منابع پایان نامه درمورد ژئوپلیتیک، استان گیلان، جنگ جهانی اول، منافع ملی

دانلود پایان نامه ارشد

2-11-اقتدار ملی 35
2-12-منافع ملی 36
2-13-رابطه منافع ملی با قدرت 37
2-14- امنیت 37
2- 15- امنیت ملی 38
2-15-1- ويژگي هاي امنيت ملي 40
2-15-2- ابعاد امنيت ملي 40
2-15-2-1- امنيت اقتصادي: 42
2-15-2-2- امنيت سياسي: 42
2-15-2-3- امنيت فرهنگي: 44
2-15-2-4-امنيت اجتماعي 45
2-15-2-5-امنيت نظامي: 46
2-16- همگرایی 47
2-17- عوامل و زمینه‎های همگرایی 48
2-18- ویژگی‎های همگرایی 49
2-19- مفهوم واگرایی 50
2-20-عوامل مؤثر در ایجاد واگرایی 50
2-20-1- اختلافات ارضی و مرزی 51
2-20-2- ناسیونالیسم 51
فصل سوم: قلمرو جغرافیایی تحقیق
3-1- موقعیت جغرافیایی ایران 54
3-2-جایگاه منطقه ای ایران وموقعیت آن در منطقه 56
3-3- ويژگي جغرافياي طبيعي استان گيلان 58
3-3-1- موقعيت جغرافيايي استان گيلان 58
3-3-2- ناهمواري هاي استان گيلان 60
3-3-3- قله‌ها و رشته كوهها 61
3-3-4- خاك‌هاي گيلان 62
3-3-5- رودها و رودخانه ‌ها 63
3-3-6- آب و هوا 64
3-3-7- دما 66
3-3-8- منابع آب 68
3-4-ويژگي جغرافياي انساني استان گيلان 69
3-4-1- سير تحول جمعيت استان گيلان و روند رشد جمعت آن 69
3-4-2- ساختمان سني جمعيت استان گيلان 70
3-4-3- تركيب جنسي جمعيت استان گيلان 72
3-4-4- وضعيت سواد جمعيت استان گيلان 73
3-3-5- تراكم جمعيت استان گيلان 73
3-4-5-1- جمعيت شهري و روستايي استان گيلان 73
3-4-5-2- اشتغال و بيكاري جمعيت استان گيلان 74
3-4-5-3 – توزيع شاغلان جمعيت استان گيلان 74
3-5- تاریخ استان گیلان 76
3-5-1- قیام و جنبش ها درگیلان بعد از اسلام 77
3-5-2- گیلان در دوره صفویه 79
3-5-3- گیلان در قرن هیجدهم 79
3-5-4- گیلان در قرن نوزدهم 81
3-5-5- گیلان در قرن بیستم 82
فصل چهارم: یافته‎های تحقیق
4-1- تحلیل ژئوپلیتیک اوضاع ایران مقارن بافعالیت نهضت جنگل 86
4-2-میرزاکوچک رهبر نهضت مقاومت جنگل 87
4-3- تأثیر پذیری نهضت مقاومت جنگل از انقلاب مشروطه 89
4-4- تأثیرپذیری نهضت جنگل از جنگ جهانی اول 92
4-5- تحلیل روابط روسیه با نهضت جنگل قبل از وقوع انقلاب اکتبر 94
4-6-تأثیرپذیری نهضت جنگل از انقلاب اکتبر روسیه 96
4-7- تشکیل حكومت جمهوري در گیلان 99
4-8-بررسی نهضت جنگل از بعد ژئوپلیتیک مذهب 101
4-9- تحلیل ساختار ناسیونالیستی و ضد استبدادی نهضت جنگل 103
4-10- تحلیل ژئوپلیتیکی سقوط نهضت جنگل 107
فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 111
5-2- ارزیابی فرضیه ها 111
5-2-1- ارزیابی فرضیه اول 111
5-2-2-ارزیابی فرضیه دوم 112
5-3- نتیجه گیری 113
5-4- ارائه پیشنهاد 114
منابع و مأخذ 117
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: مفهوم ژئوپلیتیک 17
جدول 2-2: منابع قدرت ملی از نگاه مارتین گلاسنر 34
جدول(3-1): ميانگين بارندگي سالانه در ايستگاه هاي سينوپتيك استان گيلان(1388-1378) 65
جدول (3-2) : متوسط دما ماهانه و سالانه در ايستگاه‌هاي سينوپتيك استان گيلان(1388-1378) 67
جدول (3 ـ 3): مقايسه تعداد و نرخ رشد جمعيت استان گيلان در سرشماري هاي 1335 تا 1385 69
جدول ( 3ـ 4): توزيع جمعيتي استان گيلان در گروه‌هاي عمده سني در سرشماري هاي 1355 تا 1385 71
جدول (3 ـ 5): تركيب جنسي جمعيت استان گيلان در سرشماري هاي 1335 تا 1385 72
جدول (3-6): تغييرات نرخ باسوادي جمعيتي استان گيلان در سرشماري هاي 1335 تا 1385 73
جدول (3-7): مقايسه تراكم جمعيتي استان گيلان در سرشماري هاي 1335 تا 1385 73
جدول (3-8): مقايسه درصد جمعيت شهري و روستايي استان گيلان در سرشماري هاي 1335 تا 1385 73
جدول (3-9): مقايسه درصد جمعيت فعال اقتصادي استان گيلان در سرشماري هاي 1365 تا 1385 74
جدول (3-10): مقايسه درصد توزيع جمعيت استان گيلان در بخش هاي عمده فعاليت اقتصادي در سرشماري‌هاي 1335 تا 1385 75

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(3-1): ميانگين بارندگي سالانه در ايستگاه هاي سينوپتيك استان گيلان(1388-1378) 65
نمودار(3-2) : متوسط دما سالانه در ايستگاه‌هاي سينوپتيك استان گيلان(1388-1378) 67
نمودار(3-3): روند تغييرات نرخ رشد جمعيت استان گيلان در بين سال‌هاي 1335 تا 1385 70
نمودار(3- 4): درصد توزيع جمعيت استان گيلان برحسب گروههاي كلان سني 1355و 1385 71
نمودار (3-5): هرم سني استان گيلان 1385 72
نمودار(3-6): توزيع درصد جمعيت شهري و روستايي استان گيلان در سرشماري هاي 1335 تا 1385 74
نمودار (3-7): توزيع جمعيت شاغل استان گيلان بر حسب بخش عمده فعاليت 75

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1: الگوی سلسله مراتبی منافع ملی 36

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه (3-1): تقسیمات استان گیلان و نقشه (3-2): موقعيت استان گيلان در ایران 60
نقشه (3-2) : نقشه ناهمواري هاي استان گيلان 61
نقشه (3-3) : نقشه خطوط همبارش در استان گيلان 66
نقشه (3-4) : نقشه خطوط هم دما استان گيلان 68

چکیده
امروزه مبحث ژئوپلیتیک مقاومت از جمله مباحث مهم در پژوهش‌ها و نوشته‌های مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی است. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که همان مقاومت است بیشتر توجه می‌کند. مقاومت‎های مردمی‎و نهضت ها در برابر رفتارهای ژئوپلیتیک گرایانه؛ یکی از مولفه‎هایی است که در ارزیابی میزان قدرت مورد توجه ژئوپلیتیسینها واقع شده وکارکردآندرتنازعاتموردتوجهقرارمیگیرد. جنبش‎های آزادیخواهانه ایرانیان بعد از جنگ جهانی اول و پیشنهاد قرارداد 1919 که به نحوی نافی استقلال ایران بود، در سراسر کشور گسترش یافت. نهضت جنگل به عنوان یکی از مهم ترین جنبش‎های آزادیخواهانه در عصر قاجار تلقی می‎شود که در فاصله بین سالهای 1293 تا 1300 ه.ش به طول انجامید. این جنبش با هدف مبارزه با استبداد داخلی صورت گرفته و دارای ماهیت ضد استعماری و بیگانه ستیزی بوده است. پایان نامه ی حاضر با طرح این سوال که: تأثیر نهضت جنگل در حفظ هویت ملی ایران چگونه بوده است؟در صدد است تا به تشریح ابعاد شکل گیری نهضتو اهداف پیش روی آن را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به سوال فوق فرضیه‎هایی مطرح گردیدند. نخست،به نظر می‎رسد، نهضت ها و بحران‎های داخلی و خارجی در شکلگیری نهضت جنگل تأثیرگذار بوده است دوم، به نظر می‎رسد، نهضت جنگل در راه تحقق استقلال کشور و تقویت هویت ملی ایران تلاش می‎کرد.
به این منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی،تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای سعی نموده تا ضمن شناسایی عوامل و جنبش‎های تاثیر گذار بر شکل گیری نهضت جنگل، جایگاه این نهضت را در تقویت هویت ملی ایران موردبررسی قرار دهد. تجزیه و تحلیل اطلاعات پیرامون موضوع فوق نشانگر این نکته است که، نهضت جنگل به دنبال اوضاع آشفته ایران بعد از جنگ جهانی اول و در آستانه انعقاد قرارداد 1919 به وجود آمد. ماهیت اسلامی‎و ضد استبدادی و بیگانه ستیزی این جنبش، سبب شکل گیری جریان مقاومت در برابر نفوذ و دخالت بیگانگان در گیلان شد و این جنبش به عنوان یک نقطع عطف مبارزات استقلال طلبی و ضد استعماری در تاریخ ایران محسوب میگردد.

واژ گان کلیدی: ژئوپلیتیک مقاومت، نهضت جنگل، هویت، ایران، گیلان.

مقدمه
امروزه مبحث ژئوپلیتیک مقاومت از جمله مباحث مهم در پژوهش‌ها و نوشته‌های مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی است. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که همان مقاومت است بیشتر توجه می‌کند. مقاومت‎های مردمی‎و نهضت ها در برابر رفتارهای ژئوپلیتیک گرایانه؛ یکی از مولفههایی است که در ارزیابی میزان قدرت مورد توجه ژئوپلیتیسینها واقع شده وکارکردآن درتنازعات موردتوجه قرارمیگیرد.
استان گیلان از جمله سرزمینهایی است که عوامل تاثیر گذار جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نقش تعیین کننده و بسزایی در تحولات آن داشته است. از منظر جغرافیایی این استان از چهار سو با موانع بزرگ طبیعی روبرو بوده است، در شمال با دریاچه بزرگ و بسته خزر و در غرب، جنوب و شرق با دیواره‎های بلند کوهستانی و جنگل‎های انبوه خزری احاطه شده است. در گذشته در داخل منطقه نیز زمین‎های باتلاقی، بیشه زارهای انبوه، رودخانه‎های متعدد و پر آب و اقلیمی‎بسیار مرطوب و ناسازگار آن، برای هر مهاجمی‎به منزله ی یک خطر استراتژیک تلقی می‎شد. مجموعه این عوامل به نوعی زمینه را برای استقلال نسبی این منطقه را فراهم ساخته و مانع نفوذ و سلطه بیگانگان بر این خطه میگردید.
نهضت جنگل به عنوان یکی از جنبش‎های آزادیخواهی مردم ایران محسوب شده که در دوران قاجار اتفاق افتاد. این نهضت که با هدف مبارزه با ظلم حاکمان قاجار و مخالفت با نفوذ بیگانگان آغاز شده بود، ازسال 1293 تا 1300 ه.ش به طول انجامید.میرزا کوچک خان به عنوان رهبر این نهضت دغدغه سامان بخشی به امور ایران را داشته و سوابق مبارزاتی زیادی داشته است. هرچند که این نهضت به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص گیلان، در این منطقه آغاز شد، اما رهبران این نهضت در فکر تسری دادن آن در سطح تمام کشور بودند.
میرزا کوچک نسبت به حفظ هویت اسلامی-ایرانی پافشاری داشت و سعی می‎کرد که ایرانی بودن و اسلامی‎بودن را مانند دو روی سکه مورد توجه قرار دهد. وی هیچ یک را نافی دیگری نمی‎دانست به طوری که سخنان او پس از جنگ گسکره بیانگر این واقعیت است.” ایران که یک روز مهد تمدن و محل دلیران بود، در اثر سیاست دژخیمان حریص، مرکز اشخاصی بدون اراده و پایبند به خرافات شده است.پیشوایان ملت تابع اراده اجانب هستند. از نظر ساختار نیز این نهضت از یک ساختار ملی برخوردار بوده و هرچند اکثریت اعضای نهضت جنگل را اهالی گیلان تشکیل می‎دادند ولی از دیگر اقوام ایرانی نیز به این نهضت پیوسته بودند.به طوری که بعضی از مورخان ساختار نهضت جنگل را متشکل از جنگل نشینان گیلانی، کردها و ترک‎های قفقازی که از قتل و عام سال 1918 در باکو گریخته بودند، میدانند.
نهضت جنگل در توضیح مفهوم استقلال معتقد بودند که، استقلال باید به معنی تمام کلمه، یعنی بدون اندک دخالتی از جانب هیج دولت اجنبی باشد. هرچند که سرانجام با حمایت‎های روسیه و انگلستان از حکومت مرکزی و برخی توطئه‎های داخلی سبب شکست قیام جنگل شد، اما جنبش جنگل به عنوان یک قیام استقلال طلبی و مبارزه با سلطه بیگانه در تاریخ ایران دارای ارزش و اعتبار زیادی بوده و به عنوان یکی از افتخارات ایرانیان در تلاش برای حفظ هویت ملی در برابرنفوذ و سلطه بیگانگان قلمداد میگردد.

1-1-مقدمه
دراین فصل پیرامون چارچوب تحقیق ابتدا بیان مساله تحقیق پرداخته و سپس سؤالات تحقیق، فرضیه‎های تحقیق، ضرورت تحقیق،انگیزه تحقیق،اهداف تحقیق،اهمیت موضوع تحقیق، محدوده مورد مطالعه،سوابق تحقیق، روش تحقیق و مراحل آن،با تشریح ابعاد هریک بیان می‎شود.

1-2-بیان مسئله
امروزه مبحث ژئوپلیتیک مقاومت از جمله مباحث مهم در پژوهش‌ها و نوشته‌های مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی است. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که همان مقاومت است بیشتر توجه می‌کند. مقاومت‎های مردمی‎و نهضت ها در برابر رفتارهای ژئوپلیتیک گرایانه؛ یکی از مولفه‎هایی است که در ارزیابی میزان قدرت مورد توجه ژئوپلیتیسین ها واقع وکارکردآن درتنازعات موردتوجه قرارمیگیرد.تاريخ جنگهاودرگیريها،بیانگرشواهدبسیاری ازسیرتکاملی مفاهیمی‎است که پیش ازاين،تنهاازيک بعدموردتوجه قرارگرفته،واينک،به لطف توسعه وپیشرفت علوم مختلف وهم پوشانی زمینه‎های گوناگون علمی،ازابعادبیشتری میتوان آنهاراموردبررسی قرارداد. مقاومت در برابر سلطه بیرونی و سلطه حاکمان جور و ناصالح تاریخی طولانی به درازای رقابت قدرت‌ها و نیروها دارد اما کمتر موردی از این مقاوت‌ها بوده است که ماندگار گشته باشد. در این میان در تاریخ جنبش ها و نهضت‎های آزادی طلبانه ملت ایران،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل داده، پردازش اطلاعات، انحراف معیار، کاروانسرا Next Entries منابع پایان نامه درمورد ژئوپلیتیک، استان گیلان، میرزا کوچک خان، ژئوپولیتیک