دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نسجاد خجسته گزافرودی
امضا

چکیده
یکی از مهم ترین مسائل در حماسه و عرفان، مضامین یا مؤلفه های مشترکی است که در این دو وجود دارد. تا آنجا که می توان گفت این مؤلفه ها موجب پیوند میان حماسه و عرفان می شوند. یکی از مهم ترین این مسائل، سفر قهرمان است. قهرمانی که از شخصیت های اصلی حماسه و عرفان محسوب می شود و در آثار حماسی و عرفانی فارسی جایگاه والایی دارد. او برای رسیدن به اوج قدرت و مقام والای خویش ابتدا باید خطر کند و دست به سفری طاقت فرسا زند. این سفر که ممکن است دشواری هایی برای قهرمان داشته باشد و او را دچار چالش یا شکست کند، زمینه ی کمال را برای قهرمان فراهم خواهد ساخت. قهرمانان حماسی و عرفانی در این سفر با مراحلی مواجه خواهند شد که به ترتیب سخت و سخت تر می شوند. یکی از اندیشمندان آمریکایی به نام جوزف کمپبل به بررسی ساختاری سفر قهرمان پرداخته و معتقد است که هر قهرمان خواه ناخواه باید مراحلی یکسان را طی کند. جوزف کمپبل در کتاب قهرمان هزار چهره ی خویش به بررسی ساختاری سفر قهرمان می پردازد. او در این کتاب برای قهرمان سه مرحله ی مشترک و یکسان قایل شده است. این پژوهش به شیوه ی توصیفی – تحلیلی مبتنی بر رویکرد تحلیل ساختگرایانه با تکیه بر روش نظری سفر قهرمان جوزف کمپبل می کوشد تا به این فرضیه که قهرمانان حماسی و عرفانی در سفر خویش مراحلی یکسان را طی می کنند دست یابد.

کلید واژه : قهرمان، سفر، حماسه، عرفان، جوزف کمپبل.

فهرست مطالب
1-2- طرح سؤالهاي اصلي تحقيق 4
1-3- فرضيه هاي اصلي تحقيق 5
1-4- سوابق پژوهشي موضوع 5
1-5- بيان روش و مراحل انجام كار تحقيق 6
1-6-نتايج علمي قابل پيش بيني از تحقيق 6
2-1- حماسه Error! Bookmark not defined.
2-2- عرفان Error! Bookmark not defined.
2-3- عناصر یا موءلفه های مشترک حماسه ی فردوسی و منظومه های عرفانی فارسی Error! Bookmark not defined.
2-3-1- خداپرستی Error! Bookmark not defined.
2-3-2- دینداری Error! Bookmark not defined.
2-3-3- ستایش پیامبران و رهبران روحانی Error! Bookmark not defined.
2-3-4-انسان مداری Error! Bookmark not defined.
2-3-5- شیطان ستیزی و نفس کشی Error! Bookmark not defined.
2-3-6-بشر دوستی Error! Bookmark not defined.
2-3-7- نکوهش علایق دنیوی Error! Bookmark not defined.
2-3-8-جبرگرایی و اعتقاد به سرنوشت محتوم Error! Bookmark not defined.
2-3-9-یاد مرگ ، رستاخیز و کیفر الهی Error! Bookmark not defined.
2-3-10-روح فتوت و مردانگی Error! Bookmark not defined.
2-3-11- قدرت های فوق طبیعی و خوارق عادات Error! Bookmark not defined.
2-4- انسان در نگاه عرفان Error! Bookmark not defined.
2-5- انسان در نگاه حماسه Error! Bookmark not defined.
2-6- شیوه های شخصیت پردازی در حماسه و عرفان Error! Bookmark not defined.
2-7- سفر و انواع آن Error! Bookmark not defined.
2-7-1- سفر آفاقی و سفر انفسی Error! Bookmark not defined.
2-8- سفر حماسی Error! Bookmark not defined.
2-9- سفر عرفانی Error! Bookmark not defined.
2-10- سفر قهرمان Error! Bookmark not defined.
2-10-1-مراحل سفر قهرمان از دیدگاه کمپبل Error! Bookmark not defined.
3-1- مقدمه Error! Bookmark not defined.
3-2- داستان سیمرغ Error! Bookmark not defined.
3-2-1-جدایی Error! Bookmark not defined.
3-2-2-تشرف Error! Bookmark not defined.
3-2-3-بازگشت Error! Bookmark not defined.
3-3- شیخ صنعان Error! Bookmark not defined.
3-3-1-جدایی Error! Bookmark not defined.
3-3-2-تشرف Error! Bookmark not defined.
3-3-3-بازگشت Error! Bookmark not defined.
3-4- هفت وادی منطق الطیر Error! Bookmark not defined.
3-4-1-جدایی Error! Bookmark not defined.
3-4-2-تشرف Error! Bookmark not defined.
3-4-3-بازگشت Error! Bookmark not defined.
4-2- فریدون Error! Bookmark not defined.
4-2-1-جدایی Error! Bookmark not defined.
4-2-2-تشرف Error! Bookmark not defined.
4-2-3-بازگشت Error! Bookmark not defined.
4-3-هفت خوان رستم Error! Bookmark not defined.
4-3-1-جدایی Error! Bookmark not defined.
4-3-2-تشرف Error! Bookmark not defined.
4-3-3-بازگشت Error! Bookmark not defined.
4-4- سیاوش Error! Bookmark not defined.
4-4-1-جدایی Error! Bookmark not defined.
4-4-2-تشرف Error! Bookmark not defined.
4-4-3-بازگشت Error! Bookmark not defined.
4-5- کیخسرو Error! Bookmark not defined.
4-5-1-جدایی Error! Bookmark not defined.
4-5-2-تشرف Error! Bookmark not defined.
4-5-3-بازگشت Error! Bookmark not defined.
4-6-هفت خوان اسفندیار Error! Bookmark not defined.
4-6-1-جدایی Error! Bookmark not defined.
4-6-2-تشرف Error! Bookmark not defined.
4-6-3-بازگشت Error! Bookmark not defined.
فهرست کتب فارسی Error! Bookmark not defined.
فهرست مقالات Error! Bookmark not defined.
Abstract 8

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد تاریخمندی، نقد تاریخی، هرمنوتیکی، تاریخمندی فهم Next Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، نظام حقوقی