دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………….86
الف : دلایل طرفداران این نظریه……………………………………………………………………………………………………88
ب : دلایل مخالفان این نظریه……………………………………………………………………………………………………….92
فصل سوم : اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه………………………………………………………………………94
گفتار اول : تعارض بین دو قولنامه عادی………………………………………………………………………………………….95
الف : فرض تعارض بین دو قولنامه ( سند عادی ) با تاریخ متفاوت…………………………………………….95
ب : فرض تعارض بین دو قولنامه ( سند عادی ) با تاریخ یکسان یا بدون تاریخ……………………….97
گفتار دوم : تعارض میان قولنامه ( سند عادی ) با سند رسمی…………………………………………………….. 98
الف : فرض تقدم تاریخ معامله ثبت شده بر قولنامه……………………………………………………………………… 98
ب : فرض تقدم تاریخ قولنامه بر معامله ثبت شده………………………………………………………………………99
نتیجه گیری :………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
فهرست منابع و ماخذ :…………………………………………………………………………………………………………………………….106

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، تحلیل تطبیقی، حسابداران Next Entries پایان نامه درباره ایران و هند، سیاست خارجی، لیبرالیسم، سیاست خارجی هند