تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، کسب و کار، شبکه های اجتماعی، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

2-5 -1 کاربرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار 26
2-5-2 منافع رسانه های اجتماعی در کسب و کار 28
2-5-3 چالشهای رسانه های اجتماعی برای کسب و کار 32
2-6 پیشینه تجربی 33
۲-6-1. پیشینه در داخل کشور 33
۲-6-2. پیشینه در خارج از ایران 35
فصل سوم: روش پژوهش 38
3-1. مقدمه 39
۳-۲. روش پژوهش 39
3-۳. جامعه پژوهش 39
۳-۴. نمونه‌گیری 39
۳-5. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 40
3-6. تعیین روایی پرسشنامه 41
3-6-1. تحلیل عاملی تأییدی 41
3-7. تعیین پایایی پرسشنامه 42
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 43
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 46
4-1. مقدمه 47
۴-۲. تجزیه و تحلیل توصیفی نمونه 47
4-2-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب استفاده 47
4-2-2 توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس تعداد سال ها و تعداد ساعات استفاده 48
4-2-3 توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس تعداد کارمندان سازمان 53
4-2-4 توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس سن استفاده کنندگان 54
4-2-5 توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس استفاده حال و آینده 54
4-3 کاربرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار 55
4-4 کارکرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار 59
4-5 چالش های سازمان ها در استفاده از رسانه های اجتماعی 60
4-6 بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته 63
4-6-1 آزمون همبستگی پیرسون 63
4-6-2 رگرسیون خطی چندگانه 64
4-7 نتایج مدل یابی معادلات ساختاری 64
4-7-1 تأثیر متغیرهای برونزا (کاربر و چالش) بر متغیرهای درونزا (کارکرد) 66
4-7-2 برازش مدل در معادلات ساختاری 67
4-8 دلایل استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کار 68
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 70
5-1. مقدمه 71
5-2. خلاصه پژوهش 71
۵-3. بحث و نتیجه گیری 72
5-3-1 الگو ها و کارکرد های مشترک در نحوه استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کارهای کوچک و متوسط چیست؟ 72
5-3-2 دلايل استفاده كسب و كارهاي كوچک و متوسط از رسانه هاي اجتماعي در كسب و كار خود چيست؟ 75
5-3-3 موانع و چالش های پیش روی شرکتهای کوچک و متوسط در استفاده از رسانه های اجتماعی چیست؟ 76
5-3-4 راهکارهایی برای چالش ها 77
۵-۴. پیشنهادهای حاصل از پژوهش 78
۵-۵. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 79
5-6 محدودیت های پژوهش 79
منابع 80
پیوست‌ها 86
پیوست 1. پرسشنامه پژوهش 87
پیوست 2. پرسشنامه خبرگان 94
پیوست3: معادلات ساختاری 106

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول2- 1 پیشینه در داخل کشور 34
جدول2- 2 پیشینه در خارج از کشور 36
جدول3- 1 تحلیل عاملی 41
جدول3- 2 پایایی پایان نامه 42
جدول4- 1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی رسانه های مورد استفاده سازمان ها 48
جدول4- 2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد سال های استفاده از رسانه های اجتماعی 49
جدول4- 3 تعداد ساعات استفاده از رسانه های اجتماعی در هفته 50
جدول4- 5 جدول توافقی بین تعداد ساعات استفاده و سن استفاده کنندگان 52
جدول4- 6 توزیع و درصد فراوانی تعداد کارمندان سازمان ها 53
جدول4- 7 توزیع و درصد فراوانی سن استفاده کنندگان 54
جدول4- 8 همبستگی بین متغیرها 64
جدول4- 9 اثر متغیرهای برونزا بر متغیر های درونزا بدون خطا 66
جدول4- 10 اثر متغیرهای برونزا بر متغیر درونزا با خطا 66
جدول4- 11 برازش مدل کاربرد، چالش، کارکرد 67
جدول4- 12 جدول توافقی بین کاربرد و کارکردهای رسانه های اجتماعی 69

فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4- 1 درصد فراوانی استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کار 47
نمودار4- 2 استفاده کنونی و آینده رسانه های اجتماعی 55
نمودار4- 3 کاربرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار 56
نمودار4- 4 حوزه های مورد استفاده از رسانه های اجتماعی 57
نمودار4- 5 مسئول پاسخگویی به رسانه های اجتماعی سازمان 58
نمودار4- 6 یکپارچگی رسانه های اجتماعی و کسب و کار 59
نمودار4- 7 کارکرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار 60
نمودار4- 8 چالش های کسب و کار ها برای استفاده از رسانه های اجتماعی 61
نمودار4- 9 گروه دیگری از چالش ها 62
نمودار4- 10 محدودیت و موانع استفاده از رسانه های اجتماعی 63
نمودار4- 11 معادلات ساختاری مدل مفهومی 65

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه
از آغاز سال 2000 استفاده از رسانه های اجتماعی به طور بالقوه افزایش یافت. افراد از رسانه های اجتماعی برای تولید و ایجاد رابطه با دیگر افراد و وسیله ای برای قرار دادن پست و اشتراک اطلاعات استفاده میکنند. (Kaplan, 2010)
استفاده عمومی تنها منفعت رسانه های اجتماعی نیست. شرکت های جهان به طور وسیعی از طریق حضور موثر در پلت فرم های رسانه های اجتماعی برای برقراری ارتباط با مخاطبان اصلی خود بهره میبرند. شرکت ها با حضور پررنگ و موثر خود، مشتریان کنونی و مشتریان بالقوه را جذب می کنند تا با انجام تحقیقات بازار و انجام تبلیغات به درک عمیق تری از بینش و چیزی که مشتریان می خواهند و نیاز دارند برسند. (Davis,2013)
به علاوه، حضور در رسانه های اجتماعی برای اجرای کمپین های بازاریابی، برای تبلیغات، فروش و همچنین برای مدیریت بحران استفاده می شود. در تحقیقی که توسط شرکت Harvard business review در سال2010 انجام شد حدود 79درصد از شرکت های حاضر در پژوهش گزارش کردند که حداقل در یک رسانه حضور دارند. (Davis,2013)حجم عظیمی از تحقیقات بر روی رسانه های اجتماعی، عمدتاً بر روی استفاده شخصی توجه داشته اند.
علی رغم کاربرد گسترده ی استفاده از رسانه های اجتماعی در محیط سازمانی تنها تعداد انگشت شماری از مطالعات توصیفی در استفاده از رسانه های اجتماعی در محیط سازمانی، نهاد ها و کسب و کار ها انجام که نمونه آن در بخش پیشینه تجربی (4-2) این تحقیق ذکر شده است. در نتیجه، بینش ضعیفی در مورد مهمترین مسائل بالقوه برای بخش عملی مانند رسانه های اجتماعی چگونه در سازمان ها استفاده می شود، رسانه های اجتماعی چه کاربردهایی دارند، رسانه های اجتماعی چه کارکردی دارند، چه چالش هایی در استفاده از رسانه های اجتماعی شناسایی شده است، وجود دارد.
با توجه به اینکه در کشور ما نیز استفاده از رسانه های اجتماعی فراگیر شده و فیلترینگ هوشمند و محتوایی چند شبکه اجتماعی در کشور انجام شده است. جای پژوهشی که نشان دهنده میزان استفاده از رسانه های اجتماعی در کشور و چراغ راهی برای سازمان های ایرانی باشد خالی می باشد .
این پژوهش تلاش می کند تا به این سوالات پاسخ دهد، هدف اصلی از این مطالعه فراهم آوردن درک عملی بهتری از کاربرد رسانه های اجتماعی بوسیله ی کسب و کار ها برای تبلیغات و اهداف بازاریابی، استراتژی ارتباطی مورد استفاده می باشد.
رسانه های اجتماعی دارای مزایای بالقوه و بالفعل بسیاری هستند که در فصل 2 به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد.
1-2. بیان مسئله
رسانه های اجتماعی در کسب و کار به طور گسترده ای در ابعاد مختلف، از جمله برای شبکه های اجتماعی، ترویج محصولات، و به دست آوردن مشتریان جدید استفاده می شود. با توجه به نفوذ بالای رسانه های اجتماعی در میان کاربران اینترنت، فرصت های جذابی برای تبلیغ درخصوص محصولات و کالاهای تجاری برای بنگاه های اقتصادی و سازمان های اجتماعی در سراسر دنیا فراهم شده است. عمده ی جذابیت این شبکه ها ناشی از اعطای قدرت به کاربران در ایجاد و به اشتراک گذاری محتوا با زمان و هزینه ی اندک است که امکان تبادل نظرات و در نتیجه گستردگی ارتباطات اجتماعی را برای کاربران به همراه دارد(Loh,2011).
شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک facebook، این امکان بسیار مهم را فراهم کرده اند تا بتوان تبلیغات را مستقیما به افرادی که ممکن است به محصول یا خدمات مورد نظر سازمان علاقه مند باشند ارائه کرد. از این رو، شرکت ها و کسب و کارهای کوچک نیازی به صرف هزینه های هنگفت در تبلیغات وسیع مثل بیلبوردها، تبلیغات محیطی، رادیو و تلویزیون و … که نمی توان خیلی هم مطمئن بود آیا به چشم مخاطبان و مشتریان بالقوه1 برسد یا نه، نخواهند داشت.
با توجه به این مسائل در این پژوهش سعی شد تا به رابطه بین کاربرد و چالش های رسانه های اجتماعی بر کارکردهایی که این رسانه های می توانند داشته باشند پرداخته شود و الگو ها و کارکردهایی که رسانه های اجتماعی برای کسب و کارها فراهم می کنند مشخص شود تا کاربردهایی که این رسانه های می توانند در کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته باشند تعیین گردد.

۱-3. اهمیت و ضرورت پژوهش
شبکه های اجتماعی در طی دهه گذشته با گسترش سریع فناوری web2.0 رواج زیادی در میان کاربران پیدا کرده اند و میلیون ها نفر در این شبکه ها عضویت یافته اند. (McHaney, 2013)
چنان که “هامپتون” گفته است،« این شبکه ها به سرعت در بین مخاطبان خود فراگیر شده اند و امروز به بخش جدایی ناپذیر زندگی اغلب کاربران خود بدل گشته اند».تعداد استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی بین سال های 2008 تا 2010 نزدیک به دو برابر شده و جمعیت کاربران این شبکه ها به سرعت رو به افزایش است. ” هیلستروم” نیز بیان می کند « پیشرفت در فناوری اطلاعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است و این تغییر بر نحوه سلامت افراد با یکدیگر نیز تأثیرگذار بوده است». شبکه های اجتماعی با قابلیت ها و امکانات خود نه تنها تأثیر عمیقی بر جنبه های اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاشته است بلکه در زمینه های مختلف مانند آموزش و پرورش، پزشکی، تجارت و قانون، کاربرد فراوان یافته است.(جلالی،1391)
در ایران ایجاد شبکه های اجتماعی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است و این رشد به ویژه در عرصه مباحث تخصصی و در حوزه اشتراک دانش و اطلاعات تخصصی علمی و تجاری بوده است. بنابراین لازم است تا وضع موجود بازار کسب و کار در بستر شبکه های اجتماعی – عمومی و شبکه های اجتماعی – تخصصی و همچنین تاثیر متقابل کسب وکار و شبکه های اجتماعی بر یکدیگر مشخص شود. (جلالی،1391)
با توجه نبود مرجع و آمار رسمی از میزان استفاده، نوع و کیفیت کسب و کارها از رسانه های اجتماعی سعی شد تا با مشخص سازی این مسائل چراغ راهی برای استفاده درست و کارا از این رسانه ها برای دست یابی به اهداف استراتژیک و مزیت رقابتی باشد.

1-4. اهداف پژوهش
الف) هدف اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:
تحليل ميزان استفاده از رسانه هاي اجتماعي و چالش هاي آن در كسب و كارهاي كوچک و متوسط ايراني
ب) که با توجه با این هدف اصلی، اهداف فرعی زیر مشخص شده است:
1. شناسايي الگوهاي كاربري رسانه هاي اجتماعي در شركت هاي كوچک و متوسط
2. شناسايي كاركردهاي رسانه هاي اجتماعي در شركت هاي كوچک و متوسط
3. شناسايي علل استفاده كسب و كارها از رسانه هاي اجتماعي با توجه به خصوصيات آنها
4. شناسايي چالش هاي كسب و كارهاي استفاده كننده از رسانه هاي اجتماعي
5. پيشنهاد راهكاري براي برطرف كردن يا به حداقل رساندن اين چالش ها

1-5 پرسش‌های پژوهش
در حال حاضر به دلیل اکتشافی بودن پژوهش، فرضیه ای وجود ندارد بنابراین فقط به سؤالات پاسخ داده می شود که به شرح زیر است:
1. الگو ها و كاركرد هاي مشترك در نحوه استفاده از رسانه هاي اجتماعي در كسب و كارهاي كوچک و متوسط چيست؟
2. دلايل استفاده كسب و كارهاي كوچک و متوسط از رسانه هاي اجتماعي در كسب و كار خود چيست؟
3. موانع و چالش هاي پيش روي شركتهاي كوچک و متوسط در استفاده از رسانه هاي اجتماعي چيست؟
4. چه راهكارهايي براي بر طرف كردن يا به حداقل رساندن اين چالش ها وجود دارد؟

1-۶. تعريف‌های عملیاتی
رسانه های اجتماعی :
اصطلاح رسانه های اجتماعی به ابزار الکترونیکی نسبتاً ارزان و به طور گستره در دسترس اشاره دارد که هرکسی میتواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد و آن را منتشر کند، همکاری یا تلاش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع قطعـه، ، حبـاب، تـور؟ Next Entries تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، کسب و کار، بازاریابی