پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی، آزمون فرضیه، بازاریابی سبز، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

1-4-سوالات تحقیق: 7
1-5-فرضیه های تحقیق: 7
1-6- جامعه آماری: 8
1-7-تعریف واژگان کلیدی: 8
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 10
مقدمه 11
2-1- بازاریابی: 11
2-2-مسئولیت اجتماعی 15
2-3-خدمات 17
2-4-کیفیت خدمات 18
2-5-ویژگی‌های خدمات 19
2-15-مؤلفه‌های مؤثر در بازاریابی سبز خدمات شرکت ها 43
2-16-رضایتمندی مشتری 46
2-17-بعد مبادله‌ای و بعد کلی 48
2-18-عملکرد بازاریابی 48
2-19-رقابت‌پذیری 51
2-20-تعریف مزیت رقابتی 52
2-21-بهره‌وری و رقابت‌پذیری 54
2-22- تغییر در فناوری و رقابت‌پذیری 55
2-23-انواع مزیت رقابتی 56
2-24-مزیت موقعیتی در مقابل جنبشی (پویا) 56
2-25-مزیت متجانس در مقابل نامتجانس 58
2-26-مزیت مشهود در مقابل نامشهود 60
2-27-مزیت ساده در مقابل مرکب 61
2-28-مزیت موقتی در مقابل پایدار 62
2-29-قلمرو علی مزیت رقابتی 64
ب) مزیت‌های رقابتی قلمرو مجازی 66
ج) مزیت‌های رقابتی قلمرو محیطی 67
2-30 – مدل الماس پورتر 69
2-31-نیروهای رقابتی پورتر 71
2-32-پیشینه تحقیق: 74
2-33-تحقیقات انجام شده در سایر کشورها: 77
2-34-معرفی شهرک صنعتی رجه 80
2-34-1-امكانات زيربنايي 80
2-34-2-فضاي سبز 80
2-35-نتیجه‌‌گیری 82
فصل سوم: روش تحقیق 83
مقدمه 84
3-1-روش تحقیق 84
3-2-تکنیک های تحقیق: 84
3-3- شرح تکنيک ها: 85
3-3-1-آزمون آماری کای اسکویر( ) 85
3-4- شرایط استفاده از آزمون کای اسکویر: 85
3-5-ازمون کولموگروف –اسمیرنوف: 86
3-6-روش نمونه گیری: 87
3-7-جامعه آماری 87
3-8-سنجش روایی و پایایی: 88
3-9-روش جمع آوری اطلاعات: 90
3-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 95
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 96
مقدمه: 97
فصل پنجم: نتیجه گیری 132
مقدمه: 133
5-1-تحلیل آماری فرضیات تحقیق: 134
5-3-نتیجه مزیت رقابتی بازاریابی سبز برای شرکت صنعتی رجه 139
5-2-پیشنهاد های پژوهش: 140
5-3- پیشنهادات برای دیگر شرکت 146
5-4-نتیجه گیری: 147
5-5-پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 148
5-6-محدودیت های پژوهش: 148

فهرست جداول:
جدول 3-1-پایایی پرسش نامه عملکرد بازاریابی سبز 90
جدول 3-2- شاخص های پرسش نامه 91
جدول3-3- توزیع فراوانی منابع فیزیکی شرکت 97
جدول3-4- توزیع فراوانی منابع مالی شرکت 98
جدول3-5- توزیع فراوانی منابع تجربی شرکت 99
جدول3-6- توزیع فراوانی قابلیت ارتباط سازی شرکت 101
جدول3-7- توزیع فراوانی مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز 102
جدول3-8- توزیع فراوانی پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت 102
جدول 3-9-توزیع فراوانی محصول سبز 103
جدول3-10- توزیع فراوانی ترویج سبز 104
جدول3-11- توزیع فراوانی توزیع سبز 105
جدول شماره4-1- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال منابع فیزیکی زیاد (امکانات زیر ساختی) 105
جدول شماره 4-2- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 1 107
جدول شماره4-3- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال منابع مالی شرکت 109
جدول شماره 4-4- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 2 110
جدول شماره4-5- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال منابع تجربی شرکت 111
جدول شماره 4-6- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 3 113
جدول شماره4-7- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال قابلیت ارتباط سازی شرکت 116
جدول شماره 4-8- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 4 118
جدول شماره4-9- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز 119
جدول شماره 4-10- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 5 120
جدول شماره4-11- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت 121
جدول شماره 4-12- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 6 122
جدول شماره4-13- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع، محصول سبز 123
جدول شماره 4-148- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 7 124
جدول شماره4-15- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع، قیمت سبز 125
جدول شماره 4-16- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 8 126
جدول شماره4-17- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع، ترویج سبز 127
جدول شماره 4-18- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 9 128
جدول شماره4-19- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع، توزیع سبز 129
جدول شماره 4-20- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 10 130

فهرست نمودارها:
نمودار4-2- تحلیل فرضیه دوم 108
نمودار 4-3- نتایج آزمون فرضیه 3 115
نمودار 4-4- نتیجه آزمون فرضیه 4 117
نموار 4-5- آزمون X2 برای آزمون فرضیه 6 122

فهرست اشکال:
شکل 2-2: ابعاد عملکرد بازاریابی (واکر و ریکرت، 1987) 50
شکل 2-5: نیروهای 5 گانه پورتر(شفیعی و جلیلی، 1389) 73
شکل 2-9- سه استراتژی بازاریابی صالح نيا(1390) 77
شکل 2-11- پيش بيني قصد خريد سازگار با محيط زيست يا محصولات سبز در ميان مصرف كنندگان سون تانس ماي و ووتي چات(2001) 79
شکل 2-12- موقعیت شهرک صنعتی رجه(بندپی شرقی)نسبت به بابل 81

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه:
امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان یك مفهوم عمومی مطرح می‌شود. بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع محصولات اطلاق می‌شود كه به محیط آسیب نمی رسانند. سالمون و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌كنند: یك استراتژی بازاریابی است كه از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه كه مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می‌كند. انجمن بازاریابی آمریكا در سال 1976 بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌كند: مطالعه جنبه‌های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و كاهش منابع انرژی و سایر منابع ولی باید بیان نمود كه این تعریف جامع نیست و بایستی تعریف جامع تری را بیان كرد. روند بلندمدت گذشته، سلطه روزافزون مردم بر طبیعت بوده است؛ ولی به تازگی مردم به محدودیت منابع طبیعی پی برده اند حفاظت از محیط زیست مسئله ای اخلاقی پنداشته میشود و آسیب به آن، عواقب بسیار نامطلوبی برای انسانها دارد. البته تا زمانی كه مصرف وجود دارد، آلودگی نیز وجود خواهد داشت، ولی میتوان آن را در حد قابل قبول و مجازی نگه داشت. در طول دهه‌های گذشته آگاهی زیست محیطی مصرف كنندگان افزایش قابل ملاحظه‌ای در جهان یافته و این گروه خواستار كالاهایی هستند كه به اصطلاح دوستدار طبیعت نامیده می‌شوند. دلیل این افزایش آگاهی ر ا عواملی چون افزایش فعالیت گروههای سبز، قانونگذاری در ابعاد ملّی و بین المللی و تأثیر فاجعه‌های صنعتی بر نظرهای عموم مردم دانسته‌اند. (اسداللهی ،1384)بازاریابان محیط زیست را در بسیاری از فعالیتهای بازاریابی مد نظر قرار داده اند. در این بین به طراحی محصول، بسته بندی آن و قیمت گذاری بر اساس سازگاری با محیط زیست می‌توان اشاره كرد.. به طوركلي در تحقيقات پيشين در كشور ايران به مقوله تولید محصولات سبز در شرکت های تولیدی و خدماتی پرداخته شده است، لذا لزوم بررسي اين مطالعه با توجه به خلا تحقيقاتي موجود در كشور ايران، ديده مي شود و معرفي مدلي توسعه يافته با رويكرد تولیدی و خدماتی سبز با توجه به مدلهاي تحقيقاتي گذشته ميتواند كارايي بسياري در توسعه محصولات سبز داشته باشد.(علیپور،1390) در این فصل ابتدا به ضرورت و همیت موضوع پرداخته می ضود و سپس با طرح فرضیات و اهداف تحقیق روش انجام کار و تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد.
1-1-بیان مساله:
شايد كسي تصور نمي‌كرد كه روزي بازاريابي علاوه بر سودآوري و فروش، نگران سلامت مصرف كننده نيز باشد. اما پويايي و رقابت شديد و افزايش نگراني نسبت به محيط زيست و همچنين مقررات دولتي و افزايش آگاهي مصرف كنندگان، شركتها را بر آن داشت كه در سلامت جسماني و رواني و پاكيزگي محيط مصرف كنندگان نيز تأمل كنند.
به هر حال به مرور زمان مفاهيمي نظير بازاريابي سبز، بازاريابي محيطي و اجتماعي براي عمل به مسئوليت اجتماعي بنگاهها وارد ادبيات بازاريابي شد. در عصر حاضر محیط زیست به مساله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده است.اشتیاق فزاینده ای در میان مصرف کنندگان در سراسر جهان برای حفاظت از محیط زیست به وجود آمده است.رفتار مصرف کننده در حال حرکت به سمت محصول دوستدار محیط زیست یا سبز است.پژوهش هایی که قبلا انجام شده نشان داده است که اکثر مصرف کنندگان ابراز علاقه زیادی بر حفاظت از محیط زیست دارند و به شدت در مورد تخریب محیط زیست حساس شده اند.در سال 1989 در مطاله ای که در آمریکا انجام شده است نتایج حاکی از آن است که 49% پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محیطی خریدشان را تغییر داده اند.چنین مسائلی باعث ظهور مفاهیم جدیدی در بازاریابی شده است که عبارتند از: بازاریابی سبز و بازاریابی محیطی. بازاریابی سبز به یک جزء حیاتی از مفهوم امع بازاریابی تبدیل شده است.در همین راستا تولید کنندگان باید تمام مراحل طراحی، تولید، فروش وخدمات پس از فروش را سبز کنند.(سعادت ،1386)
جنبش بازاریابی سبز از دهه 1980 به شکلی گسترده مورد توجه سازمان ها و مصرف کنندگان قرار گرفته است. سازمان ها با تولید محصولات دوستدار محیط زیست به دنبال کسب مشروعیت اجتماعی، درحالی که مصرف کنندگان به دنبال تأثیرگذاري در بینش جامعه به مسایل زیست محیطی هستند. در حال حاضر بازاريابي بر اساس ملاحظات اجتماعي و محيطي يكي از مهمترين فعاليت هاي شركتها شده و يكي از حيطه هاي بازاريابي كه در مسائل محيطي بحث زيادي را در مطبوعات به خود اختصاص داده، بازاريابي سبز است (هلسن1 ،2004 ).2 بازاريابي سبز را بازاريابي محيط زيست يا بازاريابي اجتماعي نيز ناميده اند و آن نوعي نگرش و رويكرد بازاريابي اجتماعي است كه ارزش هاي اخلاقي، اجتماعي، انساني و محيطي را در كليه فرايندها، ابزارها، رفتارهاي بازاريابي و فروش براي ماندگاري و پايداري در كسب و كار و بازار رعايت، تقويت و حفظ ميكند. امروزه افزايش و حفظ مشتريان وفادار به صورت كليد موفقيت بلند مدت بسياري از شركتها درآمده و شاهد تغيير نگرش مديران از جهت جذب مشتريان جديد به سمت حفظ و نگهداري مشتريان موجود است، به همين دليل بسياري از شركت ها تلاش مي كنند مشتريان راضي، پاي بند و وفادار به دست آورند. نتيجه تحقيقات نشان داده است که فعاليتهاي محيطي بندرت با معيارهاي ارزيابي سازماني همخواني دارند. به علاوه بسياري از شرکتها از مقياسهاي سنتي از قبيل: سود، نرخ بازده سرمايه گذاري، سهم بازار و غيره براي ارزيابي خودشان نسبت به مسائل محيطي استفاده مي‌کنند. تعداد کمي از شرکتها دريافته‌اند که سبز بودن مزيتهاي استراتژيک به آنها مي‌دهد.( رمضانیان،1389)
لذا با توجه به اينکه مسائل محيطي و اجتماعي امروزه براي مشتريان اهميت بالايي دارند، رعايت مسائل زيست محيطي در فعاليتهاي بازاريابي باعث ايجاد مزيت رقابتي براي شرکت خواهد شد و از اين طريق شرکت مي‌تواند به ايجاد يک پايگاه خوب در بازار دست يابد. دليل اصلي سبز بودن به اقتصاد بر مي‌گردد. اقتصاد مطالعه اين است که چگونه افراد با توجه به منابع محدود سعي دارند خواسته‌هاي نامحدود را ارضا کنند.سبز بودن مي‌تواند در نتيجه فشارهاي دروني و يا بيروني رخ دهد.هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي تأثير عناصر آميخته بازاريابي سبز به عنوان يك عامل مهم بازاريابي و مزیت رقابتی شرکت ها ی شهرکت صنعتی در جذب مشتريان( به عنوان يكي از مهمترين رفتارهاي بازاريابي) است.(شفیعی ،1389)
1-2-اهمیت و ضرورت تحقيق
شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی، کاپیتولاسیون، قرارداد ۱۹۱۹ Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی، شهرک صنعتی، بازاریابی سبز، مزیت رقابتی