منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع جمعیت، نخست شهری، اندازه بهینه، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

16
2 -1 -5 – سطح بندی 17
2 -1 -5 -1- سطح بندی سکونتگاه های روستایی 17
2 -1 -5 -1 -1- روستاهای اقماری 17
2 -1 -5 -1 -2 – روستاهای مستقل 17
2 -1 -5 -1 -3 – روستاهای مرکزی 18
2 -1 -5 -1 -4 – روستا- شهر 18
2 -1 -5 -2 – سطح بندی فضاهای روستایی 18
2 -1 -5 -2 -1- حوزه های روستایی 18
2 -1 -5 -2 -2 – مجموعه های روستایی 18
2 -1 -5 -2 -3 – منظومه های روستایی 19
2 -2 – سیستم شهری و نابرابری های منطقه ای 19
2 -2 -1 – نخست شهری 19
2 -2 -2- نابرابری شهری و روستایی در کشور های توسعه نیافته 19
2 -2 -3 – نابرابری شهری و روستایی در ایران 21
2 -2 -4 – عدم کارایی شهرهای بزرگ 22
2 -2 -5 – سلسله مراتب شهری و توسعه ملی 25
2 -2 -6 – عوامل مؤثر در سیستم های شهری 26
2 -3- تحولات نظری نظام شهری و نظریه های مرتبط 27
2 -3 -1 – نظریه های اندازه بهینه شهر 30
2 -3 -1 -1 – نظریه های موافق وجود یک اندازه بهینه 31
2 -3 -1 -2 – نظریه های مخالف اندازه بهینه 31
2 -3 -1 -3 – نظریه های مدافع شهر های کوچک و میانی 33
2 -3 -1 -4 – نظریه های مدافع شهر های بزرگ 33
2 -3 -1 -5 – نظریه های مدافع اندازه بهینه شهر در چارچوب شبکه شهری 34
2 -3 -2 – نظریه های توسعه فضایی 35
2 -3 -2 -1 – دیدگاه نوسازی و نظریه قطب رشد 35
2 – 3 – 2 -2 – دیدگاه وابستگی 37
2 -3 -2 -2 -1 – نظریه مرکز پیرامونی 37
2 -3 -2 -2 -2 – نظریه توسعه روستا- شهر 40
2 -3 -2 -3 – نظریه های سلسله مراتبی سکونتگاه ها 42
2 -3 -2 -3 -1 – نظریه مکان مرکزی 42
2 -3 -2 -3 -2 – نظریه عملکردهای شهری در توسعه روستایی (مدل یوفرد) 43
2 -3 -2 -3 -2 -1 – وظایف تحلیلی یوفرد 44
2 -3 -2 -3 -2 -2 – فرایند برنامه ریزی و تحلیل منطقه ای در رویکرد یوفرد 45
2 -3 -2 -3 -2 -2-1 – تحلیل کلی منابع ناحیه ای 45
2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 – تحلیل سیستم سکونتگاهی 46
2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 – تحلیل پیوند فضایی 47
2 -3 -2 -3 -2 -2 -4 – تهیه نقشه های تحلیلی 48
2 -3 -2 -3 -2 -2 -5 – تحلیل قابلیت دسترسی 48
2 -3 -2 -3 -2 -2- 6- تحلیل خلاء عملکردی 49
2 -3 -2 -3 -2 -2 -7 – تدوین راهبرد های توسعه فضایی 49
2 -3 -2 -3 -2 -2-8 – شناسایی پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری 49
2 -3 -2 -3 -2 -2 -9 – بازنگری و ارزیابی 50
2 -3 -2 -3 -2 -2-10 – نهادینه کردن تحلیل فضایی در فراینده برنامه ریزی ناحیه ای 50
2 -3 -2 -3 -2 -3 – طبقه بندی وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی 50
2 -3 -2 -3 -2 -4 – ارزیابی نهایی از رویکرد یوفرد 51
2 -3 -2 -3 -2 -4 -1 – قابلیت ها ومزیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی 52
2 -3 -2 -3 -2 -4 -2 – کاستی و محدودیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی 53
2 -3 -2-3 -3 – نظریه مراکز رشد میسرا 54
2 -3 -2 -3 -4 – سلسله مراتب فضایی و قاعده رتبه- اندازه 56
2 -4 – پیشینه تحقیق 57
2 -4 -1 – جهان 57
2 -4 -2 – ایران 61
2 -5 – نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری تحقیق 66
فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی تحقیق
مقدمه 72
3 -1 – معرفی قلمرو مطالعه 72
3 -1 -1 – موقعیت جغرافیای شهرستان لارستان 72
3 -1 -2 – ویژگی توپوگرافی و ارتفاعات شهرستان لارستان 73
3 -1 -3 – ویژگی های اقلیمی شهرستان لارستان 74
3 -1 – 4 – تقسیمات سیاسی شهرستان 75
3 -1 -5 – ویژگی های انسانی شهرستان لارستان 77
3 -1 -6 – تحولات جمعیتی در شهر لارستان 78
3 -1 -7 – جایگاه جمعیتی شهرستان لارستان در استان 79
3 -2 – تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق 80
3 -2 -1- تعادل توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 80
3 -2 -2 – تمرکز و نخست شهری 82
3 -2 -3 – سازمان یافتگی مکان های مرکزی 83
3 -3 – روش تحقیق 84
3 -4 – روش جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 84
3 -5 – روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها 84
فصل چهارم: یافته ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه 86
4 -1 – توزیع و تعادل و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 86
4 -1 -1 – تقسیمات سیاسی شهرستان و توزیع جمعیت شهری و روستایی 86
4 -1 -2 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در ناحیه با ضریب آنتروپی 90
4 -1 -3 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با سطح تمرکز و ضریب توزیع 93
4 -1 -4 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با ضریب جینی 99
4 -1 -5 – تحلیل بر حسب قاعده رتبه- اندازه 101
4 -1 -6 – بررسی نظام شهری شهرستان لارستان بر حسب ضریب پاره تو 108
4 -1 -7 – جمع بندی و آزمون فرضیه اول 109
4 -2 – تحلیل تمرکز و نخست شهری (فرضیه دوم) 110
4 -2 -1 – بررسی شاخص نخست شهری در شهرستان لارستان 110
4 -2 -2 – بررسی تغییرات شاخص دو شهر 111
4 -2 -3 – بررسی تغییرات شاخص کینزبرگ 112
4 -2 -4- بررسی تغییرات شاخص چهار شهر مهتا 113
4 -2 -5 – بررسی تغیییرات شاخص موماو و الوصابی 113
4 -2 -6 – بررسی تغییرات شاخص موسوی 114
4 -2 -7 – بررسی تغییرات شاخص هرفیندال 115
4 -2 -8 – بررسی تغییرات شاخص هندرسون 116
4 -2 -9- جمع بندی و آزمون فرضیه دوم 117
4 -3 – تحلیل سازمان یافتگی مکان های مرکزی (فرضیه سوم) 120
4 -3 -1 – سطح بندی سکونتگاه ها براساس مقیاس گاتمن 120
4 – 3 -2 – نتیجه گیری فرضیه سوم 131
فصل پنجم: بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه 133
5 -1 – جمع بندی 133
5 -2 – بحث و نتیجه گیری 136
5-3- پیشنهادات 142
5-3 -1 – پیشنهادات برنامه ریزی و راهبردی 142
5- 3- 2- پیشنهادات پژوهشی 143
منابع و مراجع 144

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) جمع بندی نظرات تعدادی از محققین در مورد اندازه بهینه شهر 32
جدول (2-2) مراحل رشد اقتصادی مکان و سازمان یابی فضایی نظریه مرکز پیرامون فریدمن 39
جدول (2-3) وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی 51
جدول (2-4) سطوح کانون های رشد پیشنهادی میسرا در مورد ایران 56
جدول (2 -5) عناصر اصلی نظریه های سه گانه مرتبط با الگوی شبکه شهری 67
جدول (3 -1) تقسیمات سیاسی 1390 شهرستان لارستان 76
جدول (3 -2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان 77
جدول(3 -3) تحولات خانوار و جمعیت و نرخ رشد متوسط سالانه شهر لارستان 79
جدول (3-4) ضریب شهر نشینی و روستا نشینی لارستان در سال 1390 80
جدول (4 -1) تقسیمات سیاسی شهرستان لارستان 87
جدول (4 -2) سیر افزایش جمعیت در شهرستان لارستان و تعداد جمعیت شهری و روستایی 87
جدول (4- 3) جمعیت و خانوار و بعد خانوار در شهرستان لارستان 87
جدول (4- 4) تراکم جمعیت و تراکم خانوار در بین بخش های شهرستان لارستان 88
جدول (4 -5) تراکم جمعیت روستایی بر حسب دهستان 89
جدول (4 -6) تراکم در واحد سطح کل جمعیت ناحیه بر اساس دهستان 90
جدول (4 -7) ضریب آنتروپی چگونگی توزیع جمعیت روستایی بر حسب دهستان ها 91
جدول (4- 8 ) ضریب آنتروپی طبقات جمعیتی روستایی 92
جدول (4- 9) ضریب آنتروپی برای جمعیت شهری بر اساس شهرها 92
جدول (4- 10) محاسبه سطح تمرکز و تمرکز ضریب توزیع و جمعیت روستایی دهستان های شهرست94ان لارستان در سال 1390 94
جدول (4- 11) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز جمعیت روستایی دهستان های شهرستان لارستان 1385 95
جدول (4- 12) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان 1385 97
جدول (4- 13) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان سال 1390 98
جدول (4- 14) توزیع جمعیت بین نقاط روستایی 99
جدول (4- 15) توزیع جمعیت بین نقاط شهری 100
جدول (4- 16) رتبه- اندازه در شهرهای شهرستان لارستان 102
جدول (4- 17) بررسی رتبه اندازه آبادی های شهرستان لارستان 103
جدول (4- 18) تغییرات شاخص های تعادل نظام شهری و روستایی در شهرستان لارستان طی سالهای 90- 1355 110
جدول (4- 20) تغییرات شاخص های نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55 119
جدول (4- 21) شاخص های تمرکز در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55 119
جدول (4- 22) سطح بندی آبادی های شهرستان لارستان براساس مقیاس گاتمن 121
جدول (4- 23 ) نتایج سطح بندی به روش ضریب مکانی و سطوح برخوداری 126
جدول (5- 1) نقش و جایگاه شبکه شهری شهرستان لارستان در دوره‌های تاریخی و مطالعاتی مختلف در استان ‌فارس 137
جدول شماره (5- 2) سطوح خدمات پیشنهادی در شهرهای موجود و آتی شهرستان لارستان 139
جدول (5- 3) سطح بندی خدماتی سکونتگاه ها در شهرستان لارستان 141

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (2-1) الگوهای سیستم های شهری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (شکویی، 1373: 344-345) 30
شکل (3- 1) موقعیت جغرافیایی استان فارس، شهرستان لارستان به تفکیک دهستان (نگارنده) 73
شکل (3-2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان 77
شکل(3-3) نرخ رشد جمعیت در شهرستان لارستان 78
شکل (4- 1) منحنی لورنز مربوط به توزیع جمعیت روستایی 100
شکل (4- 2) نمودار رتبه اندازه شهرهای شهرستان لارستان 102
شکل(4- 3) نمودار رتبه اندازه روستاهای شهرستان لارستان 108
شکل (4- 4) تغییرات ضریب پاره تو در نظام شهری شهرستان لارستان در سال های 90- 55 109
شکل (4- 5) تغییرات میزان نخست شهری شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 1355 111
شکل (4- 6) تغییرات شاخص دو شهر شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55 112
شکل (4- 7) تغییرات میزان شاخص کینزبرگ شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55 112
شکل (4- 8)تغییرات میزان شاخص چهار شهر مهتا شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55 113
شکل (4- 9) تغییرات میزان شاخص موماو و الوصابی شهرهای شهرستان لارستان 90- 55 114
شکل (4-10) تغییرات میزان شاخص موسوی شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55 115
شکل (4- 11) تغییرات میزان شاخص هرفیندال شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55 116
شکل (4- 12) تغییرات میزان شاخص هندرسون در شهرهای شهرستان لارستان طی سالهای 90- 55 116
شکل (4- 13) مقایسه روند تغییرات شاخص های میزان نخست شهری در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، معادلات ساختاری، رگرسیون، رگرسیون چندگانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد نظام شهری، استان فارس، ساختار فضایی، کشورهای در حال توسعه