منابع پایان نامه با موضوع مکانیابی، تحلیل فضایی، توزیع فضایی، پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-7-2- پیشینه استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بزهکاری 24
2-2-7-3- GIS و شناسایی کانون های جرم خیز 26
2-2-7-4- کشف جرم، تعقیب مجرمین و دیگر امور پلیسی 26
2-2-7-5- پیش بینی، برآورد و آینده نگری 27
2-2-8- پیشگیری از جرم 28
2-2-9- تحليل فضايي جرم 28
2-3- مبانی نظری جغرافیای جرایم شهری 29
2-3-1- نظریات مکانی جرایم شهری 32
2-3-2- رویکردهای مرتبط با کانون های جرم خیز 48
2-3-3- شناسایی کانونهای جرم خیز 50
2-3-4- کانونهاي جرم خیز فضایی و زمانی 51
2-3-5- تحلیل زمانی کانونهای جرم خیز 52
2-3-6- انتخاب نقشه های مناسب کانون های جرم خیز 53
2-3-7- الگوهای توزیع مکانی نقاط: 55
2-3-8- جرم شناسی محیطی 55
2-4- دیدگاه الگوی جرم 60
-2-5- عوامل موثر در شکل گیري کانون هاي جرم خیز 64
2-6- برنامهریزی کاربری زمین شهری 66
2-6-1- فرایند برنامهریزی کاربری زمین شهری 67
2-7- مکان‏یابی 68
2-7-1- سیستم اطلاعات جغرافیایی و مکانیابی 69
2-8- تئوری های رایج در مکانیابی خدمات شهری 70
1-8-2- تئوری سیستمی 70
2-8-2- تئوری مکان مرکزی 71
2-8-3- تئوری جاذبه یا تئوری ویلیام رایلی 71
2-8-4- مدل های رایج در مکان یابی کاربری‏ها 72
2-8-5- شعاع دسترسی 75
فصل سوم: روش شناسی تحقیق و محدود مورد مطالعه
3-1- مقدمه 78
3-2- روش تحقیق 78
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات 78
3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 79
3-4-1- آماده‌سازی لایه‌های اطلاعاتی پژوهش 80
3-4-2- آشنایی با تکنیک‌ها و مدل‌های مورداستفاده در پژوهش 84
3-4-2- روشهای شناسایی و تعیین کانونهای جرم خیز 86
3-5- روشهای گرافیگی نمایش کانونهای جرم خیز 96
3-5-1- نقشه نقطهای 96
3-5-2-ترسیم نقشههای موضوعی از محدودههای جغرافیایی 96
3-5-3- ترسیم نقشههای موضوعی شبکهای 96
3-5-4- روش درونیابی و روش هموارسازی سطح پیوسته 97
2-5-4- روش K Function: 98
3-5-5- فرآیند تحلیل شبکه 100
3-6- تنگناهاي ترسیم نقشۀ کانون های جرم خیز 102
3-7- تصمیمگیری چندمعیاره 103
3-8- بررسی و ارزیابی فاکتورهای موردنیاز در مکانیابی مراکز انتظامی 106
3-8- تحلیل فضایی 108
3-9- پراکنش فضایی 109
3-9- سطوح مکان‌یابی 109
3-10- بررسی ویژگی مدل‌های مکان‌یابی 111
3-10-1- مدل‌های مکان‌یابی در محیط GIS 113
3-12- روش FAHP 127
3-13- مدل و روش وایکور 129
3-14- شاخص‏هاي اصلی موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس 132
3-15- جرایم شهری 133
3-16- جامعه آماری 134
3-17- محدوده مورد مطالعه 135
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته‏های پژوهش
4-1- مقدمه 146
4-2- تحلیل فضایی الگوی پراکنش مراکز انتظامی و جرایم شهر کرمانشاه 146
4-2-1- روش‌های آماری گرافیک مبنا 149
آزمون خوشه بندی 149
نتایج عددی تحلیل متوسط نزدیک‌ترین فاصله همسایگی(  ) 149
مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم شهر کرمانشاه 151
آزمون تخمین تراکم کرنل 154
شناسایی کانون های جرم خیز به روش تحلیل شبکه ای 156
– تحلیل رابطه وقوع بزهکاری و تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه 158
4-2-2- معیارهای مکانیابی مراکز انتظامی (کلانتریها) 162
4-3- شاخصهای پژوهش در مکانیابی مراکز انتظامی (کلانتریها) 163
4-4- مدل AHP 170
4-5- پياده کردن مدل ویکور در GIS 173
فصل پنجم: آزمون فرضیه‏ها، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 180
5-2- بررسی و تفسیر یافته های پژوهش و آزمون فرضیات 180
5-2-1- فرضیه اول: بین توزیع فضایی جرایم و مراکز انتظامی (کلانتری ها) رابطه معناداری وجود دارد. 180
5-2-1-1- عوامل موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس کدامند؟ 180
5-2-2- فرضیه دوم: توزیع فضایی مراکز انتظامی (کلانتری ها) شهر کرمانشاه نامناسب است. 181
5-3- نتایج پژوهش 183
5-4- پیشنهادات 188
منابع و مأخذ: 189
پیوست 189

چکیده
یکی از موضوع‏های مورد توجه جغرافیدانان انسانی در مطالعات، بررسی و تحلیل فضایی جرایم شهری است. تحلیل جغرافیایی جرایم در حوزه شهرها از گرایش‌های نوینی است که می‌کوشد تا این جنبه از مسایل شهري بشر امروز را مورد مطالعه قرار دهد و با تکیه بر ابزار و فناوری‌های تحلیل جغرافیایی جهت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و پیشگیري از جرم راهبردها و راهکارهاي مناسب ارائه دهد. یکی از کاربری‏های بسیار مهم در سطح شهرها که در سلامت و امنیت محلات شهری حائز اهمیت بسیار است، کاربری انتظامی است. یکی از دلایل بالابودن نرخ برخی از جرایم در سطح شهرها، عدم نظارت کامل و دخالت پلیس و حضور بموقع آنهاست. نبود یا ضعیف بودن حضور نهادهایی چون پلیس، به ناامنی و ترس و دلهره مردم و تقویت و جسارت بزهکاران منجر می‏شود. کلانتریها و ایستگاههای پلیس، به عنوان پیشخوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و از ارکان مهم پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهرها به شمار می‏آیند. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب به دنبال تحلیل فضایی کانونهای جرم‏خیز و جانمایی کلانتری‏های پلیس نسبت به آنها و توزیع بهینه مراکز انتظامی (کلانتری ها) در جهت پیشگیری از جرم است. هدف این پژوهش، تعیین شاخص‏هاي مناسب بر مکانیابی کلانتري‏هاي پلیس و ارائه الگویی مناسب در این زمینه در جهت پیشگیری از وقوع جرایم در شهر کرمانشاه می‏باشد. هدف نهایی پژوهش، شناسایی شاخص‏هاي مناسب و عوامل موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس طبق پیشینه معتبر پژوهشی و نظر خبرگان انتظامی در شهر کرمانشاه می‏باشد. این پژوهش کاربردی- توسعه‏ای است و با روشهای توصیفی- تحلیلی (کمی و همبستگی) انجام شده است. با توجه به یافته‏های پژوهش بین توزیع فضایی جرایم و مراکز انتظامی (کلانتری ها) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با توجه به نقشه‏های خروجی موقعیت جرایم و کلانتریها که با فاصله گرفتن از کلانتری‏ها تعداد جرایم بیشتر شده است. براساس مدل AHP پهنه بندی شهر کرمانشاه، را براساس مکانیابی مراکز انتظامی (کلانتریها)، نشان داد که2 کلانتری دارای مکانیابی بسیار مناسب، 6 کلانتری دارای مکانیابی مناسب، یک کلانتری تا حدودی مناسب، 3 کلانتری نامناسب و مکانیابی 5 کلانتری بسیار نامناسب بوده است و مدل ویکور نیز نشان داد که 1 کلانتری دارای مکانیابی بسیار مطلوب، 7 کلانتری دارای مکانیابی مطلوب، 1 کلانتری تا حدودی مطلوب، 4 کلانتری نامطلوب و مکانیابی 2 کلانتری بسیار نامطلوب بوده است و رابطه با توزیع فضایی جرایم و کلانتریها در سطح کرمانشاه به بررسی پراکنش فضایی جرایم و کلانتریها با آمار فضایی و با استفاده از شاخصهای مورد نظر به تحلیل فضایی جانمایی کلانتریهای شهر کرمانشاه پرداخته شد و در نهایت برای ساماندهی توزیع فضایی کلانتریهای نیروی انتظامی شهر کرمانشاه با برداشت میدانی از محدوده مورد مطالعه 8 کلانتری در سطح شهر به عنوان مکان پیشنهادی ارائه شده است. شهر کرمانشاه به عنوان گهواره تمدن و قدمت و هویت تاریخی، با فقر، محرومیت و جرایم زیادی دست به گریبان بوده که با توجه به اول بودن آمار بیکاری شهر در سطح کشور می‏تواند یکی از علل مهم این معضل باشد و فقر و محرومیت در مناطق حاشیه نشین و اسکان غیررسمی، تسهیل کننده جرایم بوده‏اند امید است مسئولین نگاه ویژه‏ای به امنیت شهری کرمانشاه داشته باشند.
واژگان کلیدی: مراکز انتظامی (کلانتری)، جرایم شهری، مکانیابی، پیشگیری، تحلیل فضایی، شهر کرمانشاه،GIS

فصل اول:
طرح پژوهش

1-1- مقدمه
بزهكارى از جمله مهمترين معضلات اجتماعى در اكثر شهرهاى دنيا است كه بر زندگى شهروندان تأثيرات منفى روحى، جسمى و مالى مى‏گذارد. هدف نیروي انتظامی تامین امنیت در جامعه است. بروز انواع جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی از جمله مشکلات اصلی شهرهای کشور محسوب می‌شود که علاوه بر ایجاد حس ناامنی و بدبینی، لطمات سنگین روحی، جسمی، مالی بر دوش شهروندان نهاده و از سویی موجب می شود تا عملکرد نظام قضایی و انتظامی در کاهش نرخ جرایم و با وجود دامنه وسیع فعالیت و صرف بودجه کلان، ناکارآمد به نظر برسد. یکی از مهمترین مراکز خدماتی شهري که نقش عمده‏ای در شهر دارد و ضامن امنیت و آرامش شهروندان است، کلانتري‏هاي پلیس می‏باشند که رسالت تامین امنیت عمومی را در سرتاسر جامعه عهده‏دار می‏باشند. مکانیابی کلانتري‏هاي پلیس، یک تصمیم مهم در حوزه امنیت اجتماعی و عاملی اثرگذار در زمینه خدمت‏دهی پلیس است، اما تاکنون، پژوهشگران در پژوهش‏هاي علمی پیشین، کمتر به آن توجه نموده‏اند. در مطالعات مکانیابی، شناسایی شاخص‏هاي موثر بر مکانیابی مراکز، یک گام اساسی در جهت تعیین مکان مطلوب مراکز محسوب می‏گردد.
طی دهه اخیر، استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیکهای آماری و گرافیکی برای مقابله و پیشگیری از بزهکاری در مدیریت انتظامی و امور پلیسی بسیار اهمیت یافته است ( کلانتری و همکاران، 1388: 482). تحليل‏هاي مكاني به عنوان يكي از امكانات اساسي در سيستم اطلاعات جغرافيايي، مي‏تواند بينشي را نسبت به چگونگي ارتباط مكان و جرم فراهم آورد(رضایی و همکاران، 1388: 129). نقشه‏سازي جرم در دپارتمانهاي پليس، به عنوان يك ابزار عمومي براي نمايش1، تحليل2 و فهم توزيع مسئله جرم عمل مي‏كند. تحليل‏گران جرم و برنامه‏ريزان دپارتمان‏هاي پليس3، از نقشه‏هاي كامپيوتري براي بررسي روند جرم، مشخص كردن الگوهاي جرايم در حال پيدايش و نمايش گرافيكي داده‏هاي جرم جهت مديريت استفاده مي‏كنند. سيستم‏هاي نقشه سازي جرم ابزار قدرتمندي براي ساماندهي و آرايش حجم عظيمي از داده‏هاي پليس فراهم مي آورد. داده‏ها (دستگيري‏ها، نقاط وقوع جرم و…) مي‏تواند با داده هاي سرشماري4 و ديگر اطلاعات، منطبق شود تا از اين طريق، تحليل‏گران بتوانند ارتباط فضايي شرايط جرم، الگوها و روندها را كشف كنند(رضایی و همکاران، 1388: 129). شناسایی کانونهای جرم‏خیز، پیش بینی محله‏های احتمال وقوع ناهنجاری در محدوده شهر به کمک نرم‏افزار ArcGIS فراهم شده است. در نهایت، این اطلاعات به شکل موثری می‏تواند در اختیار ضابطان اجتماعی به منظور کنترل و کاهش میزان جرایم در سطح شهر و پیشگیری از جرم و افزایش امنیت اجتماعی قرار گیرد (کلانتری و صفری، 1388: 6).
1-2- بيان مسأله
جغرافیا علم روابط متقابل انسان و طبیعت است (شکویی، 1382: 18). امروزه شناسایی، رتبه‏بندی معیارها و مکانیابی خدمات و مراکز مختلف شهری امری مهم در برنامه‏ریزی و طراحی شهری محسوب می‏شود. در واقع این موضوع به تصمیم‏گیری مناسب‏تر مدیران و مسئولان، در انتخاب مکانهای بهتر جهت ایجاد مراکز خدمات شهری کمک می‏کند. در این پژوهش، یک مدل مفهومی به منظور شناسایی شاخص‏هاي موثر بر مکانیابی کلانتري‏هاي پلیس پیشنهاد گردیده است. رویکرد پیشنهادي دربرگیرنده یک مدل نوین براي شناسایی عوامل موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس بر پایه مطالعات نظري و مصاحبه با خبرگان انتظامی می‏باشد. شاخص‏هاي موثر بر مکانیابی کلانتري‏هاي پلیس در شش دسته اصلی گنجانده شده‏اند که عبارتند از: جمعیت، مجاورتهاي مکانی،عوامل اقتصادي – اجتماعی، زیرساختها، جرم‏خیزي و سیاستهاي کلان انتظامی)سلیمی فرد و همکاران، 1391: 1). استقرار هر عنصر شهري در موقعیت فضایی خاصی از شهر، تابع اصول و سازکارهاي خاصی است که در صورت رعایت شدن و رسیدن به راه حل بهینه، به موفقیت و کارایی همان عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید و در غیر این صورت مشکلاتی بروز می‏کند )هادیانی و کاظمی راد، 1389).
یکی از کاربری‏های بسیار مهم در سطح شهرها که در سلامت و امنیت محلات شهری حائز اهمیت بسیار است، کاربری انتظامی است. یکی از دلایل بالابودن نرخ برخی از جرایم در سطح شهرها، عدم نظارت کامل و دخالت پلیس و حضور بموقع آنهاست. نبود یا ضعیف بودن حضور نهادهایی چون پلیس، به ناامنی و ترس و دلهره مردم و تقویت و جسارت بزهکاران منجر می‏شود. از این رو، بررسی‏ها نشان می‏دهد عدم حضور نیروی انتظامی و گشتهای مراقبت در مناطق مختلف شهر، عامل بسیار مهمی در بروز جرایم مختلف بوده است. مجرمان با اطمینان از عدم حضور و گشت‏زنی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد حوزه و دانشگاه، مجمع البیان، فلسفه حقوق، حقوق بشر Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مکانیابی، نظم و امنیت، ارتکاب جرم، تحلیل فضایی