پایان نامه رایگان درمورد عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

دانلود پایان نامه ارشد

مراتب فوق مورد تأييد است.

مدير/ معاونت پژوهش
مهر و امضاء

تشکر و قدردانی:
سپاس لطف و عنایت الهی را که توفیق اتمام این پژوهش را به من ارزانی داشت.
از اساتید گرامی جناب آقای دکتر خادمی(استاد راهنما)، جناب آقای دکتر امینی لاری (داور)، جناب آقای دکتر راهپیما (داور) و جناب آقای دکتر سلطانی (مدیر گروه) کمال تشکر و قدردانی را بعمل می آورم.

تقدیم به:
محضر خانواده عزیزم به خاطر تلاش و حمایت های بی دریغشان در دوران زندگی؛
و دوستان گرامی که با همدلی و همراهی خود مرا در این راه یاری نمودند؛
و همچنین تقدیم به روح پاک پدر عزیزم.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه .………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………….……………………………………………………………….5
1-4- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………….……………………………………………………..6
1-5- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-6- فرضیه های پژوهش …………………………………………..………………………………….…. ……….6
1-7- قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش……………………………………………………………………….………………………….7
1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ..…………………………………………………………….…………………………………………….7
1-9- خلاصه فصل یک و اقداماتی که در فصل های بعد انجام خواهد گرفت ….…………………………………………………….………11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه .………………………………….……………………………………………………………………………………………………..13
2-2- تاريخچه شكل گيري پنج اس ..…………..……………………….……………………………………………………………………….14
2-3- پنج اس .….……….….………………………………………………………………………………………………………………………17
2-4- تاریخچه نظام آراستگی .…………….……………………………………………………………………………………………………….25
2-5- نظام آراستگی در مدیریت سازمان ها و کارکنان .……………………………….…………………………….…………………………27
2-6- مراحل پياده سازي نظام پنج اس ……………………………………………………………………………………………28
2-7- پنج اصل آراستگي در محيط كار و زندگي ………….…………………………………………………………………………………….29
2-8- دستاوردهاي اجراي نظام پنج اس ..……….…………………………………………………………………………………………………33
2-9- آثار روانی آراستگی محیط کار ………….………………………………………………………………………………………………….36
2-10- هدف های نظام آراستگی .…………………….……………………………………………………………………………………………37
2-11- بهبود بهره وری با نظام پنج اس .………………….……………………………………………………………………………………….38
2-12- دیدگاه ها در مورد پنج اس.……………………………………………………………………………………………………………….39
2-13- عملکرد کارکنان.………………………………………………………………………………………………………….……………….46
2-14- تعریف عملکرد.……..……………………………………………………………………………………………………………………..47
2-15- ارزیابی عملکرد.………………..…………………………………………………………………………………………………………..47
2-16- مدیریت عملکرد سازمان.………………………………………………………………………………………………………………….51
2-17- اهمیت موضوع ارزیابی عملكرد .…………………………………………………………………………………………………………54
2-18- همسو سازی عملکرد کارکنان با استراتژی سازمان .……………………………………………………………………………………55
2-19- ارزشیابی عملکرد کارکنان پروژه ……………………………………………………………………………………………………….56
2-20- ارزیابی عملکرد کارکنان ..…………….…………………………………………………………………………………….…………..57
2-21- معیارهای ارزیابی عملکرد ..……….……………………………………………………………………………………………………..58
2-22- روش های مختلف ارزیابی عملکرد ..…………….……………………………………………………………………………………..59
2-23- هدف نهایی از ارزیابی عملکرد .………….….………………………………………………………………………………………….62
2-24- دیدگاه های راجب عملکرد کارکنان ………….………………………………………………….…………..……………………….63
2-25- پیشینه تحقیق ..………….………………………………………….……………………………………………………………………..68
2-26- مدل مفهومی پژوهش ..……….………………….…………………….…………………………………………………………………71
2-27- تاریخچه و معرفی مکان پژوهش. ..………….…………………….…….….…………………………………………………………..72
2-28- خلاصه اقدامات فصل دو و اقداماتی که در فصل سه انجام خواهدگرفت……………………………………………………………..73
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه .……….………..…………………………………………………………………………………………………………………….75
3-2- روش تحقیق ………..…………………………………..………………………………………………………………………………….75
3-3- جامعه‌ آماری… ……….…….……………………..……………………………………………………………………………………….75
3 –4- حجم نمونه ……….…………………………….………………………………………………………………………………………….75
3-5- ابزار پژوهش …………………………………………….………………………………………………………………………………….76
3-6- روایی و پایایی…. …………..……….……………………………………………………………………………………………………..77
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………..……………….……………………………………………………….79
3-8- خلاصه اقدامات فصل سه و اقداماتی که در فصل چهار انجام خواهد گرفت……………………………………………..……………79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-2- آمار توصیفی ……………………………………..……………………………………………………………………………………….81
4-3- آمار استنباطی ……………..………………………………………………………………………………………………………………85
4-4- خلاصه اقدامات فصل چهار و اقداماتی که در فصل پنج انجام خواهد گرفت. …………..…………………………………………..97
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه ………..…………………………………………………………………………………………………………………………….99
5-2- نتایج پژوهش ……………………..………………………………………………………………………………………………………99
5 –3- پیشنهادهای پژوهش …..…..………………………………………………………………………………………………………….101
5-4- پیشنهادات برای پژوهش های آینده ……………..…..……………………………………………………………………………….102
5-5- محدودیت های پژوهش ………..………………………………………………………………………………………………………102
5-6- خلاصه اقدامات انجام گرفته در فصل پنجم ………..………..……..………………………………………………………………..103
منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..104
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..107
پیوست ها ……..………………..………………………………………………………………………………………………………………108
چکیده انگلیسی……………………….………….………..……………………………………………………………………………………114

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1- پنج اس …………….……………………………………………………….……………………………………………………………17
جدول 2-2- مزایای سیستم پنج اس …..…………………………………………………………………………………………………………….36
جدول 2-3- جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان ………….…………………………………………………60
جدول 2-4- جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان ……………….………………………60
جدول 3-1- نمره گذاری پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان …….…………………………………………………………………………….76
جدول 3-2- گویه ها و سوالات مربوط به نظام ارزشیابی پنج اس ……………..……………………..……………………………………….77
جدول 3-3- نمره گذاری مقیاس نظام ارزشیابی پنج اس ………………………………………….…………………………………………….77
جدول 3-4- روایی متغیر عملکرد کارکنان ……….……………….…………………………………………………………………………….78
جدول 3-5- روایی متغیر نظام ارزشیابی پنج اس …………………..….…………………………………………………………………………78
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سن …………………………………………………………………………………….81
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنس ………….……..…………..………………………………………………….82
جدول 4–3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات ……….……………..…………………………………………… 82
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر رشته تحصیلی ………….…………………………………………………………….83
جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سابقه خدمت …………………….…………………………………………………..83
جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر عملکرد کارکنان …………………………..……………………………………….84
جدول 4-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر نظام آراستگی ……………….……………………………………………………….84
جدول 4-8- نتایج آزمون دوربین واتسون ……………….………..……………………………………………………………………………..85
جدول 4-9- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان ………………..…………………………………………………………..86
جدول 4-10- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته …………………………………………………………………….87
جدول 4-11- نتایج آزمون دوربین واتسون …………..…….……………………………………………………………………………………87
جدول 4-12- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان ……………………………………………………………………………88
جدول 4-13- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ………………………..………………………………………….89
جدول 4-14- نتایج آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………89
جدول 4-15- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان ……………………………………..……………………………………90
جدول 4-16- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ………………………………………..………………………….91
جدول 4-17- نتایج آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………91
جدول 4-18- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان …………………….….…………………………………………………92
جدول 4-19- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ……….………….…..…………….…………………………….93
جدول 4-20- نتایج آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………93
جدول 4-21- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان …..………………………………………………………………………94
جدول 4-22- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ……..…………………………………………………………….95
جدول 4-23- نتایج آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………95
جدول 4-24- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان ………………..…………………………………………………………96
جدول 4-25- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ………………..………………………………………………….97

فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل 2-1- اصل ساماندهی از اصول پنج اس (تیموری، 1386).………………………………………………………………………………….20
شكل 2-2- گونه شناسي انضباط كاركنان (فنلی، 1998) ……….……….……………………………………………………………………….40
شکل 2-3- مدل مفهومی پژوهش ………………….……………………………………………………………………………………………….72

چکیده
آشنایی با نظام آراستگی در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار است. هدف از پژوهش حاضر تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در شرکت پتروشیمی مبین می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردي است و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگي می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان پتروشیمی مبین واقع در عسلویه می باشد. که تعداد آنها حدود 1300 نفر می باشد. حجم نمونه 190 نمونه می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، عملکرد کارکنان، متغیر مستقل، ضریب تعیین Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عملکرد کارکنان، استاندارد سازی، تعالی سازمان، منابع انسانی