پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، کارایی شرکت، تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه ارشد

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 5
1-4- چارچوب نظری 8
1-5- سوالات تحقیق 9
1-5-1-سوال اصلی 9
1-5-2-سوالات فرعی 9
1-6- اهداف تحقیق 9
1-7-کلیات انجام تحقیق 10
1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 10
1-8-1- ارزیابی عملکرد 10
1-8-2- تحلیل پوششی داده ها 11
1-9- قلمرو پژوهش 12
1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش 12
1-9-2- قلمرو مکانی 12
1-9-3- قلمروزمانی 12
فصـل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 14
بخش اول
2-1-1-مفهوم کارایی 16
2-1-2- عملکرد سازمانی 17
2-1-3-ارزیابی کارایی 19
2-1-3-1-مفهوم ارزیابی کارایی 19
2-1-3-2-رویکرد‌های اندازه گیری کارایی 22
2-1-3-3- روش‌های ارزیابی کارایی 22
2-1-3-4- فرآیند ارزیابی کارایی 25
2-1-3-5- چالش‌های ارزیابی کارایی 25
2-1-3-6- عوامل موثر برکارایی سازمانی 27
2-1-3-7-محیط بیرونی 28
2-1-3-8-محیط درونی 29
2-1-3-9-دستاوردها 30
2-1-4-روش‌های اندازه گیری کارآیی 31
2-1-5-ضرورت و اهمیت ارزیابی کارایی 32
بخش دوم
2-2-1-تحلیل پوششی داده‌هاDEA 34
2-2-2-مزایا و معایب تحلیل پوششی داده‌ها DEA 36
2-2-3-مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی 38
2-2-4-مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها 39
2-2-4-1-مدل CCR 39
2-2-4-2-مدل BCC 42
بخش سوم
2-3-1- کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی 43
2-3-2-ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی 44
2-3-3-نهاده‌ها و ستانده‌ها 45
2-3-3-1-نهاده ها 45
2-3-3-2-ستانده‌ها 46
2-3-4-کاربرد نوآوری در بیمه 47
2-3-5-سرمایه‌گذاران نهادي وکارایی شرکت‌ها 48
2-4- نتیجه‌گیری 49
2-5-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 50
2-5-1-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 50
2-5-2-پیشینه تحقیقات انجام شده درخارج کشور 52
فصـل سوم: روش اجرای تحقیـق
3-1- مقدمه 58
3-2- روش تحقیق 58
3-3- جامعه آماری 58
3-4- ابزارهای جمع آوری داده ها 59
3-5- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 59
3-6- خلاصه فصل 62
فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 64
4-2- مفاهیم ورودی و خروجی 64
4-3- بررسی نتایج با مدل CCR 68
4-4- بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) 69
4-5- بررسی کارایی مقیاس 70
4-6- مجموعه مرجع 72
4-7- مازاد عامل تولید(Is) و مازاد محصول(Os) 77
فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 85
5-2-پاسخ به پرسش های پژوهش 85
5-3-نتیجه گیری 88
5-4- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش 89
5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 90
5-6- محدودیت های تحقیق 91
منابع و مآخذ 92
پیوستهـا و ضمائـم 100

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1- نهاده های شرکت‌های بیمه خصوصی کشور ( سال 1392) 66
جدول 4-2- ستانده های شرکت های خصوصی کشور ( سال 1392) 67
جدول 4-3- بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور 68
جدول 4-4- کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس 70
جدول 4-5- مجموعه مرجع شرکت ها، و وزن هر کدام در حالت BCC 72
جدول 4-6- رتبه بندی شرکت ها بر مبنای روش شمارشی 75
جدول 4-7- رتبه بندی شرکت‌ها بر مبنای روش وزنی 76
جدول 4-8- مازاد ورودی ها(IS) 77
جدول4-9- مازاد خروجی ها(OS) 78
جدول 4-10- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف ورودی ها ی شرکت ها 79
جدول 4-11- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجی های شرکت‌ها 81
جدول1-5- منابع ناکارآمدی شرکت 86
جدول 2-5- پارامترهای کارایی 89

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 2-1- منحنی تولید مرزی با استفاده از وصل نقاط حدی 24

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل 2-2- الگویی از عملکرد سازمانی 28

چکیده
ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی‌نفعان، باعث افزایش رقابت‌، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می‌شود. در تحقیق حاضر سعی شده است با بهره جستن از مطالعات انجام شده و نظر کارشناسان معیارهای ورودی و خروجی بهینه انتخاب شده است. از اینرو داده های سال 1392 برای 28 شرکت خصوصی در صنعت بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل CCR، تعداد 14 شرکت از 28 شرکت مورد بررسی از بین شرکت های کشور، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین 14 شرکت باقی مانده یعنی (50 درصد) ناکارا، برآورد شدند . میانگین کل در کارایی CRS برابر 0.843و میانگین کل کارایی در کارایی VRS برابر 0.926 و در کارایی مقیاس میانگین کل کارایی برابر 0.906 درصد می باشد. همچنین کارایی فنی بیمه دی ، معادل 0.33 است که از همه کمتر می باشد، اما زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شرکت های کارا در بازدهی ثابت، شرکت های زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شرکت‌های مذکور در بازدهی ثابت، شرکت های بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه ملت، بیمه دی، بیمه سامان، بیمه آرمان و بیمه تعاون نیز کارا می باشند و سایر شرکت‌ها در هر دو حالت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر، غیر کارا می باشند. هم چنین نتایج نشان می دهد میانگین کارایی 28 شرکت در سال 1392، 0.926 بوده است. تعداد 14 شرکت از بین 14 شرکت مورد بررسی کارا شناخته شده اند.

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، صنعت بیمه، بازدهی ثابت، بازدهی متغیر.

1-1-مقدمه
تلاش‌های اقتصادی انسان در طول تاریخ همواره در راستای کسب حداکثر بازده از منابع و نهاده های موجود بوده است و تمامی این تلاش‌ها از ابتدایی‌ترین ابزار کار تا پیشرفته ترین فن‌آوری‌های عصر حاضر، تمایل و علاقه بشر را به افزایش کارایی و بهره‌وری نشان می دهد. همچنین اوضاع حاکم بر بازارهای جهانی، محدودیت منابع، رقابتهای بسیار فشرده سازمان‌ها را به سوی اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده است. بطوریکه مديران و تصمیم گیران سازمان‌ها، خواستار استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف مي باشند. بنابراين ارزیابی عملکرد به منظور ارايه بازخورد در راستاي بهبود عملكرد شعب مختلف سازمان‌ها و دستيابي به ابزاري جهت برآوردن اين نياز مديران، بسيار ضروري و منطقي به نظر مي رسد (رجبی،1389). از این رو ارزيابي عملكرد و بهره وري در دهههاي اخير مورد توجه بسيار قرار گرفته است. متدها و تكنيك‌هاي بسياري جهت ارزيابي عملكرد ايجاد شده است كه هر كدام مجموعه اي از شاخص‌ها را جهت ايجاد توازن در ديدگاههاي سنتي و تك بعدي به عملكرد معرفي مي نمايند. اما علي‌رغم تمامي اين پيشرفت‌ها در ارزيابي عملكرد، بسياري از سازمان‌ها همچنان بر شاخص‌هاي عملكرد سنتي و مالي متكي هستند (Tangen ,et al, 2004).
پژوهش حاضر درصدد برآمده تا با استفاده از روشی ناپارامتریک به سنجش کارایی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه بپردازد. در این راستا از تکنیک تحلیل پوششی داده ها1 که توسط “چارنز” و همکارانش (1976) ايجاد شده و بصورت گسترده اي مورد توجه قرار گرفته بهره گرفته شد.
كوئلي نشان داده است كه از ميان روش‌هاي مختلف ارزيابي عملكرد، روش تحليل پوششي داراي دو مزيت عمده در اندازه گيري كارايي مي باشد : اولاً نيازي به تصريح يك شكل تابعي ميان داده ها و ستاده ها ندارد، به اين معني كه محقق مي‌تواند از شرايط محدودكنندة انتخاب فرم تابع توليد يا تابع هزينه كه ميتواند تأثيرگذار بر نتايج تجزيه و تحليل كارايي باشد اجتناب كند و ثانيا نيازي به مفروض توزيعات آماري براي اجزاي كارايي ندارد. از سويي ديگر با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها مي توان براي هريك از واحدهای ناكارا، واحد یا واحدهایی را به عنوان واحد مرجع پيشنهاد نمود كه كارا بوده و مي تواند ساختار بهينه نهاده و ستاده اي را جهت هر يك از واحدهاي ناكارا به شكل تركيب خطي نشان دهد. در واقع اين روش علاوه بر محاسبه انواع كارايي، برنامه اي پيشنهادي براي واحدهاي ناكارا ارائه مي دهد كه بر اساس آن ميزان مطلوب هر نهاده و ميزان ايدهآل قابل دسترس براي ستاده، ارائه و كارايي حداكثر مي‌شود (مهرگان، 1383).
هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

1-2-بیان مسئله
ارزیابی عملکرد، ضرورت بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌ها است (Kumar, and Charles, 2012). کارایی را می توان بیانگر این مفهوم دانست که چگونه یک سازمان از منابع خود در راستای تولید، نسب به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده می‌کند و اندازه گیری شاخص کارایی یعنی محاسبه‌ی نسبت ستانده های خروجی به دست آمده از نهاده‌های (عوامل تولید) به کار گرفته شده می باشد(آذر،1379). امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی استفاده می شود. که یکی از کاربردی‌ترین آن ها تکنیک تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده مشابه در سازمان هایی که چندین خروجی را با کمک چندین ورودی تولید می‌نماید، محاسبه و با یکدیگر مقایسه می نماید (عالم تبریز و همکاران، 1390). اندازه گیری کارایی، بر اساس مفهوم تابع تولید در اقتصاد خرد، برای بنگاه هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می کنند همواره مورد توجه بوده است. این امر برای بنگاه های تولید کننده خدمات به مراتب پیچیده تر و مشکل تر خواهد بود. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و در صد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی در کشور حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت در عرصه جهانی با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات مواجه بوده، و در عرصه داخلی نیز گسترش روزافزونی موسسات بیمه خصوصی ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی به بهبود کارایی و بهروری را دو چندان کرده است(فلاح کوشک مهدی، 1392). از سوی دیگر محدودیت منابع و امکانات از زمان‌های گذشته تا عصر کنونی که عصر اطلاعات، فرامدرن و توسعه چشمگیر علم و فن است، همواره مطرح بوده است و در آینده با شدت افزون‌تری خود را بر شرایط اقتصادی- اجتماعی تحمیل خواهد کرد. از این‌رو استفاده بهینه از امکانات و منابع در دسترس و ارتقاء کارآیی جهت دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد، به یک مسأله بسیار مهم مبدل گشته است(نصیری‌پور و مهرالحسنی، 1388 ).
خدمات بیمه ای نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا می کنند و تاثیرات عمیقی بر رفتار بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. امروزه تغیرات بنیادین در اقتصاد دنیا، شرکت‌های بیمه‌ای نیز دچار تغییرات اساسی شده اند. از جمله این تغییرات اساسی، افزایش کمی موسسات بیمه‌ای و حضور بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه از فعالتهای اقتصادی است. به طوری که این حضور نسبت به سالهای گذشته تقریبا چندین برابر رشد داشته است(Yang, 2006). صنعت بیمه از جمله پدیده هایی است که در تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد و ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی‌نفعان، باعث افزایش رقابت‌، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می‌شود(ابویی و همکاران، 1391). از سویی دیگر، شرکت های بیمه عملکرد متفاوتی دارند یکی از دلایل تفاوت در عملکرد نمایندگی های بیمه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اسماعیلیان، دانشگاه تهران، حقوق ایران، استصناع Next Entries پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد، صنعت بیمه، کارایی شرکت، ساختار مالکیت