تحقیق رایگان درباره سود سهام، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

2-1) مقدمه 11
2-2) مفاهيم و تعاريف 12
2-2-1) مديريت مبتني بر ارزش 12
2-2-2) مديريت مبتني بر ارزش در عمل 15
2-2-3) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند؟ 15
2-2-4) اندازه گيري ارزش خلق شده 17
2-2-4-1) معيارهاي خارجي 17
2-2-4-2) معيارهاي داخلي 20
2-2-4-2-1) جريان نقدي 20
2-2-4-2-2 ) تجزيه و تحليل ارزش سهامدار 21
2-2-4-2-3 ) سود اقتصادي EP 22
2-2-4-2-4) ارزش افزوده اقتصادی 23
2-2-5) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی 24
2ـ2ـ6) تعريف ارزش افزوده اقتصادی 27
2-2-7) سرمايه 28
2-2-8) سود خالص پس از کسر تعدیلات 28
2-2-9) تعريف و نحوة محاسبة هزينة سرمايه 29
2-2-9-1) هزينه بدهي ها 30
2-2-9-2) هزينه سهام ممتاز 30
2-2-9-3) هزينه سهام عادي و سود انباشته 31
2-2-9-3-1) مدل بدون رشد 32
2-2-9-3-2)مدل رشد گوردون 33
2-2-9-3-3) مدل صرف ريسك 34
2-2-9-3-4) رويكرد ارزيابي ريسك(مدل انتظاري (CAPM 34
2-2-10) محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه 35
2-2-10-1) روش ارزش دفتری 36
2-2-10-2)روش ارزش بازار 37
2-2-11) مشكلات محاسباتي هزينه سهام عادي در ايران 37
2-2-12 ) دارايي هاي عملياتي و سرمايه عملياتي 38
2-2-13 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانوني 40
2ـ2 ـ14 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی 41
2ـ2ـ14ـ2 ) نرخ بازده از رويكرد مالي 42
2-2-15 ) معادلهاي حقوق صاحبان سهام 42
2-2-16)ارزش افزوده اقتصادی در عمل 44
2-2-17)تکامل ارزش افزوده اقتصادی 45
2-2-18)ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی 46
2-2-19) راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی 48
2-2-20) بررسی مفاهیم مربوط به سود 48
2-2-20-1) بررسی سود نقدی 49
2-2-20-2 مفهوم سود در حسابداری 50
2-2-20-3 مفهوم سود هر سهم 50
2-2-21 تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالی 50
2-2-21-1 نسبت هاي نقدینگی 52
2-2-21-2 نسبت هاي فعالیت 53
2-2-21-3 نسبت هاي سرمایه گذاري 55
2-3 پيشينه تحقيق 57
2-3-1 پژوهش های داخلی 57
2-3-2) پژوهش های خارجی 59
2-4) خلاصه فصل 61
3-1 مقدمه 63
3-2 جامعه آماری 64
3-3 نمونه آماری 64
3-4 قلمرو تحقیق 65
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق 65
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق 65
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق 65
3-5 نوع تحقیق 65
3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف 65
3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش 66
3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 66
3-7 روش تحقیق 67
3-8 متغیرهای تحقیق 67
3-9 فرضیه‌های تحقیق 69
3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل 69
3- 11 خلاصه فصل 71
4-1 مقدمه 73
4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق 73
4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل 76
4-4 آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری 77
4-5 تعیین تعداد وقفه های بهینه در مدل VAR 80
4-6 آزمون علیت گرنجر/آزمون والد 81
4-7 تخمین مدل های VAR 82
4-8 ناهمسانی واریانس در مدل VAR 83
4-8-1 شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل VAR 84
4-9 آزمون استقلال نا همبسته بودن پورت مانتئو در مدل VAR 84
4-10 خلاصه فصل 85
5-1 مقدمه 87
5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 87
5-3 تحلیل نتایج 87
5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 88
5-5 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی 89
5-6 محدودیت‌های تحقیق 90
منابع و مآخذ 91
پیوست ها و ضمائم 92

1-1 مقدمه
پافشاری بر پژوهش تجربی یکی از راه های پیش گیری از سوء تفسیر وبرداشت ذهنی است.تجربه گرایی در گام نخست، بر پایه مدارک محسوس مبتنی بر مشاهده دقیق وعینی است که در خلال زمان معینی یا در مراحل تجربی مشخصی رخ می دهد.پژوهشگر بر باورهای نخستین خود و همچنین بر باورها و مدارک دیگران تکیه نمی کند. بلکه مدارکی خارجی را که امکان رخ دادن آنها را باور دارد، گردآوری و فراهم می سازد. پژوهشگری که روش علمی را دنبال می کند، نخست ساختاری نظری را بوجود می آورد که به تشریح رفتار کمک می کند و سپس درستی و نادرستی فرضیه های خود را بوسیله آزمایش تجربی1 محقق می سازد.
بسیار مهم است که محقق در هر پژوهشی که انجام می دهد دو نکته زیر را همواره در ذهن خود همراه داشته باشد:
در هر یک از شاخه های علمی همواره دو مقام وجود دارد :مقام گردآوری2 و مقام داوری3 . مقام گرداوری بدست آوردن مواد خام است و مقام داوری داوری کردن درباره آن مواد خام. نتیجه ای که می توان گرفت این است که در حقیقت شیوه گرد اوری چندان مهم نیست و آنچه که در هر دانشی اهمیت دارد شیوه داوری است و اساسا مراد از روش علمی همان روش داوری است.
2-برای حصول نتیجه از دو راه می توان رفت:راه دلیل و راه علت.در عرصه طبیعت ,علت ما را به نتیجه می رساند و در عرصه معرفت دلیل.علت هیچگاه جای دلیل را نمی گیرد و با معلل کردن4 امری نمی توان آنرا مدلل5 نیز نمود واین دو هیچگاه نباید در هم آمیخته گردند. ریشه تحقیقات حسابداری در مجموعه ای متداول از مفروضاتی قرار دارد که در باره علوم اجتماعی و جامعه می باشند و موجب بحث های سالمی که بر میزان درک ما درباره حسابداری می افزاید,شده است(پدرام و دیگران، 1393).
جریان اصلی تحقیقات حسابداری,خود را در مسیری می بیند که بین دو جریان علوم اجتماعی و طبیعی پیش می رود.در این فرایند,حسابداری بر مفروضاتی استوار است که برای توجیه علمی از روش قیاسی استفاده می کند و این مفروضات باید تایید شوند. بازل6 علم را به صورت یک مجموعه منظم و طبقه بندی شده از دانش,که حول یک یا چند تئوری مرکزی و تعدادی از اصول کلی سازمان یافته است تعریف می نماید.علم از دیدگاه وی معمولا بر حسب مقادیر کمی بیان می شود و دانشی است که امکان پیش بینی را فراهم می آورد و توسط آن و تحت برخی از شرایط می توان بر رویدادهای آینده کنترل هایی اعمال کرد.حسابداری دارای شاخص های مذکور می باشد.بدین معنا که حسابداری پدیده ای متمایز از پدیده های دیگر است و در بر گیرنده همگونی ها,همانندی ها و نظام هایی است که به رابطه تجربی بین مطالب تعمیم یافته رسمی,مفاهیم,اصول,قوانین و تئوری ها می انجامد.تردیدی نیست که حسابداری را یک رشته علمی به حساب آورد(همان منبع).
گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران، دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و دیگر کاربران حوزه مالی و بورس، و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

1-2 بیان مسئله
بازارهاي مالی یکی از اساسی ترین بازارهاي هر کشور هستند. شرایط این بازارها به شدت بر سایر بخش هاي اقتصاد اثرگذار بوده و از سایر بخش ها نیز متأثر می شود. یکی از اجزاي مهم بازارهاي مالی بازار سهام است که از کانال هاي مهم سرمایه گذاري در دنیا به شمار می رود (شکی و توفیقی ، 1391). سرمایه گذاري به منزلۀ یکی از بخش هاي مهم سیستم هاي مالی و موتور محرکۀ بازار سرمایه، روند رو به رشدي را دنبال کرده است(راعی و شواخی زواره، 1385 ). ارزش یک شرکت، تابع سود آوري سرمایه گذاري هاي آن شرکت است؛ لذ ا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهام داران ، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاري، بین انتظارات سهام داران و فرصت هاي سرمایه گذاري مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایندتاهم فرصت هاي سودآورسرمایه گذاري را ازدست ندهند وهم رضایت سهام داران راجلب کنند(فازاري7، 2000). شناخت پیچیدگی ها و پویایی هاي بازار سهام همیشه از مهم ترین دغدغه هاي سرمایه گذاران بوده است. بسیاري از سري هاي زمانی اقتصادي و مالی به ویژه قیمت هاي سهام همیشه مراحلی را گذرانده اند که به نظر می رسد رفتار آن ها در آن مراحل به طور قابل ملاحظه اي تغییر کرده است .این تغییر رفتار در سري هاي زمانی ممکن است طی زمان بر حسب ارزش میانگین ، واریانس یا کوواریانس ارزش هاي جاري سري زمانی با ارزش هاي گذشتۀ خود باشد (بروکز8، 2008). اگر سود سهام از داخل تامین مالی شود ممکن است از طریق مخارج سرمایه گذاري هاي کنونی و آتی به دست آید، و در نتیجه باعث افزایش درآمد ها در آینده شود(دفیوسکو و هوکاران، 2014). این بازخورد پویا در متون قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است ولی در مطالعه حاضر بر روي آن توجه ویژه اي معطوف شده است. از آنجایی که بسیاري از مطالعات نشان داده اند که سود هاي سهام و درآمد ها به مقدار زیادي با هم در سري زمانی و مقطع عرضی همبستگی دارند، این تحقیق اثبات می کند که یک مدل مربوط به سودنقدی، سرمایه گذاري و درآمد ها که به شکل بردار سه معادله اي خود همگرایی(VAR) 9رسم شده باشد می تواند سري زمانی پویایی سیاست هاي پرداختی و سرمایه گذاري را به خوبی در خود نشان دهد. بردار VARاجازه می دهد تا فهمی عمیق تر از روند کوتاه و بلند مدت سرمایه گذاري ها، درآمد ها و سود هاي سهامی بنگاه بدست آورده شود. در مدل سازي از فرآیندهاي سرمایه گذاري و سود سهام، استفاده از روند درآمد ها بسیار مهم است چرا که این درآمد ها یا نگاه داشته می شوند تا به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند سود هاي سهام از طریق درآمد هاي کسب شده به دست می آیند که این موضوع بازي بی برد و باختی را بین سرمایه و سود سهام به راه می اندازد و یا به عنوان سود سهام به سهام داران پرداخت می شوند. زمانی که سرمایه محدود باشد، تامین مالی سود هاي سهام از طریق درآمد هاي کسب شده به دست می آیند(دفیوسکو و هوکاران، 2014 ). به علاوه ي استفاده از روند درآمد ها، این مطالعه ، اولین مطالعه اي است که اطلاعات ارزش مندي از روند در آمد ها، سرمایه گذاري ها و سود هاي سهام بلند مدت در سطح بنگاه را در طی زمان در مورد حرکت هاي هر کدام از این سه متغیر ارائه می کند.

1-3 ضرورت انجام تحقیق
بر خلاف مطالعات قبلی، علیت گرانجر بین سرمایه گذاري و سود سهام با کنترل درآمد اندازه گیري می شود. با درج پویایی درآمد، بر تصمیم گیري در مورد پرداخت سود سهام تمرکز کرده نه توانایی پرداخت سود سهام. با کنترل درآمدها، یافته اخیر دي آنجلو و همکاران ( 2006 ) به شکل کارآمدي بررسی می شود که بیان می کند تشخیص شرکت هایی که احتمال دارند سود سهام را پرداخت کنند از شرکت هایی که ممکن است سود سهام را پرداخت نکنند در هنگام تمایل براي پرداخت سود سهام از اهمیت بالاتری برخوردارند.. در این پژوهش به بررسی تجزیه و تحلیل تجربی از ارتباط پویا میان سرمایه گذاري، درآمد و سود سهام پرداخته می شود که با توجه به ماهیت محتوایی و فرآیندي مسئله می توان آن را از جنبه هاي جدید و نوآورانۀ این پایان نامه تحصیلی دانست. تحقیقات صورت گرفته در بورس تهران سطح ضعیف کارایی را در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد هر چند تحقیقاتی در سالهای نه چندان دور کارایی در سطح ضعیف را نیز رد کرده اند. و هم اکنون تلاش جهت شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران از اولويت برخوردار است.

1-4 سوالات تحقیق
این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است:
آیا بین سرمایه گذاري با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ي معناداري وجود دارد؟
آیا بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات سرمایه گذاري و در آمد رابطه ي معناداري وجود دارد؟
آیا بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاري رابطه ي معناداري وجود دارد؟

1-5 فرضیه های‌ تحقیق
بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه به شرح زیر وجود دارد:
فرضیه اول: بین سرمایه گذاري با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ي معناداري وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات سرمایه گذاري و در آمد رابطه ي معناداري وجود دارد.
فرضیه سوم: بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عالم خیال، حرکت جوهری، عالم مجردات، وجود ذهنی Next Entries تحقیق رایگان درباره سود سهام، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار