پایان نامه رایگان درباره اظهار نظر حسابرس، حسابرس مستقل، اندازه شرکت، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………….9
1-8-1-1- تجديد ارائه صورت‌هاي مالي…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-8-1-2- شدت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي………………………………………………………………………………………………………….9
1-8-2- متغير وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-8-3- متغيرهاي كنترلي………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-8-3-1- اظهار نظر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-8-3-2- اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-8-3-3- رشد واحد مورد رسيدگي………………………………………………………………………………………………………………………10
1-8-3-4- اهرم مالي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-8-3-5- نرخ بازده دارايي‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-8-3-6- حاکميت شرکتي…………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-9- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2- مباني نظري و پيشينه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2-1- مباني نظري …………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-1-1- تجديد ارائه صورت‌هاي مالي…………………………………………………………………………………………………………………14
2-2-1-1- حسابرس مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-2-1-2- تغيير حسابرس…………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-1-2-1- دلايل تغيير حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2-2- رابطه بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تغيير حسابرس……………………………………………………………………………..33
2-2-3- پيشينه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-3-1- پيشينهي پژوهشهاي داخلي………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-3-2- پيشينهي پژوهشهاي خارجي………………………………………………………………………………………………………………..40
2-4- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
فصل سوم روش پژوهش
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-2- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-3- سؤال تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-4-فرضيه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-5- متغيرهاي تحقيق و شاخص اندازهگيري آنها……………………………………………………………………………………………………49
3-6- جامعه آماري و نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………52
3-7- قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-7-1- قلمرو موضوعي……………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-7-2- قلمرو مکاني…………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-7-3- قلمرو زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-8- روش جمع‌آوري داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………54 3-8- تشريح مدل‌هاي مورد استفاده در آزمون فرضيه‌ها…………………………………………………………………………………………..55
3-9- آزمون‌هاي آماري مورد استفاده و روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها……………………………………………………………56
3-9-1- آمار توصيفي……………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-9-2- آزمون کلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها……………………………………………………………………..56
3-9-3- آزمون ايستايي (مانايي) …………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-9-4- رگرسيون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-9-5- تجزيه و تحليل دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-10- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
4-2- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..63
4-3- آزمون کلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها………………………………………………………………………….64
4-4- پايايي (ايستايي) متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………65
4-5- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………….65
4-5-1- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ اول……………………………………………………………………………………………………………….65
4-5-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 67
4-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
5-2- خلاصه و نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………….72
5-2-1- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي فرعي مرتبط با فرضيه‌ اصلي پژوهش…………………………………………………………..73
5-2-1-1- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ فرعي اول مرتبط با فرضيه‌ اصلي پژوهش………………………………………………………73
5-2-1-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ فرعي دوم مرتبط با فرضيه‌ اصلي پژوهش…………………………………………………….. 74
5-2-2- بررسي نتايج مربوط به متغيرهاي کنترلي………………………………………………………………………………………………………75
5-2-3 نتیجه‏گیری کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………77
5-3- پيشنهادهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تداوم ارتباط Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بازار سهام، حسابرس مستقل، حسابرسان مستقل