پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد کارکنان، سرمایه روانشناختی، سرمایه اجتماعی، توزیع فراوانی پاسخگویان

دانلود پایان نامه ارشد

نمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بعهده گرفتند.
همچنین تشکر می کنم از آقای دکتر منصور امینی لاری که از مشاوره ایشان بهره مند شدم.
و سپاس فراوان از آقای دکتر حسن سلطانی به خاطر درس هایی که در محضر ایشان آموختم و زحمت داوری این پایان نامه رامتقبل شدند.

تقدیم به :

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان، به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم و همسر و خواهرمهربانم تقدیم می کنم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-.مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-4-1- هدف اصلی پژوهش: 6
1-4-2- اهداف فرعی پژوهش: 6
1-5- پرسش های پژوهش: 6
1-5-1- پرسش اصلی پژوهش: 6
1-5-2- پرسش های فرعی پژوهش: 6
1-6- فرضیه های پژوهش 7
1-6-1- فرضیه اصلی: 7
1-6-2- فرضیه های فرعی: 7
1-7- متغیرهای پژوهش 7
1-8- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش 7
فصل دوم: ادبیات پژوهش و مبانی نظری 8
2-1- مقدمه 9
2-2- تعاریف سرمایه روانشناختی 9
2-2-1- مولفه های سرمایه روانشناختی عبارتند از اعتماد به نفس، خوش بینی، امیدواری و انعطاف‌پذیری 10
2-2-2 سرمايه روانشناختي در عرصه مديريت و توسعه منابع انساني 14
2-2-3- سرمایه روانشناختی و خلق مزیت رقابتی پايدار 14
2-3-تعاریف سرمایه اجتماعی 15
2-3-1- مولفه های سرمایه اجتماعی 17
2-3-2- رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی 24
2-4- تعاریف کارایی 28
2-4-1- تفاوت کارایی با اثربخشی 29
2-4-2- راههای‌ افزایش‌ كارایی 29
2-4-3- نقش آموزش در افزايش كارآيي منابع انساني در سازمانها 32
2-5- تعاریف عملکرد 33
2-5-1- عوامل مؤثر بر عملكرد 33
2-5-2-گزینش و ارتقاء 35
2-5-3- حفظ و نگهداری کارکنان 37
2-6- پیشینه پژوهش 38
2-6-1- پژوهش های داخلی 38
2-6-2- پژوهش های خارجی 40
2-7- چارچوب نظری پژوهش 40
2-7-1- دیدگاه های جامعه شناختی 40
2-7-2- دیدگاه های روانشناختی 42
2-7-3- دیدگاه های مدیریتی 44
2-8- فرضیه های پژوهش 51
2-9- مدل مفهومی پژوهش 52
فصل سوم: روش تحقیق 53
3-1- مقدمه 54
3-2- روش پژوهش 54
3-3- جامعه آماري 54
3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه 54
3-5- روش های جمع آوری اطلاعات 55
3-6- پرسشنامه سرمایه روانشناختی 55
3-6-1- روايي پرسشنامه سرمایه روانشناختی 55
3-6-2- پايايي پرسشنامه سرمایه روانشناختی 56
3-6-3- روش نمره گذاري پرسشنامه سرمایه روانشناختی 56
3-7- پرسشنامه سرمایه اجتماعی 57
3-7-1- روايي پرسشنامه سرمایه اجتماعی 57
3-7-2- پايايي پرسشنامه سرمایه اجتماعی 57
3-7-3- روش نمره گذاري پرسشنامه سرمایه اجتماعی 58
3-8- پرسشنامه عملکرد کارکنان 58
3-8-1- روايي پرسشنامه عملکرد کارکنان 58
3-8-2- پایايي پرسشنامه عملکرد کارکنان 58
3-8-3- روش نمره گذاری پرسشنامه عملکرد کارکنان 59
3-9- فنون پردازش داده ها 59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 60
4-1- مقدمه 61
4-2- آمار توصیفی: 62
4-2-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنس 62
4-2-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت تاهل 64
4-2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات 65
4-2-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سابقه کار 66
4-2-6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سرمایه روانشناختی 67
4-2-7 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سرمایه اجتماعی 68
4-2-8 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر عملکرد کارکنان 69
4-3- بررسی فرضیه های پژوهش 70
فرضیه اصلی: 70
فرضیه های فرعی 74
فرضیه شماره یک : اعتماد به نفس کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 74
فرضیه شماره دو: امیدواری کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 76
فرضیه شماره سه : انعطاف پذیری کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 78
فرضیه شماره چهار : خوش بینی کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 80
فرضیه شماره پنج : اعتماد پذیری کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 82
فرضیه شماره شش : پایبندی به اخلاقیات کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 84
فرضیه شماره هفت : مشارکت کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 86
فرضیه شماره هشت : تعهد سازمانی کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد. 88
تحلیل مسیر 90

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 95
5-1- مقدمه 96
5-2- بحث و نتيجه گيري 96
5-3-. نتيجه گيري كلي 96
5-4- بحث و بررسی 97
• فرضیه اصلی: 97
• فرضیه فرعی اول: 97
• فرضیه فرعی دوم 98
• فرضیه فرعی سوم 99
• فرضیه فرعی چهارم 99
• فرضیه فرعی پنجم 100
• فرضیه فرعی ششم 101
• فرضیه فرعی هفتم 102
• فرضیه فرعی هشتم 102
5-5- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 103
5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی 104
5-7- محدودیت های پژوهش 104
فهرست منابع 106
الف: منابع فارسی 106
ب: منابع لاتین 108
پیوست 1 109
پیوست 2 111
پیوست 3 115

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1. عوامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی 55
جدول 3-2. روایی و پایایی مقیاس سرمایه روانشناختی 56
جدول 3-3. عوامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی 57
جدول 3-4. روایی و پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی 58
جدول شماره(4 – 1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرجنس 62
جدول شماره(4 – 2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسن 63
جدول شماره(4 – 3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیروضعیت تاهل 64
جدول شماره(4 – 4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرمیزان تحصیلات 65
جدول شماره(4 – 5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسابقه کار 66
جدول شماره(4 – 6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی 67
جدول شماره(4 – 7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه اجتماعی 68
جدول شماره(4 – 8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرعملکرد کارکنان 69
جدول شماره ( 4 -9) : نتایج آزمون دوربین واتسون 70
جدول شماره ( 4 – 10) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد کارکنان 71
جدول شماره ( 4 – 11) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 71
جدول شماره ( 4 -12) : نتایج آزمون دوربین واتسون 72
جدول شماره ( 4 – 13 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد کارکنان 73
جدول شماره ( 4 – 14) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 73
جدول شماره ( 4 -15) : نتایج آزمون دوربین واتسون 74
جدول شماره ( 4 – 16 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد 75
جدول شماره ( 4 – 17) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 75
جدول شماره ( 4 -18) : نتایج آزمون دوربین واتسون 76
جدول شماره ( 4 – 19 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد 77
جدول شماره ( 4 – 20) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 77
جدول شماره ( 4 -21) : نتایج آزمون دوربین واتسون 78
جدول شماره ( 4 – 22 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد 79
جدول شماره ( 4 – 23) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 79
جدول شماره ( 4 -24) : نتایج آزمون دوربین واتسون 80
جدول شماره ( 4 – 25 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد 81
جدول شماره ( 4 – 26) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 81
جدول شماره ( 4 -27) : نتایج آزمون دوربین واتسون 82
جدول شماره ( 4 – 28) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد 83
جدول شماره ( 4 -30) : نتایج آزمون دوربین واتسون 84
جدول شماره ( 4 – 31) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد 85
جدول شماره ( 4 – 32) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 85
جدول شماره ( 4 -33) : نتایج آزمون دوربین واتسون 86
جدول شماره ( 4 – 34 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد 87
جدول شماره ( 4 – 35) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 87
جدول شماره ( 4 -36) : نتایج آزمون دوربین واتسون 88
جدول شماره ( 4 – 37 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد 89
جدول شماره ( 4 – 38) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 89
جدول شماره (4 -39) : نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره کارایی عملکرد کارکنان 90
جدول شماره (4 -40): جدول تحلیل واریانس چند متغیره کارایی عملکرد کارکنان 90
جدول شماره (4 -41): جدول سطح معنی داری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته 90
جدول شماره(4 -42) : نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره سرمایه روانشناختی 90
جدول شماره (4 -43) جدول تحلیل واریانس چند متغیره سرمایه روانشناختی 91
جدول شماره(4 -44) جدول سطح معنی داری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته 91
جدول شماره (4 -45) : نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره سرمایه اجتماعی 91
جدول شماره (4 -46): جدول تحلیل واریانس چند متغیره سرمایه اجتماعی 91
جدول شماره (4 -47) جدول سطح معنی داری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته 92

فهرست شكل ها
عنوان صفحه
شکل شماره (1): مدل مفهومی و تجربی پژوهش 52
شكل 4-1 مدل تجربی عوامل موثر برکارایی عوامل کارکنان 94

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره(4 – 1): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرجنس 62
نمودار شماره(4 – 2): درصد پاسخگویان بر حسب متغیرسن 63
نمودارشماره(4 – 3): درصد پاسخگویان بر حسب متغیروضعیت تاهل 64
نمودار شماره(4 – 4): درصد پاسخگویان بر حسب متغیرمیزان تحصیلات 65
نمودار شماره(4 – 5): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسابقه کار 66
نمودار شماره(4 – 6): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی 67
نمودار شماره(4 – 7): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه اجتماعی 68
نمودار شماره(4 – 8): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی 69

چکیده
امروزه یکی از مسائلی که مدیران با آن روبرو هستند بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری سازمان می باشد. در تحقیق حاضر از بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان، به عوامل سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی پرداخته شده است. این پژوهش براساس هدف، جزء پژوهش های بنیادی و از نظر گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی، غیر آزمایشی است.
هدف از اين پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی بر تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان در شرکت تولیدی صنعتی فراسان مي باشد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی و ارزیابی عملکرد و یک پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی می باشد، با توجه به اینکه پرسشنامه های استاندارد قبلا در مطالعات مختلف استفاده گردیده است بیشتر به اعتبار و پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روشهای مطالعه مقدماتی، اعتبار صوری و برای تعیین پایایی نیز از زوش آلفای کرونباخ استفاده شده است، كه این پرسشنامه ها بين 120 نفر از كاركنان شركت تولیدی صنعتی فراسان توزيع گرديد داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارSpss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تحلیل آماری پژوهش از رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. سپس آزمون فرضیه، مشخص گردید نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان معنی دار نبود.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی، کارایی عملکرد کارکنان و شرکت تولیدی صنعتی فراسان

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1-.مقدمه
در عصري زندگي مي‌کنيم که از آن به عنوان جنگ استعداد‌ها ياد کرده مي‌شود. که در واقع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، روانشناسی، خودکارآمدی، کمال گرایی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سرمایه اجتماعی، عملکرد کارکنان، سرمایه روانشناختی، عملکرد سازمانی