منابع پایان نامه ارشد با موضوع اندیشگانی، روش تحقیق، دفاع مقدس، ادبیات پایداری

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-1- ساختار نشانه‌ای موقعیت 7
2-1-2- نظام واژی ـ دستور زبان 8
2-1-3- نظام معنایی 9
2-1-3-1- فرانقش اندیشگانی 10
2-1-3-2- فرانقش بینافردی 12
2-1-3-3- فرانقش متنی 14
2-2- زندگی‌نامة پونه نیکوی 18
2-3- زندگی‌نامة مجید سعدآبادی 20
2-4- شعر دفاع مقدس 23
فصل سوم: تحلیل ساخت اندیشگانی شعر پونه نیکوی و مجید سعدآبادی
3-1- تحلیل ساخت اندیشگانی شعر پونه نیکوی 26
3-1-1- لیلایی (1) 26
3-1-2- لیلایی (2) 29
3-1-3- لیلایی (3) 33
3-1-4- لیلایی (4) 35
3-1-5- لیلایی (5) 38
3-1-6- لیلایی (6) 40
3-1-7- لیلایی (7) 42
3-1-8- لیلایی (8) 45
3-1-9- لیلایی (9) 47
3-1-10- لیلایی (10) 49
3-1-11- لیلایی (11) 52
3-1-12- لیلایی (12) 55
3-1-13- لیلایی (13) 58
3-1-14- لیلایی (14) 61
3-1-15- لیلایی (15) 65
3-1-16- لیلایی (16) 69
3-1-17- مادرانه (1) 72
3-1-18- مادرانه (2) 75
3-1-19- مادرانه (3) 77
3-1-20- جوهر خونین 80
3-1-21- شمیم لبخند 83
3-1-22- زنده به عشق 86
3-1-23- دیدار 88
3-1-24- کبوترانه 90
3-1-25- با ابر باران‌زا 92
3-1-26- بی آسمان 95
3-1-27- مادر زیتون 97
3-1-28- میزگردِ سرخ 100
3-1-29- شعر آخر 103
3-2- تحلیل ساخت اندیشگانی شعر مجید سعدآبادی 106
3-2-1- یک (اگر موشکی با تمام حرارتش) 106
3-2-2- دو (با بوق رادیو) 108
3-2-3- سه (دشمن با اولین پاتک) 110
3-2-4- چهار (درست وقتی باران آمد) 112
3-2-5- پنج (درخت گردو) 114
3-2-6- شش (درست شبیه عزرائیل) 116
3-2-7- هفت (آن سوی خط) 119
3-2-8- هشت (با دوچرخه‌ای از دنیا می‌روم) 122
3-2-9- نه (ضربدرهای قرمز) 125
3-2-10- ده (دنیا هنوز) 128
3-2-11- یازده (می‌گویند…) 130
3-2-12- دوازده (با قصه‌ای کودکانه) 134
3-2-13- سیزده (کوچک‌تر که بودم) 136
3-2-14- چهارده (سال‌ها پیش هم این تجربه را داشتم) 138
3-2-15- پانزده (این کلاه‌کج‌ها) 140
3-2-16- شانزده (تا چند ساعت دیگر) 142
3-2-17- هفده (خواهرم را) 146
3-2-18- هجده (بازارچة جن‌ها) 148
3-2-19- نوزده (پشت خاکریزی) 151
3-2-20- بیست (مین تنها گیاهی‌ست) 154
3-2-21- بیست و یک (اولین تیر که شلیک شد) 156
2-3-22- بیست و دو (دستور آماده باش آمد) 160
3-2-23- بیست و سه (شعله‌ای در آغوش داری) 162
3-2-24- بیست و چهار (اسلحة تو مسلسل است) 165
3-2-25- بیست و پنج (نقشة ذهنی‌ام) 168
3-2-26- بیست و شش (سینه خیز شب را رد می‌کنم) 170
3-2-27- بیست و هفت (مدت‌هاست موفقیتم را) 173
3-2-28- بیست و هشت (پاهایم چون پاچه‌های یک برجک) 175
3-2-29- بیست و نه (سنگرمان در جنگ گم شد) 177
3-2-30- سی (کاپیتان! خشکی می‌بینم) 180
3-2-31- سی و یک (انگلیس…) 182
3-2-32- سی و دو (اسیر شده‌ام) 184
3-2-33- سی و سه (فرض کن) 186
3-2-34- سی و چهار (تو همان چنگیزخانی) 189
3-2-35- سی و پنج (فرمانده دستور داد) 192
3-2-36- سی و شش (بالای برجکی ایستاده‌ام) 195
3-2-37- سی و هفت (من اگر سرباز خوبی بودم) 198
3-2-38- سی و هشت (دیگر زمان آن است) 201
3-2-39- سی و نه (امروز مادر) 204
3-2-40- چهل (چند اژدر عمل نکرده) 207
3-2-41- چهل و یک (هیتلر اگر جن خوبی بود و) 209
3-2-42- چهل و دو (سر سربازی را نشانه می‌روم) 212
4. نتیجه‌گیری 215
فهرست منابع 222

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (1) 28
جدول 3-2- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (2) 31
جدول 3-3- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (3) 34
جدول 3-4- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (4) 36
جدول 3-5- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (5) 39
جدول 3-6- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (6) 41
جدول 3-7- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (7) 43
جدول 3-8- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (8) 46
جدول 3-9- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (9) 48
جدول 3-10- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (10) 50
جدول 3-11- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (11) 54
جدول 3-12- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (12) 57
جدول 3-13- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (13) 60
جدول 3-14- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (14) 63
جدول 3-15- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (15) 67
جدول 3-16- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر لیلایی (16) 71
جدول 3-17- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر مادرانه (1) 74
جدول 3-18- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر مادرانه (2) 77
جدول 3-19- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر مادرانه (3) 79
جدول 3-20- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر جوهر خونین 82
جدول 3-21- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر شمیم لبخند 85
جدول 3-22- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر زنده به عشق 87
جدول 3-23- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر دیدار 89
جدول 3-24- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر کبوترانه 91
جدول 3-25- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر با ابر باران‌زا 94
جدول 3-26- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر بی‌آسمان 96
جدول 3-27- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر مادر زیتون 99
جدول 3-28- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر میز گرد سرخ 102
جدول 3-29- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر آخر 105
جدول 3-30- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر یک 107
جدول 3-31- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «دو» 109
جدول 3-32- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سه» 111
جدول 3-33- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «چهار» 113
جدول 3-34- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «پنج» 116
جدول 3-35- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «شش» 118
جدول 3-36- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «هفت» 121
جدول 3-37- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «هشت» 124
جدول 3-38- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «نه» 127
جدول 3-39- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «ده» 130
جدول 3-40- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «یازده» 133
جدول 3-41- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «دوازده» 135
جدول 3-42- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سیزده» 137
جدول 3-43- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «چهارده» 139
جدول 3-44- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «پانزده» 142
جدول 3-45- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «شانزده» 145
جدول 3-46- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «هفده» 147
جدول 3-47- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «هجده» 150
جدول 3-48- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «نوزده» 153
جدول 3-49- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست» 155
جدول 3-50- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و یک» 159
جدول 3-51- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و دو» 161
جدول 3-52- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و سه» 164
جدول 3-53- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و چهار» 167
جدول 3-54- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و پنج» 169
جدول 3-55- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و شش» 172
جدول 3-56- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و هفت» 174
جدول 3-57- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و هشت» 176
جدول 3-58- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و نه» 179
جدول 3-59- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی» 181
جدول 3-60- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی و یک» 183
جدول 3-61- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی و دو» 185
جدول 3-62- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی و سه» 188
جدول 3-63- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی و چهار» 191
جدول 3-64- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی و پنج» 194
جدول 3-65- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی و شش» 197
جدول 3-66- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی و هفت» 200
جدول 3-67- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی و هشت» 203
جدول 3-68- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سی و نه» 206
جدول 3-69- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «چهل» 208
جدول 3-70- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «چهل و یک» 211
جدول 3-71- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «چهل و دو» 213
جدول 4-1- تعداد و درصد فرایندها در شعر پونه نیکوی 217
جدول 4-2- تعداد و درصد فرایندها در شعر مجید سعدآبادی 218
جدول 4-3- مجموعه تعداد و درصد فرایندها در شعر نیکوی و سعدآبادی 219

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- درصد فرایندها در شعر پونه نیکوی 217
نمودار 4-2- درصد فرایندها در شعر مجید سعدآبادی 218
نمودار 4-3- درصد فرایندها در شعر نیکوی و سعدآبادی 219
نمودار 4-4- مقایسه‌ درصد کاربرد انواع فرایندها در شعر نیکوی و سعدآبادی 220
نمودار 4-5- مقایسه‌ درصد مشارکین فرایندها و عناصر پیرامونی در شعر نیکوی و سعدآبادی 221

فصل اول:
مقدمات تحقیق

1-1- بیان مسئله
در زبانشناسی نقش‌گرا تجربه‌ها و تصویرهایی که ما از جهان پیرامون و جهان ذهنی و خیالین خود داریم به واسطة زبان مقوله‌بندی می‌شوند، به صورت مفاهیم در می‌آیند و رمزگذاری و بیان می‌شوند. این ویژگی نقش اندیشگانی زبان است که به هنگام تحقّق در لایة واژی ـ دستوری در ساختار تعدّی زبان ظاهر می‌شود و این ساختار در واحد بند عمل می‌کند. این ساخت به سه بخش فرایند، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی فرایند تقسیم می‌شود. منظور از فرایند یک واقعه، کنش، حالت، احساس، گفتار و چگونگی بودن چیزها و پدیده‌هاست. مشارکین فرایند عناصری‌اند که یا عامل فرایند هستند، یا فرایند بر آن‌ها اعمال می‌شود و یا از فرایند بهره‌مند می‌شوند و عناصر پیرامونی عناصری‌اند که زمان و مکان و شیوة عمل و وسایل و شرایط فرایند را فراهم می‌کنند. این پژوهش در نظر دارد که ساخت اندیشگانی دو مجموعه شعر از شاعران معاصر، پونه نیکوی و مجید‌سعدآبادی را که دربارة دفاع مقدّس سروده شده‌اند، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. مجموعه شعر پونه نیکوی «انار سبز زیتون سرخ» و مجموعه شعر مجید سعدآبادی «سربازی با گلولة برفی» نام دارد.
1-2- پرسش‌های تحقیق
پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارتند از:
1. پونه نیکوی و مجید سعدآبادی از چه فرایندهایی در مجموعه شعر خود بهره گرفته‌اند؟
2. مشارکین فرایندها در این دو مجموعه شعر کدام‌ها هستند؟
3. عناصر پیرامونی فرایندها در این دو مجموعه شعر چه ویژگی‌هایی دارند؟

1-3- فرضیه‌های تحقیق
1. انواع فرایندها از قبیل مادّی، ذهنی، رابطه‌ای، رفتاری و … در مجموعه شعر پونه نیکوی و مجید سعدآبادی به چشم می‌خورند.
2. به نظر می‌رسد مشارکین فرایندها در این دو مجموعه بیشتر مشارکین انسانی‌اند.
3. با توجّه به اینکه هر دو مجموعه شعر به حوزة ادبیات پایداری مربوط‌اند، به نظر می‌رسد عناصر پیرامونی فرایندها نیز به حوزة جنگ و دفاع مقدس متعلّق باشند.
1-4- پیشینه و ضرورت تحقیق
پژوهش‌هایی در زمینة تحلیل متون ادبی فارسی براساس زبانشناسی نقش‌گرا صورت گرفته است از جمله مقالة «همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان حسنک وزیر» (حرّی، 1389) و «بررسی سبکی رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد فرانقش میان فردی نظریة نقش‌گرایی» (پهلوان‌نژاد و وزیرنژاد، 1388). امّا تا کنون پژوهشی که در آن ساخت اندیشگانی شعر دفاع مقدّس بررسی شده باشد، منتشر نشده است. از این رو ضرورت دارد که به شعر دفاع مقدّس از این دیدگاه نیز پرداخته شود.
1-5- روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای بوده که از طریق فیش برداری از منابع چاپی و اینترنتی صورت گرفته است.
1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر مجموعه‌های شعر «انار سبز زیتون سرخ» سرودة پونه نیکوی و «سربازی با گلولة برفی» از مجید سعدآبادی است.

فصل دوم
کلیات تحقیق

2-1- زبان‌شناسی سیستمی – نقشی
زبان‌شناسی با تغییراتی که در قرن بیستم در خود به وجود آورد، از پژوهش‌های تاریخی صرف به مطالعات نظام‌مند و دارای طرح و اسلوب روی‌ نهاد. در میان نظریه‌پردازان این عرصه به آراء افرادی نظیر سوسور، یاکوبسن، چامسکی و هلیدی بیشتر توجه شده است. یکی از بهترین الگوها در

پایان نامه
Previous Entries Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اندیشگانی، بافت موقعیتی، کنش اجتماعی، دستور زبان