منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت اجتماعی، تحلیل محتوا، کتاب درسی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

وم: آموزش کاربردی حرفه و فنون……………………………………………………………………53
گفتار چهارم: بیان پیامدهای هنجار شکنی و عدول از هنجارها……………………………………………54
مبحث دوم: کتب درسی و پیشگیری رشدمدار از جرم…………………………………………………….55
گفتار اوّل: ماهیت پیشگیری رشدمدار……………………………………………………………………………55
گفتار دوم: جایگاه کتب درسی در پیشگیری رشدمدار از جرم…………………………………………..57
بند اوّل: تدریجی بودن شکل گیری شخصیت…………………………………………………………………58
بند دوم: قابل شناسایی بودن عوامل خطر………………………………………………………………………..60
بند سوم: امکان رفع عوامل خطر…………………………………………………………………………………..62
بند چهارم: تاثیر بیشتر مداخله در کودکی………………………………………………………………………62
مبحث سوم: اسناد و قوانین در حوزه آموزش و پرورش و محتوای کتب درسی…………………….64
گفتار اوّل: اسناد و قوانین بین المللی……………………………………………………………………………..65
بند اوّل: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش…………………………….65
بند دوم: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص محتوای کتب درسی…………………………………..70
گفتار دوم: اسناد و قوانین داخلی………………………………………………………………………………….71
بند اوّل: اسناد و قوانین داخلی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش…………………………………71
بند دوم: اسناد و قوانین داخلی در خصوص محتوای کتب درسی………………………………………..72
مبحث چهارم: نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طرّاحی کتب درسی…………………………78
گفتار اوّل: کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی…………………………………………………………79
بند اوّل: کاربرد توصیفی…………………………………………………………………………………………….79
بند دوم: کاربرد تحلیلی………………………………………………………………………………………………79
بند سوم: کاربرد توسعه ای………………………………………………………………………………………….80
گفتار دوم: ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی………………………………………………………………….81
بند اوّل: بعد درونی کتاب درسی………………………………………………………………………………….81
بند دوم: بعد بیرونی کتاب درسی………………………………………………………………………………….82
فصل سوم: تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی…………………………………83
مبحث اوّل:تجزیه محتوای کتب هدیه های آسمانی……………………………………………………84
گفتار اوّل:کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم………………………………………………………………….84
بند اوّل: نماز…………………………………………………………………………………………………………….84
بند دوم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………86
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………………89
بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….93
گفتار دوم: هدیه های آسمانی پایه سوم…………………………………………………………………………95
بند اوّل: حجاب………………………………………………………………………………………………………..95
بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………..97
بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………..98
بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….99
بند پنجم: الگوهای رفتاری نیکو…………………………………………………………………………………100
بند ششم: ماه رمضان و روزه داری……………………………………………………………………………..101
گفتار سوم: کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم…………………………………………………………..102
بند اوّل: نماز جماعت……………………………………………………………………………………………….102
بند دوم: محیط های مثبت…………………………………………………………………………………………103
بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………104
بند چهارم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………….105
گفتار چهارم: کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم………………………………………………………….106
بند اوّل: یاد خدا و پرستش او…………………………………………………………………………………….106
بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………107
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….108
بند چهارم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..109
بند پنجم: نماز جماعت…………………………………………………………………………………………….110
گفتار پنجم: کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم……………………………………………………………111
بند اوّل: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………111
بند دوم: مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………….112
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….112
بند چهارم:حجاب……………………………………………………………………………………………………113
مبحث دوم:تحلیل محتوای کتب هدیههای آسمانی ………………………………………………………114
گفتار اوّل: اصول انتخاب محتوای آموزشی………………………………………………………………… 114
بند اوّل: انطباق مفاهیم با هدف های آموزشی معین………………………………………………………..115
بند دوم: ارتباط با علاقه و رغبت فراگیران……………………………………………………………………116
بند سوم: ارتباط با نیازهای جامعه و فراگیران…………………………………………………………………117
بند چهارم: ارتباط با توانایی فراگیران………………………………………………………………………….118
بند پنجم: توجّه به هنجارها و ایجاد زمینه برای پرورش رفتارهای مطلوب انسانی………………….120
بند ششم: ارتباط پرسش ها و تمرین ها با اهداف و محتوای درس…………………………………….121
بند هفتم: اعتبار علمی مفاهیم…………………………………………………………………………………….121
بند هشتم: حجم مفاهیم کتب درسی……………………………………………………………………………122
گفتار دوم: اصول سازماندهی محتوای آموزشی…………………………………………………………….122
بند اوّل: داشتن سیر منطقی………………………………………………………………………………………..123
بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها……………………………………………………125
بند سوم: وسعت بخشی تدریجی………………………………………………………………………………..126
گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان………………………………………………………………….127
بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب…………………………………………..127
بند دوم: رعایت اصل سادگی و روانی…………………………………………………………………………127
بند سوم: استفاده از زبان خاص هر موضوع…………………………………………………………………..128
گفتار چهارم: اصول انتخاب تصاویر……………………………………………………………………………129
بند اوّل: کمک تصاویر به درک بهتر مفاهیم اساسی و کلیدی محتوا…………………………………130
بند دوم: جذابیت تصاویر………………………………………………………………………………………….130
بند سوم: تناسب با فهم مخاطب………………………………………………………………………………….131
بند چهارم: توجّه به شئون اجتماعی، اسلامی و فرهنگی…………………………………………………..131
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………133
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..134
منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135

مقدمه
1. بیان مساله
تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوای کتاب، تحلیل محتوا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد پیشگیری از جرم، دوره ابتدایی، تحلیل محتوا، جرم شناسی