منبع تحقیق با موضوع پرسشگری، برنامه درسی، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

به همسر صبور و مهربانم كه بدون همراهي و فداكاري او انجام اين پژوهش و ادامه تحصيل برايم ممكن نبود.

به پسرم عزيزم اميرحسين كه اين پژوهش به بهاي دوري از دنياي كودكياش و بي پاسخ گذاشتن پرسشهاي بيشمارش انجام شده است.

سپاسگزاري
سپاس بيكران آفريدگار مهربان و بي همتا را كه هر چه داريم همه از لطف بي انتهاي اوست.
پژوهش حاضر حاصل همراهي بسيارى از عزيزانى است كه بدون مساعدت تك تك آنها به ثمر نمى‏رسيد. بر خود وظيفه ميدانم از زحمات همه اين عزيزان كه مرا در انجام اين پژوهش ياري كردهاند سپاسگزاري كنم.
سپاسگزاري ميكنم از استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر محمود مهرمحمدي كه قدم به قدم مرا در اين پژوهش همراهي كردهاند.
سپاسگزاري ميكنم از استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر سيدمهدي سجادي كه با نيك خلقي و شكيبايي از هيچ مساعدتي فروگذار نبودهاند.
سپاسگزاري ميكنم از استاد گرانقدرم جناب آقاي دكتر ابراهيم طلايي كه با طرح نكات ارزشمند به استواري پژوهش افزودند.
سپاسگزاري ميكنم از اساتيد گرانقدرم جناب آقاي دكتر فردانش و جناب آقاي دكتر صادقزاده قمصري كه در طول دوره دكتري از محضرشان بسيار آموختهام.
سپاسگزاري ميكنم از همسر فداكار و مهربانم و پسر عزيزم كه صبورانه مرا در طول تحصيل و انجام اين پژوهش همراهي كردند.
همچنين صميمانه سپاسگزاري ميكنم از مسئولان مدارس جناب آقاى دكتر وحداني، جناب آقاي هاشميان و جناب آقاي شاملو كه با گشاده رويي شرايط را براي انجام بخش ميداني اين پژوهش فراهم ساختند و از معلمان بزرگواري كه صبورانه مرا در كلاسهايشان پذيرا بودند: سركار خانم سبزآبادي، سركار خانم هيوا عليزاده، سركار خانم اژدر، سركار خانم ريحانه صابري، سركار خانم عابديني، سركار خانم سليماني، سركار خانم پناهي، سركار خانم رستمي، جناب آقاي رضايي و جناب آقاي امير ميرسعيد.
در پايان سپاسگزاري ميكنم از دوست عزيزم جناب آقاي دكتر مهدوي نسب كه از لطف ايشان بهرهمند بودم.

چکیده
تاريخ حيات بشر مملو از رويدادهايي است كه زندگي را از اساس متحول كردهاند. يكي از اين رويدادهاي تأثيرگذار كه با شروع هزاره سوم قرين شده، ظهور فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي است كه زندگي انسان را وارد عرصه جديدي كرده و با سرعتي شتابان بسياري از بنيانهاي آن را دگرگون ساخته است. يكي از حوزههايي كه عصر اطلاعات و ارتباطات تأثيرات قابل توجهي بر آن داشته، عرصه آموزش و پرورش است. این دگرگونیها به اندازهاي با اهميت و قابل ملاحظه است كه بازاندیشی و تعریف مجدد عناصر و اجزای نظامهاي آموزش و پرورش را اجتناب ناپذير كرده است. در عصري كه با نام فنآوری اطلاعات و ارتباطات شناخته مي شود به سبب دسترسی همگانی و همه جایی و آسان به اطلاعات، کارکرد مدرسه در توزیع دانش کم رنگ شده است. از اینرو برنامه درسی قرن بیست و یکم نمیتواند صرفاً انتقال اطلاعات و دانش را در هسته خود جای دهد به این دلیل ساده که دسترسي به آنچه نیاز است نمیتواند در عصر غنی اطلاعات یک پدیده مشکلزا باشد. لذا كاركرد نهاد مدرسه به عنوان توزیع کننده دانش باید مورد بازنگری قرار گرفته و کارکردهای دیگر برای آن تعریف شود. نظامهاي تعليم و تربيت با همان تلقي گذشته از تربيت به عنوان انتقال معلومات نميتوانند پاسخگوي نيازهاي اين عصر باشند. آنها نيازمند بازنگري در اهداف، وظايف و روشهاي خود بر اساس اقتضائات اين عصر هستند. در واقع نظامهاي تعليم و تربيت چارهاي جز تغيير پاراديم مرسوم به سوي پاردايم جديد ندارند، چه بسا حيات آنها در گرو تغيير رويكرد و سازگار شدن با اقتضائات تربيتي اين عصر است. این پژوهش با هدف تبیین قابلیتهای رویکرد تربیتی پرسشمحوری در پاسخگویی به نیازها و اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات و پاسخگويي به سه پرسش اصلي انجام شد: 1. رویکرد تربیتی پرسش محوری به عنوان یک رویکرد تربیتی بدیل دارای چه قابلیتهایی در پاسخگویی به اقتضائات تربیتی عصر اطلاعات و ارتباطات میباشد؟ 2. طرح برنامه درسی مبتنی بر رویکرد تربیتی پرسش محور دارای چه ویژگیهایی است و تحقق آن مستلزم استقرار کدام فرهنگ برنامه درسی (یاددهی- یادگیری) است؟ 3. فرهنگ برنامه درسی در مدارس ابتدایی تا چه اندازه با ویژگیهای فرهنگ برنامه درسی مبتنی بر پرسش محوری همسویی دارد؟ این پژوهش، جزو پژوهشهای نظریهای محسوب میشود. برای پاسخگویی به پرسش شماره 1 و 2، از بعد فلسفی پژوهش نظریهای و برای پاسخگویی به پرسش شماره 3 از روش پژوهش قومنگارانه در چهارچوب بعد تجربی پژوهش نظریهای، استفاده شده است. برای جمعآوری دادههای پژوهش از روش مشاهده، شامل مشاهده توصیفی، متمرکز و گزینشی و مصاحبه استفاده شد. براي بالا بردن دقت مشاهدات علاوه بر تصوير برداري، ضبط تعاملات كلامي، ابزار مشاهده فعاليتهاي آموزشي با نام ايكوئيپ (EQUIP) مورد استفاده قرار گرفت. برای اين منظور نمونههایی از مدارس ابتدایی دولتي و غيرانتفاعي ايران بصورت هدفمند انتخاب و كلاسهايي از دروس علوم تجربی، ریاضی و مطالعات اجتماعی در پايههاي دوم و پنجم مورد مشاهده قرار گرفت. براي پاسخ به پرسش اول، ويژگيهاي عصر اطلاعات و ارتباطات تحليل شده و بر اساس آن، رويكرد پرسش محوري به عنوان رويكرد مناسب با اقتصائات اين عصر مورد تبيين قرار گرفت. براي پاسخ به پرسش دوم با تبيين مفروضات و اصول اساسي رويكرد تربيتي پرسش محوري، طرح برنامه درسی مناسب با رویکرد تربیتی پرسشمحور ارائه شد. در رابطه با پرسش سوم نيز، مشاهدات انجام شده از مدارس نشان میدهد که رویکرد حاکم بر مدارس الگوی برنامه درسی مبتنی بر موضوعات درسی بوده و با رویکرد کاملاً پاسخ محور اداره میشود. جهتگیری برنامههای تربيتي موجود هنوز بر انتقال دانش و اطلاعات یکسویه به ذهن دانشآموزان بوده و تأکید بر حفظ مطالب است.
کلمات کلیدی: رویکرد تربیتی پرسش محور، عصر اطلاعات و ارتباطات، برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- ميراث عصر صنعت ………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2-1- آموزش و پرورش كارخانه اي ………………………………………………………………………………………. 3
1-2-2- آموزش و پرورش ساندويچي ……………………………………………………………………………………….. 4
1-3- آموزش و پرورش پاسخ محور ……………………………………………………………………………………………….. 4
1-4- تربيت در عصر اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….. 5
1-5- آموزش و پرورش پرسش محور ……………………………………………………………………………………………… 7
1-6- رويكردهاي تربيتي و تربيت ذهن ……………………………………………………………………………………………. 8
1-7- نكاتي براي تصريح مسئله ………………………………………………………………………………………………………. 9
1-8- پرسشهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 10
1-9- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 10
1- 10- اهميت و ضرورت …………………………………………………………………………………………………………… 10
1-11- پيشينه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-12- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-13- کاربردهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم: تبیین رویکرد تربیتی پرسش محور

2-1- بخش اول: پرسش و پرسشگری از منظر فلسفه

2-2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-1-2- هستنده پرسشگر …………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-2- پرسشگری چونان تفکر …………………………………………………………………………………………………… 24
2-1-4- پرسشگری چونان گشودگی …………………………………………………………………………………………….. 27
2-1-5- پرسشگری چونان ساختارشکنی ………………………………………………………………………………………… 30
2-1-6- پرسشگری چونان نفی اقتدار …………………………………………………………………………………………….. 31
2-1-7- پرسشگری چونان هرمنوتیک ……………………………………………………………………………………………. 33
2-1-8- پرسش حقیقی و اصیل …………………………………………………………………………………………………….. 35

2-2- بخش دوم: دین و پرسشگری

2-2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 39
2-2-2- جایگاه و اهمیت پرسشگری در آموزهها و سیره اسلامی ………………………………………………………… 39
2-2-3- کیفیت و آداب پرسشگری در آموزههای اسلامی …………………………………………………………………. 42
2-2-4- موضوعاتي كه پرسش از آنها منع شده ……………………………………………………………………………….. 43
2-2-5- پرسشگری در نحلههای اسلامی ………………………………………………………………………………………… 48
2-2-6- دینداری و پرسشگری …………………………………………………………………………………………………….. 49
2-2-7- نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-3- بخش سوم: پرسش و پرسشگری از منظر روانشناسی

2-3-1- آغاز یک سفر ……………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-3-2- رشد پرسشگری در کودکان ……………………………………………………………………………………………. 57
2-3-3- تبیین پرسشگری از دیدگاه روانشناختی ………………………………………………………………………………. 59
2-3-3-1- عدم تعادل شناختی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، آزمون فرضیه، قیمت سهام، سرمایه در گردش Next Entries منبع تحقیق با موضوع پرسشگری، عصر اطلاعات، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت