4-2 برآورد رشد خطی پیش بینی جمعیت شهر کرج در سال 140073……………….
4-3 تحلیل توزيع جمعيت شهر کرج به تفكيك جنس73…….……………..………..
4-4 تحلیل ساختار و تركيب سني جمعيت75……………………………………………
4-5 بررسي وضع خانوار جمعيت شهركرج77…………………………………………..
4-6 بررسي وضعیت سواد شهركرج79………………………………………………….
4-7 وضعيت اقتصادي و فعاليتي شهر کرج ………………………………………….85
4-7-1 بررسی ویژگی های اقتصادی جمعیت ………………………………………………..87
بارتکفل ناخالص شهرکرج در سال1385…………………………………………………..87
بارتکفل ناخالص شهرکرج در سال1390……………………………………………………….88
میزان فعالیت عمومی در شهر کرج در سال 1385………………………………………….. 88
میزان فعالیت عمومی در شهر کرج در سال 1390………………………………………….. 88
میزان فعالیت در شهر کرج در سال 1385…………………………………………………….. 88
میزان فعالیت در شهر کرج در سال 1390………………………………………………………88
بار تکفل در شهر کرج در سالهای 75، 85 و 90………………………………………………89
4-8 مراكز فعاليت …………………………………………………………………………………….93
4-9 تحلیل مهاجرت از سال 75 تا 90 در شهر کرج …………………………………………95
4-10ارزیابی خالص مهاجرت در یک دوره معین……………………………………………105
4-11 جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………106
فصل پنجم: جمعبندي، نتيجهگيري و پيشنهادات………………………………109
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………. 110
5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………….117
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………..118

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره (1-1): نظریه ها و عوامل مهاجرت……………………………………………….15
جدول شماره (3-1): اشکال ناهمواري هاي منطقه ي کرج…………………………………..40
جدول شماره (3-2) : وضع جوی ایستگاه سینوپتیک کرج به تفکیک ماه در سال 90…44
جدول شماره (3-3): بارش ماهانه ي ايستگاه سينوپتيک کرج (1385- 1354)………….46
جدول شماره (3-4) : تعداد کاربری های شهر کرج…………………………………………….53
جدول شماره (3-5): مساحت کاربری های شهر کرج………………………………………….54
جدول شماره (3-6): بررسی نقاط قوت و ضعف ابعاد مطالعاتی شهر کرج به روش SWOT………………………………………………………………………………………………………57
جدول شماره (4-1): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1335………………………..63
جدول شماره (4-2): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1345………………………………………………………………………………………..64
جدول شماره (4-3): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1345…………………………64
جدول شماره (4-4): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1355………………………………………………………………………………………….65
جدول شماره (4-5): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1355…………………………..66
جدول شماره (4-6): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1365…………………………………………………………………………………………..67
جدول شماره (4-7): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 1365………………67
جدول شماره (4-8): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1375……………………………………………………………………………………………68
جدول شماره (4-9): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 1375………………69
جدول شماره (4-10): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار در مناطق شهری-روستایی کرج در سال 1385…………………………………………………………………………………………..70
جدول شماره (4-11): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 1385…………….70
جدول شماره (4-12): تعداد جمعيت شهر كرج به تفكيك سن و جنس در سال 1385……………………………………………………………………………………………………………..71
جدول شماره (4-13): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی شهرستان کرج در سال 1390………………………………………………………………………………72
جدول شماره (4-14): جمعيت برحسب سن ، جنس و وضع سكونت ( شهرستان كرج) 1390……………………………………………………………………………………………………………..72
جدول شماره (4-15) : نسبت جنسي جمعيت شهر كرج طی سالهای 1390 – 1335……………………………………………………………………………………………………………..74
جدول شماره (4-16): جمعيت شهر كرج به تفكيك گروههاي عمده سني طی سالهای 1390-1335……………………………………………………………………………………………………………..76
جدول شماره (4-17): تعداد و بعد خانوار شهر کرج طی سالهای 1390-1335…………….78
جدول شماره (4-18): جمعيت با سواد 7 سال به بالاي شهر كرج به تفكيك جنس از سال 1335 تا 1365…………………………………………………………………………………………………………….81 جدول شماره (4-19) : جمعيت با سواد 6 سال به بالاي شهر كرج به تفكيك جنس از سال 1375-1390……………………………………………………………………………………………………………. 84
جدول شماره (4-20): وضع اشتغال به تفکيک جنس در شهر کرج از سال 75 تا 90……..86
جدول شماره (4-21): شاخص هاي فعاليت و اشتغال در شهر كرج از سال 75 تا 90……..90
جدول شماره (4-22)‌: تحولات تركيب اقتصادي جمعيت شهر كرج طی سال هاي 1375تا 1390…………………………………………………………………………………………………………….91
جدول شماره (4-23): تركيب بخشي واحدهاي فعاليت شهر كرج در سال 1385 ………..93
جدول شماره (4-24): تركيب واحدهاي فعاليت شهر كرج در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توسعه شهر، سرمایه های انسانی، فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی