پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت شهری، خدمات شهری، استان لرستان، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

2-5-2 بخش نیمه دولتی(شهرداری) 26
2-5-2-1 شخصیت حقوقی شهرداریها 26
2-5-2-1-1وظایف و اختیارات شهرداریها 27
2-5-2-1-2 وظایف شهرداریها 27
2-5-3 سیستم های شهرداری در ایران و جهان 29
2-5-3-3 سیستم شورایی مطلق : 29
2-5-4 درآمد های شهرداری 30
2-5-5 نگرش مردم به وظایف مدیریت شهری در ایران 31
2-5-6 مدیریت اداری شهرداری 31
2-5-6-1 تعریف 31
2-5-6-2 اهداف 31
2-5-6-3 وظایف اصلی مدیریت اداری به شرح زیرمی باشد 32
2-6خدمات شهری 33
2-6-1 خدمات شهری در ایران را می توان به 4 گروه عمده به شرح زیر تقسیم کرد 33
2-7 مفهوم مشارکت و فرهنگ شهروندی در نظام شهری 36
2-7-1 ارتباطات مردمی در روابط عمومی 37
2-7-2 نظریات موجود پیرامون مشارکت مردمی در مدیریت شهری 37
2-8 نتایج تحقیقات داخلی 40
2-8-1نتایج تحقیقات خارجی 41
2- 9 دیدگاه های نوین مدیریت شهری پایدار 41
2-9-1 دیدگاه اجتماع گرایی 43
2-9-2 دیدگاه شبکه 43
2-9-3 دیدگاه نهادی 44
2-9-4 دیدگاه هم افزایی 44
2-10 مدیریت شهری در کشورهای مختلف 45
2-10-1 مدیریت شهری در آلمان 45
2-10-1-1مشارکت مردم 45
2-10-2 مدیریت شهری در ترکیه 46
2-10-3 مدیریت شهری در کلان شهرها (چین) 46
2-10-5 مدیریت شهری در دو شهر بزرگ هند 47
2-11-1 برنامه هفت ساله اول(1334- 1327) 47
2-11-2 برنامه هفت ساله دوم(41-1334) 48
2-11-3 برنامه سوم عمرانی(46-1341) 49
2-11-4 برنامه چهارم عمرانی(51-1347) 50
2-11-5 برنامه عمرانی پنجم (56- 1352) 50
2- 12 سیاستهای برنامه های توسعه کشور بعد از انقلاب 51
2-12-1 برنامهی پنج‌ساله اول(1372-1368) 51
2-12-2 سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه 52
2-12-3 سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه (1383-1379) 53
2-12-4 سیاستهای کلی برنامهی چهارم (1388-1384)توسعهی جمهوری اسلامی ایران 54
2-12-4-1 امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی : 55
2-12-4-2 امور مربوط به مناسبت سیاسی و روابط خارجی 55
2-12-4-3 امور اقتصادی 55
2-12-5 سیاست های کلی برنامه پنجم(1394-1390)توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 56
2-12-5-1 امور فرهنگی 56
2-12-5-2 امور علمی و فناوری 56
2-12-6پیشنهادات برای تدوین سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 56
2-12-6-1 امور فرهنگی 56
2-12-6-2 امور علمی و فناوری 57
2-12-6-3 امور اجتماعی 57
2-12-6-4 امور اقتصادی 57
2-12-6-5 امور سیاسی،دفاعی و امنیتی 57
نتیجه گیری 58
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 60
3-2 محدوده مورد مطالعه 61
3-2-1 ویژگیهای طبیعی و موقعیت استان 61
3-2-2 جغرافیای کوهدشت 61
3-3 بارش 63
3-3-1 اقلیم 64
3- 4 ویژگی های انسانی استان لرستان 64
3-4-1 جمعيت و تقسيمات كشوري 64
3-4-2 وضعیت اقتصادی و کالبدی شهرستان کوهدشت 68
3-4-3 ویژگیهای کالبدی شهرستان کوهدشت 71
3-4-3-1 تقسیمات کالبدی شهرستان کوهدشت 71
3-4-4 معیشت ساکنان شهرستان کوهدشت و تفاوت محلات از لحاظ معیشت 72
. 3-4-5 چالشهای اجتماعی – فرهنگی شهرستان کوهدشت 73
3-5 روش شناسی تحقیق 73
3-6 جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری 74
3-7 ابزار گردآوری اطلاعات 74
3-8 شیوهی گردآوری اطلاعات 75
.3-9 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل 75
3-10 تعیین روایی و پایایی 76
نتیجه گیری 78
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1مقدمه 80
4-2 یافتههای تحقیق 80
4-2-1یافتههای توصیفی 80
4-2-2 یافتههای تحلیلی (آزمون فرضیهها) 92
4-3 یافتههای تحقیق از آزمون فرید من 96
فصل پنجم: نتایج یافته های و پیشنهادات
5-1 مقدمه 103
5-2 آزمون فرضیه ها 104
5-3 برای حل معضل سدمعبر راهکارهای زیر پیشنهاد داده می شود: 107
منابع و مآخذ: 109

فهرست جداول
جدول 2-1 نظریه ها، شیوه ها وابزارهای مربوط به مدیریت شهری 39
جدول 3-1 جمعیت شهرستان های استان لرستان به تفکیک تعداد بخش،شهرو روستا 66
جدول3-2 تغییرات جمعیت شهرستان کوهدشت ازسال 1370تا سال 1394 67
جدول3-3 وضعیت نسبی شهرستان های استان لرستان از حیث میزان توسعه کل(اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) 70
جدول3-4 نمره دهی به سؤالات در طیف لیکرت 75
جدول 3-5پیش آزمون آلفای کرونباخ 77
جدول 4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 82
جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 84
جدول 4-3 توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 86
جدول 4- 4 توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 88
جدول 4-5 مربوط به آمارهای توصیفی شاخص های مدیریت شهری و خدمات شهری 91
جدول 4-6آزمون آلفای کرونباخ برای شاخصهای مدیریت شهری و خدمات شهری 94
جدول 4-7 نتیجه آزمون فریدمن در شاخص مدیریت شهری (مآخذ: محاسبات نگارنده1394) 97
جدول 4-8 نتیجه آزمون فریدمن در شاخص مشارکت شهروندان 99
جدول 4-9 نتیجه آزمون فریدمن در شاخص خدمات شهری 100

فهرست نقشهها
نقشه 1-2 موقعیت استان لرستان و شهرستان کوهدشت در کشور 12
(نقشه 2-1) محدوده تمرکز بار ترافیکی و خدماتی شهرستان 35
نقشه شماره(3-1) موقعیت استان لرستان در کشور ایران 62
نقشه شماره(3-2 ) همبارش استان لرستان 63

چکیده
شناخت مسائل و مشکلات جهانی که در آن زندگی میکنیم و کشوری که به آن تعلق داریم و استان و شهر و روستایی که در آن سکونت گزیدهایم و ارائه راهحل و پیشنهاد برای رفع این مشکلات برای همه ما لازم و ضروری است.
برنامهریزی شهری و در رأس آن مدیریت شهری که هدف آن تأمین رفاه شهرنشینان و ایجاد محیطی دلپذیر و سالم میباشد، در شهرهای بزرگ و میلیونی و همچنین در شهرهای کوچک با مشکلاتی مواجه است که در این تحقیق با مشکلات مدیریتی در شهرستان کوهدشت آشنا میشویم.
مدیریت شهری زمانی میتواند در جهت مطلوبیت همه جانبه پیش برود که بتواند نیازها و راهکارهای مشخص برای تأمین نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری در شهرستان کوهدشت و فقدن مشارکت مردمی سازمانهای خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به ارائه خدمات بپردازند این پژوهش هدف کلی این است که مشارکت شهروندان در اداره امور شهر بتواند به پیشبرد هر چه بهتر خدمات شهری(سد معبر و رفع سد معبر) کمک کند مسیرش را طی کرد.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است.جامعه آماری شرکت کننده در این پژهش شهروندان شهرستان کوهدشت هستند بخصوص شهروندانی که با معضل سدمعبر دست و پنجه نرم میکنند و داده های مورد بررسی که در سه شاخص مشارکت شهروندان، مدیریت شهری و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفتند. برای انجام محاسبات از نرم افزار spss استفاده شده است.حجم نمونه 383 نفر بوده و پرسش نامه توزیع شده در میان گروه نمونه از نظر روایی و پایایی (724/0) آلفای کرونباخ در سطح مناسبی قرار دارند. نتیجه تجزیه و تحلیل پرسشنامه و آزمون آنها با استفاده از آزمون فریدمن مورد محاسبه قرار گرفت. باتوجه به بررسیها و پژوهش انجام گرفته مبتنی بر نظرسنجی، تحقیق میدانی و رجوع به افراد کارشناس و صاحبنظر نتیجه میگیریم که در شهرستان کوهدشت، مدیریت شهری بر اساس اصول و برنامهریزی صورت گرفته در شهرهای موفق پیش نمیرود که عاملها و متغییرهایی باعث این عملکرد بوده است.
واژگان کلیدی: مدیریت شهری، خدمات شهری، مشارکت شهروندان، شهرستان کوهدشت.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
گسترش شهرنشینی و افزایش تعداد شهرها و به دنبال آن مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش توجه به راهبردها و چارههای سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان را ضروری ساخته است. علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری، برنامه ریزی شهری، یکی از عوامل بسیار مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ای بر عوامل سازنده شهری دارد “مدیریت شهری” است.
از نظر دانش اداری شهرداری که مدیریت شهر را به عهده دارد یک سازمان به حساب میآید و هر سازمان از سه عنصر تشکیل شده است؛ سرمایه، نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات کمبود یا نقص در هر یک از این موارد میتواند شهرداریها را در رسیدن به هدف خود که همانا خدمت به شهروندان و عمران شهر است با مشکل مواجه سازد.
به همین دلیل در این تحقیق؛ مدیریت شهری و مشکلاتی که در راه ارائهی خدمات شهری با آن مواجه هستیم را مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی مشکلات مدیریتی از این نظر دارای اهمیت است که تقویت مدیریت شهری رفاه، آسایش و دلپسندتر شدن زندگی برای شهروندان را به همراه دارد و موجب توسعه پایدار در سطح شهرستان میگردد.

1-1 بيان مسأله
یکی از اصلیترین موانع فراروی مدیریت شهری چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت است. شهر سیستمی باز است که ساختارهای این سیستم هر کدام دارای کارکردهای خاص خود هستند. این عملکردها و کارکردها در پیوستگی زمانی، مکانی و فضایی در حال تغییر، تحول و باز تولیدند.ولی بایستی توجه شود کل سیستم شهر چیزی فراتر از تمام اجزاء، ساختارها، کارکرد و عملکردهای آن است؛ یعنی اگر ساختارها و عملکردهای یک شهر از هم منفک و تجزیه شوند، پیوند دوباره آنها دیگر شمایل سیستم شهر را ندارد. به عبارت دیگر شهر سیستمی پویا است که ساختارهای آن، پیوسته با هم تعامل دارند؛ برای تنظیم این روابط و پایداری سیستم، هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت آن ضروری است و نمیتوان کارکردهای مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط با هم سپرد و انتظار بهبود وضعیت را داشت.
در چند سال گذشته در محافل علمی و اجرایی کشور ما در مقابل مسائل و مشکلات پیش روی مدیریت شهری، مفهوم مدیریت یکپارچه ،هماهنگ و یا واحد شهری مطرح شده است.(کاظمیان و میر عابدینی،2،1391).
همانطوری که میدانیم هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته ای که اهداف و ابزار رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیتها را هماهنگ سازد، از هم میپاشد و به بینظمی میگراید. شهرها نیز به عنوان یک سامانه ((system نیازمند مدیریتی میباشند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهری را هماهنگ سازند. (سعیدنیا،1379،صفحه 5).
متأسفانه مدیریت شهری در چارچوب منابع مالی و وضعیت نیروی انسانی شاغل در شهرداری نتوانسته است هماهنگی لازم را با سازمان ها و نهادهای ذیربط در ارائهی خدمات شهری داشته باشد و این شهرستان با مشکلات متعددی در زمینهی خدمات شهری از جمله سدمعبر مواجه است. حتی یکی از دغدغههای اصلی کسبه وجود ماشینهای سیار و دستفروشان در حاشیه بازار هاست، جمعآوری این دستفروشها و ماشینها از وظایف شهرداری هاست که متأسفانه در طی این یک سال اخیر ارگانهای مدیریت شهری هیچ نگاهی به این مسئله نداشتهاند.
در مدیریت مدرن مشارکت مردم در کار شهرداریها حرف اول را میزند. با تحقیق و پژوهشی که در باب مشارکت شهروندی در شهرهایی که از ظرفیت تمرکز وجوه حاصل از دریافتهای مردمی که در راستای خدمترسانی هر چه بهتر به شهر استفاده کرده اند میتوانیم دلایلی را که شهرداری کوهدشت نتوانسته به این مهم دست پیدا کند را از جمله عدم تبیین، تشریح و فواید عوارض شهری از سوی شهرداری از یک سو، فقر محسوس وملموس مالی مردمان این خطه و این دیار، نبود ساختار واحد و منسجم هزینه و عملکرد و فقدان برنامه محوری اشاره کرد.
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-2-1 چالشهای مدیریت شهری در ایران
مدیریت شهری در ایران با محدودیتها و چالشهای عمدهای روبرو است این محدودیتها از سویی با رشد جمعیت شهری (مطلق و نسبی) و افزایش نرخ شهرنشینی و شهرگرایی همراه است و از دیگر سو با ساختار سنتی نهادهای محلی مواجه است که هنوز آمادگی تحولی ساختاری را در خود پیدا نکردهاند.(کلیچ،1391،صفحه 2).
از عمدهترین چالشهایی که در حال حاضر؛ مدیریت شهری در شهرهای ایران با آن مواجه میباشند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- گستردگی وظایف محوله به مدیریت شهری در ادارهی شهر و خدمت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تراکم نسبی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت شهری، خدمات شهری، زندگی شهری، مسائل شهری