پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، فناوری اطلاعات، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

2- 5 توسعه گردشگری 17
2- 6 اجزای توسعه گردشگری 18
2- 7 عوامل موثر در توسعه گردشگری 19
2-8 گردشگری پایدار 20
2-9 تاسیسات اقامتی گردشگری 20
2- 10 هتل 21
2-11 تجارت الکترونیک 24
2- 12 گردشگری الکترونیکی 25
2- 13 فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری 26
2- 14 اینترنت و حضور آن در گردشگری 28
2- 15 پایگاههای الکترونیکی و جامعه مجازی 29
2- 16 اینترنت، پایگاههای الکترونیکی و هتل ها 33
2- 17 ذخیره اتاق 39
2- 18 روشهای ذخیره اتاق 40
فصل سوم 44
3-1 مقدمه 45
3-2 موقعیت جغرافیایی پروژه 45
3-3 موقعیت جمعیتی 46
3-4 درباره شهر یزد 47
3-5 روش تحقیق 48
3–6 تكنيك تحقيق 48
3-7 ابزار جمعآوري دادهها 49
3-8 جامعهی آماري 52
3-9 واحد تحليل 53
3-10 قلمرو زماني و مكاني تحقيق 53
3-11 حجم نمونه و شيوه نمونهگيري 54
3-12 پايايي 55
3-13 اعتبار 57
3-14 فنون تحلیل دادهها 58
فصل چهارم 59
4-1 مقدمه 60
4-2 آمار توصيفي 60
4-3 آمار توصیفی از گردشگران خارجی 65
4-4 آمار استنباطي 70
فصل پنجم 80
5-1 نتیجه گیری از آمارهای توصیفی 81
5-2 نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش 83
5-3 پیشنهادات 84
5-4 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده 85
منابع فارسی 86
منابع لاتین 90
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

فهرست جداول
جدول 2-1 انگیزه های سفر 17
جدول2-2 استانداردهای طبقه بندی اقامتگاههای گردشگری 23
جدول 3-1 معرفي ساختار صفات موردمطالعه درپرسشنامه کاربران در پژوهش حاضر 51
جدول 3-2 گزارش آلفا کرنباخ برای آزمون پایایی پرسشنامه 56
جدول 3-3 لیست اسامی هتلهای استفاده شده در پژوهش 58
جدول شماره 4- 1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنس 61
جدول شماره4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سن 61
جدول شماره4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال 62
جدول شماره4- 4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد 63
جدول شماره4- 5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی 63
جدول شماره4- 6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طریقه ذخیره اتاق 64
جدول شماره 4-7 توزیع فراوانی نحوه آشنایی با هتل 65
جدول شماره4- 8 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنس 65
جدول شماره4- 9 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سن 66
جدول شماره4- 10 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال 67
جدول شماره4- 11 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی 68
جدول شماره 4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان به طریقه آشنایی با هتل 68
جدول شماره 4-13 توزیع فراوانی پاسخگویان به طریقه ذخیره اتاق 69
جدول شماره4- 14 آزمون فرضیه اول 71
جدول شماره4- 15 آزمون فرضیه دوم 72
جدول شماره4- 16 آزمون فرضیه سوم 73
جدول شماره4- 17 آزمون فرضیه چهارم 74
جدول شماره4- 18 آزمون فرضیه پنجم 76
جدول شماره4- 19 آزمون فرضیه ششم 77
جدول شماره4- 20 آزمون فرضیه هفتم 78

فهرست شکل ها
شکل 2-1 تقسیم بندی هتلها بر اساس نوع خدمات 24
شکل 2-2 صفحه ای از پایگاه الکترونیکی Hotelyar.com قسمت جستجوی هتل 32
شکل 2-3 مدل مفهومی کیفیت پایگاه الکترونیکی، رضایت مشتری و تصمیم خرید 37
شکل2-4 چهارچوب مفهومی عملکرد پایگاه الکترونیکی هتل ها 38
شکل 2-5 ارتباط بین کاربر و پایگاههای الکترونیکی هتلها 43
شکل 3-1 نقشه استان یزد به تفکیک شهرستانها ( 1393) 47

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) یک امر ضروری و غیر قابل انکار برای شرکتها، موسسات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و صنایع مختلف شده است. همچنین سرعت گسترش این فناوری به نحوی است که روز به روز بر میزان، نحوه استفاده و کاربرد آن توسط ارگانهای مختلف اضافه می گردد و اگر آنها خود را با این گسترش وفق ندهند به نوعی از عرصه تجارت حذف خواهند شد (مدهوشی و صفاری نژاد، 1383).
فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد مفهومی به نام تجارت الکترونیک ( e-commerce) شده است که در دهه های اخیر موجبات رشد و پیشرفت تجارت، صرفه جویی در هزینه ها، عدم حضور واسطه، خدمات و ارتباطات بهتر به مشتریان، افزایش سطح رفاه زندگی مردم و … را فراهم ساخته است (همان، 164). اینترنت به عنوان یکی از مهمترین ابزار گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک بزرگی به مقوله تجارت الکترونیک کرده است به طوری که اکنون کسب و کارهای مختلف از اینترنت به عنوان مزیت رقابتی در جهت برآوردن نیازها و خواستهای مشتریان خود استفاده می کنند (Kim et al., 2006: 893). در چنین شرایطی می توان گفت که موفقیت یک کسب و کار بستگی به توانایی آن نسبت به استفاده و به کار بردن اطلاعات به روز شده برای کمک به برنامه ریزی و بازاریابی دارد (Law et al., 2009: 599). درواقع مهمترین مزیت استفاده از تکنولوژی های جدید فناوری اطلاعات افزایش عرضه اطلاعات و در اختیار قراردادن آنها به طیف وسیعی از مخاطبان است (Shanker, 2008).
صنعت گردشگری نیز عرصه رقابت بخش های مختلف این خدمات است که به دلیل وابستگی زیاد به اطلاعات و ارتباطات می توان گفت بیش از سایر صنایع به فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز دارد به طوری که “شلدون” (1993) از اطلاعات برای گردشگری با عنوان “خون زندگی”(lifeblood) یاد می کند که بر این اساس اینترنت را می توان به عنوان قلب در نظر گرفت که این خون را در بدنه ی صنعت گردشگری به جریان می اندازد (Lee et al., 2006: 815). فناوری اطلاعات و ارتباطات از دهه 80 میلادی تا کنون تاثیر انقلابی بر صنعت گردشگری و پذیرایی گذاشته است ( Buhalis and Law, 2008). به طور کلی این فناوری بر روی دانش، نوع نگرش و رفتار مسافر تاثیر گذار است (Sigala, 2005). همچنین وجود بانکهای اطلاعاتی با داده های بسیار زیاد درمورد روند بازارها، ویژگیهای مصرف کنندگان، انواع فعالیتها، مقاصد و جریانهای گردشگری که با وجود شبکه و اینترنت به سهولت قابل دسترسی است به برنامه ریزان و بازاریابان صنعت گردشگری در گذشته، حال و به صورت گسترده تری در آینده کمک شایانی می کند ( حیدری چیانه، 1389: 217). در مجموع می توان اظهار داشت که با افزایش دسترسی مردم به اتصال اینترنت پرسرعت، گردشگری در فضای مجازی به عنوان “منبع اطلاعاتی سفر” به رشد خود ادامه خواهد داد (Ku & Fan, 2009: 483). خوشبختانه ارزش و اهمیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه زیرساختهای گردشگری از جمله آنها مراکز اقامتی در دنیا ایجاد کرده است بسیار جالب و قابل تامل است. وقتی یک گردشگر بتواند اطلاعات گردشگری مربوط به مکانهای تاریخی و امکانات زیرساختی یک کشور را در اینترنت ملاحظه کند و درباره آنها اطلاعات صوتی و تصویری و متنی خوبی به دست آورد مشتاق می شود. سپس از طریق کانالهای مربوطه نسبت به سفر به کشور مطبوع خود اقدام می کند. به همین ترتیب به راحتی می تواند از طریق پایگاههای الکترونیکی اقدام به ذخیره اتاق نماید.(زارعیان و دیگران، 1390)

امروزه استفاده گردشگران از موتورهای جستجوی اینترنتی به ویژه Google (Law and Haung, 2006) برای یافتن مقاصد گردشگری، اقامتگاهها و کسب اطلاعات مورد نیاز برای مقصد بسیار شایع گشته است. همچنین نهادها، موسسات و مراکز گردشگری اقدام به راه اندازی پایگاههای الکترونیکی برای در اختیار قرار دادن خدمات و اطلاعات مربوطه به آن کرده اند و خود را متصل به این موتورهای جستجو نموده اند تا در دسترس جستجوگران قرار گیرند.

یک پایگاه الکترونیکی موفق در زمینه ی گردشگری باید به راحتی قابل دسترس بوده و قابلیت یافتن اطلاعات اصلی در آن فراهم شده باشد و ضمن داشتن قابلیت خرید و اطلاعات جزئی دیگر توجه مشتریان را نیز به خود جلب نماید (Werthner and Ricci, 2004). متصدیان مراکز گردشگری امروزه مزیت مهم اینترنت را در امر جذب مشتری به خوبی درک کرده اند و به طور فزاینده ای زمان و تلاش صرف گسترش پایگاههای الکترونیکی شان می کنند تا ارتباط با مشتری را نگاه داشته و سهمشان را از بازار فزونی بخشند (Law et al., 2010).
در این پژوهش نیز سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن رشد و تاثیر بسزای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری به مساله ای خاص در این زمینه مرتبط با پایگاههای الکترونیکی هتل ها بپردازد.

1-2 بیان مساله و تعریف موضوع پژوهش
رشد و گسترش روز افزون شبکه جهانی اینترنت و تاثیر و بکارگیری آن برای پیشبرد خدمات و تبلیغات در سطح شرکتها و موسسات مختلف در عصر حاضر بیش از پیش نمود پیدا کرده است. صنعت گردشگری و بخشهای مختلف آن همواره توانسته از این فناوری ارتباطی و اطلاعاتی استفاده کرده و به سمت رشد و توسعه با سرعت بیشتری حرکت کند.
یکی از اقداماتی که می توان از طریق اینترنت توسط مشتریان صنعت گردشگری یا گردشگران بسط و گسترش داد خرید اینترنتی است. اینترنت درواقع با حذف نیاز مشتری به مراجعه به شرکت یا مغازه و همچنین جلوگیری از ارتباط رو در رو با کارمند آن شرکت، کار خرید را برای مشتریان آسان می سازد (Meuter et al., 2000). به طور کلی استفاده از اینترنت به خریداران محصولات و خدمات گردشگری کمک می کند تا از دسترسی راحت لذت برده و نرخ های متفاوتی را مشاهده کنند که در این صورت در وقت صرفه جویی شده و باعث کاهش هزینه ها و زمان مذاکره با متصدیان می گردد (Wu & Chang, 2005).

از اقدامات و لزومات سفر برای گردشگران انتخاب محل اقامت در مقصد مورد نظرشان است که این امر توسط اینترنت امروزه به طور وسیعی انجام می گیرد. از اینرو صاحبان هتل ها و اقامتگاههای گردشگری با راه اندازی پایگاههای الکترونیکی در اینترنت سعی در ارائه اطلاعات، خدمات و امکاناتشان برای اقامت گردشگران دارند. درواقع پایگاه الکترونیکی یک میانجی و بستری برای نمایندگی یک شرکت است که به عنوان شکلی از یک رسانه هرکس می تواند از آن اطلاعات کسب نماید. به همین ترتیب شرکت می تواند از پایگاه الکترونیکی برای ایجاد یک جامعه آنلاین که اطلاعات و نظرات را هرکجا و هر زمان انتقال می دهد استفاده کند و محصولات و خدمات خود را برای فروش عرضه نماید (Chaiprasit et al., 2011). از اینرو پایگاه الکترونیکی برای هتل ها امروزه در فضای رقابتی رسانه ای و فناوری های نوین یک نیاز تلقی می گردد که می تواند استفاده از روشهای سنتی و پرهزینه برای مشتریان را حذف کند.

یک پایگاه الکترونیکی هتل علاوه بر ارائه اطلاعات مورد نیاز در مورد هتل عملیات خرید از آن یا همان ذخیره اتاق (جا) را میسر ساخته و همانطور که اشاره شد مزیت آن نسبت به روشهای سنتی ذخیره اتاق کم هزینه و راحت تر بودن آن است. در واقع یکی از مزیتهای مهم پایگاه الکترونیکی هتل ها امکان دسترسی به آنها به صورت 24 ساعته و در هفت شبانه روز هفته است (Wong and Law, 2005: 312) و از آن گذشته این کانال ارتباطی خوشامد گوی مشتریان از سراسر دنیا و بدون محدودیت جغرافیایی می باشد (Law and Leung, 2000).

اما مساله اصلی که ما در این پژوهش با آن روبرو هستیم یافتن ارتباط توسعهی پایگاههای الکترونیک هتل های موجود در شهر یزد با افزایش میزان گردشگران است. هتل ها می توانند با ایجاد و گسترش پایگاههای الکترونیکی اطلاعات مربوط به هتل را در اختیار مشتریان قرار دهند و امکان ذخیره اتاق پیش از ورود به هتل در مبدا از طریق اینترنت را برای مشتریان فراهم سازد. اما اصولا آیا با گسترش و بهبود سازی پایگاههای الکترونیکی هتل ها میزان میهمانان و ذخیره اتاقها افزایش می یابد؟ آیا این کار باعث رونق و توسعه گردشگری در نگاه کلی خواهد شد؟ آیا می توان گفت برای مثال زیبایی محیط پایگاه الکترونیکی هتلها و وجود اطلاعات صحیح و دقیق در آن و با فرض گمنام بودن هتل باعث جذب بیشتر گردشگر به آن مکان خواهد شد؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
پیشرفت ها

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رگرسیون، سود سهام، سود سهام پرداختی، خود رگرسیون برداری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فناوری اطلاعات، صنعت گردشگری، پایان نامه ها، منابع فارسی