منبع پایان نامه درباره عدم قطعیت، عدم قطعیت اطلاعات، ریسک سیستماتیک، غیر سیستماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

18
2-3-5 شفافيت اطلاعاتي و مسئوليت اجتماعي 19
2-3-6 عدم قطعیت اطلاعاتی 19
2-3-7 عدم اطمینان و تصمیم گیری 20
2-3-8 انواع عدم اطمینان 20
2-3-9 برابري در توزیع اطلاعات 21
2-4 مفاهیم سود 23
2-4-1 تعریف سود 23
2-4-2 تعریف مسأله پیش بینی 24
2-4-3 هدف اصلی پیش بینی تحلیلگران 25
2-4-4 خطای پیش بینی 26
2-4-5 چارچوب نظري پیش بینی سود 26
2-4-6 خطای پیش بینی سود 27
2-4-7 اندازه گيري خطاي پيش بيني سود 29
2-5 مفاهیم ریسک 30
2-5-1 تعریف ریسک 30
2-5-2 ماهیت ریسک 31
2-5-3 انواع ریسک 31
2-5-3-1 انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 36
2-5-3-2 ریسک های مالی 38
2-5-3-3 ریسک غیر مالی 39
2-5-4 روش های سنجش ریسک 39
2-6 عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری 40
2-6-1 تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی 41
2-6-2 عدم قطعیت اطلاعات و پیامد های آن در هنگام تصمیم گیری 42
2-7 پیشینه پژوهش 43
2-7-1 پیشینه داخلی 43
2-7-2 پیشینه خارجی 47
2-7-3 خلاصه فصل 54
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 58
3-2 روش کلی تحقیق 58
3-3 جامعه آماری 59
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 60
3-4-1 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب 60
3-5 روش گردآوری داده‌ها 60
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 61
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 61
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 62
3-8-1 مدل تحقیق 64
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 64
3-8-1-2 تعریف متغیر ها 65
3-8-1-3 نحوه اندازه گیری متغیر ها: 65
3-8-1-4 دسته بندی متغیر ها 66
3-8-1-5 رابطه بین متغیر ها 67
3-8-1-6 اندازه گیری رابطه 67
3-8-2 نرم افزارها 67
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه ‏ 69
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری 69
4-3 توصیف یافته ها 71
4-4 تحلیل یافته ها 72
4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 72
4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها 79
4-4-2-1 رابطه بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 79
4-4-2-2 رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 83
4-4-2-3 رابطه بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی 85
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 91
5-2 خلاصه پژوهش 91
5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 95
5-4 نتیجه گیری کلی 96
5-5 پیشنهادها 97
5-5-1 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق 97
5-5-2 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی 98
5-6 محدودیت های پژوهش 98
پیوست ها:
پیوست الف:لیست شرکتهای جامعه آماری 110
پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews 112
منابع و ماخذ:
منابع فارسي 118
منابع لاتین 119
منابع اینترنتی 121

جدول(2-1):پژوهش های پیشین در خارج از ایران 55
جدول(2-2):پژوهش های پیشین در ایران 56
جدول(4-1):توصیف نمونه آماری 70
جدول (4-2): اندازه شاخص هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقیق 71
جدول(4-3): بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 73
جدول(4-4): بررسي فرض نرمال بودن متغيرهای تبدیلی 73
جدول (4-5): نتایج آزمون ناهمسانی وايت 75
جدول ( 4-6): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 76
جدول (4-7): نتايج آزمون F ليمر(همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع) 78
جدول (4-8) : نتايج آزمون هاسمن(انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي) 79
جدول (4- 9): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 80
جدول (4- 10): برآورد رگرسیونی برای ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 80
جدول (4- 11): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک 81
جدول (4- 12): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین 82
جدول (4- 13): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 83
جدول (4- 14): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک 84
جدول (4- 15): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین 85
جدول (4- 16): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی 85
جدول (4- 17): برآورد رگرسیونی برای رابطه ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی 86
جدول (4- 18): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک 87
جدول (4- 19): ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین 88
جدول (4-20):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش 89
جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات 97

نمودار ( 2-1) : انواع ریسک 33
نمودار( 2-2): طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) 36
نمودار( 2-3 ): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک 37
نمودار(4-1):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار 74
نمودار(4-2):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار 74
نمودار(4-3):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام 74

چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری رل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1391-1387) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 120 شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 92 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:
بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک نقد شوندگی رابطه معناداری وجود دارد.
بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: عدم قطعیت اطلاعاتی،ریسک سیستماتیک،ریسک غیر سیستماتیک،ریسک سرمایه گذاری

فصل اول:
كليات تحقیق

مقدمه
امروزه حسابداری نقش عمده ای در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می نماید. مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسئولیت های خویش از صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی با استفاده از اطلاعات این صورت ها، تجزیه و تحلیل های گوناگونی مانند محاسبه نسبت های مالی، نقطه سر به سر فروش یا تولید و غیره، انجام داده و نتیجه فعالیت های خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار می دهند.
یکی از مهمترین گروه های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و بستانکارانی می باشد که از طریق بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات گوناگون می نمایند. این سرمایه گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجهند، به خطر نیاندازد، به شیوه هایی برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق بهادار ارائه شده در بازار نیازمندند. مطالعات بسیاری جهت ارائه نمودن راه کارهای مناسب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه در پنجاه سال گذشته، باعث شکل گیری تئوری های نوین سرمایه گذاری شده که عمدتا راهکار های انتخاب اوراق بهادار را در گرو بررسی توام ریسک این اوراق دانسته اند. بدین ترتیب یکی از عمده ترین مسایل در این ارتباط تعیین مقدار ریسک در هر سرمایه گذاری است.

بیان مساله تحقیق
نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد.یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست.صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان از آن محسوب می گردند.اهداف کلی صورت های مالی تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد.سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند.ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند(یحیی زاده فر و احمدپور:1381)
از عوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمايه گذاري، توجه سرمايه گذاري به ريسك و بازده سرمايه گذاري است . نقش ريسك و بازده در سرمايه گذاري، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد براي قيمت گذاري كالاست. از ديدگاه نظري ، ريسك به معناي ضرر بالقوه و قابل انداز ه گيري سرمايه گذاري است . تا دهه 1950 ، ”ريسك“ يك عامل كيفي شمرده مي شد تا اين كه با تلاش هري ماركوويتز ، ريسك كميت پذير شد و انحراف معيار جريان هاي نقدي طرح هاي سرمايه گذاري در شرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي به عنوان كميت ”سنجش ريسك“ معرفي گرديد.
تأثير ريسك يك سرمايه گذاري به ريسك مجموع سرمايه گذاري مستلزم محاسبات ”كواريانس“ و ”ضريب همبستگي“ بود كه به ناچار انجام محاسبات را مشكل و وقت گير مي نمود. چندي بعد ، ويليام شارپ ، با تعيين ضريب به عنوان معيار ريسك، مدل ساده و كاربردي را به دنياي سرمايه گذاري عرضه نمود.
استفاده از نظريه ها و روش هاي موجود و نيز نظريه پردازي، مستلزم اطلاعاتی شفاف و خالی از ابهام است كه بدون شك ، در بازار نو پاي سرمايه كشورمان به سختي تحصيل مي شود. در دهه گذشته، بازارهاي مالي ملي و بين المللي دچار بحرانهاي مالي فراواني شده اند .يك دليل براي وجود اين بحران ها عدم وجود اطلاعات مالي شفاف و كافي است. در محيط پرتلاطم امروزي، بسياري از سرمايه گذاران بر اهميت شفاف سازي اطلاعات در استراتژيهاي خود توجه دارند . فقدان اطلاعات و يا عدم قطعیت درباره آنها، امروزه تبديل به يك مشكل اساسي در بازارهاي مالي شده است به همين علت ، شناخت ارتباط بين ريسك بازار وعدم قطعیت و شفافیت اطلاعات حسابداري ، از اهميت ويژ ه اي برخوردار است . ساير مطالعات ، بيانگر ارتباط بين نسبت هاي حسابداري و ميزان ريسك بازار مي باشد.
با وجود آن که سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است.از عوامل بسیار تاثیرگذار درانتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک سرمایه گذاری است. بنابراین داشتن اطلاعاتی خالی از ابهام و مطمئن و قاطع می تواند در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مهمی داشته باشد. تأثیر گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.
ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عملکرد کارکنان، نظام ارزشی، نظام ارزشیابی، ارزیابی عملکرد Next Entries منبع پایان نامه درباره عدم قطعیت، عدم قطعیت اطلاعات، گزارشگری مالی، ریسک سیستماتیک