پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………..44
2: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290……………………………………………………..45
1-2: مفهوم تحقیقات مقدماتی……………………………………………………………………………………………………..46
2-2: جایگاه وکیل مدافع…………………………………………………………………………………………………………….50
3-2: حدود اختیارات وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………..52
1-3-2-حق همراهی متهم با یکی از وکلای رسمی دادگستری………………………………………………………..53
2-3-2- عدم مداخله در امر تحقیق……………………………………………………………………………………………..53
4-2: وکالت تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………55
5-2: تعداد وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………………..56
3: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378……………………………………………………..58
1-3: مفهوم تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378………………………………………58
2-3: اختیارات وکیل مدافع………………………………………………………………………………………………………….59
1-2-3- غیر محرمانه بودن…………………………………………………………………………………………………………61
2-2-3- مفهوم فساد………………………………………………………………………………………………………………….62
3-2-3- جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………………63
3-3: وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………..68
4-3: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در مرحله تحقیقات مقدماتی……………………………………….69
5-3: بررسی نواقص ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378………………………………………………………69
1-5-3- مغایرت با اصل 35 قانون اساسی……………………………………………………………………………………70
2-5-3- اطاله دادرسی……………………………………………………………………………………………………………….70
3- 5-3-مغایرت با اصل برائت…………………………………………………………………………………………………..71
4-5-3- عدم هدایت علمی پرونده به سمت حقیقت……………………………………………………………………..71
5-5-3- تعارض با قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی………………………………………72
6-5-3- تحت الشعاع قرار گرفتن ماده 128 با وضع تبصره ذیل آن………………………………………………….72
7-5-3- تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………………………73
8-5-3- اظهار نظر دادگاه در خصوص اجازه حضور وکیل در موارد سه گانه تبصره ماده 128…………….73
6-3: عملکرد رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………………..74
7-3: بررسی حضور وکیل شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری 1378………………………………………………75
4: وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………………………………………………………..79
1-4: مفهوم تحقیقات مقدماتی از دیدگاه قانون جدید آیین دادرسی کیفری………………………………………..80
2-4: اختیارات و جایگاه وکیل دادگستری در قانون ایران و مقایسه تطبیقی………………………………………..82
1-2-4- سخنی مضاعف در باب اهمیت نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی……………………………………….82
2-2-4- بررسی و تحلیل رعایت اصل تساوی سلاح……………………………………………………………………..84
3-2-4- بررسی ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………………………………..85
1-3-2-4- همراهی وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی……………………………………………………………………86
2-3-2-4- ابلاغ و تفهیم حق برخورداری از وکیل به متهم……………………………………………………………86
3-3- 2-4-نحوه بیان اظهارات وکیل مدافع………………………………………………………………………………….87
4-3-2-4- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم حق همراهی وکیل به متهم……………………………87
3-4: بررسی ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی آن مصوب 1392………………..88
4-4: وکالت تسخیری…………………………………………………………………………………………………………………91
5-4: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در تحقیقات مقدماتی………………………………………………….92
نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………93
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………101

چکیده
در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در نظام حقوقی ایران از سیستم تفتیشی پیروی مینماید، انتساب یک اتهام به شخصی که از دیدگاه قانونی، اصل بر برائت وی میباشد و به یکباره در برابر هجمه قضایی قرار میگیرد، بدیهیترین عنصر، برخورداری از «حق دفاع» میباشد. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی خصوصا در مرحلهی تحقیقات مقدماتی است. حساسترین زمان برای حضور وکیل، مرحلهی تحقیقات مقدماتی است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد. حضور وکیل متهم در مرحلهی تحقیقات مقدماتی، با وضع تبصرهی ماده 128 قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با محدودیت های جدی مواجه گردیده بود. قانونگذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است. توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ناشی از درک قانونگذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق نمیگردد بلکه چنانچه که در این پژوهش به اثبات میرسد، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی میتواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد. پژوهش کنونی مشخص مینماید که تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تمام مسائلی که پیرامون نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد گامی بسیار روبه جلو و اقدامی مدرن و شجاعانه از سوی قانونگذار است. بسیاری از مفاهیم حقوقی پیرامون موضوع ما نحن فیه تا پیش از تصویب قانون جدید، صرفا در کتابهای حقوقی به عنوان مظاهر سیستم های قضایی مدرن غربی، از آنها یاد میشد. با این وجود اصلاح تبصره ماده 48 قانون مارالذکر اقدامی ناصواب و خطا میباشد چرا که نمی توان پیرامون موضوعات با رویکرد و نگاه سیاسی صرف، قانون وضع نمود.

واژههای کلیدی: وکیل، وکالت، تحقیقات مقدماتی، متهم و آیین دادرسی کیفری

مقدمه
1- بیان مسئله
با نگاهي اجمالي به تاريخ دفاع و تاريخچه حضور افرادي به عنوان مدافع اشخاص در محاكم در طول تاريخ بشري و اصولا تبيين و تشكيل نهاد وكالت و وكيل در دستگاه قضا، آشكار مي گردد كه مقوله اي به نام وكيل مدافع و امري به نام دفاع از اشخاص سابقه اي طولاني داشته است. در حقیقت وكيل به فردی اطلاق مي شود كه حرفه و شغل خود را دفاع و تعقيب از دعاوي اقامه شده در محاكم قرار داده و با تقديم لوايح كتبي و در مسائل مطروحه با تقديم لوايح كتبي و مدافعات شفاهي اظهار نظر مي نمايد. وكيل جزو لاينفك و لوازم اصلي اجراي عدالت قضايي است.
قانون گذار ما بايد باور داشته باشد كه وكيل دادگستري لازمه عدالت است. امروز هيچ دادخواهي و حق دفاعي، به معني واقعي كلمه بدون حضور يك وكيل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وكيل از فرآيند دادرسي یا ايجاد محدوديت براي حضور وكيل در دادرسي اين دو اصل مهم دادرسي عادلانه مفقود مي شود. يكي از عوامل و فاکتورهایی که مبین یک جامعه مدنی پویا و فعال میباشد حضور و شركت وكلاي دادگستري در فرآیند دادرسی در سیستم قضایی یک کشور است. از منظر تاريخي و با بررسی و تحلیل روند قانونگذاری پیرامون مقررات تصویب شده در حقوق ایران، آشکار میگردد که نقش وكلا در جامعه ما با فراز و نشيبهايي توام بوده، لكن تحولات جامعه بيش از پيش نقش وكيل را روشن تر و دقيق تر نشان مي دهد. ملاكهاي دادرسي عادلانه را مي توان در سه دسته طبقه بندي كردكه عبارتند از: حقوق پيش از دادرسي، حقوق در حين دادرسي و حقوق پس از دادرسي. و داشتن وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي از حقوق پيش از دادرسي محسوب مي گردد، كه محوريت و هسته اصلي بحث پژوهش حاضر را تشكيل مي دهد.
حق داشتن وكيل در نصوص گوناگون قانوني داخلي و اسناد بين المللي مورد تاكيد قرار گرفته است. از ديدگاه حقوق تطبيقي، دخالت وكيل در مراحل گوناگون دادرسي واجد اهميت خاص مي باشد. در بسياري از كشورها، قاضي مكلف است قبل از شروع تحقيقات، متهم را از داشتن حق وكيل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسي درج كند و در صورت انصراف صريح متهم از استفاده از اين حق، شروع به استنطاق نمايد. در برخي از كشورها متهم مي تواند تا قبل از حضور وكيل سكوت نموده و به پرسش ها پاسخ نگويد1.
شكي نيست تحقيقات مقدماتي به عنوان مرحلهاي كه در آن دلايل له و عليه متهم، جمع آوري ميشود و از اين مسير وي از ادامه تعقيب مصون يا به مرحله قضاوت و احتمالا محكوميت هدايت ميشود، مرحلهاي مهم از مراحل مهم دادرسي كيفري است. بر همين اساس، حضور وكيل در اين مرحله به عنوان ميزاني در كشف و احراز حقيقت، در كنار شاكي و متهم اهميت مي يابد. وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و نیز وفق ماده 91 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در نظام دادرسي كيفري ايران، مرحله مقدماتي طبق سيستم تفتيشي انجام مي شود يعني تحقيقات محرمانه، مكتوب وسري است ودخالت وكيل محدود و موكول به يك سري شرايط خاص مي باشد2، ولي به محض اينكه پرونده ازمرحله مقدماتي وارد محكمه شود ضوابط وسيستم آيين دادرسي تغيير مي كند، يعني از سيستم تفتيشي وارد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد رگرسیون، آزمون فرضیه، بازاریابی، اطلاعات بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری