منبع پایان نامه با موضوع توسعه اجتماعی، فضای شهری، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

1-6 پیشینه تحقیق 7
1-7 اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق 9
1-8 هدف از تحقیق 10
1- 9 مشکلات تحقیق 11
فصل دوم- بیان موضوع………………………………………………………………………………………………13
2-1 فضا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2 مروری بر دیدگاه های مختلف از تعریف فضا 15
2-2-1 دیدگاه فلاسفه 15
2-2-2 دیدگاه اندیشمندان علوم مختلف 16
2-2-3 دیدگاه معماران 17
2-3 بررسی تعاریف فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان مرتبط با علوم شهری 18
2-4 استنتاجات از نظریات ارائه شده در حوزه های مختلف مفهوم فضا 21
2-5 فضای شهری، اندیشه های اجتماعی 22
2-5-1 عملکرد 22
2-5-2 تعامل اجتماعی 23
2-5-3 تعامل بین فرهنگ و اجتماع 24
2-5-4 ساختار فضایی 25
2-6 دیدگاه های رایج در ارتباط با ساختار فضایی 25
2-6-1 دیدگاه سیستمی 25
2-6-2 دیدگاه ساختار گرایی 26
2-6-3 دیدگاه جامعه شناسان 27
2-6-4 دیدگاه فرهنگ گرایان 27
2-7 نظریه های مختلف برنامه ریزی رایج در ارتباط با ساختار فضایی 28
2-7-1 گروه ده 28
2-7-2 دونالد فولی 28
2-7-3 برتون 29
2-7-4 کرستوفر الکساندر و بی وی دوشی 30
2-7-5 ادموندبیکن 30
2-7-6 سیلویرمبر 31
2-7-7 فومیهیکوماکی 31
2-7-8 دیوید کرین 32
2-7-9 کوین لینچ 32
2-7-10 ابنزر هاوارد 33
2-8 الگوهای فیزیکی ارائه شده جهت ساختار فضایی شهرها 33
2-8-1 الگوی افقی 33
2-8-2 الگوی گسترش عمودی 34
2-8-3 الگوی گسترش منفصل 34
2-9 فضای عمومی: 34
2-10 مفهوم فضای شهری: 35
2-11 مفاهیم فضای شهری ، مکان شهری 35
2-12 مکان شهری و تفاوت آن با فضای شهری 37
2-12-1 نمونه های موردی 37
2-13 مطلوبیت و کیفیت فضای شهری: 38
2-14 عواملی که مرتبط با ویژگی های فیزیکی و کالبدی فضا می باشند: 42
2-14-1 عوامل فرهنگی: 42
2-14-2 عوامل روانشناسانه: 42
2-15 حضور شهروندان در فضاهای شهری: 42
2-16 نظریه های اجتماعی فضا: 44
2-16-1 دیدگاه فضایی جورج زیمل: 45
2-16-2 دیدگاه فضایی امیل دورکیم: 46
2-16-3 دیدگاه فضایی موریس هالبواکس: 47
2-16-4 دیدگاه فضایی ویلفردوپارتو: 47
2-16-5 دیدگاه فضایی ماکس وبر: 48
2-16-6 دیدگاه فضایی پیتریمسوروکین: 48
2-16-7 دیدگاه فضایی تالکوتپارسونز: 49
2-16-8 دیدگاه فضایی شوتز و لاکمن: 49
2-16-9 دیدگاه پدیدارشناختی از سنتها: 50
2-17 سرمایه اجتماعی: 51
2-18 شکل گیری سرمایه اجتماعی: 56
2-18-1 سن 56
2-18-2 نسل و تغییرات نسلی 57
2-18-3 آموزش و تحصیلات 57
2-18-4 جنس 57
2-18-5 دین باوری و تعهد 58
2-18-6 مشارکت رسمی یکی از اعضای خانواده 58
2-18-7 میزان اقامت درشهر و مهاجربودن یا نبودن 58
2-18-8 میزان خواندن روزنامه و مجله و تماشای تلویزیون 58
2-18-9 تجربیات طول دوره زندگی 58
2-18-10 اشتغال 59
2-19 دیدگاه های نظری در باب سرمایه اجتماعی 59
2-19-1 دیدگاه واحد مستقر 61
جیمز کلمن 61
آلجاندروپورتس 63
قدرت واحد محور 64
2-19-2 دیدگاههای ساختاری 65
2-19-3 دیدگاه ساختار مستقر 66
2-19-4 دیدگاه اجتماع گرا 68
2-19-5 دیدگاه شبکه ای 69
2-19-6 دیدگاه نهادی 71
2-19-7 دیدگاه هم افزایی 72
2-20 تاثیرات فضا بر روی سرمایه اجتماعی 73
2-21 اندازه شهر و روابط اجتماعی 74
2-21-1 شهرها و روابط اجتماعی نخستین و روابط اجتماعی دومین 75
2-22 شهرها و نیازهای اجتماعی جدید 77
2-23 کلان شهرها و تنزل اجتماعی 78
2-24 نابرابریهای اجتماعی 79
2-24-1 نظریه های نابرابری اجتماعی 81
2-24-2 نظریه های قدرت در نابرابری اجتماعی 83
2-24-3 فضا و نابرابری اجتماعی 84
2-24-4 دیدگاه کارکرد گرایی در فضا و نابرابری اجتماعی 84
2-25 آثار پیامدهای جدایی گزینی فضایی 85
فصل سوم- شهـرشناسی ………………………………………………………………………………………………..87
1-3- موقعیت جغرافیایی 90
1-1-3- موقع ریاضی 90
2-1-3- موقع طبیعی 90
2-3- زمین شناسی : 90
1-2-3- وضعیت چینه شناسی و چینه نگاری 90
3-3-ژئومورفولوژی 91
1-3-2-حرکات زمین ساخت ایران مرکزی و پیامدهای مورفولوژیکی آن 92
4-3- آب و هوای منطقه 93
1-4-3- عوامل موثر در آب و هوای منطقه 93
1-1-4-3- دما و درجه حرارت 93
2-1-4-3- فشار و باد 94
3-1-4-3-رطوبت و بارندگی 95
4-1-4-3- تیپ اقلیمی 96
5-3- هیدرولوژی (منابع آب ) 97
1-5-3- آب های سطحی 97
2-5-3-آب های زیرزمینی: 99
6-3- خاک و تیپ اراضی : 100
7-3- پوشش گیاهی و زیست جانوری : 102
8-3-سابقه سکونت و استقرار جمعیت در شهرستان داورزن 104
9-3-تعداد و توزیع جمعیت در شهرستان داورزن 105
10-3-فعالیت و اشتغال: 106
11-3-سواد و آموزش 107
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 109
بررسي پايايي پرسشنامه 112
تحلیل استنباطی 112

فصل پنجم- آزمون فرضیه ها ، ارائه پیشنهادات ، راهکارها و نتیجه گیری 119
5-1 آزمون فرضیه ها 120
5-1-1- فرضیه اول : 120
5-1-2- فرضیه دوم : 121
5-1-3 فرضیه سوم : 121
5-2 مشکلات و راهکارها 122
5-2-1 پایین بودن سطح سواد و درک عمومی 123
5-2-2 عدم استفاده از نیروهای بومی برای مدیریت شهر 123
5-2-3 همکاری بسیار ضعیف ارگان های اداری مستقر در شهرستان با یکدیگر 123
5-2-4 حضور کم رنگ مسئولین شهرستان در جمع مردم منطقه 124
5-3 پیشنهادات : 124
5-4 نتیجه گیری 125
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….126
چكيده
افزایش روز افزون جمعیت در شهر ها سبب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله مسائل زیست محیطی، مشکلات، مشکلات فرهنگی و اجتماعی گردیده است، که نتیجه ی آن ایجاد هیاهو در میان جامعه شده است. شهر داورزن با 160،2 نفر جمعیت ثابت و 6000 نفر جمعیت شناور باعث گردیده است که از نظر فضای فیزیکی و سرمایه اجتماعی دچار مشکلاتی شود.
لذا در این تحقیق سعی شده است راهکارهایی جهت جلوگیری از درگیری های اجتماعی به دلیل تفاوت فرهنگ ها معرفی بشود و همچنین با مطالعه بر روی سطح فیزیکی شهر داورزن باعث توسعه فضایی بشود.
به طور کلی مهمترین اهداف این پروژه عبارتند از :
ایجاد هماهنگی بین مردم از نظر فرهنگی و اجتماعی
معرفی نقاط فیزیکی شهر جهت توسعه فضایی شهر داورزن
هماهنگی بین مسئولین شهرستان و مردم شهر داورزن

کلمات کلیدی : فضای فیزیکی، توسعه اجتماعی، جمعیت، سرمایه اجتماعی

فهرست شكل‌‌ها
عنوان صفحه

شکل 3-1 : موقعیت شهرستان داورزن در نقشه………………………………………………………88
شکل3-2 : موقعیت شهرستان داورزن …………………………………………………………………….89
شکل 3-3 : وضعیت فعالیت های اقتصادی شهرستان داورزن 1390…………………………..108
شکل 4-1 : ویژگیهای کالبدی فضای شهری……………………………………………………………..112
شکل 4-2 : ویژگی های فردی و اجتماعی و فرهنگی………………………………………………..114

مقدمه:
شهر ها به طور خلاصه توزیع نا متعادل عملکرد ها در سطح شهر ، عدم هماهنگی و فقران تناسب میان رشد واحد های مسکونی و رشد تأسیسات و تجهیزات و خدمات شهری ، بر هم خوردن نظام سلسله مراتبی فضاهای شهری و به دنبال آن شبکه معابر و بالاخره بر هم خوردن شرایط معتدل زیست محیطی با توجه به تمرکز جمعیت ، صنایع و وسایل نقلیه در نقاطی خاص از شهر می باشد.(سید آبادی :4،1379)
انسان امروزه قادر است شکل و ترکیب محیط طبیعی را با استفاده از نیروی فکر و ابزار مکانیکی که در اختیار دارد به شدت دگرگون سازد . توسعه اجتماعی شهر ها می تواند سبب تغییر شکل شهر ها از نظر شکل ظاهری گردد. همچنین توسعه اجتماعی می تواند به نحوی قرار گیرد که آسیب پذیری محیط و تخریب آن توسط انسان را به کمترین حد ممکن کاهش دهد و همچنین بتواند مطلوب ترین شکل استفاده از امکانات طبیعی را برای بهتر زندگی کردن انسان فراهم سازد . بنابراین در توسعه اجتماعی شهر داورزن سه موضوع مهم مورد بررسی قرار گیرد :
الف) شناخت کامل ویژگیهای اجتماعی شهر که در این شهر قرار دارد .
ب) تأثیر مسائل توسعه ی اجتماعی که می تواند در روند شهر نشینی آینده این شهر تاثیر گذار باشد .
ج) پیش بینی تغییرات توسعه اجتماعی که به احتمال زیاد از توسعه شهر ناشی می شود.(مهری :3،1383)
برای انجام چنین کارهایی باید با شناخت روند رشد شهر از نظر توسعه اجتماعی در گذشته و بر اساس اطلاعات کافی از زمان حال ، بتوان آینده را پیش بینی کرد .
شهر داورزن که در طول حیات خود قبل از اسلام تا ابتدای قرن حاضر رشدی آرام را پشت سر گذاشته و در سال 1376 که به عنوان شهر شناخته شد توسعه اجتماعی در این شهر روندی نسبتاً سریعی به خود گرفته است و با ارتفاع این شهر به شهرستان در سال 1391و استقرار ادارات دولتی در این شهر و همچنین مهاجرت عده زیادی از کارمندانی که در این اداره ها مشغول به کار هستند روند توسعه اجتماعی را در این چند ساله با سرعت بسیار زیادی مواجه کرده است که قطعاًدر توسعه اجتماعی شهر مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است .

فصل اول
کلیات و چارچوب تحقیق

1-1 بیان موضوع (مسئله ):
نخستین شهرهای جهان در حدود 3500 سال پیش از میلاد در مصر ، عراق و پاکستان پدیدار شدند با معیارهای امروزی شهرها در جوامع سنتی بسیار کوچک بودند اما امروز جوامع صنعتی و در حال توسعه به میزان بسیار زیادی شهر نشین هستند .
افراطی ترین شکل زندگی شهری امروز در آنچه بعضی ها آنرا کلان شهر نامیده اند نمایان است . در دوران اخیر یعنی آغاز پیدایش جامعه شناسی در معنای جدید خود در سده های هجده و نوزده میلادی ، در کنار موضوعات مهمی مانند انقلاب سیاسی ، انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری و سوسیالیسم ، دگرگونی های مذهبی و رشد علم ، یکی از موضوعاتی که توجه جامعه شناسان را به خود جلب کرده ، رشد سریع شهرها یا شهر گرایی بود .
ویژگی هایی که جامعه شناسی برای شهر بر می شمارد خود در بردارنده تفاوتهایی است که در روابط اجتماعی موجود در اجتماعی کوچک و جامعه ای بزرگ وجود دارد . در شهرهای کوچک که بیشتر افراد تعلق به گروههای خویشاوندی مشابه دارند و یکدیگر را حتی با اسم کوچک می شناسند ، روابط اجتماعی از نوع روابط نخستین است .
ویژگی های روابط نخستین عبارتند از : (( تماس مستقیم ، صمیمانه و رو در روی اعضای گروه با همدیگر ، پیوندهای عاطفی نیرومند ، پایداری و دوام استحکام پیوندهای محبت میان اعضاء از طرف دیگر افراد ساکن در چنین سکونتگاههایی به سبب غلبه ارزشهای سنتی رفتار سهولت نسبی گردش زندگی و امور نیاز کمتری را به این فضا احساس می کنند .
همچنین اشکال سنتی روابط اجتماعی مانند شب نشینی های خانگی و جشن ها مراسم مختلف که در قالب شبکه های خویشاوندی انجام می پذیرد تا اندازه ای نیاز فراغت و تفریح افراد را فراهم می سازد . اما در شهرهای بزرگ نیاز فراغتی و تفریحی نیازمند فضا ها و سازمانهای تخصصی است . فرهنگ سراها ، موزه ها ، سینماها و … اماکنی هستند که باید نیازهای اجتماعی جدید را برآورده بسازند . اگر همچین فضاهایی وجود نداشته باشد افراد با مشکلاتی همچون تنهای و افسردگی مواجه هستند . در چنین موقعیتی با زنده سازی سازمان اجتماعی مبتنی بر روابط شخصی و نخستین که متضمن ساختن هویت و احساس تعلق به شهر نیز باشد در دستور کار برنامه ریزان اجتماعی قرار می گیرد . در محله های شهرهای کوچک (( دنیای ساکنان تمام فضای شهری را در بر می گیرد ، دنیایی که

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع طلاق توافقی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، تحقیقات بنیادی، جمع آوری اطلاعات، رفاه اجتماعی