منبع پایان نامه با موضوع اکوتوریسم، مدیریت بومی، استان گیلان، زیرساختها

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-7: انقلاب صنعتی 15
2-2-8: جهانگردی نوین 16
2-3: انواع گردشگری 16
2-3-1: گردشگری مذهبی 16
2-3-2: گردشگری بیابانی 17
2-3-3: گردشگری تاریخی (باستاني) 17
2-3-4: گردشگری فرهنگي 17
2-3-5: گردشگری نوستالژيك 20
2-3-6: طبیعت گردی (اكوتوريسم) 20
2-3-7: گردشگری قومی و عشایری 20
2-3-8: گردشگری ورزشي 21
2-3-9: گردشگری سلامت 21
2-3-10: گردشگری روستایی 22
2-3-11: گردشگری زمين شناسي 22
2-3-12: گردشگری ماجراجويي 22
2-3-13: گردشگری دریایی 23
2-3-14: گردشگری تفریح و تفرج 23
2-4: گردشگری واهمیت آن 24
2-5: آثار گردشگری 24
2-5-1: آثاراقتصادی جهانگردی 25
2-5-2: آثاراجتماعی وفرهنگی گردشگری 26
2-5-3: آثارمحیطی 26
2-6: ارکان صنعت گردشگری 27
2-7: گردشگر (جهانگرد) 28
2-8: انواع گردشگر 28
2-9: برنامه ریزی 29
2-9-1: انواع برنامه ریزی 29
2-9-2: برنامه ریزی گردشگری 30
2-10: پیشینه پژوهش 31
3- روش شناسی 34
3-1: روش تحقیق و مراحل آن 34
3-1-1: روش تحقیق 34
3-2: متغیرهای پژوهش 34
3-2-1: مرحله جمع‌آوری اطلاعات 34
3-2-2: سازمان‌دهی و طبقه‌بندی اطلاعات 34
3-2-3: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 35
3-3: جامعه آماری و حجم نمونه 35
3-4: موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 36
3-4-1: موقعیت جغرافیایی شهرستان ماسال 39
3-4-2: جمعيت شهرستان ماسال 40
3-4-3: توپوگرافي شهرستان ماسال 41
3-4-4: طبقات ارتفاعي 41
3-4-5: طبقات شيب شهرستان ماسال 43
3-4-6: اقليم شهرستان ماسال 44
3-4-7: زمين شناسي 45
3-4-8: تيپ اراضي 46
3-4-9: کاربري اراضي 47
3-4-10: پوشش گياهي 48
3-4-11: جهت شیب 48
3-4-12: بارندگی شهرستان ماسال 50
3-4-13: خاکشناسی شهرستان ماسال 51
3-4-14: رودخانه های ماسال 52
3-4-15: کوهها 53
3-5: وجه تسمیه شهرستان ماسال 54
3-5-1: جغرافیای سیاسی 54
3-5-2: نحوه تشکیل شهرستان ماسال 54
3-5-3: راه و شبکه ارتباطی 57
3-5-4: جغرافیای اقتصادی 58
3-5-5: کشاورزی 58
3-5-6: دامداری 59
3-5-7: معادن 61
3-5-8: صنایع دستی 62
4- یافته های تحقیق 68
4-1: مشخصات جاذبه هاي گردشگري: 68
4-1-1: ییلاق های ماسال 70
4-2: یافته های توصیفی 71
4-2-1: نقش جشنواره ها وآیینهای بومی محلی بر جذب گردشگر شهرستان ماسال 71
ویژگی های فردی و عمومی پاسخ دهندگان 81
هدف و انگیزه سفر به شهرستان ماسال 84
فصل سفر به استان گیلان 85
میزان علاقمندی به جشنواره بازیهای سنتی و بومی و محلی 86
جشنواره ورزشهای سنتی و بومی 87
علاقمند به جشنواره موسیقی محلی 87
میزان علاقمندی به تهیه سوغات 94
علاقه به نوع اسکان 96
عدم مراجعه گردشگران بدلیل ناکافی بودن زیرساختها 97
4-3: جاذبه های توریستی شهرستان ماسال 98
4-3-1: یادمانهای تاریخی ماسال 98
4-3-2: بازی های محلی و سرگرمی های سنتی 101
4-3-3: مراسم سنتی در آغاز سال نو 108
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 117
5-1: جمع بندی 117
5-2: آزمون فرضیه ها 119
5-3: پیشنهادها 121

فهرست جداول
جدول ‏21 : اثرات اقتصادی توسعه جهانگردی 25
جدول ‏22 : اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری 26
جدول ‏23 : اثرات محیطی جهانگردی 27
جدول ‏24 : تقسيم بندي كوهن از گردشگران 29
جدول ‏31 : سهم واحدهاي طبيعي تشکيل دهنده استان گيلان 37
جدول ‏32 : مقادير و پراکنش اراضي در طبقات ارتفاعي شهرستان ماسال 42
جدول ‏33 : طبقات شیب شهرستان ماسال 43
جدول ‏34 : نوع و سهم اقاليم موجود در شهرستان ماسال 44
جدول ‏35 : واحدهاي زمين شناسي شهرستان ماسال 45
جدول ‏36 : تيپ هاي اراضي در شهرستان ماسال 46
جدول ‏37 : درصد و مقدار کاربري اراضي در شهرستان ماسال 47
جدول ‏38 : درصد و مساحت تيپ هاي جنگلي شهرستان ماسال 48
جدول ‏39 : درصد و مساحت تيپ هاي مرتعي شهرستان ماسال (اداره کل منابع طبیعی استان) 48
جدول ‏310 : توزیع فراوانی نقشه جهت شیب شهرستان ماسال 49
جدول ‏311 : توزیع فراوانی متوسط بارش سالیانه شهرستان ماسال 50
جدول ‏312 : توزیع واحد اراضی خاک شهرستان ماسال 51
جدول ‏313 : تقسیمات جغرافیایی بر اساس دهستانها در شهرستان ماسال 56
جدول ‏41 : جاذبه هاي شهرستان ماسال برحسب نوع جاذبه 68
جدول ‏42 : مناطق نمونه گردشگري شهرستان ماسال 68
جدول ‏43 : مشخصات واحدهاي اقامتي در شهرستان ماسال 69
جدول ‏44 : جشنواره های فرهنگی برگزار شده در سال 1394 73
جدول ‏45: جنس پاسخگویان 81
جدول ‏46 : سن 81
جدول ‏47 : میزان تحصیلات گردشگران 82
جدول ‏48 : شغل 83
جدول ‏49 : هدف و انگیزه سفر 84
جدول ‏410 : فصل سفر به استان گیلان 85
جدول ‏411 : علاقه مندی به جشنواره بازیهای سنتی و بومی و محلی 86
جدول ‏412 : جشنواره ورزشهای سنتی و بومی 87
جدول ‏413 : نقش موسیقی و دیگر جاذبه های فرهنگی در اقتصاد گیلان 88
جدول ‏414 : علاقه مندی به جشنواره غذاهای سنتی و محلی 91
جدول ‏415 : جشنواره لباسهای سنتی و هنرهای دستی 94
جدول ‏416 : میزان علاقمندی به تهیه سوغات 95
جدول ‏417 : علاقه به نوع اسکان 96
جدول ‏418 : عدم مراجعه گردشگران بدلیل کافی نبودن زیرساختها 97

فهرست نمودارها
نمودار ‏41 : جنس پاسخگویان 81
نمودار ‏42 : سن 82
نمودار ‏43 : میزان تحصیلات 83
نمودار ‏44 : شغل 84
نمودار ‏45 : فصل سفر به استان گیلان 85
نمودار ‏46 : جشنواره بازیهای سنتی و بومی و محلی 86
نمودار ‏47 : جشنواره ورزشهای سنتی و بومی 87
نمودار ‏48 : جشنواره موسیقی محلی 89
نمودار ‏49 : جشنواره غذاهای سنتی و محلی 91
نمودار ‏410 : جشنواره لباسهای سنتی 94
نمودار ‏411 : میزان علاقمندی به تهیه سوغات 95
نمودار ‏412 : علاقه به نوع اسکان 96
نمودار ‏413 : عدم مراجعه گردشگران بدلیل ناکافی بودن زیرساختها 97

فهرست نقشه ها
نقشه ‏31 : عکس ماهواره ای شهرستان ماسال 40
نقشه ‏32 : توپوگرافی شهرستان ماسال 41
نقشه ‏33 : طبقات ارتفاعی شهرستان ماسال 42
نقشه ‏34 : شيب شهرستان ماسال 43
نقشه ‏35 : اقلیم شهرستان ماسال 44
نقشه ‏36 : زمين شناسي شهرستان ماسال 46
نقشه ‏37 : كاربري اراضي شهرستان ماسال 47
نقشه ‏38 : جهت شیب شهرستان ماسال 49
نقشه ‏39 : همباران شهرستان ماسال 50
نقشه ‏310 : خاکشناسی شهرستان ماسال 52
نقشه ‏41 : آثار باستاني و مذهبي شهرستان ماسال 69
نقشه ‏42 : حیات وحش شهرستان ماسال 70
نقشه ‏43 : هدف و انگیزه سفر 85

فهرست شکل ها
شکل ‏41 : نمونه ای از لباس های بومی و محلی ماسال 93
شکل ‏42 : 4-3-2-1: لپه مزا (توپ بازی) 102
شکل ‏43 : داله مزا یا اله بازی (کمربند بازی): 103
شکل ‏44 : مراسم کلاه بازی 104
شکل ‏45 : لافند بازی 105
شکل ‏46 : کشتی گیله مردی 106
شکل ‏47 : ورزا جنگ 107
شکل ‏48 : مراسم عروس گوله 109
شکل ‏49 : مراسم آهو چره 110
شکل ‏410 : مراسم کچی کچی 111
شکل ‏411 : مرغانه جنگ 114

چکیده
امروزه گردشگري عامل مهم و اساسي براي توسعه و پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي مناطق و همچنين يكي از روشهاي پر رونق گذران سالم اوقات فراغت مي باشد. يكي از راههاي گسترش اکوتوریسم در جوامع، شناخت ميراث فرهنگي و ارزشهاي بومي محلي آن جامعه و دو باره كشف كردن و اهميت يافتن امتيازات فرهنگي گمشده ساكنان آن منطقه در يك دوره بلندمدت است.در كشور ايران با توجه به شرايط اقليمي، تنوع اکوتوریستی بسياري وجود دارد. استان گیلان با برخورداری از کوه، جنگل ودریا همواره مورد توجه گردشگران بوده است. تحقیق حاضر در پی دستیابی به تحلیل راهکارهای اکوتوریسم با تاکید بر مدیریت بومی در ییلاقات اولسبلنگاه، خریدول، سوء چاله شهرستان ماسال می باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که داده های توصیفی با توزیع کردن 384 برگه پرسشنامه در بین گردشگران منطقه به همراه بررسی عوامل طبیعی(اکوتوریسم) و استخراج نقشه های موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج بیانگر این مهم می باشد که اکثر گردشگران از ییلاقات مورد مطالعه شناخت کافی داشته و هرساله جهت استفاده از این فضا به ماسال سفر می نمایند، اما با توجه به عدم مناسب سازی زیرساختهای اقامتی (هتل ها و مراکز تفریحی – توریستی) و نظارت کمتر توسط مدیریت بومی کمتر از 24 ساعت در ییلاقات ماسال اقامت می نمایند.
کلمات کلیدی : اکوتوریسم، مدیریت بومی،ییلاق، شهرستان ماسال

مقدمه
امروزه صنعت گردشگري به عنوان يک تجارت پرسود و يک شاخه از اقتصاد جهاني در زمينه خدمات مورد توجه و در حال توسعه مي باشد. اين ادعا با اين حقيقت که گردشگري بيش از 10 درصد از درآمدهاي ملي برخي کشورهاي دنيا را شامل مي شود، تاييد مي گردد. توسعه گردشگري نقش مهم و اساسي را در فعاليت هاي اجتماعي و فيزيکي بازي مي کند. سازمان جهاني گردشگري رشد صنعت گردشگري را پيش بيني مي کند و آن را حدود 30 درصد از درآمد ملي کشورهاي دنيا تخمين ميزند (گزارش سازمان جهاني گردشگري، 2013).
براساس گزارش سازمان گردشگري جهاني (2013)، اهميت اقتصادي گردشگري جهاني و مسافرت، با افزايش ميزان مسافران از 25 ميليون نفر در سال 1950 به 03/1 بيليون نفر در سال 2012، بيشتر نمايان مي‌شود. سازمان گردشگري جهاني (2013) پيش‌بيني مي‌کند که تعداد گردشگر رشد کند و تا سال 2030 به 8/1 بيليون گردشگر در سال برسد. بر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگري، ايران از نظر جذابيت و پتانسيل گردشگري جزء در 10 کشور اول دنيا مي باشد، ولي اين کشور در صنعت گردشگري و ميزان پذيرش گردشگر خارجي به ترتيب در رده 77 و 70 جهان قرار دارد. اين آمارها نشان مي‌دهد که در حال حاضر صنعت گردشگي ايران با تمام ظرفيتش کار نمي کند. ايران چهار فصل در يک سال دارد و گردشگران مي توانند با پرواز 45 دقيقه اي از گرمترين مکان به سردترين مکان در اين کشور بروند (کريمي، 1385: 20)
ايران با بيش از 7000 سال تمدن و زمينه و ميراث فرهنگي جزء اولين کشورهاي با قدمت و تمدن تاريخي مي‌باشد .براساس گزارش يونسکو در سال 2007، ايران ايران جزء 5 کشور برتر از نظر ميراث فرهنگي و زمينه تاريخي در جهان قرار دارد، از طرفي ديگر، ايران جزء ده کشور اول در زمينه ي پتانسيل جذب گردشگر بين المللي را در جهان دارد، ولي ايران در صنعت گردشگري در رده ي 77 جهان و در زمينه ي ميزان پذيرش گردشگر خارجي در رده ي 70 جهان قرار دارد (سازمان جهاني گردشگري، 2009).

از اینرو در پژوهش حاضر کوشش گردیده راهکارهای اکوتوریسم با تاکید بر مدیریت بومی در شهرستان ماسال شناسایی شوند. لیکن پایان‌نامه حاضر، شامل 5 فصل بشرح می‌باشد که:
در فصل اول، طرح تحقیق آورده شده است که در آن مواردی از قبیل: بیان مسئله، اهمّیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها در راستای موضوع تحقیق ارائه گردید.
در فصل دوم تحقیق به مسائلی از قبیل تعاریف، مفاهیم و چارچوب‌های نظری پیرامون گردشگری و ابعاد آن پرداخته شده است.
در فصل سوم تحقیق، به ویژگی‌های جغرافیایی شهر ماسال اشاره شده است.
در فصل چهارم تحقیق که به‌عنوان بدنه اصلی آن شناخته می‌شود به‌طور تفصیلی به یافته‌های میدانی محقّق پیرامون موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته شد.
در نهایت فصل پنجم تحقیق به ارزیابی فرضیه‌های موجود، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1- کلیات تحقیق
1-1: تعريف مساله
گردشگري ازمهمترين فعاليت هاي انسان معاصر است كه همراه با بوجود آوردن تغييراتي شگرف درسيماي زمين اوضاع سياسي اقتصادي روش زندگي انسانها را دگرگون مي كند كشورايران به دليل دارا بودن پتانسيلهاي متنوع و گسترده همواره به عنوان يكي ازكانون هاي گردشگري درقلمرو سرزميني مطرح بوده است ازهمين رو ازميان فرصت هاي گردشگري موجود دركشور جاذبه هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ایالات متحده، ایران و هند، آسیای مرکزی، جنگ تحمیلی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اکوتوریسم، توان های محیطی، اوقات فراغت، محیط زیست