مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: …………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………6
1-1:تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-1-1 : طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-1-2 : طلاق در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-1-3 : طلاق در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-2 : توافق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-2-1 : توافق در فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-2-2 : توافق در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-3 : پیشینه تاریخی طلاق ………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-3-1 : ماهیت حقوقی طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-3-2 : ماهیت طلاق توافقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-3-3 : تاریخچه طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
1-3-4 : مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران ………………………………………………………………………………………………………………..23
1-3-4-1: قانون مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-3-4-2: قانون حمایت خانواده 1346 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
1-3-4-3 قانون حمایت خانواده 1353 …………………………………………………………………………………………………………………………………….24
1-3-4-4: قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص 1358 ………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-4-5: قانون اصلاح قانون مدنی 1361 ……………………………………………………………………………………………………………………………….25
1-3-4-6: مصوبه شورای عالی قضایی 1362…………………………………………………………………………………………………………………………… 25
1-3-4-7: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1370، 1371……………………………………………………………………………………………………..25
1-3-4-8 : قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130قانون مدنی 1381 ………………………………………………………………………………………….. 26
1-3-4-9 : قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی 1381 ………………………………………………………………………………………………………………… 26
1-3-4 -10: قانون حمایت خانواده 1391 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
1-4 : اقسام طلاق ……………………………………………………………………………………………………………………. 27 1-4-1: بائن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
1-4-2 : خلع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
1-4-3 : مبارات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
فصل دوم : ارکان وشرایط طلاق توافقی ……………………………………………………………………. 35
2-1: ارکان طلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………….37
2-1-1: توافق مقدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-1-2 : گواهی عدم امکان سازش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
2-1-3 : اجرای صیغه طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2 : شرایط طلاق توافقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-2-1: قصد ورضا درطلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-2-2: اهلیت درطلاق توافقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-2-3 : معین بودن موضوع طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-2-4 : شرایط لازم درزن (مطلقه) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
2ـ2ـ5: انواع تصمیمات قضائی دادگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
فصل سوم: اقسام وآثارطلاق توافقی ………………………………………………………………………… 51
3-1: اقسام طلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-1-1: طلاق به درخواست زوج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-1-2: طلاق به درخواست زوجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-1-2-1: غیبت زوج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-1-2-2: ترک انفاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
3-1-2-3 : عسرو حرج زوجه اززندگی مشترک ………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-1-2-4: شرط ضمن عقد نکاح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-1-3: طلاق به درخواست زوجین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
3-2: آثارطلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………………64
3-2-1: آثارطلاق توافقی نسبت به زوجین ………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
3-2-2: آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
3ـ2ـ3: رویه های متفاوت قضاوت درطلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3ـ2ـ3ـ1: مقررات مرتبط ونمونه آراء

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد ضمن خدمت، توزیع فراوانی، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون Next Entries مقاله با موضوع طلاق توافقی، حمایت خانواده، قانون مدنی، قانون جدید