پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، ماهیت حقوقی، مقررات بین المللی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
الف) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………1
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..3
ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4
د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4
ه‍) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..5
و) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6
ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9
ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………9
ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………………………………………………..9
ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………………………………………………..9
بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….12
فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….13
مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 13
گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………13
الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….13
ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….14
گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….17
مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………25
گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………25
گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..28
گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….33
فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….37
مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….38
گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………39
الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..39
ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….42
ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….44
گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….45
الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….45
ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….49
ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….50
مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..51
گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………51
گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه…………………………………………………..57
الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….57
ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..66
بخش دوم: انعقاد رهن دریایی
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….72
فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….73
مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..73
گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………74
الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………74
ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………75
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..75
د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….76
گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………77
الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………78
ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………78
1- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….78
2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..83
مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….93
فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی……………………………………………100
مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن……………………………………………………………..100
گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….101
الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….101
ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….105
گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..107
گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….114
مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….116
گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….117
گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….121
بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………….127
فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..128
مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..128
گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….131
الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….132
ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..133
ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………135
1- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود……………………………………135
2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….135
د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………135
ه‍) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….137
گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….140
الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..141
ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..142
ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….144
د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………145
مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..146
گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………147
الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حق ملاقات، قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، قانون مدنی، حمل و نقل، حقوق مدنی