پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده، هزینه نگهداری، حق ملاقات، ابتلا به بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

ابتلا به بیماری‌های مسری و خطرناک………………………………………………………….36
5-1 آزاد بودن………………………………………………………………………………………………37
6-1 امین بودن……………………………………………………………………………………………….38
2 – شرایط ویژه مادر………………………………………………………………………………………..40
1-2 مقیم بودن مادر………………………………………………………………………………………..40
2-2 عدم ازدواج مادر………………………………………………………………………………………41
ب – دیدگاه حقوق‌دانان……………………………………………………………………………………42
1 – شرایط مشترک بین پدر و مادر………………………………………………………………………..43
1-1 اسلام……………………………………………………………………………………………………43
2-1 بلوغ…………………………………………………………………………………………………….43
3-1 عقل…………………………………………………………………………………………………….44
4-1 مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی………………………………………………………………..45
2 – شرط ویژه مادر : عدم ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل…………………………………….50
پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………..51
بخش دوم : دارندگان و مدت زمان حضانت و هزینه‌ها و ضمانت اجراهای آن………54
فصل اول : دارندگان حق حضانت و مدت زمان آن………………………………………………….55
گفتار اول : دارندگان حق حضانت……………………………………………………………………….55
الف – در صورت حیات والدین………………………………………………………………………….56
1 ـ در دوران زندگی مشترک……………………………………………………………………………….56
1ـ1 دیدگاه فقهی……………………………………………………………………………………………..56
2ـ1 دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………….57
3ـ1دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………………57
2 ـ پس از جدایی……………………………………………………………………………………………58
1-2 دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..58
1-1-2دوران شیرخوارگی…………………………………………………………………………………..58
2-1-2 بعد از دوران شیرخوارگی………………………………………………………………………….59
2-2 دیدگاه قانونی………………………………………………………………………………………….59
1-2-2 تا هفت سالگی………………………………………………………………………………………59
2-2-2 بعد از هفت سالگی…………………………………………………………………………………60
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..61
ب – در صورت فوت والدین……………………………………………………………………………63
1 ـ درصورت فوت یکی از والدین………………………………………………………………………..63
1-1 دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..63
1-1-1 در صورت فوت پدر……………………………………………………………………………….63
2-1-1 در صورت فوت مادر………………………………………………………………………………64
2-1 دیدگاه قانونی………………………………………………………………………………………….64
1-2-1 درصورت فوت پدر………………………………………………………………………………..64
2-2-1 در صورت فوت مادر………………………………………………………………………………65
3-1 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..65
1-3-1 درصورت فوت پدر…………………………………………………………………………………65
2-3-1در صورت فوت مادر…………………………………………………………………………………66
2ـ در صورت فوت هر دو پدر و مادر………………………………………………………………………67
1-2 دیدگاه فقها………………………………………………………………………………………………67
2-2 دیدگاه حقوق‌دانان……………………………………………………………………………………..70
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….71
گفتار دوم : مدت زمان حضانت…………………………………………………………………………..72
الف – دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..72
ب – دیدگاه حقوق‌دانان…………………………………………………………………………………….72
پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..76
فصل دوم : هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت………………………………………………………77
گفتار اول : هزینه‌های دوران حضانت……………………………………………………………………77
الف- اجرت حضانت و رضاع……………………………………………………………………………78
1 – اجرت حضانت………………………………………………………………………………………….78
1-1 دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………….78
2-1 دیدگاه حقوق‌دانان…………………………………………………………………………………….79
3-1 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..80
2 – اجرت رضاع…………………………………………………………………………………………….81
1-2 دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………….81
2-2 دیدگاه حقوق‌دانان…………………………………………………………………………………….82
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..83
ب – نفقه و هزینه نگهداری و تفاوت آن‌ها با یکدیگر…………………………………………………84
1 – نفقه……………………………………………………………………………………………………84
1-1دیدگاه فقهی………………………………………………………………………………………………84
2-1دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………….85
3-1دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….87
2 – هزینه نگهداری و تفاوت آن با نفقه…………………………………………………………………..91
گفتار دوم : ضمانت اجرای حضانت……………………………………………………………………..94
الف – ضمانت اجرای امتناع از حضانت…………………………………………………………………95
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….95
2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………96
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….97
ب – ضمانت اجرای جلوگیری از حق ملاقات……………………………………………………….100
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..100
2 – دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………101
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………….103
پ – ضمانت اجرای تنبیه خارج از حد متعارف……………………………………………………..107
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..107
2 – دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………108
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………….109
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………112
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………118
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………..

مقدمه
الف – بیان مسئله
قانون‌گذار کودک را از بدو تولد تحت حمایت نهاد حقوقی حضانت قرار داده و با محول نمودن حضانت طفل به والدین و یا شخص ثالث پرورش جسمی و روحی کودک را تضمین می‌کند. در این نهاد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد استان فارس Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی، حق ملاقات، حق و تکلیف