منبع مقاله درمورد ایفای نقش، توزیع فراوانی، آزمون فرضیه، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

8-1) روش تحقیق 26
9-1) فرضیه های تحقیق 28
10-1) زمانبندی اجرای تحقیق 29
11-1) روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 30
12-1) تعاریف عملیاتی متغیرها 32
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
1-2) مقدمه 36
2-2) بخش اول پیشینه تحقیق، موقعيت‌يابي استراتژيك 37
3-2) فرایند موقعیت یابی 38
1-3-2) مرحله اول، شناسايي مجموعه‌اي روا از محصولات رقابتي 40
2-3-2) مرحله دوم، شناسايي ويژگي‌هاي تعيين كننده 41
3-3-2) مرحله سوم، جمع‌آوري نظرات مشتريان درباره محصولات موجود در محيطي رقابتي 45
4-3-2) مرحله چهارم، تجزيه و تحليل موقعيت فعلي محصولات در محيطي رقابتي 46
1-4-3-2) فرصت‌هاي بازاريابي براي دستيابي به يك موقعيت برجسته 47
2-4-3-2) محدوديت‌هاي ناشي از يك موقعيت برتر 47
3-4-3-2) محدوديت‌هاي تجزيه و تحليل موقعيت‌يابي محصول 49
5-3-2) مرحله پنجم، تعيين برترين تركيب ويژگي‌ها از نظر مشتريان 49
6-3-2) مرحله ششم، بررسي ارتباط ميان برتري‌هاي بخش‌هاي بازار با موقعيت فعلي محصولات 51
7-3-2) مرحله هفتم، تهيه گزارش جامع به منظور كمك به فرايند طراحي استراتژي بازاريابي 52
4-2) موقعيت‌يابي فيزيكي 54
1-4-2) محدوديت‌هاي موقعيت‌يابي فيزيكي 55
5-2) موقعيت‌يابي ادراکی 56
6-2) استراتژي بازاريابي 59
1-6-2) تمايز: كليد ترجيح مشتري و مزيت رقابتي 59
2-6-2) تمايز در استراتژي‌هاي تجاري 60
3-6-2) تمايز ميان كالاها و خدمات 61
7-2) راه‌هاي تقويت جايگاه يك محصول نزد مشتريان 64
1-7-2) ويژگي‌هاي فيزيكي ساده 64
2-7-2) ويژگي‌هاي فيزيكي پيچيده 65
3-7-2) ويژگي‌هاي اساساً انتزاعي 65
8-2) نقشة ارزش 68
9-2) خلق ارزش و مزيت رقابتي 71
10-2) خلق ارزش و توزيع مجدد ارزش 74
11-2) جذب ارزش و نقش اقتصاد صنعتي 75
12-2) مزيت هزينه‌اي و مزيت منفعتي 75
1-12-2) منطق استراتژيك مزيت هزينه‌اي 76
2-12-2) منطق استراتژيك مزيت منفعتي 78
3-12-2) منطق استراتژيك كشش قيمتي تقاضا 80
13-2) تعهدات استراتژيك 83
14-2) مكمل‌ها و جانشين‌هاي استراتژيك‌ 83
15-2) مزيتهاي رقابتي نوين 84
16-2) انگيزه‌هاي نوآوري 86
17-2) بخش دوم پیشینه ی تحقیق 88
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3) مقدمه 94
2-3) نوع تحقیق 95
3-3) جامعه آماري 96
1-3-3) محصولات شركت نودر 98
4-3) نمونهي آماري 102
5-3) برآورد حجم نمونه 103
6-3) روش و ابزار گردآوري داده ها 104
7-3) روایی(اعتبار) آزمون 105
8-3) پایایی(قابلیت اعتماد) آزمون 106
9-3) ابزار تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضیه ها 108
1-9-3) تحلیل همبستگی (آزمون پيرسون) 108
2-9-3) رگرسيون 109
3-9-3) آزمون t 110
فصل چهارم: تحلیل و توصیف داده ها و آزمون فرضیه ها
1-4) مقدمه 112
2-4) تحلیل و توصیف جمعیت شناختی آزمودنی ها 112
1-2-4) جنسیت 112
2-2-4) سن 113
3-2-4) میزان تحصیلات 113
4-2-4) رشته ی تحصیلی 114
5-2-4) سابقه ی کاری 114
6-2-4) واحد سازمانی 115
3-4) تحلیل و توصیف داده ها 115
4-4) آمار استنباطي: وضعیت نرمال بودن و آزمون فرضیه ها 128
1-4-4) آزمون وضعیت نرمال بودن مؤلفه ها 128
2-4-4) آزمون فرضيهها 130
1-2-4-4) فرضیه فرعی اول 130
2-2-4-4) فرضیه فرعی دوم 131
3-2-4-4) فرضیه فرعی سوم 131
4-2-4-4) فرضیه فرعی چهارم 132
5-2-4-4) فرضیه فرعی پنجم 133
6-2-4-4) فرضیه فرعی ششم 134
7-2-4-4) فرضیه اهم اول 134
8-2-4-4) فرضیه اهم دوم 135
9-2-4-4) فرضیه اهم سوم 136
10-2-4-4) فرضیه اهم چهارم 137
11-2-4-4) فرضیه اهم پنجم 138
12-2-4-4) فرضیه اهم ششم 139
13-2-4-4) فرضیه اهم هفتم 140
14-2-4-4) فرضیه اهم هشتم 141
فصل پنجم: تحلیل یافته ها، نتیجه گیری، و پیشنهادها
1-5) مقدمه 143
2-5) خلاصه 143
3-5) تحلیل یافته ها 145
4-5) نتیجه گیری 151
5-5) پیشنهادها 153
6-5) محدودیت ها 158
7-5) پیشنهادهایی برای محققان آتی 158
منابع 160
ضمائم وپیوست 164
فهرست جداول
جدول 1-1: زمان پیش بینی شده برای انجام تحقیق 30
جدول1-2: ویژگی های محصولات تولیدی فورد اكسپديشن در برابر جي‌ام سابربن 54
جدول2-2 : مقايسة تجزيه و تحليل موقعيت‌يابي فيزيكي با موقعيت‌يابي ادراكي 57
جدول3-2 : استراتژی های سه گانه رهبری هزینه، رهبری منفعت، و تمرکز 76
جدول 4-2 : مزيت‌ها، تمايزها و كشش‌ها 82
جدول 5-2 : آثار انگيزه‌هاي نوآوري 87
جدول 6-2: مجمل پیشینه ی تحقیق 91
جدول 1-3: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب واحد سازمانی 98
جدول 2-3: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه کار 103
جدول 3-3: عوامل مدل و تعداد سؤالات هر عامل در پرسشنامه‏ی تحقیق 108
جدول 1-4: توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها 112
جدول 2-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن 113
جدول 3-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات 113
جدول 4-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب رشته ی تحصیلی 114
جدول 5-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه کار 115
جدول6-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب واحد سازمانی 115
جدول 7-4: اندازه های آماری ایفای نقش موقعیت یابی استراتژیک 116
جدول8-4: اندازه های آماری ایفای نقش مزیت هزینه ای 117
جدول 9-4: اندازه های آماری ایفای نقش مزیت منفعتی (تمایز) 118
جدول 10-4: اندازه های آماری ایفای نقش استراتژی تمرکز 119
جدول 11-4: اندازه های آماری ایفای نقش موقعیت یابی فیزیکی 120
جدول 12-4: اندازه های آماری ایفای نقش موقعیت یابی ادراکی 121
جدول 13-4: اندازه های آماری ایفای نقش ویژگی های فنی 122
جدول 14-4: اندازه های آماری ایفای نقش ویژگی های فیزیکی 123
جدول 15-4: اندازه های آماری ایفای نقش معیارهای عینی 124
جدول 16-4: اندازه های آماری ایفای نقش توجه به نیاز مشتری 125
جدول 17-4: اندازه های آماری ایفای نقش ویژگی ادراکی 126
جدول 18-4: اندازه های آماری ایفای نقش معیارهای ذهنی 127
جدول19-4: نتایج آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های مدل تحقیق 129
جدول20-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير ویژگی های فنی بر موقعیت یابی فیزیکی 130
جدول 21-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير ویژگی های فیزیکی بر موقعیت یابی فیزیکی 131
جدول 22-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير معیارهای عینی بر موقعیت یابی فیزیکی 132
جدول 23-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير نیازهای مشتری بر موقعیت‏یابی ادراكي 132
جدول 24-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير ویژگی های ادراکی بر موقعیت‏یابی ادراكي 133
جدول 25-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير معیارهای ذهنی بر موقعیت‏یابی ادراكي 134
جدول 26-4: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک 135
جدول27-4: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر موقعیت یابی ادراکی و موقعیت یابی استراتژیک 136
جدول 28-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی ادراکی و مزیت هزینه‏ای با موقعيت‏يابي استراتژيك….. 137
جدول 29-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی ادراکی و مزیت منفعتی با موقعيت‏يابي استراتژيك…… 138
جدول 30-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی ادراکی و استراتژی تمرکز با موقعيت‏يابي استراتژيک….. 139
جدول 31-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی فیزیکی و مزیت هزینه‏ای با موقعيت‏يابي استراتژيک…. 139
جدول 32-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی فیزیکی و مزیت منفعتی با موقعيت‏يابي استراتژيك….. 140
جدول 33-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی فیزیکی و استراتژی تمرکز با موقعيت‏يابي استراتژيك… 141
جدول 1-5: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 145
جدول 2-5: توزیع اندازه های آماری متغيرهای مدل تحقیق 151
فهرست نگاره ها
نگاره 1-1: زنجیره ی ارزش مایکل پورتر 22
نگاره 2-1: مدل ادراکی جین کیم 24
نگاره 3-1: مدل موقعیت یابی فیزیکی و ادراکی برای دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک 26
نگاره 1-2: مراحل هفت گانه ی فرايند موقعيت‌يابي 39
نگاره 2-2: مدل ادراکی موقعیت یابی استراتژیک 64
نگاره 3-2: تصمیم های موقعیت یابی استراتژیک برای نواحی کلیدی کسب و کار 67
نگاره 4-2: فضای رقابتی خانواده ی محصول در یک شرکت تولید کننده ی نمونه 68
نگاره5-2: نقشه ی ارزش 70
نگاره 6-2: نقشه ی تطبیقی ارزش 71
نگاره 7-2 : زنجیره ی ارزش مایکل پورتر 73
نگاره 8-2: نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت هزینه ای 78
نگاره 9-2: نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت منفعتی 79
نگاره 10-2: منطق استراتژیک کشش قیمتی تقاضا 80
نگاره 11-2 : نقشه ی فرار رقابت و مزیت رقابتی 85
نگاره 1-5: مدل فرايندی برای دستیابی به ابعاد موقعيت‌يابي 157

فصل اول
كليات تحقیق
1-1) مقدمه
پیچیدگی روزافزون فعالیتها و محیط کاملا متغیر و پرتلاطم جهان امروز، مدیران سازمانها را با دشواریهای متعددی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت در این زمینه باعث کاهش سهم بازار هدف خواهد شد؛ لذا برای هر صنعتی عوامل محیطی وجود داردکه باعث رقابت در محیط نامطمئن خواهد شد. در جامعهی کنونی، با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، دیگر برنامهریزی به شکل سنتی قادر نخواهد بود که مسائل و مشکلات بازار هدف را حل کند. لذا برنامهریزی استراتژیک، به منزلهی یک ابزار مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده است.
هدف موقعيت‌يابي، ارائه گزاره‌هاي عمومي براي تبيين، پيش‌بيني و توصيه‌هاي سياستي جهت موقعيت‌يابي استراتژيك بنگاه‌هاي اقتصادي است. دست‌يابي به قاعده‌مندي‌هاي معيني از روابط علت و معلولي در صحنة تصميم‌گيري و رفتار اقتصادي، بنگاه‌ها را آمادة حركت در راه كسب موفقيت به منظور محقق شدن اهدافي معين در چارچوب قاعده‌مندي‌هاي علم اقتصاد كاربردي و جهت‌گيري‌هاي سياستي براي حضور برتر اقتصادي در بازار هدف مي‌كند.
در اين فصل نخست مسأله تحقيق بيان مي‏شود. پس از آن، اهميت و ضرورت تحقيق شامل اهداف تحقيق و تأثير آن و آنگاه اهداف ويژه و كاربردي تحقيق، سؤالات تحقيق و فرضيه‏هاي تحقيق و تعريف عملياتی متغير‏های فرضيه تشريح مي‏شوند. براي هدايت يك پارچه فرآيند تحقيق و تبيين جايگاه متغيرهاي فرضيه‏هاي تحقيق، اقدام به مدل سازي مي‏شود، لذا مدل و متغيرهاي تحقيق بخش ويژه‏اي است كه اين فصل را در برگرفته است.
2-1) بيان موضوع و مسأله تحقيق
برنامهریزی استراتژیک، به منزلهی یک ابزار مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده است. تمایز موضوعی تعیین کننده در رسیدن به این اهداف، در طراحی استراتژی های تجاری، و همچنین عنصری تعیین کننده در بازاریابی می باشد. تمایز در استراتژی های تجاری شامل استراتژی پیشگامی هزینه ها، استراتژی تمایز، و استراتژی تمرکز می باشد. استراتژی در سطح بازار – محصول اجرا می شود، یعنی جایی که تمایز مبنای موقعیت یابی قرار می گیرد.
فرايند موقعيت يابي در سطح تعادل جزئی بازار عبارت است از جا انداختن يك محصول جديد در ذهن مشتريان يا دوباره جاانداختن و بهبود جايگاه يك محصول موجود در ذهن آنها (واکر و همکاران، 1383، 323). در حالیکه در سطح تعادل عمومی بازار موقعیت یابی ارائه گزاره های عمومی برای تبیین، پیش بینی, وتوصیه های سیاستی جهت موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است (حمیدی زاده، 1389، 271). این فرایند مستلزم انجام يك سري اقدامات در مورد محصولات موجود يا جديد در بازارهاي داخلي و بين المللي است. استراتژی های ژنریک مایکل پورتر به نحوه ی موقعیت یابی بنگاه ها اشاره دارند. استراتژی ژنریک پورتر در واقع رهبری منفعت(تمایز)، رهبری هزینه، و تمرکز است. تفاوت این استراتژی ها بر اساس سهم بازار محصول بنگاه، قلمرو مشتری، درجه مزیت رقابتی بنگاه، قابلیت پایین بودن هزینه در صنعت، و بالاخره کالاها و خدمات جدید با منافع خاصی برای مصرف کنندگان سنجیده می شود (حمیدی زاده، 1389، 279).
در وضعیت کنونی که جهان شاهد تحولات و تغییرات شگرفی در زمینههای مختلف و شیوه کسب و کار میباشد و نیز افزایش تعداد شرکتهای داخلی و وارداتی، حضور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی انسانی، سطح تحصیلات، نظام اداری Next Entries منبع مقاله درمورد بازاریابی، مزیت رقابتی، مصرف کنندگان، کسب و کار