منبع مقاله درمورد حقوق زنان، امر به معروف، اندیشه اسلامی، نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

3- تحصيل علم 27
ب) اشتراك در تكاليف 28
ج) تساوي در پاداش اخروي و برخي از مجازات‌هاي دنيوي 30
د) تساوي زن و مرد در بعضي از كيفرها 32
ه‍( تساوي در كسب كمالات و فضائل انسانی 32
نفي تأثير جنسيت در كسب كمال‌هاي حقيقي 33
تساوي در بسياري از حقوق 34
الف) حقوق سياسي 35
1) حق بيعت (حقّ رأي و انتخاب) 35
2) جنگ و دفاع 36
3) حق ذمه و استجاره 36
4) هجرت 36
ب) حقوق اقتصادي 36
1) حق مالكيت 37
2) ارث 38
3) حق وصيت براي زنان 39
نتيجه‌گيري 41
فصل سوم: تحليل تفاوت زن و مرد در ارث 43
مقدمه 43
مفهوم ارث 44
ارث در لغت 44
ارث در اصطلاح 44
تاريخچه ارث در ميان اقوام و تمدّن‌هاي مختلف 45
الف: ارث زن در روم 45
ب: ميراث زن در يونان 45
ج: ارث زن در آيين يهود 45
د: ارث زن در دوره جاهليت 45
ارث زن در آيين اسلام 46
4. تفاوت زن و مرد در ارث 49
الف: تحليل فلسفه تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روايات 50
ب: تحليل تفاوت سهم زن و مرد از ارث از نگاه علماء و انديشمندان 51
شبهات در باب ارث 55
پاسخ: 55
شبهه دوم: 56
پاسخ: 56
خلاصه فصل سوم 58
فصل چهارم: تحليل تفاوت زن و مرد در نكاح و طلاق 61
مقدمه 61
اهميت ازدواج: 62
هدف ازدواج 63
1- نكاح 64
نكاح در اصطلاح 65
آيه تعدد زوجات 66
شأن نزول آيه: 66
نكته‌ها در آيه: 67
2. (الف) تحليل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از منظر روايات 68
ب: تحليل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از نگاه علماء و انديشمندان 70
ممنوعيت چند شوهري 74
1. مخالف با طبيعت و فطرت زن: 74
2. زيان‌هاي بهداشتي 75
3. اختلاط نسب 75
4. زيان‌هاي اجتماعي 76
شبهات در تعدّد زوجات 77
شبهه اوّل 77
شبهه دوم 78
شبهه سوم 79
3. تفاوت‌ زن و مرد در نشوز 80
نشوز در لغت: 80
نشوز در اصطلاح: 81
محدوده نشوز: 81
حقوق زن بر شوهر عبارتند از: 82
زنان ناشزه و احكام آن: 83
1. موعظه: 84
2. هجرت در خوابگاه: 84
3. تنبيه بدني: 84
نشوز مرد و احكام آن: 85
آيه در يك نگاه: 85
راه‌ها و طرق مقابله با نشوز 89
الف: امر به معروف و نهي از منكر 89
ب) رجوع به حاكم: 89
تحليل تفاوت زن و مرد در نشوز 90
ب: تفاوت زن و مرد در طلاق 94
مقدمه 94
1 . طلاق در لغت 96
طلاق در اصطلاح 97
انواع طلاق 97
الف: طلاق سنّي 97
ب: طلاق بدعي 98
ديدگاه‌هاي مطرح در مورد طلاق 98
1. ممنوعيت طلاق 98
2. اباحه طلاق 99
3. محدوديت طلاق 99
تحليل تفاوت زن و مرد در طلاق: 101
طلاق خلع: 108
3. تفاوت زن و مرد در عدّه: 108
عدّه در لغت 108
عدة در اصطلاح 109
انواع عدّه 109
آيات عدّه 109
نگاهي به آيات 111
آية عدّه وفات 112
آيه در يك نگاه 112
فلسفه تشريع عدّه 112
1. عدّه وسيله حفظ نسل 113
2. عدة فرصتي براي بازگشت و تجديد نظر مرد 113
3. آرامش و حفظ حريم ازدواج 114
چرا براي مردان عدّه نيست؟ 114
تحليل تفاوت زن و مرد در عدّه 115
خلاصه فصل چهارم 118
فصل پنجم: تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت 121
مقدمه : 121
شهادت در لغت: 122
شهادت در اصطلاح: 123
تعریف شهادت نزد حقوقدانان: 123
اقسام حقوق: 124
مواردی که فقط شهادت مردها پذیرفته است : 125
مواردی که شهادت مردها و زنها با هم پذیرفته میشود: 126
الف) شهادت سه مرد و دو زن: 126
ب ) شهادت دو مرد و چهار زن: 126
ج ) شهادت یک مرد و دو زن: 126
اهمیت و مشروعیت شهادت: 127
تحمل و ادای شهادت نزد فقهای شیعه: 127
شهادت در قرآن: 128
١-وصیت: 128
۲-طلاق: 128
۳-زنا: 128
۴-دَین: 128
الف﴾ مصادیق متفاوت شهادت زنان: 129
١-شهادت زنان در دین و وامور مالی: 129
آیه در یک نگاه: 130
نکته ها: 130
١-شهادت دو زن به جای یک مرد: 130
۲-تفاوت زن و مرد در شهادت، ریشه در ساختار روانی و عاطفی زن دارد. 130
۳-ظاهر این آیة شریفه 131
دیدگاه مشهور علماء شیعه: 131
دیدگاه خلاف مشهور: 132
۲-شهادت زن در طلاق: 132
۳-شهادت زنان در سائر امور: 133
الف : شهادت زن در رویت هلال: 133
روایات بر عدم حجیت شهادت زنان در رویت هلال: 134
دیدگاه مشهور علماء در شهادت زن در هلال: 135
دیدگاه خلاف مشهور: 135
ب) شهادت زن در نکاح: 135
مساحقه(هم جنس بازی زنان) 135
حکمت عدم پذیرش شهادت زن در طلاق و رؤیت هلال: 137
ب)علل تفاوت زن ومرد در شهادت: 138
الف:ضعف عقلانی زن نسبت به مرد: 138
نقد و بررسی: 138
ب﴾تقوا وعدالت زن نصف مرد است: 138
ج) ضعف نسبی حافظه و ضبط جرایم: 139
د) دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی: 140
تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت، نزد اندیشمندان اسلامی: 140
خلاصه فصل پنجم 148
فصل ششم: تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی 151
مقدمه : 151
پیشینه مدیریت : 152
بررسی آیات 152
آیه در یک نگاه : 153
نکته ها: 153
شاٴن نزول آیه : 154
آیه در یک نگاه : 154
نکته ها: 155
١-قوّامیت مرد در خانواده : 155
۲-علل قوّامیت مرد در خانواده : 158
۳-حدود ریاست و سرپرستی: 160
۴-تحلیل تفاوت زن ومرد در قوامیت در نظر علماء و اندیشمندان اسلامی: 165
خلاصه فصل ششم 170
فهرست منابع و مآخذ 171

فصل اول

كليات و مفاهيم

فصل اول: كليات و مفاهيم
گفتار اول: كليات
بيان مسأله و ضرورت تحقيق
از موضوعات بسيار مهمّ و چالشي در حوزه دين بحث از حقوق زنان است كه سؤالات گوناگون و شبهات متعددي را به دنبال خود دارد. در اين ميان جايگاه زن در اسلام مورد توجّه ويژه‌اي مي‌باشد. عدّه‌اي به جهت عدم آگاهي، اسلام را به تضييع حقوق زن متّهم مي‌كند و از جمله دلايل آن‌ها آياتي است كه موهم نابرابري زن با مرد از بعد حقوقي و اقتصادي است،و آنها گفته اند این یک نوع ظلم بر زن است که قرآن قائل به تفاوت زن و مرد شده است با توجه به نکات مذکور می خواهیم یک تحقیق منسجم و جدا به عنوان تحلیل تفاوت های زن و مرد در قرآن انجام دهیم و به شبهات پاسخ دهیم و راز و رمز این تفاوت را تحلیل نمائیم و اثبات کنیم تفاوت های حقوقی زن و مرد ناشی از تکالیف متفاوت آنها و آن هم ناشی از تفاوت روحی و روانی هر یک از این صنف است و بدان جهت تحليل اين دسته آيات و جهت تبيين مسأله و دفاع از اسلام يك ضرورت اجتناب ناپذير مي‌باشد.
سؤال اصلي
تحليل تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد در قرآن چيست؟
سؤال‌هاي فرعي
1- بین زن و مرد در مقام انساني و معنوي تفاوتی وجود دارد یا یکی اند چرا؟
2- تحليل تفاوت زن و مرد در ارث چيست؟
3- تحليل تفاوت زن و مرد در نكاح چيست؟
4- تحليل تفاوت زن و مرد در شهادت چيست؟
5- تحليل تفاوت زن و مرد در مديريت زندگي چيست؟

روش تحقيق
در اين رساله از روش كتاب‌خانه‌اي استفاده شده است به اين صورت كه تمامي كتُب و مقالاتي كه در را بطه با موضوع موجود و در دسترس بوده به صورت كلّي بررسي گرديده و از ميان آن‌ها مطالبي كه از علماء و نويسندگان مشهور در اين زمينه نگاشته شده، جمع‌آوري شده است به نوعي كه خواندن آن‌ها براي هر خواننده‌اي آسان گردد.
سابقه تحقيق
قدمت تأليفات و آثار خلق شده در باره زنان به قرن سوم هجري باز مي‌گردد، امّا پرداختن به مسأله حقوق زنان با رويكردي تحليلي از قرن دوازدهم هجري در نتيجه ظهور و گسترش جريان فمينيسم در غرب و نفوذ آن به حوزه فرهنگ اسلامي مورد توجّه جدّي انديشمندان مسلمان قرار گرفت و در پاسخ به شبهات غرب‌زدگان تأليفاتي به وجود آمد و در اين زمينه مي‌توان از متفكرين و انديشمندان ذيل نام برد:
1- رشيد رضا، حقوق النّساء؛
2- عبد الحليم ابوشقه، تحرير المرأة في احكام المرأة؛
3- علامه طباطبايي، تفسير الميزان؛ج4 و 5
4- آيت الله ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه؛ج2و 3
5- آيت الله جوادي آملي، تفسير تسنيم:ج4و 17و 18، زن در آيينه جلال و جمال؛
6- شهيد مطهري، نظام حقوق زن در اسلام؛
7- دكتر سعيد داودي، زنان و سه پرسش اساسي؛
8- حمید کریمی, حقوق زن . زن و مرد تشابه یا تناسب
9- محمد فقیه رسول جمال: المرأه فی فکر الاسلامی
10- علی کاظم زاده: تفاوت زن و مرد در نظام حقوقی ایران
11-مهدی مهریزی: شخصیت و حقوق زن در اسلام, زن در اندیشه اسلامی
12- محمد حسین فضل الله: دنیای زن
اين موضوع در كتاب‌هاي فقهي در لابلاي مطالب ديگر، و در كتاب‌هاي تفسيري مربوط به آيات مورد نظر بيان شده است ولی اولا گرد آوری آنها در یک مجموعه و تحلیل دقیق تر و ثانیا توجه به شبهات جدید از امتیازات این پژوهش می باشد.
گفتار دوم: مفهوم شناسي و اقسام حق
الف) واژگان
حقوق
واژه حقوق داراي چند معناي اصطلاحي است كه از آن ميان فقط به دو معنا اشاره مي‌كنيم:
1- گاهي مراد از حقوق نظام حاكم بر رفتار اجتماعي شهروندان يك جامعه است، يعني مجموع بايد‌ها و نبايدهايي كه اعضاي يك جامعه ملزم به رعايت آن‌ها هستند. در اين صورت كلمه حقوق جمع حق نيست بلكه به صورت مفرد استعمال مي‌شود، گويا مجموعه احكام و مقررات حاكم بر يك جامعه را يك واحد اعتباري دانسته نام حقوق بر آن نهاده‌اند. حقوق در اين معنا تقريباً با قانون مرادف است. مثلاً به جاي حقوق اسلام قانون اسلام مي‌توان گفت. در عين حال اين دو كلمه از لحاظ معني فرق‌هايي دارند كه به دو مورد مهمّ آن‌ها اشاره مي‌كنيم.
الف- كلمه قانون معناي بسيار عامي دارد كه شامل قوانين تشريعي و اعتباري و قوانين تكويني و حقيقي هر دو مي‌گردد، ولي معناي كلمه حقوق كم دامنه‌تر است. فقط قوانين تشريعي و اعتباري را در بر مي‌گيرد. مثلاً بر همه قوانين رياضي، منطقي، فلسفي اسم قانون اطلاق مي‌شود. امّا به هيچ يك از آن‌ها حقوق نمي‌گويند. البته در قلمرو تشريعيات هردو واژه به كار مي‌روند.
ب- واژه حقوق هم شامل قوانين موضوعه مي‌شود و هم قوانين غير موضوعه. مراد از قوانين موضوع قوانيني است كه واضع معين و معلوم مانند خداوند يا همه مردم يا سلطان باشد و مراد از قوانين غير موضوعه قوانيني است كه واضع معين آن را وضع نكرده است؛ مثل آداب و رسوم و غيره، امّا كلمه قانون فقط در مورد قوانين موضوعه به كار مي‌رود.
2- كلمه حقوق در اصطلاح دوم جمع حق است، بنابر اين براي فهم اين اصطلاح ضرورت دارد نخست مفهوم حق و مفاهيم مشابه آن را بيان كنيم.1
كلمه حق
حق در لغت:
جمع كلمه حق حقوق است، امّا كلمه حقوق خودش به دو شكل استفاده مي‌شود. گاهي با صيغه جمع، ولي با مفهوم اسم جمعي كه در اين صورت معادل است با معني اصطلاحي قانون و گاهي به معناي جمع حق است. حقي كه اين‌جا از آن بحث مي‌شود هيچ ربطي به معني اصطلاحي مذكوره حقوق ندارد، بلكه مقصود در اين تحقيق حقي است كه جمع آن حقوق است.
از نظر لغت معناي حق مختلف‌اند، ولي در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد *******************************************************************************، of، Criterion، Variable Next Entries منبع مقاله درمورد حكم، كلمه، ملك، مي‌شود