منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، شورای امنیت، حق تعیین سرنوشت، تحریم اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………….. 66
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی……………………………………………………………………. 72
بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل……………………………………………………………………………………. 72
3-1-1:تعریف جامع دولت …………………………………………………………………………………………………………. … 73
بخش دوم: دوژور ودوفاکتو…………………………………………………………………………………………………………….. 74
بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل………………………………………………… 76
بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل…………………………………… 79
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………. 83
بخش اول: حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………. 86
بخش دوم: مفهوم مداخله………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-2-1: اصل عدم مداخله……………………………………………………………………………………………………………….. 90
4-2-2: اقدامات مجمع عمومی……………………………………………………………………………………………………….. 91
بخش سوم: مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………. 93
4-3-1 : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………… 96
4-3-2: نمونه های مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………. 98
4-3-2-1: مداخله بشر دوستانه در عراق………………………………………………………………………………………….. 98
4-3-2-2 : مداخله بشر دوستانه دربوسنی………………………………………………………………………………………… 99
4-3-2-3: مداخله بشر دوستانه درروآندا………………………………………………………………………………………….. 100
4-3-2-4: مداخله بشر دوستانه درکوزو…………………………………………………………………………………………… 100
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………… 104
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 104
بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت………………………………………………………………………………………….. 106
بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………….. 110
5-2-1:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………….. 112
5-2-2:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری…………………………………………………. 115
بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی ………………………………………………………………. 117
5-3-2: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار ……………………………………………………………………………………….. 121
5-3-2 : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی ………………………………………….. 122
بخش چهارم : جدایی چاره ساز ……………………………………………………………………………………………………… 124
5-4-1 :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو ……………………………………………………………………………………….. 126
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 127
فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………….. 130
بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………… 132
6-1-1: قوانین اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………. 133
6-1-2: ساختار اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………………………………….. 134
6-1-3: بانک مرکزی اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………………………….. 135
بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه……………………………………………………………. 137
6-2-1: تاریخچه تحریم اقتصادی……………………………………………………………………………………………………. 143
6-2-2: مفهوم تحریم اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………. 145
6-2-3 : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه………………………………………………………………………………….. 148
6-2-4: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه………………………………………………………………………………………… 152
6-2-5: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟………………………………………………….. 156
6-2-6: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه …………………………………………………………… 159
بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم………………………………. 165
6-3-1 :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی…………………………………………………………………………………. 167
6-3-1-1 : پرونده عراق……………………………………………………………………………………………………………… 168
6-3-1-2 : پرونده کره شمالی……………………………………………………………………………………………………… 169
6-3-1-3: پرونده ایران………………………………………………………………………………………………………………. 169
6-3-1-4:پرونده یوگسلاوی……………………………………………………………………………………………………….. 170
6-3-1-5 : سایر موارد……………………………………………………………………………………………………………….. 171
بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی…………………………… 171
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 174
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 177

چکیده
درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال 2013 مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه 2014 به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارایه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسوولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه به تجویز مجلس آن کشور و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان فومن، خدمات گردشگری، استان گیلان، صنایع دستی Next Entries منابع تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، اتحادیه اروپا، شورای امنیت، حقوق بین‌الملل